Rasmus Pedersen Møller (1677 - 1755)

221 af 256 - Rasmus Pedersen Møller

bliver født ca. 1677, og han bliver højst sandsynligt født i Brøndsted Mølle. Hans forældre hedder Peder Jensen og Maren Pedersdatter, der var fæstere af Brøndsted Mølle i 1670'erne. Hans farfar kunne måske være den Jens Pedersen, der får stjålet sin vogn i Brøndsted i 1681. Peder Jensen Møller overtager Brøndsted Mølle ved at gifte sig med Maren Pedersdatter, der er blevet enke efter den foregående møller i Brøndsted Mølle, Hans Nielsen, som er død før 1670 ifølge Arne Sundbo [Vejle Amts Årbog 1954]. At Rasmus Pedersen Møller er søn af Peder Jensen offentliggøres, da hans bror, Jens Pedersen, i 1701 gifter sig med hans senere svigermor. Jens sælger nemlig Gammelby Mølle, som han havde købt i 1699, til hustruen, og skødet underskrives af »min Kierre fader Peder Jensen og min Broder Hans Hansen Møller [dette er dog kun en halv-bror fra moderens første ægteskab med Hans Nielsen - deraf patronymet Hansen i stedet for Pedersen].« Når Ravn gør Rasmus Pedersen Møller til søn af Peder Olufsen i Børkop Mølle, er dette en fejltolkning fra Ravns side.

Rasmus Pedersen Møller flytter til gården Møllersminde i Pjedsted i begyndelsen af 1700-tallet fra Brøndsted Mølle. J. J. Ravn skriver om gård 10 under Pjedsted i En Historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder fra 1918 – gården bliver senere kendt under navnet Møllersminde:

I første Halvdel af det 18de Aarhundrede kom Rasmus Pedersen Møller fra Børkop Mølle [Redaktøren: Brøndsted Mølle] til Gaarden. Han kaldes Farbroder til Niels Hansen Møller i Stovstrup, og det er vistnok efter ham, denne opkaldte en af sine Sønner, den senere Biskop Rasmus Møller. 1733 bor Rasmus Møller endnu paa Gaarden, men 1765 har hans Søn, Peder Rasmussen Møller den, 1780 ejes den af hans Søn, Rasmus Pedersen Møller. Der holdes Skifte efter ham 1792, som Arvinger nævnes [Lars] Lave Pedersen, Hans Pedersen og Jens Pedersen i Pjedsted, der alle er brødre.

Rasmus Pedersen Møller har nok en pæn arv efter sin far, dvs. fra Brøndsted Mølle og salget af Overbygaard i Børkop, og da gården Møllersminde i Pjedsted bliver sat til salg af Peder Erichsen fra Stoustrup, der har ejet gården de forrige 5 år, aftales sikkert med møllerfamilien i Gammelby Mølle, at de to familier slår pjalterne sammen og investerer i den store gård. Derfor bliver torsdag den 1. november 1708 indgået en trolovelse mellem Rasmus Pedersen Møller i Pjedsted med Mette Marcusdatter fra Gammelby Mølle, og det sås da ofte på daværende tidspunkt, at Møller-familierne holdte sammen og blev gift ind i hinanden. Præsten skriver:
D. 1 Nov: trolovet i Piedsted Rasmus Møller og Mette Marcus datter

Tirsdag den 4. december 1708 er handlen mellem Peder Erichsen og Rasmus Pedersen Møller gået igennem, og Rasmus overtager denne dag skødet på gården, der senere kendes under navnet Møllersminde og nu Pjedstedgaard.

Den aftalte forlovelse holdes naturligvis, så Rasmus Pedersen Møller og Mette Marcusdatter bliver viet i Pjedsted kirke torsdag den 13. juni 1709. Mette Marcusdatter er datter af hans brors hustrus første ægteskab. Præsten skriver:

D 13 (Junii) Copul Rasmus Pedersen og Mette Marcus datter

Den smukke kirke i Pjedsted, der ligger højt i forhold til landsbyen

Rasmus Pedersen Møller efter brylluppet 1709

I 1710 bliver Rasmus Pedersen Møller far til en datter. Da hun bliver døbt Karen Rasmusdatter Møller mandag den 5. maj 1710, skriver præsten i Pjedsted kirkebog:

D: 5 Maÿ i Piedsted døbt Rasmus Møllers datter noe Karen, som blef begrafven d: 14 Maÿ

Karen dør og begraves onsdag den 14. maj 1710.

Søndag den 3. maj 1711 får Rasmus Pedersen Møller døbt endnu en datter i Pjedsted kirke, og hun får samme navn som storesøsteren, der døde året før:

D: 3 Maÿ døbt i Piedsted Rasmus Møllers datter none Karen

Rasmus Pedersen Møller bliver far til sin første søn midt i februar 1714, og drengen, Peder Rasmussen Møller, bliver døbt i Pjedsted kirke søndag den 25. februar 1714:

D: 25 (februar) døbt i Piedsted Rasmus Møllers søn none Peder

Peder Rasmussen Møller overtager Møllersminde, da faren går bort – se under Pjedsteds gårde . Peder ejede i øvrigt også halvdelen af gård 16 i Vinding. Den del sælger han i 1766 til Peder Zakariassen, som er født i Viuf i 1734. Da Peder Rasmussen Møller dør i 1772, laves der følgende skifte efter ham under Koldinghus Amt på opslag 348-378:
Den 16. juni 1772: Selvejergårdmand Peder Rasmussen Møller af Pjedsted er død. Enken er Anne Marcusdatter. Peder Rasmussen Møller var før i ægteskab med Maren Lasdatter og har med hende 7 børn: Søn, Rasmus Pedersen, 21 år [1751] med værge Niels Andersen af Bredstrup, søn, Lars Pedersen 18½ år [1754] med værge Hans Lassen af Follerup i Herslev sogn, søn, Jens Pedersen, 16½ år [1756] med formynder Marcus Rasmussen af Viuf [som er hans farbror], søn, Hans Pedersen, 14 år [1758] med formynder Niels Andersen af Bredstrup [som er onkel til ham], datter, Mette Pedersdatter, 17 år [1755] med formynder Peder Lassen af Follerup, datter, Anna Pedersdatter, som er gift med Peder Andersen af Øster Starup, datter, Karen Pedersdatter, 23 år [1749] med formynder Hans Elkiær af Pjedsted. Peder Rasmussen Møllers børn fra andet ægteskab med Anna Marcusdatter: Søn, Niels Pedersen, 5½ år [1767], med formynder Marcus Nielsen af Pjedsted, datter, Maren Pedersdatter, 7 år [1765], med formynder Søren Møller af Gammelby Mølle. Gården skal overdrages til den ældste søn, Peder Rasmussen. Skødet hedder: København den 18. november 1766. Der er obligationer fra Hans Nielsen af Pjedsted og Peder Madsen af Pjedsted. Der er gæld til Peder Larsen af Follerup og Hans Pedersen Elkier af Pjedsted. Skiftet efter Maren Lasdatter er dateret den 7. november 1761. Underskrives af Rasmus Pedersen [Møller], Niels Andersen af Bredstrup, H Lassen [Hans Lassen af Follerup], Marcus Rasmussen af Viuf og P Larsen [Peder Larsen], Peder Andersen, Hans Elkier, Marcus Nielsen, Søren Jensen Møller og vurderingsmændene Anders Diderichsen og Mads Pedersen. Derefter noget om hartkorn, gården, skatter og obligationer. Underskrifter fra Hans Jepsen, Hans Christensen og Marcus Nielsen.  Derefter et afsnit med underskrifter fra Peder Madsen og Mads Pedersen af Pjedsted. Endnu et afsnit med underskrift af Hans Pedersen Hviid af Øster Starup, Hans Christensen og Ole Christensen. Flere afsnit, hvor nævnes: Peder Andersen af Øster Starup foruden de andre formyndere.

Peder Rasmussen Møller bliver i 1751 far til en søn, der bliver døbt Rasmus Pedersen. Denne søn er fadder i Pjedsted i 1776 for Hans Jensen og Maren Jensdatter, der får døbt får sønnen Jens Hansen. Ved folketællingen i 1787 er Rasmus Pedersen og hans hustru, Mette Pedersdatter, selvejergårdmand i Pjedsted men har ingen børn. Til gengæld bor to af hans søskende, Hans Pedersen og Maren Pedersdatter på gården.

Rasmus Pedersen Møllers datter, Karen Rasmusdatter Møller, dør midt i januar 1715, og hun bliver begravet søndag den 20. januar 1715. Præsten skriver:

D: 20 (januar) ligpredichen i Piedsted efter Rasmus Møllers datter Karen [hun bliver altså knap 4 år gammel]

Rasmus Pedersen Møller bliver far til datteren Maren Rasmusdatter i Pjedsted i løbet af de sidste dage i december 1715, og hun bliver senere gift med en gårdmand fra Bredstrup. Præsten skriver ved dåben lørdag den 4. januar 1716, hvor Rasmus åbenbart har opgivet at få en datter med navnet Karen:

D: 4 Janu døbt i Piedsted Rasmus Møllers datter none Maren

Maren Rasmusdatter af Pjedsted bliver i 1737 gift med gårdmand Niels Andersen af Bredstrup, der er sognefoged som sin svigerfar. Faren, Rasmus Pedersen Møller, er hendes forlover, mens H. H. Amletzboe er den anden forlover. I 1751 begærer Niels Andersen af Bredstrup sammen med Marcus Rasmussen af Viuf og Peder Rasmussen Møller af Pjedsted skøde på Møllersminde til fordel for broren Peder, idet Mette Marcusdatter er død, og Rasmus Pedersen Møller efterhånden er en gammel mand, der går på pension.

Før august 1718 bliver Rasmus Pedersen Møller sognefoged i Pjedsted.

Den 3. august 1718 sendes der en redegørelse til Generalkommissariatet vedrørende refusion for en hærs gennemmarch, hvorved der for hvert sogn refereres kvittering fra sognefoged og 2 mænd. Dette håndteres for Pjedsteds vedkommende af Rasmus Pedersen [Møller].

Den 9. november 1718 modtager Rasmus Pedersen [Møller] en ordre til Pjedsted og Bredstrups sognefogder om, at broen over Bredstrup Spang skal sættes i en tilstand, hvor den ikke er til fare:
144, 9/11-1718: Ordre til sognefogederne, nemlig Rasmus Pedersen i Pjedsted og Hans Gade i Bredstrup ang. Bredstrup Spangs bros brøstfældighed, skreven således:
”Så som broen over Bredstrup Spang skal være bleven opbrudt og borttaget, således at ingen derover uden livsfare kan passere, så haver sognefogeden Rasmus Pedersen i Pjedsted og sognefogeden Hans Gade i Bredstrup at tilsige samtlige bønderne i deres sognefogderier, at de straks og uden ophold forsvarligen ingen til rette gør og forfærdiger samme bro over Bredstrup Spang, således at den uden fare kan passeres. - Woyda.”

Torsdag den 2. februar 1719 er der en begravelse i Pjedsted for en gammel kone, som boede i et hus under Rasmus Pedersen Møller. Præsten skriver:

Februarius d. 2den ligpredichen efter Ifver Fynboes kone fra Scherup [Skærup] som døde hos sin datter der boer i Niels Jeppesens huus paa Rasmus Møllers grund nafnlig Dorthe Jørgensdatter gl. 90 aar

Rasmus Pedersen Møller bliver i stamtræet far til Marcus Rasmussen, som fødes i Pjedsted sogn og døbes tirsdag den 11.april 1719. Marcus Rasmussen dør 56 år gammel midt i marts 1775, idet han begraves i Viuf, hvor han boede det meste af sit liv, onsdag den 22. marts 1775.

Mandag den 29. maj 1719 er der en trolovelse i Pjedsted, hvor Rasmus Møller er indblandet. Præsten skriver nemlig:

D= 29 (Maÿ) trolovet i Piedsted David Berthelsen og Mette Jørgens datter som var for Rasmus Møllers

David Bertelsen er født på gård 2 i Pjedsted, dvs. Ravnsgaard. Han får som voksen gård 11, dvs. Tangskovgaard.

I juni 1724 er Rasmus Pedersen Møller sammen med Morthen Smed trolover mellem Michel Christensen og Ane Jensdatter Flindt … fra Höyer. De bliver gift i Pjedsted kirke søndag den 30. juli 1724.

Onsdag den 3. august 1724 er der begravelse af svigerinden og samtidigt svigermoren Karen Nielsdatter. Præsten skriver, at hun var hustru til Jens Møller, der jo er storebror til Rasmus.

Rasmus Pedersen Møller er anført som sognefoged i kirkebogen i 1725 i forbindelse med begravelse af en mand, der faldt og døde dagen efter.

Brøndsted Mølle, som den ser ud i 2013. På siden med Rasmus' far er et gammelt foto af møllen

Rasmus Møller underskriver i kirkebogen

Søndag den 4. november 1725 står Rasmus Pedersen Møller trolover for Gothleb Styrholtz frieri til Ane Andersdatters Ane Hansdatter. Gothleb og Ane bliver viet søndag den 2. december 1725 i Pjedsted kirke. Du kan læse mere om retssagen mod Gotlof Styrholt på siden med Pjedsteds historier.

Onsdag den 22. maj 1726 står Rasmus Pedersen Møller trolover for kæresteparret Jens Albretsen og Christen Bødkers pige Kirsten Pedersdatter. Kirsten og Jens vies i kirken søndag den 6. oktober 1726.

Rasmus Pedersen Møllers bror, Jens Pedersen Møller, dør på et eller andet tidspunkt før maj 1735, og han er altså født ca. 1674 og er nogle år ældre end Rasmus. Præsten skriver nemlig den 23. maj 1735 i Pjedsted kirkebog:

D 23 Maj blev Jens Pedersøn Møller af Bræstrup indsat i Piedsted kirke efter at hafde lev af her i verden           61 aar  3 maaneder  og  4 dage

Skiftet efter Jens Pedersen behandles i Koldinghus rytterdistrikts skifteprotokol 1735.

I 1736 låner Rasmus Pedersen Møller penge til sin halv-nevø Peder Hansen i Børkop Mølle. Der skrives i Tingbogen:

Læst obligation fra Peder Hansen i Børkop mølle til farbroderen Rasmus Pedersen i Pjedsted og hustru Mette Markusdatter for et lån til køb af en gård i Børkop, som sidst har været beboet af Anders Hansen Skovsen.

Læst revers fra Peder Hansen i Børkop mølle og moderen Kirsten Pedersdatter for et lån af Rasmus Pedersen og hustru Mette Markusdatter i Pjedsted.

Den 23. juni 1737 sætter Rasmus Pedersen Møller sin underskrift i Pjedsted kirkebog i forbindelse med en forlovelse mellem hans datter, Maren Rasmusdatter, og Niels Andersen i Gårslev. Der lyses til ægteskab mellem Niels og Maren den første gang den 7. juli 1737. Og det store bryllup foregår derefter den 6. august 1737.

Den 14. juli 1737 er der to trolovelser i Pjedsted. Den ene mellem Lauritz Clausen og Mette Nielsdatter. For den anden står Rasmus Pedersen Møller trolover. Det er Søren Jørgensen på gård 14 i Pjedsted Balle, der bliver trolovet til Mette Nielsdatter. Ja… de to kvinder hedder åbenbart det samme.


I 1737 sælger Rasmus Pedersen Møller så brorens gård i Bredstrup, da denne jo ikke havde børn. J.J. Ravn skriver nemlig følgende under gård 1 i Bredstrup, der senere blev udparcelleret:

1728-1737 har Jens Pedersen Møller den, men 1737 sælger hans Broder Rasmus Møller i Pjedsted den til Niels Andersen i Gaarslev.

Fredag den 10. oktober 1738 er indskrevet følgende sag i tingbogen om Løvlund Mølle, som ligger ved Billund:

Sognefoged Rasmus Pedersen Møller af Pjedsted ctr. hans bønder David Jørgensen og Anthoni Jørgensen på Løvlund gård og mølle. 3/11

Søndag den 15. februar 1739 skrives der om Rasmus Pedersen Møller i Sessionsprotokoller 2. jyske rytterdistrikt:

15/2-1739: Sgf. udi Pjedsted Rasmus Møller haver idag forskaffet en med 2 heste bespændt bondevogn til højædle og velbårne hr. oberst von Fineckes bagages befordring til Vejle .

Tirsdag den 17. november 1739 offentliggøres kendelsen i sagen Rasmus Møller mod Løvlund Mølle:

3/11. Dom: Sognefoged Rasmus Pedersen Møller af Pjedsted ctr. hans bønder David Jørgensen og Anthoni Jørgensen på Løvlund gård og mølle. - De har ikke indfundet sig for at modbevise gældskravet. De skal betale deres restance på 50 sldlr. 2 mk. og sagsomkostningerne. De skal have deres fæste forbrudt.

Sognefoged Rasmus Pedersen Møller sætter sin underskrift i Pjedsted kirkebog, da datteren Maren Rasmusdatter troloves væk

Rasmus Møller efter 1740

Rasmus Pedersen Sognefoged er forlover i Pjedsted for det kommende brudepar Jørgen Thomsen fra Skovbøllinggaard og Gidsel Jepsdatter i 1742. Den anden forlover er hendes far Jep Jensen fra Sønderskovgaard. Det er Jørgen Thomsens andet ægteskab, da hans hustru døde året før.

Rasmus Pedersen Møller bliver enkemand i juli 1744, idet hans hustru, Mette Marcusdatter, dør, da hun er 60½ år gammel. 

Halv-nevøen Peder Hansen Møller i Børkop Mølles hustru, Maren Stephansdatter, dør i 1751. Ved skiftet fremlægger hendes mand en obligation med følgende ordlyd (og det er velsagtens den samme som i 1736):

”Kjendes jeg underskrefne Peder Hansen i Børkop Mølle, at jeg skyldig er bleven til min Farbroder Rasmus Pedersen Møller af Pjedsted og hans Hustru Mette Markusdatter 100 Rdl. til at indfri en tilforhandlet halv Proprietærgaard. Vitterlighedsvidner er Peder Hansens Farbroder, Jens Pedersen Møller i Bredstrup, og Broder Niels Hansen Møller i Stovstrup.”

Rasmus Pedersen Møller er sognefoged i Pjedsted i årene 1718 til 1751.


Rasmus Pedersen Møllers søn, Peder Rasmussen [Møller], er i Harte den 9. juli 1754, hvor han er forlover for Thomas Jørgensen i Pjedsted, der troloves til Maren Pedersdatter i Stubdrup. Peder sætter da sin underskrift i Harte kirkebog.

Rasmus Pedersen Møller bliver altså far til 3 piger og 2 drenge, hvoraf den ene pige dør som spæd. 

Rasmus Pedersen Møller dør tidligt i 1755, og da han begraves fra Pjedsted kirke Fastelavns Søndag, som er den 9. februar 1755, skriver præsten:

Begravet Rasmus Møller i Piedsted gl: 78

Rasmus Pedersen Møller som indskrevet i Pjedsted kirkebog ved en barnedåb omkring 1710 til 1720

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...