Familien Svendsen

Familien Svendsen er i udpræget grad præget af en uægte fødsel i København i 1861 (Carl Emil Svendsen), hvor så at sige alle nuværende kendte gener fører tilbage til Jylland, dvs. familien Evaldt/Wichmann i Kolding by, derunder familier i Viuf og Pjedsted sogne, samt adskillige familier i Saksild ved Odder og Ingerslev i Tiset sogn.

Den direkte mandlige linje fører dog via Svindinge og Langå på Østfyn til Odense, før den rammer København.

Denne familie er udskilt som en seperat familie fra familien Sørensen, da begge er hurtige til at få børn, og derved springer led over hen over tiden - i forhold til de 3 andre hovedfamilier på hjemmesiden. Faktisk opnår de at få 5 generationer i løbet af et 100 år, dvs. en generation pr. 20 år.

Læs bl.a om:
Carl Theodor Svendsen i København, der som 19-årig fik sit første/andet? barn med en noget ældre kvinde, og som døde ganske ung.
Eller Johan Christian Evaldt, som teoretisk set kunne have haft motiv, viden og insider-viden til at påsætte branden på Koldinghus, og som i øvrigt er kendt som Koldings første trommeslager.
Læs også om Johan Christians farfar, Ewalt Wichmann, der måske var med til at dømme folk til døden midt i 1700-tallet, bl.a. efter mordet i Koldinghus.
Endelig: Der omtales også Marcus Rasmussen fra Viuf, der var ud af en Møller-familie, og som var i domstolene den ene gang efter den anden - lige som sin farbror i Bredstrup, som du jo kan læse en hel del om længere nede på denne side.

Læs også om mere generelle emner på Familien Mejlby-hovedsiden.

Hvorfor hedder de Svendsen?

Svend er et meget gammel navn, som er gået igen over generationer i familien.

Hvis vi tager Carl Emil Svendsen, som er født i 1861, er hans far Carl Theodor Svendsen, født i 1842 som søn af Niels Svendsen [og var Carl Theodor ikke født i København, havde han nok også heddet Nielsen i stedet].

Niels Svendsen er født i Svindinge i 1804 som søn af Svend Jensen, der er født 1771 i Odense. Svends far hedder Jens Svendsen, og dennes far - den første Svend - er altså nok født omkring år 1700.

Sagnet fra Svindinge

Evald Tang Kristensen har ikke alverdens sagn og historier indsamlet fra Fyn, men et af dem, som han fik i sin samling, foregår i Svindinge og handler om bjergfolk. Så dette skal naturligvis viderefortælles her:

Ved åen, der gjør skjel mellem Svindinge og Frørup, er der inde ved en mose, Voldmosen kaldet, to steder, som kaldes Skandserne. Det er levninger af klostre eller sligt, men ingen ved dog ret, hvad det er.
De består af en lille forhøjning i midten, som omgives af to små jordvolde. Nu er det hele groet over med skov, men tæt derved er ved pløjning fundet mur- og tagsten, og der skal også en gang været fundet en vindues-haspe af guld.
På det ene af stederne gik en mand i gule skindbukser med en dragt og bar vand i et par ottinger. På det andet sted gik nogle børn og legede, og så kom en lille mand ud af højen med en spids hue på, og han gik hen og tog hatten fra den ene af drengene.
Endelig var det også en gang, at manden og pigen var ude at pløje, og da kunde pigen se en lille mand gå der nede omkring, og imellem lagde han sig ned og ragede i jorden. Manden kunde intet se.
Sødinge skole.


Koldingegnens selvejerbønder

Thomas Christensen skriver i skriftet KOLDINGEGNENS SELVEJERBØNDER om nogle af de gamle slægtsnavne, der findes på egnen [Foto: Viuf kirke]:

Mange af disse bønder har på forskellig vis haft en ret betydelig position i det daværende samfund. En del af dem var måske efterkommere af den tidligere lavadel, og vi finder på et meget tidligt tidspunkt en række faste efternavne såsom Buch, Haar, Buhl, Basse, Legarth, Ravn, Høeg, Koed, Schelde, Krog osv., som havde ret betroede poster som herredsfogeder, herredsskrivere, skovfogeder, delefogeder, sognefogeder, sandemænd og almindelige tingsvidner, hvor de på forskellige måder gjorde deres indflydelse gældende.

Red: Thomas Christensen har måske ret mht. til de fleste af familierne, men Legarth-familien er nu ikke en typisk bondefamilie og nok næppe lavadel, da navnet er nyere end den tid, hvor der var lavadel. Navnet fik de ved en omskrivning af Legaard, og de fleste af dem boede vist i byerne.


J.J. Ravn skriver i 1918 en masse om Jens Pedersen Møller fra Bredstrup, og historien er så interessant, at den gengives her [fotoet er fra Gammelby Mølle, som Jens Møller jo nok har passeret en del gange].

I Aarene omkring 1730 er der Røre blandt Bønderne i Sognene omkring Fredericia og i Egnen Nord og Vest for Kolding. De er ikke tilfredse med Forholdene i Kolding Rytterdistrikt, og de skriver en Klage over forskellige af disse, som de ønsker anderledes; bl.a. klager man over de højre Indfæstningspenge, Skifteomkostningerne, Ægtkørslerne, Ulvepengene og Ofret til Præster og Degne m.m. Klagen, der var underskrevne af 72 Bønder, var renskrevne af Degnene Mikkel Due i Bredstrup og Ibsen Prip i Almind, og 3 Mænd, Jens Pedersen Møller i Bredstrup, Søren Lundeman i Follerup og Sejer Lassen i Ure i Lejerskov Sogn ved Kolding udpeges som Hovedophavsmændene for Bevægelsen. Her paa Egnen synes Søren Lundeman i Follerup at have været Hovedlederen, det ses i hvert fald, at han har faaet den Bredstrup Degn til at skrive Klagen. Dette hedder nemlig, at Søren Lundeman efter Kirketjenesten i Bredstrup havde gæstet Degnen og faaet ham til at skrive den. Søren Lundeman synes dog at være sluppet saa nogenlunde fra sin Medvirken til Klagens Fremkomst, og de 2 Degne synes ogsaa at være slupne for Tiltale for deres Arbejde ved at erklære, at de ikke vidste, hvad de skrev [lige som korrupte embedsmænd i dag - redaktøren].

Den Mand, som Øvrigheden var mest efter i Anledning af Klagen, var vist Jens Pedersen Møller i Bredstrup. Han var Søn af Mølleren i Børkop Mølle, Peder Olufsen, og Farbroder til Niels Hansen Møller i Stovstrup; men Jens Møller fremfører ogsaa mange Klager over Øvrigheden. Jeg skal meddele nogle af dem. Man siger, at Jens Pedersen Møller var den første, der underskrev Klagen, men han gør gældende, at mange Rytterbønder før ham har underskrevet den, og det, han bl.a. har at klage over, er følgende: ”For omtrent 4 Aar siden havde Tyve brudt ind gennem Taget paa hans Stuehus ved Nattetid, og de havde gjort ham ubodelige Skade, i det de udtog alt det Forraad, han havde indkøbt til Husholdningen til dem, som skulde hjælpe ham at reparere den øde Ryttergaard, han havde antaget. Foruden Fødevarerne have Tyvene frastjaalet ham en Del Linklæder, og meget andet. Om Morgenen, efter at Tyveriet var sket, var alle de Bredstrup Bymænd forsamlede for at se, hvorledes Tyveriet var foregaaet. Man kunde se, at Tyvene havde været kørende, men hvor de var kørt hen var vanskelig at afgøre, da Jorden var frossen. Men lang Tid efter dette Tyveri, lev der stjaalet Bier hos en anden Gaardmand i Bredstrup, nemlig Jens Jensen, og Honningen af dem blev funden hos Byhyrden Christian Dybkjær i Egum. Det rygtedes tillige, at han skulde have optinget Faar, der var stjaalne i Egum.

Jens Pedersen Møller sendte derfor en Ansøgning, skriver han, til Birkedommer Thomas Ebbesen, og denne beordrede en Fuldmægtig, nemlig Jens Jensen i Kongsted-Torp, til at overvære en Randsagning hos Byhyrden. Men ved denne undersøgelse fandt Jens Pedersen Møller ingen af sine Sager, som han egentlig kunde kende sig ved; this vel fandt man en Skjorte, hvorpaa hans Navn kunde været syet, men som en Mandsperson, siger han, kunde han ikke saa godt vedkende sig den, der var ogsaa en Kornsæk, som muligvis var hans. I Hyrdens Hus fandtes en Del Klæder og andre Sager i en Halvkiste. Denne Kiste lod Birkedommerens Fuldmægtig forsegle, og han tog Nøglen til sig. Samme Aften, efter at Jens Pedersen Møller var gaaet til Sengs, kom Christen Dybkjær, hans Kone og 3 Gaardmænd fra Egum, nemlig Hans Jensen, Peder Bennedsen og Jens Sørensen, til ham og tilbød at ville give ham et Brændevinsredskab (en Kobberkedel), hvis han vilde holde Hyrden fri for Tiltale. Dette Brændevinstøj bragte Byhyrden saa til Jens Pedersen, og han sendte Dagen efter Modtagelsen af dette Bud til Jens Jensen i Torp og bad ham om, at han vilde lade Hyrden faa Nøglen til Halvkisten, og det skete. Nogen Tid efter, siger Jens Pedersen, lod vore Regimentsskriver os stævne til Birketinget i Viuf, og i sin Stævning angreb han vi Mænd, som have mistet vort Gods, noget haardt, at vi skulde være ”Tyvens Marschdi-Brødre”. Jens Pedersen fortæller videre, at da nu Monsjø Jens Damgaard havde ført dette Tingsvidne, lod han det bero dermed et halvt Aar, hvor det da blev indgivet udi den højlovlige Ryttersession i Kolding den 28de Oktober 1728, og der blev kendt og resulveret, at jeg skulde fra mig levere Brændevins-Redskabet til Tyvens Forplejning, naar han kom i Arrest.

Derpaa lod Hr. Regimentsskriveren ved sin Fuldmægtig, Monsjø-Damgaard, mig søge til Tings ommeldte Brændevinstøj fra mig at levere, og første Tingdag mødte jeg saa paa Tinget og begærede Sagen opsat i 14 Dage, og inden Udløbet af de 14 Dage indleverede jeg Brændevinstøjet i Tinghuset tillige med 5 Mark for Stævningen. Desuagtet frem for Mons. Damgaard og satte i Rette paa mig for 16 Rdl. Omkostninger, ihvorvel jeg inden anden Tingdag retted for mig og paastod, at jeg maatte være fri, efterdi Sessionskendelsen var fyldestgjort.

Jens Pedersen fortæller videre, at Mons. Damgaard endda vilde have flere Domme paa ham. Han dømtes saaledes til at betale 8 Rdl. i Omkostninger, og desuden idømtes han til at betale en Bøde paa 4 Rdl. til Hospitalet i Kolding, fordi man paastod, han havde brudt Seglet på Byhyrdens Kiste, men det havde han ikke gjort, det var Jens Jensen i Torp, som selv havde afleveret Nøglen til Hyrden.

Om denne Sag skriver Jens Pedersen videre: ”Nu havde jeg den underdanigste Mening, at efterdi Christian Dybkjær godvilligen gav mig dette Brændevinsredskab, og jeg ikke tog det selv, og den allernaadigste Lov i Pagna 469 Art. 17 tillader Bonden selv at indføre sin Sag, eftersom det var ingen Sag, der angaar Jord og Ejendom, og da tilmed den nu ofte omtalte Tyv sad udi Arrest paa Koldinghus ungefær et halvt Aars Tid, og jeg tror, han havde selv at forklage sig mod, at han kom ud igen, og fik ikke den mindste Straf paa sit Legeme, saa vidt mig er bevidst, og om Birkedommeren og Monsjø Damgaard holdt Auktion og solgte hans (min) Gaard, det kommer ikke mig fattige Rytterbonde ved. Jeg fattige Rytterbonde mistede mit Gods og maatte give mange Penge til. Jeg greb ikke Tyven, da han havde mine Koster i Hænde, der er langt anderledes Bevis, som Tingsvidnet af 23de Marts 1728 medvidere udviser, men det kom ikke i den første Dom; men vel mulig i den anden af 3dje Maj 1729, men denne Dom maatte hverken jeg eller de andre Rytterbønder udi Egum, navnlig Ebbe Nielsen og Jens Sørensen bekomme, da de havde af Hyrden bekommet for deres bortstjaalne Koster. Paa slig Maade tør vi fattige Rytterbønder ikke mere være saa dristige at søge eller randsage efter vores Gods og Koster, naar de bliver os frastjaalne, vi var ikke saa lykkelige, at vi kunde grebet og taget Tyven med vore Koster i Hænde, som udi Lovens allernaadigste Pag. 969 Art. 4 om formelder, hvorefter vi endda saa strængelig bliver dømt og søgt med videre.”

Jens Pedersen klager tillige over, at man lader Hyrden uantastet fortsætte med sit Tyveri; han har, siden han kom ud af Fængslet, stjaalet flere Steder paa Egnen, bl.a. hos Markus Hansen i Brædstrup og Hans Bertelsen i Stovstrup. Dybkjær bor nu i Bjært ved Kolding. Foruden denne Klage er der adskillige andre, der fremføres. Blandt andet klager han over, at Præsten i Pjedsted bruger en Eng, som al Tid har ligget til Jens Pedersens Gaard, og som han skylder af.

Han har haft en halv Selvejergaard i Tolstrup, før han kom til Bredstrup. Han modtog den i forfalden Stand, men fik den bragt paa Fode og solgte den, og ved Salgets Ordning klager han over, at Birkedommeren har taget for stor Betaling. Jens Pedersen har haft en Slægtning (Myndling)? i sit Hus, en ung Karl fra Brøndsted Mølle ved Navn Søren Nielsen. Han har været Formynder for ham. Søren Nielsen døde Paaskemorgen 1729, og Jens Pedersen gav ham en hæderlig og anstændig Begravelse, da han efterlod sig 5-600 Slettedaler og var en Proprietærsøn. Til begravelsen var 24 unge Karle indbudte, og Præsten fik en god Betaling for sin Ligtale. Den afdødes Arvinger klager over, at Begravelsen har kostet for meget, og det synes, som Øvrigheden har givet dem Medhold. Hvorledes denne Sag egentlig ender, ved jeg ikke. Dens Akter findes i Rigsarkivet, og der har jeg bl.a. læst og noteret ovenstaaende.

NB: Jens Pedersen Møller har ogsaa en Tid boet paa Gammelby Mølle, og der døde han Hustru. Omkostningerne i Anledning af hendes Begravelse sammenligner han med dem, han havde ved Søren Nielsens.

Redaktøren: Jens Pedersen Møllers gård i Bredstrup sælges i 1737 af broren fra Pjedsted, Rasmus Pedersen Møller. Jens Pedersen Møller dør nemlig den 15. maj 1735 i en alder af 61 år uden nogensinde at have fået børn. Ved hans skifte skrives der om arvingerne:

1 helbroder Rasmus Pedersen Møller, sognefoged i Piedsted
1 halvbroder Peder Hansen i Brøndsted
1 halvbroder Niels Hansen i Breininger
1 halvbroder Hans Hansen i Børcop Mølle ved Døden afgangen
1 halvsøster Giertrud Hansdatter ligesaa ved Døden afgangen

Jens Pedersen Møller er således farbror til Marcus Rasmussen i Viuf, og den som Marcus slægter på.

Ingerslev Vandmølle i Tiset sogn

Christian Heilskov skriver i Aarhus Stifts Aarbøger 1943 om forskellige vandmøller i Aarhus og Skanderborg Amter. Heilskov skriver bl.a. følgende om Ingerslev Vandmølle i Tiset sogn:

Ingerslev mølle i Tiset sogn: Ved Aarhus Aa lige ved grænsen til Blegind sogn. I 1610 nævnes ”Ingisløff mølle”. Den tilhørte 1664 kronen og var da og i 1680 fæstet af Baltzer Jørgensen. 1688 af sønnen Michel Baltzeren. I 1768 var Ingerslev Mølle stampemølle, senere blev den kornmølle, men havde dog endnu 1879 stampevæve. Den ejedes 1801 og 1810 af Knud Rasmussen, 1839 af Rasmus Sørensen, der døde 1856. Senere kom Søren Peter Sørensen til ca. 1886. Han gik fallit og flyttede til Aarhus. Efter ham fulgte Jens Fogh Nielsen til 1914, hvorefter møllen overtoges af den nuværende ejer Thorvald Jensen-Fogh. Møllen er bygget ca. 1850. Her drives en betydelig mølleindustri og kornhandel. Til vandmøllen hørt i sin tid (1859) en vindmølle, beliggende på den anden side af aaen i Blegind sogn, men den blev nedrevet omkring 1904. Tomten saas endnu i 1920’erne.

Af andre møller i artiklen skriver Heilskov om:
Poulsmølle i Viby sogn, Thorsmølle i Holme sogn, Nymølle i Holme sogn, Varna Mølle i Viby sogn, Silistria Mølle i sogn, Edslev mølle i Koldt sogn, Pindsmølle i Koldt sogn, Skovmølle/Moesgaard Mølle i Maarslet sogn, Rokballe Mølle i Beder sogn, Fulden mølle i Beder sogn, Vorbæk mølle i Saksild sogn, Assendrup mølle i Nølev sogn, Asbæk mølle i Odder sogn, Odder Stampemølle, Fillerup Overmølle i Odder sogn, Fillerup Nedermølle i Odder sogn, Skægsmølle i Odder sogn, Sandager mølle i Odder sogn, Odder Nedermølle, Tuesmølle i Odder sogn, Oudrupgaard Mølle i Hundslund sogn, Trustrup Mølle i Hundslund sogn, Glibing mølle i Hundslund sogn, Oldrup Mølle i Hundslund sogn, Sondrup Mølle i Hundslund sogn, Vadsmølle i Falling sogn, Jepsmølle i Gosmer sogn, Eskies Mølle (uvis beliggenhed).
Desuden Fuldbro mølle i Skanderup sogn, Foerlev Nymølle i Skanderup sogn, Foerlev Mølle i Skanderup sogn, Skvætmølle i Skanderup sogn, Vestermølle i Fruering sogn, Rødemølle i Fruering sogn, Gesing mølle i Fruering sogn, Herschendsgave Mølle i Fruering sogn, Hedemølle i Fruering sogn, Aldrup Mølle i Blegind sogn, Dørup mølle i Hørning sogn, Bodilmølle i Hørning sogn, Kollensmølle i Adslev sogn, Ravndals Mølle i Mjesing sogn, Illerup Mølle i Dover sogn, Svejstrup Mølle i Dover sogn, Bensmølle i Dover sogn og Knudstrup Mølle i Dover sogn.

Mændene i Saksild 1659 til 1731

Da første Saksild bylov udfærdiges i 1661, efter at have påbegyndt arbejdet i 1659, underskrives af følgende mænd i Saksild [Foto: Sofies hus i Saksild]:

… oppebaaret Anno 1659 den 27de December en Rigsdaler af vores Sognepræst, hæderlig og vellærde Mand Hr. Oluf Knudsøn, som efterfølger:

Søren Jensøn og Knud Andersøn i Hovgaarden, Jens Sørensøn, Jens Olesen, ung Michel Jensøn, Rasmus Michelsøn, Rasmus Thusøn, Simon Simonsøn, Simon Jensøn, Rasmus Sørensøn, Rasmus Mortensøn, gammel Michel Jensøn, Peder Rasmussøn, Claus Andersøn, Hans Andersøn, Anders Sørensøn, ung Søren Jensøn, Terchild Nielsøn, Niels Pedersøn, Jens Sørensøn Degn

[Ved underskrivelsen af loven er der altså 19 formodentlige gårdmænd i Saksild]

Da degnen Jens Sørensøn Degn i 1672 i Saksild bylov laver afgift for morgenbøn og sang, betales afgiften af Simon Simonsøn og Simon Rasmussøn, der begge er i familie med degnen.

Der laves undervejs mellem 1661 og 1705 tillæg til Saksild bylov af 1661. I den ene omtales:

Ole Degn, Niels Smed, Peder Andersøn og Jakob Thusøn.

Da Saksild bylov er opdateret og underskrives af menige Saxild Bymænd i 1705, er der gået 66 år, og man kan formode, at en del af underskriverne er sønner af de foregående gårdmænd. Loven underskrives den 8. november 1705 af følgende, som er boende i byen:

Anders Michelsøn, Peder Jenssøn, Jens Michelsøn, Michel Nielsøn, Oluf Jensøn, Erich Poulsøn, Simon Simonsøn, Peder Andersøn, Christen Erichsøn, Erich Pedersøn, Peder Rasmussøn, Niels Michelsøn, Søren Thusøn, Peder Sørensøn, Jørgen Michelsøn, Jens Sørensøn Degn, Niels Nielsøn, Søren Jørgensøn, Jens Rasmussøn, Mogens Knudsøn, Søren Mortensøn og Rasmus Ibsøn.

[Ved underskrivelsen af loven er der altså 21 formodentlige gårdmænd i Saksild]

På Saksild bylovs dokument fra 1705 findes underskrifterne fra de fleste af de 12 Saksild-mænd, men der mangler nogle få [de har måske ikke kunne skrive?].

Den 14. maj 1731 laver oldermanden Simon Simonsøn et tillæg til Saksild bylov, som foruden ham selv nævner: Anders Sørensøn, Jørgen Nielsøn, Peder Andersøn, Rasmus Rasmussøn, Peder Rasmussøn og Christen Erichsøn. De er alle gårdmænd, som sætter deres underskrift på dokumentet.

Den 8. oktober 1775 laves en tilføjelse til Saksild bylov, som underskrives af alle byens Bymænd. Navnene på dette dokument kendes ikke.

Du kan læse hele Saksild bylovs historie i artiklen "Bylov for Saxild By i Hads Herred. Den er meddelt af D. H. Wulff og trykt i Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, VI bind 1876-77.

Biskop Hygoms visitats i Saxild 1746

Thorvald Madsen skriver i Aarhus Stifts Aarbøger 1917 om bispens visitatser i Aarhus stift i artiklen Uddrag af Aarhusbispen Hygoms Visitatsberetninger 1738 til 1764.

Om Saksild:
1741 i Saxild og Nølev: Sognepræsten Hr. Jesper Hutfeld prædikede samme Dag, men han har ikke den bedste Maade til at lægge Tilhørerne Sandhedsord ret nær paa Hjerte og var at ønske, at han med flere havde selv faaet en dybere Indsigt i Guds Riges Hemmeligheder, hvilket muligt ikke saa meget er deres som deres Læreres Skyld. I det øvrige synes han at være enfoldig og redelig. Ungdommen befandtes her, i Mangel af ordentlig Skolehold, ikke saa vel undervist som paa enkelte andre Steder, hvilket nu herefter ved Skolevæsenets Istandsættelse formodentlig bliver raadet Bod paa. Om Degnen er intet at erindre.

1746 i Saxild og Nølev: Formedelst sin Svaghed kunde Jesper Hutfeld ikke prædike, men der blev prædiket af en Candidato. Ungdommen i disse Sogne befandtes at være slettere undervist end ellers noget Steds i Herredet, hvortil blandt andet foregaves denne Aarsag, at Skolen var bleven bygget i en By og paa et Sted, som de fleste af Sognefolkene ikke var tilfredse med, hvorover de misfornøjede hidindtil haver vægret sig ved at lade deres Ungdom søge hen til før bemeldte Skole.

Bertel Langthjem "brandede" sine ure med kunstner-navnet, som bestod af hans fornavn og navnet på gården, hvor urene blev håndlavet - næsten fra bunden af.

Retsagen: Møller vs. Dybkjær

Rødemølle i Svindinge sogn

Johannes Olsen skriver i Svendborg Amts Aarsskrift, 1937, en artikel, der hedder Vand- og vindmøller. Olsen skriver bl.a.:

Vandmøllerne ligger for det meste smukt, der er en egen Idyl over dem og hele Landskabet. Mølleren var hyppigt en mere velstillet Mand i Samfundet, end mangen anden, ikke alene i Kraft af hans Profession, ogsaa som Følge af hans hele Stilling og de Betingelser og Forhold, som fulgte med at være Mølleejer, han drev i Reglen desuden Landbrug, Jagt og Fiskeri gav ham Lejlighed til at nyde Fordele, ikke alle kunde opnaa.
Det er derfor ikke saa underligt, athan ogsaa kunde naa at blive misundt, Folk skulde jo søge hans Mølle, og naar han passede paa, at han ikke toldede for stærkt af Bøndernes Korn, var hans Stilling ikke daarlig. De mange Folk, der havde Ærinde her, livede op i Tilværelsen, og at ikke alle Møllere var slette, som man næsten skulde tro, ved at læse i C. V. Danske Lov, hvor et Møllehus lignes ved et Krohus eller Smedehus i 21. Kapitel; thi her førtes ofte megen løs Tale, derom vidner f.eks. Indskriften over Døren paa Rødemølle i Svindinge Sogn, der er anbragt 1738:
”Herre vend Dig dog igen til os og vær Dine Tjenere naadig, opfyld os aarle med Din Naade, saa ville vi prise Dig og være glade i alle vore Dage”.

Den historiske Gudsø Mølle

Da Mette Marcusdatters  far, Marcus Bertelsen, vist har Gudsø vandmølle omkring 1640’erne, skal vi da fortælle lidt om den her. Steen Bøcher skriver i Vejle Amts Aarbøger en serie om alle møllerne i Vejle Amt, og i 1944 behandler han bl.a. Gudsø Mølle. Bøcher skriver følgende om møllen [lettere forkortet]:

Oplysninger om møllen i tidligere tid:

Det vides ikke, hvornår møllen er grundlagt og heller ikke, hvornår den er kommet under Kronen. Den omtales første gang 1573 i Koldinghus Lens Jordebog, hvor den hørte sammen med Skibdræt Mølle. De to møller gav tilsammen i årlig Landgilde: 2 læst 8 ørter mel og 22 ørter malt. Mølleren skulle selv holde møllen ved lige, når bortses fra bygningstømmer. Videre omtales møllen 1610 og 1622 under Koldinghus. Der var da ingen avl til.


Møller ligger lige nord for hovedvej 1, og vejen gik tidligere igennem møllen. Åen er opstemmet til en ret stor møllesø. Der er en ret stor frisluse. Faldet er noget over 2 meter. Vandkraften udnyttes ved tre overfaldshjul med en diameter på 1,75 meter og ca. 15 hestekræfter hver. Om sommeren er der vand nok til drift af et hjul i ca. 6 timer. Om vinteren er der vand til to hjul hele døgnet. Vandmængden siges at være aftaget noget på grund af dræning. Ved tøbruddet 1940 gik vandet over dæmningen, selv om alle hjul var i gang. Hjulene driver 4 kværne, hvoraf den ene er til sigteriet, en anden til gryn, en fransk kværn og en dynamo, der leverer elektricitet til gård og mølle (nu kun lys, tidligere også kraft). Der er stort kundemølleri, ca. 6000 tønder årligt. Desuden drives handelsmølleri med foderstoffer, sigtemel og byggryn. 1939 formaledes 2500 sække. Hele mølleriet er næsten uforandret fra århundredeskiftet.


Møllen omtales 1617, 1626 og 1633, hvor lensmanden behandler møllens landgilde. Ifølge Jordebog 1636 var møllens landgilde 16½ ørt mel og 18½ ørt malt.


1660 til 1661 var møllen ganske afbrændt. 1662 er landgilden uforandret, men der fradrages årlig 5 ørter mel og 5 ørter malt for at holde møllen ved lige. Ifølge matriklen 1664 blev møllen ansat til 24 tøner land. Landgilden var 17 ørter mel og 19 ørter malt. Der kunne avles 10 læs hø.


1686 skødede Kongen møllen til J.L. Risum til Nebbegaard. Markbogen har to beskrivelser af møllen:


”Ved Gudsø findes en mølle med 2 kværne, som drives af overfaldsvand. Den ene sten er næsten 2,5 alen bred, den anden næsten 2. Samme mølle fattes ej vand uden i stor sommertørke og hård frost. Har sit vand af hosliggende kær. Undertiden forhindres malingen af fjordens stærke indflod, som danner bagvandet, at det ej kan have sit løb. Fiskeri til møllen findes intet, efter møllerens beretning.”


”Har søgning af både Brusk og Eld Herreder, nemlig af Brusk Herred, Vilstrup By, Eltang, Stenderup, endvidere af Bjert Herred og Gudsø Byer, det andet ”mollner” bekommer han fra Fridericia og Eld Herred. Skibdræt mølle er øde, som C.R. Møller skatter af.”


Den anden siger nogenlunde det samme men tilføjer:

1724 ejedes Gudsø mølle af borgmesteren i Vejle. Ved skiftet ved hans død dette år beholdt enken denne og to andre møller. Gudsø mølle betalte da 40 Rigsdaler i årlig landgilde. Endnu i Skødet 1730 hørte møllen sammen med Skibdræt mølle, men 1769 er skødet kun på Gudsø mølle.


I 1780 finder man en indgang i Eltang-Vilstrup kirkebog, der siger, at Jørgen Hansen Brun i Gudsøe Mølle bliver viet til Marie Michelsdatter af Schousgaard.


I 1786 skriver de Hofmann om møllen: I Gudsø en anseelig vandmølle. Der kunne lægges en bro over åen, hvor landevejen går, men ville koste meget.

Andre folk, der var i Saksild eller Nølev kirke


Bemærkning: Den sidste der ringede for Dronning Juliane Marie var Michel Rasmussen af Kysing 1796 – 12 Octob død

Folk fra Norsminde [i Saksild eller Malling sogn]
Viridium 1755: Konen på Norsminde Kro er gudmor, da Rasmus Nielsen af Kysing får døbt datteren Maren Rasmusdatter. Søren Nielsen Bidsgaard af Kysing er fadder.
12 p Trin 1755: Krokonen på Norsminde Kro er gudmor, da Jens Nielsen af Kysing får døbt sønnen Niels Jensen.
6 p pasch 1771: Rasmus Wester ved Norsminde er fadder, da Jens Vindelboe og Maren Rasmusdatter af Kysing får døbt sønnen Niels Jensen Vindelboe.
2. pinsedag 1771: Rasmus Wester ved Norsminde er fadder, da Simon Andersen og Mette Poulsdatter af Kysing får døbt datteren Ingeborg
Simonsdatter.
Den 15. juli 1793: Hans Bech af Norsminde er fadder, da Laurs Nørup og Kirsten Nielsdatter får døbt sønnen Anders Laursen Nørup.


Folk fra Nølev
Den 24. marts 1705: Jacob Nørgaard af Nølev bliver trolovet til Kiersten Ingildsdatter af Kysing.
Fest Circum 1723: Simon Overgaard af Nølev er fadder, da Rasmus Madsen af Rude i Saksild sogn får døbt datteren Karen Rasmusdatter.
Den 5. september 1723: Simon Simonsen af Nølev er fadder, da Erich Erichsen af Saksild får døbt datteren Anne Erichsdatter.
1. advent 1755: Michel Eschesen af Nølev er fadder, da Christen Nielsen af Rude i Saksild sogn får døbt datteren Anne Christensdatter.
1. søndag i fasten 1776: Mette Laursdatter af Nølev er gudmor, og Jens Michelsen af Nølev er fadder, da Christen Laursen af Saksild får døbt tvillingerne Birthe Christensdatter og Anne Christensdatter.
Midfastesøndag 1776: Hans Mortensen af Nølev er fadder, da Michel Jørgensen af Rude i Saksild sogn får døbt datteren Margrethe Michelsdatter.
22 p Trin 1793: Mette Nielsdatter af Nølev er gudmor, da Jens Jensen og Berthe Nielsdatter af Saksild får døbt datteren Karen Jensdatter.
Den 26. juli 1835: Gårdmand Rasmus Dinnesen og hustru af Nølev er faddere, da boelsmand Rasmus Hansen og Else Friderichsdatter af Saksild får døbt datteren Karen Rasmussen.


Folk fra Assedrup i Nølev sogn
Circum 1702: Niels Smed af Assedrup er fadder, da Ole Jensen og Anne Jensdatter af Saksild får døbt sønnen Jens Olesen.
Sexagesima 1704: Niels Smed af Assedrup er fadder, da Ole Jensen og Anne Jensdatter af Saksild får døbt sønnen Jens Olesen.
Den 28. april 1713: Hustruen til Søren Fode [nok Søren Fogde] af Assedrup er gudmor, da Simon Thurøe af Saksild får døbt datteren Anne Simonsdatter Thurøe. Jacob Thurøe af Saksild er fadder sammen med hustruen til Hans Mortensen af Svejgaard.
Fest Circum 1723: Karen Simonsdatter af Assedrup er fadder, da Rasmus Madsen af Rude i Saksild sogn får døbt datteren Karen Rasmusdatter.
4. advent 1748: Anders Jørgensen af Assedrup er fadder, da Søren Knudsen af Rude i Saksild sogn får døbt sønnen Knud Sørensen.
23 p Trin 1748: Rasmus Christensen af Assedrup er fadder, da Simon Olufsen af Rude i Saksild sogn får døbt sønnen Jørgen David Simonsen.
8 p Trin 1754: Anders Burd og Ove Simonsen af Assedrup er faddere, da Søren Hansen af Rude i Saksild sogn får døbt sønnen Søren Sørensen.
18 p Trin 1755: Ole Simonsen af Assedrup er fadder, da Søren Hansen af Rude i Saksild sogn får døbt datteren Margrethe Sørensdatter.
22 p Trin 1755: Rasmus Laursen af Assedrup er fadder, da Jørgen Sørensen af Rude i Saksild sogn får døbt sønnen Mads Jørgensen.
1. søndag efter H3K 1775: Morten Nielsen og Kirsten Jensdatter af Assedrup får døbt sønnen Ole Mortensen. Hustruen til Simon Nielsen af Assedrup er fadder.
Septuagesima 1775: Husmand Michel Nielsen og Anne Nielsdatter af Assedrup får døbt datteren Margrethe Michelsdatter.


Folk fra Pedholt, Starup, Storenor, Synnedrup og Malling sogn
Den 14. maj 1702: Frands Pedersen af Malling er fadder, og hans hustru gudmor, da Anders Rytter af Assedrup i Nølev sogn får døbt datteren Sidsel Marie Andersdatter.
15 p Trin 1703: Maren Hansdatter af Malling er fadder, da Simon Mortensen ? af Ondrup får døbt ?
Den 20. februar 1704: Rasmus Jensen af Synnedrup i Malling sogn bliver trolovet til Anne Madsdatter af Rude.
Den 19. september 1723: Øvli Pedersen af Malling er fadder, da Jacob Thuesen får døbt datteren Anne Jacobsdatter.
Den 11. november 1755: Jens Hansen og Maren Rasmusdatter af Kysing bliver viet i Malling kirke.
26 p Trin 1755: Rasmus Rasmussen af Synnedrup er fadder, da Jens Windelboe af Kysing får døbt sønnen Hans Jensen Windelboe.
6 p pasch 1771: Niels Rasmussen af Synnedrup er fadder, da Jens Vindelboe og Maren Rasmusdatter af Kysing får døbt sønnen Niels Jensen Vindelboe.
2. søndag i advent 1776: Michel Pedersen af Synnedrup [skrevet Sønnendrup] er fadder, da Peder Michelsen af Rude i Nølev sogn og Anne Nielsdatter får døbt sønnen Niels Pedersen. Mette Nielsdatter er gudmor.
Den 21. marts 1803: Christen Nielsen af Pedholt er fadder, da Ane Jensdatter og Jens Jensen Nørgaard af Assedrup i Nølev sogn får døbt datteren Johanne Jensdatter Nørgaard.
Den 26. marts 1803: Hustruen til Peder Rasmussen af Starup i Malling sogn er gudmor, da Karen Jensdatter og husmand Niels Rasmussen af Nølev får døbt sønnen Rasmus Nielsen.
Den 23. december 1803: Maren Hansdatter, som er datter af Hans Rasmussen af Storenor, er gudmor, da Karen Jensdatter og Rasmus Hansen af Assedrup i Nølev sogn får døbt datteren Ane Marie Rasmusdatter.


Folk fra Sander i Odder sogn
Den 9. februar 1716: Michel Ovesen [skrevet Ofsen] af Sander i Odder sogn udlægges til barnefar, da en søster til hustruen til Knud Gierichen af Rude i Nølev sogn får døbt sin uægte søn med navnet Søren Michelsen.
3. advent 1723: Simon Ovesen [skrevet Ovsen] af Sander i Odder sogn er fadder, da Hans Sørensen af Rude får døbt datteren Maren Hansdatter.
Den 18. marts 1750: Maren Christensdatter af Sander i Odder sogn er fadder, da Erich Christensen af Saksild får døbt sønnen Michel Erichsen.
8 p Trin 1754: Anne Pedersdatter af Sander i Odder sogn er fadder, da Søren Hansen af Rude i Saksild sogn får døbt sønnen Søren Sørensen.
1. juledag 1776: Peder Hansen af Sander i Odder sogn er fadder, da Erich Christensen af Saksild og Anne Erichsdatter får døbt datteren Maren Erichsdatter. Karen Erichsdatter af Saksild er gudmor.


Folk fra Morsholt i Odder sogn
Den 28. december 1723: Jens Sørensen af Morsholt i Odder sogn er fadder, da Simon Jensen og Anne Michelsdatter af Saksild får døbt datteren Anne Simonsdatter.
Fer 2 pasch 1755: Rasmus Mogensen af Morsholt i Odder sogn er fadder, da Rasmus Nielsen Hyrde af Rude i Saksild sogn får døbt datteren Kirsten Rasmusdatter.


Folk fra Odder
7 p. Trin 1701: Knud Jørgensen af Odder bliver viet til Kiersten Rasmusdatter af Assedrup i Nølev sogn.
16 p Trin 1701: Hustruen til Søren Nielsen af Odder er gudmor, og Søren Nielsen er selv fadder, da Søren Michelsen af Rude og Anne Poulsdatter får døbt sønnen Jørgen Sørensen.
Oculi 1702: Knud Jørgensen af Odder er fadder, da Rasmus Kromand af Assedrup i Nølev sogn får døbt sønnen Søren Rasmussen.
16 p Trin 1703: Søren Schou af Odder er fadder, da Thomas Thomsen af Assedrup i Nølev sogn får døbt datteren Mette Thomasdatter.
Den 8. februar 1704: Hans Adam Hartels af Odder bliver trolovet til Maren Rasmusdatter af Saksild.
Den 18. maj 1704: Erich Nielsen af Bisgaard i Odder bliver trolovet til Karen Michelsdatter af Rude.
Den 9. oktober 1707: Søren Nielsen Schey? af Odder er fadder, da Jens Andersen af Rude får døbt datteren Margrethe Jensdatter. Mette Rasmusdatter af Kysing er også fadder.
Den 10. maj 1713: Mette Margrethe Lyngbye af Odder, som er Bierts kone, er gudmor, og Christen Bytrup af Odder er fadder, da Ole Degn af Saksild får døbt sønnen Casten Olesen.
Den 19. juli 1713: Mogens Møller af Odder er fadder, da Niels Kiileng får døbt datteren Karen Nielsdatter Kiileng.
13 p Trin 1714: Cathrine Christensdatter af Odder, som fødte et dødfødt barn i Rude hos Søren Michelsen, får begravet sit barn.
Den 25. september 1714: Søren Christensen af Assedrup i Nølev sogn absolveres efter en affære med rytterkonen Cathrine Christensdatter af Odder.
Den 8. januar 1723: Jørgen Davidsen af Odder er forlover, da Mogens Rasmussen af Hylken bliver trolovet til Karen Hansdatter af Kysing.
Den 7. november 1723: Søren Nielsen Sveigaard af Odder er fadder, da Peder Rasmussen af Saksild får døbt sønnen Søren Pedersen.
Den 28. december 1723: Anne Cathrine Lyngbye af Odder er fadder, da Simon Jensen af Saksild får døbt datteren Anne Simonsdatter.
Den 26. marts 1724: Christen Friese [nok Christen Friis] af Odder er fadder, da Jørgen Kieldsen af Saksild får døbt datteren Anne Jørgensdatter.
Den 6. marts 1748: Knud Møller af Odder er fadder, da Ole Degn af Saksild får døbt sønnen Jørgen Olesen [Olufsen].
Den 21. november 1749: Christen Væver og Anne Jacobsdatter bliver viet i Odder kirke.
Judica 1754: Michel Jensen af Odder er fadder, da Niels Jensen af Kysing får døbt datteren Berethe Nielsdatter. Anders Jensen af Kysing er også fadder.
11 p Trin 1754: Peder Jørgensen af Odder er fadder, da Marthin Hansen af Saksild får døbt datteren Maren Marthinsdatter. Niels Mathiesen og Kirsten Knudsdatter af Saksild er faddere.
Den 26. december 1755: Mons. Schønning og mons. Davidsen af Odder er faddere, da præsten Jacob Ludvig Sondt af Saksild får døbt datteren Dorothea Sophie Sondt. Provst Jacob Steenstrup af Torrild foretager dåben.
Nytårsdag 1764: Jens Christensen af Odder er fadder, da Søren Andersen af Assedrup i Nølev sogn får døbt sønnen Niels Sørensen.
12 p Trini 1765: Sadelmager Hans Pedersen Thornfeldt af Odder er fadder, da Jens Rasmussen af Nølev får døbt sønnen Peder Jensen. Samme dag bliver Hans Pedersen Thorenfeldt af Odder trolovet til Kirsten Michelsdatter.
Den 8. oktober 1802: Maren Olesdatter af Odder, som er søster til faren, er gudmor, da Rasmus Olesen af Saksild og Ane Rasmusdatter får døbt datteren Ingeborg Rasmusdatter. Christian Benniche og Jørgen Degn af Saksild er blandt fadderne.
Den 30. maj 1815: Præsten i Odder, hr. Gottschalch, er fadder, da degnen Jens Kaalund af Saksild og Karen Petersen får døbt sønnen Peder Bentsen Kaalund.
Den 19. juli 1835: Gårdmand Jens Jensen Fogh og hustru af Odder er faddere, da gårdmand Jens Stephansen af Saksild og Karen Stephansdatter får døbt datteren Anne Jensdatter.
Den 26. juli 1835: Gårdmand Christian Friderichsen og hustru af Odder er faddere, da boelsmand Rasmus Hansen og Else Friderichsdatter af Saksild får døbt datteren Karen Rasmussen.
Den 6. marts 1855: Niels Nielsen af Saksild, som tjener i Odder, bliver viet til Caroline Hansen af Odder, der tjener i Saksild. Hun er datter af husmand Hans Jensen. Forlovere er gårdmand Rasmus Nielsen og husmand Anders Hansen af Odder Mark.


Folk fra Tvenstrup i Odder sogn
Den 11. juni 1715: Maren Michelsdatter af Tvenstrup er fadder, da Niels Sørensen af Kysing får døbt sønnen Søren Nielsen. Mette Simonsdatter af Saksild er også fadder.
Den 26. marts 1724: Mette Erichsdatter af Tvenstrup er fadder, da Jørgen Kieldsen af Saksild får døbt datteren Anne Jørgensdatter.
Den 15. marts 1747: Johanne Andersdatter af Tvenstrup er gudmor, og Rasmus Schæg af Tvenstrup er fadder, da Peder Bonde af Saksild får døbt datteren Anne Pedersdatter Bonde.
Fest Epiph 1750: Anne Mogensdatter af Tvenstrup er fadder, da Rasmus Mogensen af Saksild får døbt datteren Kirsten Rasmusdatter. Rasmus Poulsen af Nølev er også fadder.
Den 18. marts 1750: Hustruen til Rasmus Schæg af Tvenstrup er gudmor, og han selv er fadder, da Erich Christensen af Saksild får døbt sønnen Michel Erichsen.
1 advent 1757: Hustruen til Rasmus Skæg af Tvenstrup er fadder, da Erich Christensen af Saksild får døbt datteren Karen Erichsdatter.
10 p Trin 1771: Rasmus Schæg af Tvenstrup er fadder, da Christen Nielsen og Mette Jensdatter af Rude får døbt sønnen Rasmus Christensen.
18 p Trin 1793: Rasmus Pedersen af Tvenstrup er fadder, da Niels Madsen og Maren Sørensdatter af Nølev får døbt datteren Mariane Nielsdatter.
Den 14. april 1803: Eske Christensen af Tvenstrup er fadder, da Kirsten Pedersdatter og Peder Andersen af Assedrup i Nølev sogn får døbt datteren Kirstine Marie Pedersdatter.


Folk fra Snærild i Odder sogn
Den 24. juni 1708: Kirsten Jørgensdatter af Snærild er fadder, da Christen Skrædder af Rude får døbt datteren Johanne Christensdatter.
Den 20. november 1708: Da Søren Michelsen af Kysing får døbt sønnen Peder Sørensen, er alle fadderne fra Snærild: Simon Thuesen, Esche Thuesen, Kirsten Sørensdatter, Mette Sørensdatter og Anne Michelsdatter.
Den 12. juni 1761: I Nølev bliver Rasmus Rasmussen af Snærild viet til Mette Madsdatter af Nølev.
Den 18. oktober 1765: Frands Jensen af Snærild bliver trolovet til Anne Olesdatter af Nølev.


Folk fra Svorbæk i Odder sogn
Visitationes 1701: Simon Sørensen af Svorbæk bliver viet til Maren Madsdatter af Saksild.
Septuagesima 1708: Anne Sørensdatter af Svorbæk er gudmor, da Christen Erichsen af Saksild får døbt sønnen Rasmus Christensen. Michel Erichsen af Saksild er blandt fadderne.
Den 1. januar 1714: Hustruen til Søren Nielsen af Svorbæk er gudmor, da Simon Michelsen af Rude får døbt sønnen Niels Simonsen.
Den 22. marts 1716: Maren Michelsdatter af Svorbæk er gudmor, da Jørgen Michelsen af Rude får døbt datteren Anne Jørgensdatter. Michel Eschildsen af Rude er blandt fadderne.
5 p Pasch 1749: Eschild Christensen af Svorbæk er fadder, da Søren Bidsgaard af Kysing får døbt sønnen Rasmus Sørensen Bidsgaard. Det er Laus Christensen af Nølev også.
13 p Trinit 1765: Eschild Christensen af Svorbæk samt hans søn er faddere, da Mads Sørensen af Nølev får døbt sønnen Søren Madsen. Gudmor er Mads Sørensens søster af Svorbæk.
Den 19. august 1793: Christen Eskildsen af Svorbæk er fadder, da Ole Christensen af Nølev og Johanne Madsdatter får døbt datteren Mariane Olesdatter.
Den 17. august 1793: Jørgen Madsen af Svorbæk er fadder, da Jacob Rasmussen af Assedrup i Nølev sogn og Maren Sørensdatter får døbt sønnen Mads Jacobsen.

Folk fra Fillerup i Odder sogn
Invocavit 1748: Jens Pedersen af Fillerup i Odder sogn er fadder, da Søren Hiulmand af Saksild får døbt datteren Maren Sørensdatter.
Fest Ascens 1749: Søren Winther af Fillerup i Odder sogn er fadder, da Søren Pedersen af Saksild får døbt datteren Giertrud Sørensdatter.


Folk fra Balle i Odder sogn
Den 1. marts 1765: Frands Jensen af Balle i Odder sogn bliver viet til Kirsten Jensdatter af Nølev. Mon det er den samme Frands fra Snærild, der et ½ år senere bliver trolovet igen?
1 p H3K 1771: Frandz Jensen af Balle i Odder sogn er fadder, da Hans Mortensen og Maren Jensdatter af Nølev får døbt sønnen Niels Hansen.
Den 7. juni 1793: Knud Pedersen af Balle i Odder sogn er fadder, da Niels Rasmussen og Berthe Pedersdatter af Nølev får døbt sønnen Christen Nielsen.
Den 14. marts 1854: Ane Mikkelsen, som er datter af Mikkel Overgaard af Balle i Odder sogn, bliver viet til Niels Mikkelsen af Kysing. Skolelærerne Ussing af Kysing og Nielsen af Saksild er forlovere.


Folk fra Ondrup i Odder sogn
Den 15. juli 1716: Rasmus Sørensen af Ondrup bliver trolovet og viet til Karen Nielsdatter af Saksild.
1. advent 1793: Ane Rasmusdatter af Ondrup er gudmor, da Hans Jensen af Saksild og Maren Pedersdatter får døbt sønnen Jens Hansen.


Folk fra Ørting sogn
3 p H3K 1776: Maren Bertelsdatter af Ørting er gudmor i Nølev kirke, da Peder Jensen og Mette Nielsdatter af Nølev får døbt datteren Marie Anne Pedersdatter.


Folk fra Amstrup, Halkær og Falling sogn
2 p pasch 1707: Maren Ovesdatter af Halkær i Falling sogn [skrevet Ousdatter] er fadder, da Søren Ovesen af Kysing [skrevet Ousen] får døbt sønnen Ove Sørensen.
1. advent 1755: Søren Nielsen af Amstrup er fadder, da Christen Nielsen af Rude i Saksild sogn får døbt datteren Anne Christensdatter.
6 p pasch 1771: Niels Andersen af Falling er fadder, da Peder Rasmussen og Anne Fog af Saksild får døbt datteren Maren Pedersdatter.
Den 15. juli 1793: Michel Knudsen af Amstrup er fadder, da Laurs Nørup og Kirsten Nielsdatter får døbt sønnen Anders Laursen Nørup.


Folk fra Elkær og Randlev sogn
3 advent 1701: Peder Rasmussen af Randlev er fadder, da Michel Nielsen og Anne Knudsdatter af Saksild får døbt datteren Maren Michelsdatter.
13 p Trinit 1704: Peder Rasmussen af Randlev er fadder, da Erich Pedersen får døbt sønnen Hans Erichsen.
2 p pasch 1707: Niels Rasmussen af Elkær i Randlev sogn er fadder, da Søren Ovesen af Kysing [skrevet Ousen] får døbt sønnen Ove Sørensen.
Den 7. november 1723: Søren Rasmussen af Randlev er fadder, da Peder Rasmussen af Saksild får døbt sønnen Søren Pedersen.
Den 15. marts 1724: Jørgen Michelsen og Anne Michelsdatter af Randlev er faddere, da Jens Nielsen af Kysing får døbt datteren Anne Jensdatter.
13 p Trin 1747: Gunner Langberg, Anders Langbierg og Bent Langberg af Randlev er alle faddere, da Hans Sørensen soldat får døbt datteren Sara Hansdatter.
3 p pasch 1749: Jens Bierregaard af Randlev er fadder, da Niels Borre af Saksild får døbt sønnen Niels Nielsen Borre.
6 p pasch 1753: Søren Smed af Randlev er fadder, da Niels Nielsen af Kysing får døbt sønnen Niels Nielsen.
16 p Trin 1753: Christopher Sørensen af Randlev er fadder, da Peder Hansen af Rude i Saksild sogn får døbt sønnen Michel Pedersen. Jens Sørensen af Saksild er fadder.
Esto Mihi 1754: Jørgen Michelsen og Peder Michelsen af Randlev er faddere, da Lauritz Nielsen af Rude i Saksild sogn får døbt datteren Anne Lauritzdatter.
3 p H3K 1776: Michel Rasmussen af Randlev er fadder i Nølev kirke, da Peder Jensen og Mette Nielsdatter af Nølev får døbt datteren Marie Anne Pedersdatter.
Septuagesima 1776: Helle Michelsdatter af Randlev er gudmor, da Niels Nielsen af Nølev får døbt datteren Mette Marie Nielsdatter.
7 p Trin 1776: Jens Pedersen Krogh af Randlev er fadder, da Søren Pedersen Røygaard af Saksild får døbt sønnen Jens Peter Sørensen Røygaard.
Den 15. november 1793: Jens Michelsen af Randlev er fadder, da Jørgen Michelsen og Ane Rasmusdatter af Nølev får døbt datteren Maren Jørgensdatter.
Den 1. juli 1814: Bondekarl Peder Sørensen af Randlev bliver viet til Ane Kirstine Jensdatter af Saksild. Den ene forlover er husmand Jens Michelsen af Randlev.
Den 3. maj 1817: Husmand Hans Christian Pedersen af Randlev bliver viet til tjenestepige Kiersten Pedersdatter af Saksild.


Folk fra Rørt i Bjerager sogn
5 p pasch 1704: Soldaten Søren Lauridsen af Rørt i Bjerager sogn bliver trolovet til Maren Madsdatter af Rude.
2 p pasch 1707: Anders Knudsen af Rørt i Bjerager sogn er fadder, da Søren Ousen af Kysing får døbt sønnen Ove Sørensen.
Den 14. februar 1715: Johanne Andersdatter af Rørt i Bjerager sogn er fadder, da Peder Jensen af Saksild får døbt datteren Anne Pedersdatter.
Den 19. september 1723: Johanne Andersdatter, som er gift med Anders Knudsen af Rørt i Bjerager sogn, er gudmor, da Jacob Thuesen får døbt datteren Anne Jacobsdatter.
Den 28. december 1723: Johanne Andersdatter af Rørt i Bjerager sogn er fadder, da Simon Jensen af Saksild får døbt datteren Anne Simonsdatter.
3 p pasch 1748: Rasmus Michelsen af Rørt i Bjerager sogn er fadder, da Peder Pedersen af Saksild får døbt sønnen Rasmus Pedersen.
Den 18. december 1748: Stephen Væver af Rørt i Bjerager sogn er fadder, da Hans Andersen af Kysing får døbt sønnen Anders Hansen.
18 p Trin 1749: Poul Rasmussen af Rørt i Bjerager sogn er fadder, da Anders Jensen af Kysing får døbt datteren Else Johanne Andersdatter.
5 p Trin 1754: Rasmus Michelsen af Rørt i Bjerager sogn er fadder, da Peder Pedersen af Saksild får døbt sønnen Michel Pedersen.
13 p Trin 1755: Johanne Povelsdatter af Rørt i Bjerager sogn er gudmor, og Ole Povelsen af Rørt og Niels Povelsen af Rørt er faddere, da Rasmus Væver af Kysing får døbt datteren Mette Rasmusdatter.
14 p Trin 1771: Dines Væver af Rørt i Bjerager sogn er fadder, da Michel Nielsen, som tjener hos Maren Simonsdatter af Nølev, og Anne Rasmusdatter sammesteds får døbt den uægte søn Niels Michelsen.
Den 9. maj 1803: Jens Jensen af Rørt i Bjerager sogn er fadder, da Ane Jensdatter og Jens Knudsen af Nølev får døbt sønnen Knud Jensen.
Den 25. november 1814: Ungkarl Povl Rasmussen af Rørt i Bjerager sogn bliver viet til Mette Dinnesdatter af Kysing. Den ene forlover er gårdmand Rasmus Povlsen af Rørt.
Den 14. november 1815: Gårdmand Rasmus Rasmussen af Rørt i Bjerager sogn bliver viet til Mette Marie Dinnesdatter af Kysing.
Den 26. juli 1816: Gårdmand Jens Jensen Fensteen af Rørt i Bjerager sogn bliver viet til Else Johanne Michelsdatter af Kysing. Michel Rasmussen og Ingild Nielsen af Kysing er forlovere.
Den 23. marts 1855: Sadelmager Jens Nielsen af Rørt i Bjerager sogn bliver viet til Ane Rasmussen af Rude, der er datter af gårdmand Rasmus Jørgensen af Nølev.


Folk fra Bovlstrup i Bjerager sogn
Fest Omnium 1713: Rasmus Jørgensen af Bovlstrup er fadder, da Simon Andersen af Rude får døbt sønnen Anders Simonsen.
Den 18. december 1748: Morten Andersen af Bovlstrup i Bjerager sogn er fadder, da Hans Andersen af Kysing får døbt sønnen Anders Hansen.
4 advent 1748: Peder Thomsen af Bovlstrup er fadder, da Søren Knudsen af Rude i Saksild sogn får døbt sønnen Knud Sørensen.
5 p Epiph 1775: Maren Sørensdatter af Bovlstrup er gudmor, da skoleholder Hans Jørgensen og Maren Thomasdatter i Rude får døbt datteren Maren Hansdatter.
Den 17. august 1793: Niels Rasmussen af Bovlstrup er fadder, da Jacob Rasmussen og Maren Sørensdatter af Assedrup i Nølev sogn får døbt sønnen Mads Jacobsen.
Den 1. juli 1815: Pigen Anne Jensdatter af Bovlstrup er gudmor, da smed Anders Christensen og hustru Karen Nielsdatter af Kysing får døbt sønnen Christen Andersen.


Folk fra Hylken i Bjerager sogn
Den 14. april 1716: Rasmus Jensen og Mogens Jensen af Hylken er faddere, da Jens Rasmussen af Kysing får døbt sønnen Ole Jensen.
Den 8. januar 1723: Mogens Rasmussen af Hylken bliver trolovet til Karen Hansdatter af Kysing.
1 p pasch 1745: Niels Jensen af Hylken er fadder, da Ole Jensen af Kysing får døbt datteren Maren Olesdatter. Jens Rasmussen, Peder Rudgaard og Mette Knudsdatter af Kysing er de andre faddere.
Den 10. november 1745: Niels Jensen af Hylken i Bjerager sogn er fadder, da Peder Rudgaard af Kysing får døbt datteren Maren Pedersdatter Rudgaard. Mette Erichsdatter af Rude er også fadder.
11 p Trin 1747: Niels Jensen af Hylken i Bjerager sogn er fadder, da Ole Jensen af Kysing får døbt sønnen Jens Olesen.
Fest Circum 1750: Niels Jensen af Hylken i Bjerager sogn er fadder, da Ole Jensen af Kysing får døbt datteren Karen Olsdatter. Inger Jensdatter af Saksild er også fadder.
24 p Trin 1755: Niels Jensen af Hylken i Bjerager sogn er fadder, da Ole Jensen af Kysing får døbt sønnen Jens Olesen.
21 p Trin 1761: Hans Sørensens hustru af Hylken er fadder, da Michel Ingildsen får sønnen Ingild Michelsen. [må være det gamle vikingenavn Ingiald, der har overlevet i 700 år via opkaldelse]. Den lille Ingild dør 6 år gammel.
Den 20. juli 1803: Ane Nielsdatter af Hylken i Bjerager sogn er gudmor, da Ane Sørensdatter og Ole Nielsen af Saksild får døbt sønnen Jens Olsen.


Folk fra Dyngby i Bjerager sogn
Den 27. marts 1704: Søren Pedersen af Dyngby bliver trolovet til Berethe Madsdatter af Rude.
Sexagesima 1715: Kirsten Rasmusdatter af Dyngby er gudmor, da Rasmus Madsen af Rude får døbt datteren Kirsten Rasmusdatter.
Den 8. oktober 1745: Rasmus Sørensen af Dyngby bliver viet til Anne Jensdatter af Kysing.
Den 6. november 1748: Rasmus Frantzen og Anne Cathrine Pedersdatter, begge af Dyngby, bliver viet i Saksild kirke.
Den 10. april 1755: Rasmus Nielsen af Dyngby er fadder, da Michel Thomesen får døbt sønnen Simon Michelsen. Laus Nielsens hustru af Rude i Saksild sogn er gudmor.
24 p Trin 1755: Niels Thomsen af Dyngby er fadder, da Ole Jensen af Kysing får døbt sønnen Jens Olesen.
Festo Circum 1760: Mogens Rasmussen af Dyngby er fadder, da Michel Thomsen af Rude får døbt datteren Ingeborg Michelsdatter.
21 p Trin 1770: Giertrud Michelsdatter, som er gift med Niels Mogensen af Dyngby, er gudmor, og Niels Mogensen er selv fadder, da Michel Thomasen og Mette Mogensdatter af Rude får døbt datteren Mette Michelsdatter.
21 p Trin 1793: Michel Simonsen af Dyngby er fadder, da Jens Olesen og Berthe Michelsdatter af Kysing får døbt datteren Ingeborg Jensdatter.


Folk fra Bjerager
3 advent 1701: Rasmus Poulsen af Bjerager er fadder, da Michel Nielsen og Anne Knudsdatter af Saksild får døbt datteren Maren Michelsdatter.
1 p Pasch 1704: Niels Michelsen af Bjerager er fadder, da Ole Simonsen af Rude får døbt sønnen Erich Olesen [Olufsen].
Den 2. november 1704: Jørgen Michelsen af Bjerager bliver viet til Dorethe Mogensdatter af Saksild.
16 p Trin 1706: Rasmus Poulsen af Bjerager er fadder, da Christen Erichsen af Saksild får døbt datteren Maren Christensdatter.
Den 10. maj 1714: Karen Bertelsdatter af Bjerager er gudmor, da Hans Sørensen af Saksild Hougaard får døbt datteren Maren Hansdatter. Faddere er Anders Indgilsen, Christen Erichsen og Dynes Jensen af Saksild foruden Johanne Pedersdatter af Kysing og Maren Knudsdatter, der er gift med Simon Simonsen af Nølev.
Den 14. april 1716: Hans Skrædders hustru af Bjerager er fadder, da Jens Rasmussen af Kysing får døbt sønnen Ole Jensen.
Den 15. marts 1724: Hans Skrædder af Bjerager er fadder, da Jens Nielsen af Kysing får døbt datteren Anne Jensdatter.
Fer 2 Pent 1745: Erich Olufsen af Bjerager er fadder, da Simon Olufsen af Rude i Saksild sogn får døbt datteren Karen Simonsdatter.
Sexagesima 1746: Anders Nielsen af Bjerager er fadder, da Søren Hiulmand af Saksild får døbt sønnen Jens Sørensen.
Den 18. juni 1747: Erich Olufsen af Bjerager er fadder, da Simon Olufsen af Rude i Saksild sogn får døbt datteren Johanne Simonsdatter.
Invocavit 1748: Anders Nielsen af Bjerager er fadder, da Søren Hiulmand af Saksild får døbt datteren Maren Sørensdatter.
Søndagen mellem jul og nytår 1748: Erich Olufsen af Bjerager er fadder, da Rasmus Bidsgaard af Kysing får døbt sønnen Jens Rasmussen Bisgaard.
Fest Ascens 1749: Niels Sørensen af Bjerager er fadder, da Søren Pedersen af Saksild får døbt datteren Giertrud Sørensdatter.
Den 22. november 1749: Knud Jacobsen af Bjerager bliver viet til Cidsel Sørensdatter af Saksild.
Esto Mihi 1750: Christopher Sørensen og Knud Norre af Bjerager er faddere, da Christen Nielsen af Saksild får døbt sønnen Søren Christensen.
1 p Trin 1750: Anders Smed af Bjerager er fadder, da Søren Hiulmand af Saksild får døbt datteren Helle Sørensdatter.
21 p Trin 1755: Erich Olesen af Bjerager er fadder, da Rasmus Sørensen af Rude i Saksild sogn får døbt datteren Kirsten Rasmusdatter.
22 p Trin 1755: Rasmus Knudsen af Bjerager er fadder, da Jørgen Sørensen af Rude i Saksild sogn får døbt sønnen Mads Jørgensen.
8 p Trin 1760: Erich Ollesen af Bjerager er fadder, da Niels Ibsen af Rude i Saksild sogn får døbt sønnen Niels Nielsen Ibsen.
Den 9. maj 1803: Rasmus Knudsen af Bjerager er fadder, da Ane Jensdatter og Jens Knudsen af Nølev får døbt sønnen Knud Jensen.


Folk fra Halling sogn
Den 10. maj 1713: Ole Wessing, som er degn i Halling, er fadder, da Ole Degn af Saksild får døbt sønnen Casten Olesen.
Fest Omnium 1713: Ole Simensens kone af Halling er gudmor, og Ole Simonsen er selv fadder, da Simon Andersen af Rude får døbt sønnen Anders Simonsen.
Den 5. maj 1715: Degnekonen af Halling er gudmor, og Ole Mortensen og Søren Mortensen af Halling er faddere, da Rasmus Mortensen af Rude får døbt sønnen Peder Rasmussen.
Den 3. november 1715: Ove Simonsen af Halling er fadder, da Simon Andersen af Rude får døbt sønnen Peder Simonsen.
Fest Purific 1723: Søren Mortensen og Simon Andersen af Halling er faddere, da Rasmus Mortensen af Rude får døbt datteren Margrethe Rasmusdatter.
Festo Vind 1745: Niels Pedersen af Halling er fadder, da Rasmus Bidsgaard af Kysing får døbt sønnen Niels Rasmussen Bidsgaard. Andre faddere er Poul Jensen af Kysing, Jens Eschesen af Rude samt Anne Hansdatter af Kysing.
Sexagesima 1746: Jens Pedersen af Halling er fadder, da Søren Gruemand af Saksild får døbt sønnen Jens Sørensen Gruemand.
26 p Trini 1747: Niels Pedersen af Halling er fadder, da Rasmus Bidsgaard af Kysing får døbt datteren Karen Rasmusdatter Bidsgaard. Mette Rasmusdatter af Kysing er fadder.
3 p pasch 1749: Niels Pedersen af Halling er fadder, da Poul Jensen af Kysing får døbt datteren Maren Poulsdatter.
Den 4. marts 1750: Niels Pedersen af Halling er fadder, da Rasmus Bidsgaard af Kysing får døbt sønnen Michel Rasmussen Bidsgaard. Søren Bidsgaard af Kysing er også fadder.
1 p Trin 1750: Jens Pedersen af Halling er fadder, da Søren Hiulmand af Saksild får døbt datteren Helle Sørensdatter.
Festo Forum Sanct 1754: Niels Pedersen af Halling er fadder, da Søren Bidsgaard af Kysing får døbt sønnen Søren Sørensen Bidsgaard. Rasmus Bidsgaard er også fadder.
Festo Trin 1755: Knud Glarmester af Halling er fadder, da der i Saksild bliver døbt et fremmed barn, hvor forældrene ikke nævnes, men hvor drengen får navnet Friderich. Simon Rensborg af Saksild er også fadder.
Den 4. februar 1817: Tjenestekarl Peder Pedersen af Halling bliver viet til tjenestepigen Maren Sørensdatter af Rude.


Folk fra Dybvad Gods, Fensten, Præstholm, Smederup, Søby og Gosmer sogn
20 p Trin 1701: Jens Rasmussen af Søby i Gosmer sogn udlægges til barnefar, da Maren Andersdatter af Saksild absolveres fra kirken.
Den 14. februar 1715: Kirsten Jensdatter, som er Ole Degns hustru af Gosmer, er gudmor, og Ole Degn af Gosmer er fadder, da Peder Jensen af Saksild får døbt datteren Anne Pedersdatter.
Den 14. november 1715: Ole Degn af Gosmer er fadder, da Ole Degn af Saksild får døbt sønnen Hans Olsen. Peder Jensen, Søren Andersen, Niels Smid, Anne Sørensdatter og Peder Rasmussen af Saksild er faddere.
7 p Trin 1723: Michel Erichsen på Dybvad Gods er fadder, da Niels Nielsen af Saksild får døbt datteren Kirsten Nielsdatter.
Den 5. september 1723: Kirsten Jensdatter, som er gift med Ole Degn af Gosmer, er gudmor, og Ole Degn er selv fadder, da Erich Erichsen af Saksild får døbt datteren Anne Erichsdatter.
Sexagesima 1746: Jens Berthelsen af Fensten er fadder, da Søren Gruemand af Saksild får døbt sønnen Jens Sørensen Gruemand.
24 p Trin 1754: Rasmus Sørensen af Fensten i Gosmer sogn er fadder, da Jørgen Sørensen af Saksild får døbt sønnen Søren Jørgensen. Jens Sørensen er også fadder.
22 p Trin 1755: Christopher Sørensen af Smederup er fadder, da Jørgen Sørensen af Rude i Saksild sogn får døbt sønnen Mads Jørgensen.
24 p Trin 1755: Sejer af Søby i Gosmer sogn er fadder, da Ole Jensen af Kysing får døbt sønnen Jens Olesen.
1. juledag 1776: Niels Jensen Hougaard af Fensten er fadder, da Erich Christensen af Saksild og Anne Erichsdatter får døbt datteren Maren Erichsdatter.
25 p Trin 1793: Niels Sørensen af Smederup [skrevet Smedrup] i Gosmer sogn er fadder, da skolemester Berthel Sørensen og Johanne Pedersdatter af Rude i Saksild sogn får døbt sønnen Niels Berthelsen.
2. juledag 1793: Maren Rasmusdatter af Fensten er gudmor, da Søren Jørgensen og Karen Erichsdatter af Saksild får døbt datteren Maren Sørensdatter. Blandt fadderne er Erich Christensen og Lauridtz Sørensen Norup af Saksild.
Den 11. januar 1803: Hustruen til degnen Andersen af Gosmer er gudmor, da Søren Simonsen Thuesen og Øllegaard Olesdatter af Saksild får døbt sønnen Simon Sørensen Thuesen.
Den 30. maj 1815: Hr. Kaalund af Præstholm er fadder, da degnen Jens Kaalund og hustru Karen Petersen af Saksild får døbt sønnen Peder Bentsen Kaalund.
Den 4. januar 1817: Gårdmand Niels Madsen af Fensten er forlover, da tjenestekarl Peder Pedersen af Halling bliver viet til tjenestepigen Maren Sørensdatter af Rude.


Folk fra Hinnedrup i Tulstrup sogn eller Hinnerup
Den 3. juli 1701: Søren Nielsen af Hinnerup bliver viet til Bodil Poulsdatter af Assedrup i Nølev sogn.
Nytårsdag 1764: Kiersten Andersdatter af Hinnedrup er gudmor, da Søren Andersen af Assedrup i Nølev sogn får døbt sønnen Niels Sørensen. Anders Christensen af Hinnedrup er fadder. Desuden nævnes bynavnet ”Piestrup”, som jeg ikke kan gennemskue.

Folk fra Pederstrup og Tulstrup sogn
Den 4. september 1735: Jens Andersen Soldat af Tulstrup udlægges til barnefar, da Kiersten Olufsdatter af Saksild får et uægte barn.
17 p Trini 1769: Jacob Eslev af Tulstrup er fadder, da Niels Bisgaard af Assedrup i Nølev sogn får døbt datteren Kiersten Nielsdatter Bisgaard.
6 p Trin 1771: Niels Andersen af Pederstrup i Tulstrup sogn er fadder, da Niels Bisgaard og Mette Andersdatter af Assedrup i Nølev sogn får døbt sønnen Ingild Nielsen Bisgaard.

Folk fra Drammelstrup og Astrup sogn
24 p Trin 1793: Jens Pedersen af Drammelstrup i Astrup sogn er fadder, da Peder Jensen og Anne Sørensdatter af Saksild får døbt sønnen Søren Pedersen.

Folk fra Oldrup i Hundslund
sogn
1. advent 1793: Peder Hansen Ussing af Oldrup er gudmor, da Hans Jensen og Maren Pedersdatter af Saksild får døbt sønnen Jens Hansen.


Folk fra Torrild sogn

Den 16. september 1714: Jens Eschildsen af Torrild er fadder, da Rasmus Sørensen af Saksild får døbt sønnen Anders Rasmussen. Søren Jensen, Rasmus Jensen og Johanne Simonsdatter af Assedrup i Nølev sogn er faddere.
Den 17. oktober 1760: Niels Andersen af Torrild bliver viet til Johanne Hansdatter af Saksild.
1 p H3K 1771: Erich Mortensen af Torrild er fadder, da Hans Mortensen og Maren Jensdatter af Nølev får døbt sønnen Niels Hansen.
Den 2. marts 1803: Hustruen til Simon Pedersen af Torrild er gudmor, da Magdalene Pedersdatter og Niels Sørensen af Assedrup i Nølev sogn får døbt sønnen Søren Nielsen.


Folk fra Fløjstrup
Den 21. februar 1713: Peder Sørensen af Fløjstrup udlægges til barnefar, da Maren Sørensdatter af Saksild får et uægte barn.
Den 25. juli 1817: Gårdmand Jens Christensen af Fløjstrup er forlover, da bondekarl Søren Jensen af Bisgaard bliver trolovet til Ingeborg Jensdatter af Kysing.


Folk fra Onsted i Hvilsted sogn
Den 15. oktober 1746: Peder Pedersen af Onsted bliver viet til Anne Jensdatter Krogh af Saksild.
Den 20. juli 1747: Søren Andersen af Onsted bliver viet til Berethe Jensdatter af Saksild.
Fest Ascens 1749: Peder Michelsen af Onsted er fadder, da Søren Pedersen af Saksild får døbt datteren Giertrud Sørensdatter.
2 p epiph 1758: Peder Pedersen af Onsted er fadder, da Simon Simonsen af Saksild får døbt datteren Johanne Simonsdatter, og han er jo svoger til Simon.

Folk fra Ajstrup

Den 19. september 1734: Jens Rasmussen af Aistrup i N?herrit udlægges til barnefar, da Kiersten Jacobsdatter får et uægte barn.

Folk fra Århus

Den 20. maj 1703: Captain Otte Lyzou fra det Aarhuske regiment udlægges til barnefar, da Maren Tyggesdatter af Nølev får et uægte barn.
Den 6. marts 1748: Hans Olufsen af Aarhus er fadder, da Ole Degn af Saksild får døbt sønnen Jørgen Olesen [Olufsen].
11 p Trin 1748: Mads Ostenfeld af Aarhus er gudmor?, da Peder Rude af Kysing får døbt sønnen Søren Pedersen Rude.
Den 5. august 1749: Gudmand Nielsen Rebslager af Aarhus bliver trolovet til Anne Christensdatter af Saksild. Peder Andersen af Saksild er forlover sammen med Laurits Sørensen Rebslager [af Aarhus?].
7 p Trin 1776: Karen Pedersdatter af Aarhus er gudmor, og Knud Andersen af Aarhus er fadder, da Søren Pedersen Røygaard af Saksild får døbt sønnen Jens Peter Sørensen Røygaard.
Den 30. maj 1815: Sagfører Olesen af Aarhus er fadder, da degnen Jens Kaalund og hustru Karen Petersen af Saksild får døbt sønnen Peder Bentsen
Kaalund.
Den 31. oktober 1854: Købmand Adam Thuesen Nielsen af Aarhus bliver viet til Regine Wilhelmine Houmann, der er datter af Houmann i Saksild præstegård.


Folk fra Vejlby
Sexagesima 1702: Søren Nielsen af Vejlby udlægges til barnefar, da Anne Jensdatter af Nølev får døbt datteren Anne Sørensdatter. Den lille pige dør straks derefter.

Folk fra Mårslet
Den 7. september 1746: Jomfru Westergaard af Mårslet er fadder, da Ole Degn får døbt sønnen Casper Olesen. Gudmor er Anne Sørensdatter af Kysing. Andre faddere er Jørgen Nielsen og Niels Pedersen af Saksild.

Folk fra Vinterslev
19 p trin 1746: Hans Andersen, som er en fattig mand af Vinterslev, får døbt sin søn for Thomas Hansen. Der var ingen faddere.

Folk fra Beder
16 p Trin 1703: Anders Knudsens hustru af Beder Mølle er fadder, da Thomas Thomsen af Assedrup i Nølev sogn får døbt datteren Mette Thomasdatter.


Folk fra Battrup i Tiset sogn

Den 29. juli 1793: Ane Margrethe Knudsdatter af Battrup er gudmor, og Søren Sørensen af Battrup er fadder, da Ove Knudsen og Mette Rasmusdatter af Assedrup i Nølev sogn får døbt sønnen Knud Ovesen.

Folk fra Jegstrup og Tranbjerg sogn

Den 19. september 1723: Maren Lasdatter af Jegstrup i Tranbjerg sogn er fadder, da Jacob Thuesen får døbt datteren Anne Jacobsdatter. Simon Thuesen af Saksild er også fadder.

Folk fra Møballe og Kattrup sogn

Den 19. juli 1713: Degnekonen af Kattrup er fadder, da Niels Kiileng får døbt datteren Karen Nielsdatter Kiileng.
7 p Trin 1723: Johanne Jensdatter af Møballe er gudmor, og Jens Jensen af Møballe er fadder sammen med Christen Jensen og degnekonen af Kattrup, da Niels Nielsen af Saksild får døbt datteren Kirsten Nielsdatter.
1 p Epiph 1749: Maren Jacobsdatter af Kattrup absolveres fra kirken for et uægte barn. Udlagt barnefar er Esche Simonsen.

Folk fra Ormslev
18 p Trin 1749: Hans og Terchel Nissen af Ormslev [skrevet Terkild] er faddere, da Anders Jensen af Kysing får døbt datteren Else Johanne Andersdatter. Madame Nissen er gudmor.

Folk fra Mammen
Den 17. juli 1713: Niels Jensen af Mammen udlægges til barnefar, da Kirsten Nielsdatter får døbt sin uægte datter for Kirsten Nielsdatter.

Folk fra Lerdrup og Gylling sogn
1. advent 1755: Jens Nielsen af Gylling og Peder Christensen af Gylling er faddere, da Christen Nielsen af Rude i Saksild sogn får døbt datteren Anne Christensdatter.
10 p Trin 1771: Anne Pedersdatter af Lerdrup er gudmor, da Christen Nielsen og Mette Jensdatter af Rude får døbt sønnen Rasmus Christensen.
Den 19. august 1793: Karen Christensdatter af Gylling er gudmor, og Anders Seiersen og Christen Hansen af Gylling er faddere, da Ole Christensen og Johanne Madsdatter af Nølev får døbt datteren Mariane Olesdatter.

Den 23. marts 1855: Husmand Niels Sørensen af Gylling er forlover, da sadelmager Jens Nielsen af Rørt i Bjerager sogn bliver viet til Ane Rasmussen af Rude, der er datter af gårdmand Rasmus Jørgensen af Nølev.

Folk fra Horsens
Den 4. marts 1705: Kæresten til Hans Mortensen af Horsens er fadder, da Christen Skrædder og Maren Olufsdatter af Rude får døbt datteren Kirsten Christensdatter.

Den 30. maj 1815: Præsteenken Maren Fussing og jomfru Christiane Frydensberg af Horsens er gudmødre, da degnen Jens Kaalund og hustru Karen Petersen af Saksild får døbt sønnen Peder Bentsen Kaalund.
Den 23. juni 1814: Marie Berthelsen, som er borgers datter af Horsens, bliver viet til Christian Ludvig Hadrup.


Folk fra Grumstrup i Vedslet sogn

Den 19. januar 1707: Rasmus Rasmussen af Grumstrup i Vedslet sogn bliver trolovet til Anne Simonsdatter af Saksild.

Folk fra Samsø

11 p Trin 1747: Ole Holm fra Samsøe er fadder, da Ole Jensen af Kysing får døbt sønnen Jens Olesen.
Den 14. juli 1815: Bondepigen Dorthea Jensdatter af Samsø bliver viet til bødker Hans Johansen af Saksild.

Folk fra Kolding
Den 23. juni 1814: Christian Ludvig Hadrup, der er patruljebetjent ved Kolding, bliver viet til Marie Berthelsen af Horsens.

Folk fra København
Den 25. oktober 1713: Kirsten Jensdatter, som er gift med sergent Jens Hansen af København, får døbt datteren Ane Cathrine Jensdatter. Ægtemanden er vist død.

Diverse folk i Saksild eller Rude
Den 2. januar 1707: Niels Bisgaard af Kysing får døbt sønnen Søren Nielsen Bisgaard. Gudmor er Karen Indgilsdatter, som er gift med Søren Nielsen af Kysing. Anders Indgilsen af Kysing er fadder.
Circum 1708: Anders Indgildsen af Kysing bliver viet til Mette Simonsdatter af Saksild.
Den 14. marts 1714: Rytteren Gregorii Steymrich [Gregorius Steinrich] får døbt sønnen [Lars] Laurs Gregorisen Steymrich. Gertrud Rasmusdatter, som er gift med Rasmus Madsen af Rude, er gudmor. Faddere er Søren Michelsen, Johanne Erichsdatter og Anne Christensdatter af Rude.
Den 26. januar 1724: Hans Vindelborg af Kysing får døbt datteren Maren Hansdatter Vindelborg. Johanne Pedersdatter af Kysing er gudmor. Faddere er Jens Rudgaard, Hans Knudsen, Jens Simonsen af Kysing, Abelone Nielsdatter og Anne Nielsdatter af Saksild.
Den 6. marts 1724: Johanne Dybvad [skrevet Dywads] er gudmor, da Anne Jørgensdatter får døbt sin uægte datter for Maren. Faren angives ikke.
Den 9. maj 1724: Adam Berentsen Smed af ? bliver trolovet til Maren Michelsdatter af Saksild.
11 p Trin 1753: Kirstine Schulz af Saksild får døbt sit uægte barn for Jochum Martinussen. Udlagt barnefar er Martinus Pedersen, som siges at opholde sig på Sjælland. Peder Krogs kone af Saksild er gudmor.
3 p Trin 1755: Lauritz Rytter af Saksild får døbt datteren Anne Lisbet Lauritzdatter. Blandt fadderne er Jens Thomsen og Anne Michelsdatter af Saksild.
25 p Trin 1771: Frøken Mette Sophie Sehestedt, frøken Pentz, hofjunker Sehestedt, hr. Heye og mons. Qvist er faddere, da Peder Simonsen og Maren Ingildsdatter af Saksild får døbt datteren Øllegaard Friderica Pedersdatter alias Øllegaard Friderica Saxild.
Den 8. februar 1835: Gårdmand Simon Thusen og hustru af Saksild er faddere, da boelsmand David Bertelsen og Anne Pedersdatter af Rude får døbt datteren Anne Davidsen.

Lidt skifter fra byen Rude under Davidsens gods i Odder 1714 til 1753

Under Øvrige arkivalier på Arkivalieronline [vælg den på forsiden af www.sa.dk], og klik Søg, finder man under Kirken, præsten, pastoratet og sognet nogle skifter fra Odder-egnen. Vælg arkivet Davidsens Gods i Saksild sogn. Nogle af de mænd og kvinder, som man kan finde i denne bog er bla.:

Den 12. juni 1714: Gårdmand Jens Andersen af Rude i Saksild sogn er død. Enken er Maren Rasmusdatter. Børn: Søn, Rasmus Jensen, 2 år [1712], datter, Margaretha Jensdatter, 7 år [1707], datter, Maren Jensdatter, 4 år [1710]. Lavværge for enken er Rasmus Jensen af Rude, der nu fæster stedet og vil ægte Maren Rasmusdatter. Formynder for drengene er deres farfar, Anders Thomsen af Rude, der opholder sig på stedet, og for pigerne, Eske Jørgensen af Rude. Vurderingsmænd: Søren Jensen af Assedrup i Nølev sogn og Søren Jørgensen af Rude i Saksild sogn. Boet bliver registreret. Gården er på tilsammen 43 fag. Følgende har gæld i boet: Niels Sørensen af Kysing, Niels Otsen af Odder by samt Jørgen Michelsen af Saksild. Der er et større overskud i boet, som deles mellem enken og børnene. Underskrifter fra Søren Jørgensen, Søren Jensen, Rasmus Jensen, Anders Thomsen og Eske Jørgensen af Rude.
Den 10. juni 1722:
Giertrud Andersdatter, som var gift med gårdmand Rasmus Madsen af Rude i Saksild sogn, er død. Børn: Søn, Knud Rasmussen, 11 år [1711], søn, Christen Rasmussen, 7 år [1715], søn, Mads Rasmussen, 4 år [1718]. Vurderingsmænd: Rasmus Jensen af Nølev og Niels Jacobsen af Rude. Boet bliver registreret. Der er et stuehus mod nord samt tre bygninger mod øst, syd og vest, og brøstfældigheden tilskriver, at der skal bruges 40 rigsdaler til genopretning. Der er gæld til Maren Knudsdatter af Rørt. Der er et underskud i boet på 26 rigsdaler, så der er ikke noget til manden eller børnene at arve. Uægte underskrifter fra Rasmus Jensen og Niels Jacobsen.

Opslag 8:
Den 30. marts 1724: Ungkarl Christen Michelsen af Rude i Saksild sogn er død. Vidner er Rasmus Jensen og Niels Pedersen af Rude på Jørgen Michelsens gård. Christen Michelsens morbror er Søren Jørgensen af Rude. Erich Michelsen i Odder Bisgaard nævnes. Christen har 4 brødre og 3 søstre. De er Jørgen Michelsen, Erich Michelsen, Søren Michelsens datter i Rørt [han må være død], og hun har Erich Michelsen som formynder. Der er også et broderbarn på Samsø, som Jørgen Michelsen vil betale til. Anna Michelsdatter tjener i Saksild. Simon [Sørensen] Høisgaard skal have på sine børns vegne [så hustruen må være død]. Underskrives af Simon Sørensen, Jørgen Michelsen, Erich Michelsen, Rasmus Jensen og Niels Pedersen af Rude.
Den 28. marts 1726: Forrige gårdmand Anders Thomsen af Rude i Saksild sogn er død. Enken er Maren Rasmusdatter, der nu er gift med gårdmand Rasmus Jensen Krogh af Rude. Børnebørn fra sønnen Jens Andersen, der er død: Sønnesøn, Rasmus Jensen, 14 år [1712], sønnedatter, Margrethe Jensdatter, 19 år [1707], sønnedatter, Maren Jensdatter, 17 år [1709]. Vurderingsmænd: Jens Pedersen Rude og Niels Pedersen af Rude. Anders Thomsen levede i aftægt i huset hos Rasmus Jensen Krag. På de umyndige børns vegne er til stede overformynderen, hr. Jørgen Davidsen. Margrethe er ikke til stede ved skifteforretningen. Den 11. marts 1726 er der indkaldt til skiftet efter kreditorer og debitorer. Indkaldelse er underskrevet af Christian Jensen og Knud Engelbretsen. Frem mødt er Peder Hansen Tykier af Odder og Rasmus Nielsen Viibe af Odder, der har indkaldt Rasmus Nielsen af Pøel, hustruen til Jørgen Andersen af Assedrup i Nølev sogn, Rasmus Jensen Smed af Nølev og Morten Nielsen Møller af Odder, som skal svare på, om de skylder penge til boet, hvilket Morten Møller erkender. Boet er registreret den 1. marts 1726. Anne Christophersdatter, der er enke efter Søren Michelsen af Rude, har noget i pant. I boet er et skiftebrev dateret den 12. juni 1714, der indeholder hendes afdøde mands børn: Søn, Rasmus Jensen, datter, Margrethe Jensdatter, datter, Maren Jensdatter. Der er også et skiftebrev dateret den 2. marts 1706, hvori hendes mand, Anders Thomsen, er indført som formynder Margrethe Thomasdatter af Assedrup i Nølev sogn, der er en datter af hans bror, Thomas Thomsen, der har 30 rigsdaler stående. Til sidste oplæses et skiftebrev dateret den 1. marts 1696. Boet opgøres til 117 rigsdaler. Der er gæld til hr. Jørgen af Odder, Hans Mortensen af Fillerup i Odder sogn, samt Peder Tykier og Rasmus Wibe af Odder for indkaldelsen. Pengene står hos Oluf Christensen af Fløjstrup og Thomas Pedersen af Vaer. Hustruen til Jørgen Andersen af Assedrup har arven stående til Thomas Thomsens tre børn: Søn, Peder Thomsen, datter, Kirsten Thomasdatter, som er gift med Søren Olufsen af Rude, datter, Mette Thomasdatter. Madame Wissing i Aarhus Mølle bestyrer arven for Peder Thomsen og Mette Thomasdatter. Underskrifter fra Rasmus Jensen Krog og Hans Mortensen.
Opslag 12:
Den 25. april 1726: Søren Michelsen af Rude i Saksild sogn er død. Vidner: Rasmus Jensen og Knud Povelsen af Rude. Enken er Anne Christophersdatter. Hendes stedsøn, Jens Sørensen, har halvdelen af gården i fæste. Hans bror er Jørgen Sørensen. Gæld til: Rasmus Rasmussen i Saksild, Simon Simonsen i Saksild, Søren Ibsen i Kysing, Jens Eskesen i Rude, Erich Skræder i Rude, Michel Eskesen i Rude, Jens Michelsen i Saksild, Jens Madsen i Kysing, Oluf Degn i Saksild, Søren Olufsen i Rude, Jørgen Sørensen i Rude og Anders Brestrup. Nævnes: Niels Christensen i Rude.  Underskrives af Rasmus Jensen og Knud Pofvelsen.
Opslag 16:
Den 9. september 1728: Peder Povelsen af Rude i Saksild sogn er død. Enken er Karen Rasmusdatter. Vurderingsmænd: Jens Christensen og Jens Jensen af Rude. Der er gæld til Søren Ibsen af Kysing og Erich Sørensen af Rude. Underskrives af Jens Christensen og Jens Jensen.
Opslag 16:
Den 21. oktober 1728: Maren Pedersdatter, som var gift med Rasmus Mortensen af Rude i Saksild sogn er død. Børn: Morten Rasmussen, 16 år [1712], Peder Rasmussen, 12 år [1716], Anne Rasmusdatter, 15 år [1713], Maren Rasmusdatter, 10 år [1718], Margrethe Rasmusdatter, 6 år [1722]. Vidner: Jens Christensen og Jens Jensen af Rude. Gæld til Simon Olufsen i Rude og Jørgen Nielsen Soldat i Rude. Underskrives af Jens Jensen og Jens Christensen.
Opslag 17:
Den 24. januar 1729: Margrethe Nielsdatter, som var gift med Jørgen Michelsen af Rude i Saksild sogn, er død. Børn: Michel Jørgensen, 16 år [1712], Niels Jørgensen, 14 år [1714], Eske Jørgensen, 7 år [1721], Hans Jørgensen, 5 år [1723], Anne Jørgensdatter, 12 år [1716], Maren Jørgensdatter, 10 år [1718], Giertrud Jørgensdatter, 8 år [1720], Cidzel Jørgensdatter, 2 år [1726]. Vidner: Jens Christensen og Jens Jensen af Rude. Gæld til Simon Olufsen i Rude. Underskrevet af Jens Christensen og Jens Jensen.
Den 28. oktober 1729: Rasmus Madsen af Rude i Saksild sogn er død. Enken er Kirsten Madsdatter. Rasmus Madsens børn fra første ægteskab: Søn, Knud Rasmussen, 18 år [1711], søn, Christen Rasmussen, 15 år [1714], søn, Mads Rasmussen, 10 år [1719]. Børn fra andet ægteskab med Kirsten Madsdatter: Søn, Jens Rasmussen, 6 år [1723], datter, Anne Rasmusdatter, 4 år [1725]. Vurderingsmænd: Knud Povelsen og Niels Pedersen af Rude i Saksild sogn. Lavværge for enken er Jens Jensen af Rude, der er mødt op. Boet bliver registreret. På børnenes vegne er mødt Erich Sørensen Smed af Rude. Der er gæld til Jens Tinnesteen af Rude, Niels Ibsen af Rude, Maren Christensdatter af Rude og Anne Sørensdatter af Rude i Saksild sogn. Underskrives af Jens Jensen af Rude og Erich Smed af Rude med initialer foruden Knud Povelsen og Niels Pedersen af Rude.
Opslag 20 - 21:
Den 20. februar 1732: Anders Eskesen af Rude i Saksild sogn er død. Skiftet afholdes hos stedfaren Jens Christensens hus i Rude for moren Maren Rasmusdatter. Til stede er en helbror, Rasmus Eskesen, 21 år, og en helsøster, Anne Eskesdatter, 16 år, en halvbror, Michel Eskesen, halvbror, Niels Eskesen boende i Bjergager i Svejgaard, Jens Eskesen. Peder Rasmussen af Saksild, som er bror til Maren Rasmusdatter, er der på morens vegne. Vurderingsmænd er Jens Jensen og Simon Olufsen af Rude. I forhold til ovenstående henvises til den 5. oktober 1718 efter afdøde Eske Jørgensen, som er far til børnene. Michel, Niels, Jens og Rasmus Eskesen underskriver på egne vegne. Jens Jensen og Simon Olufsen underskriver også. Senere underskriver Peder Rasmussen og Hans Mortensen.
Opslag 23:
Den 11. november 1733: Knud Povelsen [Poulsen] af Rude i Saksild sogn er død. Enken er Sidsel Sørensdatter. Vurderingsmænd er Jens Jensen og Niels Pedersen af Rude. Til stede er sønnen Søren Knudsen, datteren Karen Knudsdatter på 32 år, og sønnen Hans Knudsen af Kysing. Søren Knudsen har fæstebrev fra 1720. Sidsel Sørensdatter og Søren Knudsen underskriver på søsters vegne.
Opslag 24:
Den 24. november 1733: Rasmus Jensen af Rude i Saksild sogn er død. Enken er Maren Rasmusdatter. Vurderingsmænd: Jens Jensen og Jens Pedersen af Rude. Børn: Jens Rasmussen, 17½ år, Anne Rasmusdatter, 13½ år, Karen Rasmusdatter 10½ år, og Mette Rasmusdatter 7½ år. Endvidere Margrethe Jensdatter, hendes søster, Maren Jensdatter, 22 år. Deres farbror er Jens Jensen Krog i Saksild. Der er et skiftebrev af 12. juni 1714. Margrethe Jensdatter er gift med Thomas Nielsen i Bjergager.  Der nævnes endnu et skiftebrev af 28. marts 1726. Underskrives af Thomas Nielsen, Jens Jensen [Krogh] i Saksild og Jens Rasmussen, samt vidnerne Jens Jensen og Jens Pedersen af Rude.
Opslag 28:
Den 31. juli 1734: Karen Jensdatter af Rude i Saksild sogn er død. Til stede er Anne Sørensdatter af Nølev, som er en datter til Karens bror same Apellone Pedersdatter, der er enke efter Mads Michelsen i Aarhus, og er moster til Karen. Formynder er Jørgen Knudsen af Nølev. Vurderingsmænd: Jens Jensen og Niels Jacobsen af Rude. Der gæld til en søn af Lauritz Simonsen og hustru i Saksild, og hustruen møder op. Så er der noget med Søren Christensens, Rasmus Mortensens og Hans Sørensens jord. Noget går til Peder Jensen samt for gæld til Anders Inggildsen i Saksild. Underskrives af Hans Mortensen, Jørgen Knudsen, Jens Jensen samt Niels Jacobsen.
Den 2. august 1736: Rasmus Eskesen af Rude i Saksild sogn er død. Arvinger: Mor, Maren Rasmusdatter, søster, Anne Eskesdatter, halvbror, Michel Eskesen af Saksild, halvbror, Niels Eskesen af Svejgaard i Bjerager, halvbror, Jens Eskesen af Svejgaard i Bjerager. Rasmus Eskesen boede i huset hos sin stedfar, Jens Christensen af Rude i Saksild sogn. Alle arvingerne er til stede. Vurderingsmænd: Jørgen Michelsen og Jens Jensen af Rude i Saksild sogn. Der fremvises et skiftebrev dateret den 5. oktober 1718 efter afdøde Eske Jørgensen af Rude i Saksild sogn, som er far til børnene. Der fremvises også et skiftebrev efter Rasmus Eskesens afdøde bror, Anders Eskesen, der er dateret den 20. februar 1732. Boet bliver registreret. Følgende skylder penge til den afdøde: Jørgen Michelsen, Jens Bødker af Saksild, Søren Mortensen, Erich Smed af Rude og Hans Sørensen af Rude. Der er også gæld fra den beboer på den gård i Snærild i Odder sogn, hvor Jens Jensen boede, hvilket kan føres tilbage til Ekse Jørgensen. Jens Christensen har betalt begravelsen, hvilke udgifter han får betalt. Der er overskud i boet, som deles mellem moren og Rasmus Eskesens søskende. En del af arven til moren og Rasmus Eskesens søskende dækkes ind vha. Rasmus Eskesens ejendele. Jens Christensen skal derfor kun betale 4 rigsdaler til boet. Der henvises til skiftet den 20. februar 1732, hvor det angives, at arven fra 1718 er fra Snærildgaard. Uægte underskrifter fra Jens Christensen, Michel Eskesen, Niels Eskesen, Jens Eskesen, Jørgen Michelsen og Jens Jensen.
Opslag 32:
Den 22. september 1739: Jens Christensen af Rude i Saksild sogn er død. Vurderingsmænd: Jens Jensen og Rasmus Jensen af Rude. Til stede er Jens Christensens bror, Søren Christensen af Gylling og hans søsters mand, Thomas Rasmussen af Gylling. Jens Christensen har endnu en søster, Barbara Christensdatter, som er gift med Henrich Dehn i Vejle, samt en død søster, som med Søren Knudsen i Gylling har 5 børn, der er Christen Sørensen i Gylling, Birgithe Sørensdatter, som er gift med Hans Per Johnsen i Gylling, Dorthe Sørensdatter, som er gift med Rasmus Hansen i Endun, foruden 2 ugifte børn, Maren og Ingeborg Sørensdatter.  Maren er i Gylling, og Ingeborg er i Ørting Østergaard hos Jens Sørensen. Lavværge er Anders Sørensen i Saksild. Jens Christensens stedbørn er Anne Eskesdatter, Michel Eskesen i Nølev og Niels Eskesen af Bjerager Svejgaard. En underskrift fra Vejle den 28. august 1739 af Henrich Dehnn, Søren Christensen, Thomas Rasmussen og Christen Sørensen, alle af Gylling.
Den 8. marts 1740: Povel Andersen af Rude i Saksild sogn er død. Enken er Dorthe Sørensdatter. Arvinger: Bror, Peder Andersen af Saksild, søster, Mette Andersdatter af Rude. Lavværge for enken er hendes svoger, Jørgen Hansen af Ørting. På vegne af Peder Andersen af Saksild er hans søn, Peder Pedersen af Saksild er mødt op. På vegne af Mette Andersdatter, er hendes svigersøn Jens Jensen af Rude mødt op. Vurderingsmænd: Niels Jacobsen og Simon Olufsen af Rude i Saksild sogn. Følgende har gæld til dødsboet: Niels Andersen af Tvenstrup i Odder sogn, Søren Christensen af Rude og Søren Olufsen af Rude. Boet, som er ganske lille, bliver registreret. Husets brøstfældighed er vurderet den 9. februar 1840. Der er gæld til Johanne Pedersdatter af Kysing samt skrædderløn til sønnen hos enken på Rudgaard i Kysing, der får sin løn af Søren Christensen af Rude, foruden Jens Jensen af Rude. Der er et lille overskud i boet, som enken kan beholde. Uægte underskrifter fra Dorthe Sørensdatter, Jørgen Hansen, Peder Pedersen, Jens Jensen, Niels Jacobsen og Simon Olufsen.
Den 8. december 1740: Anne Knudsdatter, som var gift med gårdmand Jørgen Michelsen af Rude i Saksild sogn, er død. Børn: Søn, Michel Rasmussen Kiærsgaard af Sall, der hører under Frijsenborg gods, søn, Peder Rasmussen, som er død og har efterladt sig følgende børn: Søn, Rasmus Pedersen, søn, Mads Pedersen, datter, Maren Pedersdatter af Lading, datter, Maren Rasmusdatter, som er gift med Niels Michelsen Dyngbye på Samsø. Michel Kiærsgaard er mødt op på egne vegne samt på vegne af sin brors børn. Maren Rasmusdatter har af sin mor fået bl.a. en ko og sengeklæder, da hun blev gift. Boet blev registreret den 22. oktober 1740. Enkemanden siger, at der ikke er gæld i boet. Gårdens stuehus mod nord er på 10 fag. Et hus mod syd er på 9 fag, som er gammelt og næsten mangler taget. Mod øst er en bygning på 4 fag, og mod vest en bygning på 10 fag. Mod nord er der endnu en lille bygning på 6 fag. Jørgen Michelsen fortæller, at hans søn, Michel Jørgensen har et halvt års løn til gode. Der er skatterestancer for 1739 og 1740. Der er vist ikke underskud i boet. Jørgen Michelsen beholder gården med alle dens midler, gods og indgæld. Vurderingsmænd: Jens Jensen Fendsteen og Niels Jacobsen af Rude i Saksild sogn. Uægte underskrifter fra Jørgen Michelsen, Michel Rasmussen Kiersgaard, samt af Jens Jensen og Niels Jacobsen.
Den 7. november 1740: Mette Michelsdatter, som var gift med gårdmand Jens Jensen Fendsteen af Rude i Saksild sogn, er død. Børn: Søn, Michel Jensen Fendsteen, 13 år [1727], datter, Maren Jensdatter Fendsteen, 16 år [1724], datter, Mette Jensdatter Fendsteen, 8 år [1732]. Vurderingsmænd: Jørgen Michelsen og Niels Jacobsen af Rude i Saksild sogn. Boet bliver registreret, som er stort, hvoraf der er temmelig mange dyr på gården samt en del bøger. Følgende har gæld til boet: Peder Pedersen af Saksild, Anders Pedersen af Tvenstrup i Odder sogn, Ole Christensen af Rude, Søren Olufsen af Rude samt Jens Sørensen af Rude. Jens Fendsteens fæstebrev og kvitteringsbog bliver oplæst. Der er et pænt overskud i boet, som deles mellem enkemanden og børnene. Børnene får deres arv efter moren, når de fylder 18 år. Uægte underskrifter fra Jens Jensen Fendsteen og til vitterlighed af Jørgen Michelsen og Niels Jacobsen.
Den 29. juni 1743: Gårdmand Jens Jensen Fendsteen af Rude i Saksild sogn er død. Enken er Ingeborg Jensdatter. Børn fra første ægteskab med Mette Michelsdatter: Søn, Michel Jensen Fendsteen, 15 år [1728], datter, Maren Jensdatter Fendsteen, 19 år [1724], datter, [må være en datter af andet ægteskab! Se skifte 1748] Mette Jensdatter Fendsteen, 11 år [1732], og alle børn opholder sig hjemme. Vurderingsmænd: Rasmus Jensen og Jørgen Michelsen af Rude i Saksild sogn. Formyndere er den afdødes brødre, Jens Jensen af Rørt i Bjerager sogn, for sønnen, og Povel Jensen af Kysing for døtrene. Lavværge for enken Ingeborg Jensdatter er hendes far, Jens Nielsen af Kysing. Boet bliver registreret. Skifteforretningen fortsætter den 24. juli 1743: Der er gæld til Erich Skrædder af Rude, Niels Zachariasen af Aarhus, Hans Sørensen af Rude og Oluf Christensen af Rude i Saksild sogn. Der henvises til skiftebrevet fra den 7. november 1740 efter hans første hustru og arven til børnene. Gårdens stuehus er på 13 fag. Der er en lade mod syd og med stald på 16 fag. Laden ved porten mod øst er på 9 fag. Fæhuset mod øst er på 7 fag. Der er et overskud i boet på 170 rigsdaler, som deles mellem enken og børnene. Uægte underskrifter fra Jens Jensen af Rørt, Povl Jensen af Kysing, Jens Nielsen af Kysing, Jørgen Michelsen og Rasmus Jensen.
Den 7. april 1744: Niels Jacobsen af Rude i Saksild sogn er død. Enken er Karen Olufsdatter. Børn: Søn, Jacob Nielsen, 18 år [1726], søn, Oluf Nielsen, 2 år [1742], datter, Karen Nielsdatter, 12 år [1732], datter, Anne Nielsdatter, som er gift med Rasmus Nielsen af Kysing i Saksild sogn. Lavværge for enken er Simon Olufsen af Rude. Værge for umyndige børn og sin hustru er Rasmus Nielsen af Kysing. Vurderingsmænd: Oluf Knudsen af Rude og Jørgen Michelsen af Rude. Boet bliver registreret til en værdi af 153 rigsdaler. I boet er der bl.a. to kister med initialerne N I S 1738 og K O D 1738, som vel betyder Niels Iacobs Søn 1738 og Karen Olufs Datter 1738. Der er udgifter for 126 rigsdaler, idet der mangler en del heste på gården, mens bygninger er i god stand, og der er ikke anden gæld. Der er altså overskud i boet, som deles mellem enken og børnene. Rasmus Nielsen forærer sin hustrus arvelod til lillebroren Oluf Nielsen. Uægte underskrifter fra Karen Olufsdatter, Simon Olufsen, Rasmus Nielsen af Kysing, Jørgen Michelsen og Oluf Knudsen.
Opslag 54:
Den 18. januar 1747: Michel Nielsen af Rude i Saksild sogn er død. Vidner er Ole Knudsen og Rasmus Jensen af Rude. Enken er Ingeborg Jensdatter. Børn: Jens Michelsen, 2 år, og Niels Michelsen, 14 uger. Formynder: Rasmus Rasmussen af Saksild og Simon Rasmussen Tusind af Saksild. Enkens far, Jens Nielsen af Kysing, er det på hendes vegne. Gæld fra Hans Sørensen i Rude og Oluf Christensen i Rude. [Her underskriver Ingeborg Jensdatter faktisk selv med initialerne I I S].
Opslag 57:
Den 8. februar 1747: Er fortsættelsen i forhold til ovennævnte. Formyndere: Rasmus Rasmussen og Simon Tusind af Saksild samt Jens Nielsen af Kysing. Stedbørn: Mette Jensdatter, 5 år.
Den 3. januar 1748: Niels Michelsen, der er yngste stedsøn til gårdmand Simon Rasmussen af Rude i Saksild sogn, er død. Arvinger: Mor, Ingeborg Jensdatter, bror, Jens Michelsen, halv-søster, Mette Jensdatter Fendsteen. Lavværge for Ingeborg Jensdatter er hendes mand. Værge for Jens Michelsen er Simon Rasmussen. Jens Michelsens far var Michel Nielsen. Formynder for Jens Michelsen er Rasmus Rasmussen af Saksild. Jens Nielsen af Kysing er formynder for Mette Jensdatter, hvis far var Jens Jensen Fendsteen, og som der står arv efter fra den 29. juni 1743. Arven efter Michel Nielsen på 20 rigsdaler har været opbevaret hos Simon Rasmussen med godsets tilladelse. Simon Rasmussen forlanger ikke noget efter sin stedsøn, så de overskydende 19½ rigsdaler efter begravelsen deles mellem hans mor og søskende. Vurderingsmænd: Oluf Knudsen og Rasmus Jensen af Rude. Uægte underskrifter fra Simon Rasmussen, Oluf Knudsen, Rasmus Jensen, Rasmus Rasmussen og Jens Nielsen. Fortsætter den 18. marts 1748, hvor Jens Michelsen også er død, 3 år gammel [1745]. Arven, som tilhørte Jens Michelsen, og som står hos stedfaren Simon Rasmussen, bliver delt mellem hans mor og halv-søster. De 28 rigsdaler, som Mette Fendsteen har stående i arv, forbliver hos hendes stedfar. Ægte underskrift fra Simon Rasmussen og uægte fra Jens Nielsen, Oluf Knudsen og Rasmus Jensen.
Den 28. marts 1749: Gårdmand Simon Rasmussen af Rude i Saksild sogn er død. Enken er Ingeborg Jensdatter. Børn: Søn, Michel Simonsen, som endnu ikke er fyldt 1 år [1748]. Lavværge for enken er hendes far, Jens Nielsen af Kysing. Fødselsværge for den lille dreng er hans farbror, Søren Rasmussen af Saksild. Vurderingsmænd: Simon Olufsen og Niels Pedersen af Rude i Saksild sogn. Boet bliver registreret. Enken var først gift med Michel Nielsen af Rude. Følgende har gæld til boet, som de vedkender sig: Hans Sørensen af Rude og Oluf Christensen af Rude. I boet er der arvede gangklæder fra Michel Nielsen. Gårdens bygninger er i alt på 48 stokke. Der skal betales løn til en tjenestekarl, en tjenestedreng og en tjenestepige. Enken har penge stående hos Christen Schiønning Davidsen fra tre skiftebreve efter hendes første mand, Michel Nielsen, med hvem hun har sønnerne Niels Michelsen og Jens Michelsen, som begge er døde. Enken har gæld til Mette Jensdatter efter hendes far, Jens Jensen Fendsteen, som hun også har været gift med. De tre skiftebreve er dateret den 29. juni 1743, den 3. januar 1748 og den 18. marts 1748. Der er et mindre overskud i boet, som deles mellem enken og hendes søn. Uægte underskrifter fra Ingeborg Jensdatter, Søren Rasmussen af Saksild, Jens Nielsen, Simon Olufsen og Niels Pedersen.
Opslag 64:
Den 13. april 1753: Anne Olesdatter, som var gift med Rasmus Jensen af Rude i Saksild sogn, er død. Vurderingsmænd: Niels Pedersen og Simon Olufsen af Rude. Børn: Jens Rasmussen, 12 år [1741], Ole Rasmussen, 9 år [1744], Rasmus Rasmussen, 5½ år [1747], Maren Rasmusdatter, 3 år [1750], Anne Rasmusdatter, ½ år [1752]. Lavværge for enken er Michel Olesen af Nølev. Værger for børnene: For Jens Rasmussen er det Jens Rasmussen af Rude, for Ole Rasmussen er det Ingild Andersen af Saksild, for Rasmus Rasmussen er det Michel Christensen af Nølev, for Maren Rasmusdatter er det Jens Olesen af Rude, og for Anne Rasmusdatter er det Peder Andersen af Saksild. Rasmus Jensens halvbror er Jens Krog af Rude. Nævnes en søstersøn, Rasmus Thomæsen efter afdøde forældre i Bjergager, og enken er Anne Eskesdatter. Fortsætter den 21. september 1753: Boet gøres op. Underskrives af Anne Eskesdatter, Mickel Olesen, Ingel Andersen, Jens Rasmussen, Jens Olesen, Peder Andersen, Niels Pedersen og Simon Olufsen.
Den 27. februar 1777: Erich Sørensen af Rude i Saksild sogn og hans hustru Bodil Knudsdatter er begge døde. Børn: Søn, Knud Erichsen af Kysing i Saksild sogn, datter, Mette Erichsdatter, som er gift med Lauritz Sørensen af Malling, søn, Søren Erichsen Smed af Rude, søn, Niels Erichsen af Dyngby i Bjerager sogn, men som er død, og som har efterladt følgende børn: Søn, Jens Nielsen, 6 år [1771], datter, Anne Nielsdatter, 12 år [1765], datter, Bodil Nielsdatter, 7 år [1770], datter, Maren Nielsdatter, 3 år [1774]. Vurderingsmænd: Rasmus Sørensen og Søren Sørensen af Rude i Saksild sogn. Parret er døde hos deres søn, Søren Erichsen Smed af Rude. Søren Erichsen er til stede på egne og søskendes vegne, og Søren Hansen af Rude er til stede som formynder for børnene fra Dyngby. Knud Erichsen af Kysing og Lauritz Sørensen af Malling er ikke mødt op. Boet bliver registreret. Bodil Sørensdatter af Rude, som er datter af Søren Smed, havde før deres død arvet deres kiste. Der er ingen gæld i boet. Søren Smed havde i forvejen fået penge af sine forældre for at have taget sig af dem på deres gamle dage. Uægte underskrifter fra Søren Erichsen, Søren Hansen, Rasmus Sørensen og Søren Sørensen.
Opslag 4:
Den 20. februar 1779: Kirsten Jensdatter, som var gift med Peder Sørensen af Rude i Saksild sogn, er død. Ingen børn eller livsarvinger. Arving er derfor: Søsteren, den ugifte Karen Jensdatter, som opholder sig hos sin svoger, Stephan Christensen i Nølev, søsteren Birgitte Jensdatter, som er gift med gårdmand Stephan Christensen i Nølev, søsteren Maren Jensdatter fra Uldrup skovhus på Aaskær Mark, som er død, og som har datteren Maren Hansdatter, der er gift med skovfoged Rasmus Trustrup i Uldrup skovhus på Aaskjær Mark. Disse søskende giver fuldmagt til Stephan Christensen. Vidner er Christen Nielsen Søren Sørensen af Rude. Gæld til tjenestedrengen, til Søren Andersen for løn, til Rasmus Sørensen i Rude, til købmand Christopher Becher i Aarhus, til gårdmand Ole Friderichsen i Rude, til Karen Sørensdatter i Rude samt Karen Jensdatter i Nølev. Underskrives af Peder Sørensen, Stafen Christensen, Søren Sørensen og Christen Nielsen.
Den 8. maj 1779: Gårdmand Søren Hansen af Rude i Saksild sogn er død. Enken er Johanne Pedersdatter. Børn: Søn, Peder Sørensen, 21 år [1758], søn, Hans Sørensen, 19 år [1760], søn, Søren Sørensen, 9 år [1770], datter, Margrethe Sørensdatter, 24 år [1755], datter, Anne Sørensdatter, 15 år [1764], datter, Bodil Sørensdatter, 6 år [1773]. Lavværge for enken er Jørgen David Simonsen af Rude. Formynder for børnene er deres morbrødre, Søren Pedersen af Saksild og Anders Pedersen af Nølev. Vurderingsmænd: Christen Nielsen og Søren Sørensen af Rude i Saksild sogn. Boet bliver registreret. På gården er der 4 heste, 7 køer, 10 får, 4 grise og 4 gæs. Der er indtægter for i alt 187 rigsdaler. Gårdens stuehus er på 10 fag. Laden mod øst er på 8 fag. Fæhuset mod vest er på 13 fag. Fæstebrevet og kvitteringsbog fremvises, hvor det ses, at der ikke er betalt landgilde siden 1777. Der er gæld til enkens to brødre. Der har ikke været tjenestefolk, da gårdens børn har deltaget i arbejdet. Når udgifter er betalt, er der 26 rigsdaler i overskud, som deles mellem enken og børnene. Morbrødrene får tillagt 30 rigsdaler til børnenes arv, som deles ligeligt mellem drenge og piger (uden broder-/søster-lodsstørrelse). Uægte underskrifter fra Johanne Pedersdatter, Jørgen David Simonsen, Peder Sørensen, Hans Sørensen, Søren Pedersen, Anders Pedersen, Christen Nielsen og Søren Sørensen.
Opslag 10:
Den 18. september 1786: Aftægtsmand Peder Sørensen Bom af Rude i Saksild sogn er død. Vurderingsmænd: Jørgen Davis Simonsen og Søren Sørensen af Rude. Der var en kontrakt mellem Peder Bom og gårdfæster Eske Rasmussen i Rude af 2. oktober 1779, som er underskrevet af vidnerne Christen Nielsen og Mikkel Jensen af Rude. Peder Sørensens kone er afdød [i 1779]. Ingen børn. Arvinger: Morbror, Rasmus Madsen i Rude, som er død og har efterladt sig sønnen, Jens Rasmussen, der har et hus i fæste i Sillerup by, moster, hvis navn ikke kendes, men som var gift i Assedrup i Nølev sogn og har efterladt sig en datter, hvis navn heller ikke kendes, men som var gift med Knud Nielsen af Assedrup, der også er død, og har efterladt sig børn uden at antal og navne kendes. Peder Sørensen Boms ting skal sælge på auktion. Værge for arvingerne er Peder Rosenmeyer af Skægs Mølle. Tingene på auktionen sælges til: Hans Povelsen af Rørt, Eske Rasmussen af Rude, Christen Nielsen af Rude, Anders Bondes [tjeneste]pige i Saksild, Ole Simonsen, Jørgen David [Simonsen], Søren Hansen Skrædder i Saksild, Jens Paaske i Saksild, Rasmus Krog i Rude, Christen Væver i Rude, Mikkel Jensen i Rude. Underskrifter for korrekt auktion fra Jørgen David Simonsen og Søren Sørensen. Efter auktionen møder Mikkel Thomæsens søn, Thomas Mikkelsen af Rude, op og fordrer gæld. Eske Rasmussen og hans tjenestepige, Kirsten Pedersdatter, som passede Peder Sørensen, skal også have arv, som han lovede dem før sin død. Underskrives til sidste af Peder Rosenmejer, Søren Sørensen og Jørgen David Simonsen.
Den 11. januar 1788: Ugifte Søren Pedersen af Rude i Saksild sogn er død. Arvinger: Mor, Kirsten Sørensdatter, bror, Laurids Pedersen, bror, Erich Pedersen, bror, Christen Pedersen, søster, Kirstine Pedersdatter, søster, Kirsten Pedersdatter. Lavværge for enken er hendes bror, Rasmus Sørensen af Rude i Saksild sogn. Vurderingsmænd: Peder Rosenmeyer og Knud Jensen af Rude i Saksild sogn. Søren Pedersens ejendele er blevet solgt på auktion den 6. november 1787. En del af boet er købt af hans mor. Andre købere er Peder Fensteen, Thomas Michelsen af Rude, degnen Kiersgaard af Saksild, Jens Rasmussen af Nølev, Hans Sørensen af Rude, Rasmus Sørensen af Rude, Ole Simonsen af Rude, Jørgen Degn af Saksild, Rasmus Jensen af Nølev, Christen Nielsen, Christen Væver af Rude, Michel Erichsen, broren Laurs Pedersen samt Jørgen Nielsen af Saksild. Sammenlagt indbringer auktionen 10 rigsdaler. Der er gæld til Rasmus Rasmussen af Snærild i Odder sogn, Morten Rasmussen af Snærild, Jens Olesen af Kysing, Rasmus Sørensen af Rude, Knud Lauridsen, Rasmus Møller af Fillerup i Odder sogn og snedker Henrich Meyer af Bjerager, der har lavet kisten. Søren Pedersen lå hjemme hos sin mor, mens han var syg, og hun får derfor den ene rigsdaler, der er i overskud, selv om hun har brugt mindst 4 rigsdaler på ham. Uægte underskrifter fra Rasmus Sørensen, Rosenmeyr og Knud Jensen.

Andre folk, der var i Odder kirke

Folk fra Rude og Saksild sogn

3 p Trin 1700: Niels Rasmussen af Rude bliver viet til Karen Pedersdatter af Odder.
25. marts 1705: Niels Michelsen af Rude bliver trolovet til Dorthe Jensdatter af Tvenstrup.
Sexagesima 1711: Jørgen Michelsen af Rude bliver trolovet til Margrethe Nielsdatter af Tvenstrup.
Den 19. september 1712: Maren Nielsdatter af Odder, men som tjente i Saksild, får døbt sin uægte datter for Birgitte ?.
Fest Mich 1715: Peder Rasmussen af Saksild er fadder, da Søren Pedersen af Balle i Odder sogn får døbt sønnen Søren Sørensen.
Lætare 1722: Hans Sørensen af Rude bliver viet til Ingeborg Simonsdatter af Sander.
4 p Trin 1729: Jørgen Nielsen af Rude bliver trolovet til Anne Knudsdatter af Balle i Odder sogn.
Den 24. oktober 1736: Jesper Nielsen Hutfeld af Saksild bliver viet til Anne Jørgensdatter af Balle-Findal.
Den 16. december 1749: Ole Skrædder af Rude bliver trolovet til Anne Rasmusdatter af Odder.
Den 17. november 1750: Martin Hansen af Saksild bliver viet til Kirsten Pedersdatter af Odder.
Torsdag efter Palmarum 1754: Jens Rasch af Rude i Saksild sogn bliver viet til Marie Kirstine af Rodstenseje.
Den 11. maj 1806: Karen Olesdatter af Saksild er gudmor, og Rasmus Olesen af Saksild samt Søren Sørensen af Rude i Saksild sogn er faddere, da gårdmand Thomas Jensen og Maren Olesdatter af Odder får døbt datteren Ingeborg Thomasdatter.


Folk fra Dyndby
Trinitatis 1700: Jørgen Sørensen af Dyndby bliver viet til Karen Knudsdatter af Mørkholt.
1. Advent 1706: Peder Michelsen af Dyndby bliver viet til Maren Rasmusdatter af Ondrup.Folk fra Skanderborg
20. juni 1708: Michel Rasmussen af Skanderborg bliver viet til Margrethe Hansdatter af Ondrup.
Den 2. oktober 1750: Jens Skou af Skanderborg bliver viet til Kirsten Kochepige ved Rodsteenseje.

Folk fra Nølev
2 p Trin 1705: Niels Michelsen af Nølev bliver viet til Dorthe Jensdatter af Tvenstrup.
1 p Epiph 1717: Jacob Nielsen af Nølev er fadder, da Rasmus Christensen af Fillerup får døbt sønnen Jens Rasmussen.
9 p Trin 1719: Niels Rasmussen af Nølev bliver viet til Maren Christensdatter af Odder.
2 p H3K 1726: Thomas Jensen af Nølev bliver trolovet til Kirsten Pedersdatter af Odder.
3 p Trin 1729: Ingild Rasmussen af Nølev bliver trolovet til Ingeborg Michelsdatter af Sander.
Judica 1731: Eske Hansen af Nølev bliver viet til Helle Michelsdatter af Tvenstrup.
Den 1. juni 1735: Ole Christensen af Nølev bliver trolovet til Inger Hansdatter af Snærild.
Den 28. november 1738: Michel Jensen af Nølev bliver viet til Mette Rasmusdatter af Odder.
21 p Trin 1753: Jens Overgaard af Nølev bliver viet til Marie Pedersdatter på Rodstenseje.


Folk fra Assedrup i Nølev sogn
3 p Trin 1702: Søren Christensen af Assedrup bliver viet til Maren Sørensdatter af Balle i Odder sogn.
17 p Trin 1711: Søren Christensen af Assedrup bliver viet til Anne Sørensdatter af Fillerup.
20 p Trin 1712: Søren Christensen af Assedrup er fadder, da Erich Christensen og Anne Nielsdatter af Tvenstrup får døbt sønnen Jacob Erichsen. Anne Nielsdatter bliver begravet samme dag, og sønnen en uge efter.
3 p Epiph 1717: Søren Christensen af Assedrup er fadder, da Thomas Johnsen af Odder får døbt datteren Mette Thomasdatter.
Den 3. marts 1735: Niels Knudsen af Assedrup bliver trolovet til Margrethe Michelsdatter af Balle i Odder sogn.
Den 17. juni 1738: Anders Nielsen af Assedrup bliver viet til Anne Rasmusdatter af Tvenstrup.
Den 16. november 1744: Christen Jensen af Vedslet Assendrup bliver viet til Cathrine Johansdatter.Folk fra Rørt i Bjerager sogn
Den 28. februar 1720: Rasmus Jensens hustru og datter af Rørt i Bjerager sogn er faddere, da Stephan Jensen af Odder får døbt sønnen Rasmus Stephansen.
5 p Trin 1723: Rasmus Rasmussen af Rørt i Bjerager sogn bliver viet til Maren Sørensdatter af Odder.
Den 23. januar 1747: Ole Poulsen af Rørt i Bjerager sogn bliver viet til Else Olsdatter Væverpige af Odder.

Folk fra Boulstrup i Bjerager sogn:
Den 4. november 1714: Peder Sørensen af Boulstrup bliver viet til Maren Hesdatter af Ondrup.
Fest Bapt 1717: Niels Sørensen af Boulstrup er fadder, da Povel Hansen af Ondrup får døbt sønnen Johan Povelsen.
19 p Trin 1732: Hans Rasmussen Hysil? af Boulstrup bliver viet til Kirsten Andersdatter af Ondrup.

Folk fra Randlev

Feria ? Pasch 1706: Jørgen Jensen af Randlev bliver viet til Karen Pedersdatter af Tvenstrup
Dom sta Trin 1708: Mogens Rasmussen af Randlev bliver viet til Kirsten Hansdatter af Tvenstrup
4 p Trin 1716: Mogens Bonde af Randlev er fadder, da Frederich Knudsen af Fillerup får døbt sønnen Peder Frederichsen.
2 søndag i fasten 1717: Christen Hansen af Randlev er fadder, da Niels Hansen af Odder får døbt sønnen Hans Nielsen.
19 p Trin 1718: Mads Sørensen af Randlev bliver viet til Birgitte Sørensdatter af Ondrup.
Palmarum 1721: Søren Rasmussen af Randlev er fadder, da Thomas Sørensen af Fillerup får døbt datteren Maren Thomasdatter.
2 p Epiph 1722: Jens Sørensen af Randlev bliver viet til Johanne Jensdatter af Fillerup.
23 p Trin 1725: Niels Rasmussen af Randlev bliver trolovet til Johanne Sørensdatter af Fillerup.
21 p Trin 1731: Jens Pedersen af Randlev bliver viet til Birgitte Rasmusdatter af Sander i Odder sogn.
Den 22. oktober 1737: Simon Rasmussen af Randlev bliver viet til Kirsten Larsdatter af Tvenstrup.
Den 7. oktober 1749: Niels Sørensen af Randlev bliver trolovet til Anne Jensdatter af Ondrup.
Den 11. maj 1806: Hans Pedersen af Randlev er fadder, da husmand Jens Sørensen og Karen Pedersdatter af Odder får døbt datteren Ane Jensdatter.

Folk fra Søby i Gosmer sogn
8 p Trin 1721: Jens Frantzen af Søby i Gosmer sogn bliver viet til Maren Jørgensdatter på Rathlousdal.

Folk fra Halling sogn
Den 9. oktober 1742: Niels Palsen af Halling bliver viet til Anne Pedersdatter af Tvenstrup.
Den 22. april 1806: Kirsten Terkelsdatter og Terkel Jørgensen af Halling er faddere, da husmand Niels Schmidt og Ulrikke Antonette Jørgensen af Fillerup får døbt datteren Laurentine Terkelsine Mariane Kierstine Schmidt.

Folk fra Falling sogn
Den 2. november 1742: Mads Knudsen af Falling bliver viet til Maren Tusen ved Rathlovsdal.

Folk fra Ørting sogn

Dom 1 post Epiph 1714: Niels Rasmussen af Ørting bliver viet til Karen Andersdatter af Morsholt i Odder sogn.
1 p Epiph 1716: Jens Hartmeier af Ørting bliver viet til Anne Jensdatter af Odder.
5 p Trin 1718: Søren Hansen af Ørting bliver viet til Anne Sørensdatter af Odder.

Folk fra Malling sogn
3 p Epiph 1715: Jens Jensen af Malling sogn bliver viet til Anne Jensdatter af Balle i Odder sogn.
11 p trin 1721: Rasmus Sørensen af Malling bliver viet til Appelone Hansdatter af Odder.
Den 12. februar 1746: Søren Pedersen af Malling bliver viet til Karen Sørensdatter Væverpige af Odder.

Folk fra Ølsted

Den 6. oktober 1744: [skrevet Anders Rarup] Andreas Frandsen Raarup af Ølsted bliver viet til Ingeborg Davidsen.

Folk fra Hvilsted
Den 11. august 1747: Jørgen Michelsen af Hvilsted bliver viet til Barbra Jensdatter i Odder.

Folk fra Krogstrup, Fensholt og Torrild sogn

Den 3. august 1734: Michel Jensen af Torrild bliver trolovet til Anne Jensdatter af Fillerup.
Den 8. november 1735: Gregorius Olsen Skrædder af Torrild bliver trolovet til Maren Sørensdatter af Odder.
Den 22. maj 1736: Gregori Olesen af Torrild og Maren Sørensdatter af Snærild bliver viet.
Den 16. november 1742: Niels Hansen af Torrild bliver viet til Anne Christensdatter af Fillerup.
Den 15. marts 1743: Knud Jensen Hiort af Torrild bliver viet til Maren Rasmusdatter af Tvenstrup.
Den 21. juni 1748: Ole Olesen og Johanne Andersdatter af Krogstrup bliver viet.
Den 2. oktober 1748: Jacob Rasmussen af Fensholt bliver viet til Inger Andersdatter af Balle i Odder sogn.
Den 9. marts 1752: Anders Rasmussen af Torrild bliver viet til Cathrine Pedersdatter af Fillerup.

Folk fra Drammelstrup, Solbjerg og Astrup sogn i Århus Amt
Den 9. juni 1699: Hr. Christian af Astrup bliver viet til Helvig Hansdatter af Rodstenseje.
4 p Trin 1720: Jens Michelsen af Drammelstrup i Astrup sogn er fadder, da Michel Holm af Tvenstrup får døbt sønnen Jens Michelsen Holm.
15 p Trin 1721: Søren Madsen af Solbjerg i Astrup sogn er fadder, da Jens Christophersen af Snærild får døbt sønnen Christen Jensen.

Folk fra Aarhus

Lætare 1693: Søren Pedersen af Aarhus bliver viet til Maren Knudsdatter.
4 p pasch 1693: Jens Andersen Høy af Aarhus bliver viet til Maren Christensdatter af Rodstenseje.
Den 2. marts 1699: Michel Sole af Aarhus bliver viet til Elsebeth Nielsdatter Rønne af Odder.
Den 2. december 1732: Peder Nielsen Klejnsmed af Århus bliver viet til Mette Jacobsdatter af Odder præstegård.
Den 26. december 1734: Peder Jensen Hesøe af Aarhus bliver trolovet til Benedicte Andersdatter Vinter på Rathlousdal Gods.

Folk fra Kolt sogn
Den 28. juni 1752: Peder Jensen Væver af Kolt bliver viet til Anne Rasmusdatter af Balle i Odder sogn.

Folk fra Hornslet
Den 9. juni 1744: Ditlev Mehl af Hornslet bliver viet til Margrethe Davidsen af Odder.

Folk fra Fruering sogn
Den 20. april 1806: Peder Laursen af Fruering er fadder, da husmand Søren Jensen og Charlotte Pedersdatter af Fillerup får døbt datteren Johanne Sørensdatter.

Folk fra Grumstrup i Vedslet sogn
2 p Trin 1716: Laurits Andersen af Grumstrup i Vedslet sogn bliver viet til Birgitte Rasmusdatter af Fillerup i Odder sogn.
Den 15. februar 1726: Jens Nielsen af Grumstrup bliver trolovet til Anne Jensdatter af Skorsholt.
Den 22. april 1806: Jens Sørensen af Grumstrup i Vedslet sogn er fadder, da gårdmand Jens Mortensen og Ane Sørensdatter af Snærild får døbt sønnen Rasmus Jensen.

Folk fra Oldrup, Sondrup, Trustrup og Hundslund sogn
Den 8. august 1692: Christen Voss af Trustrup bliver viet Anne Hansdatter af Snærild.
19 p Trin 1692: Anders Voss af Trustrup bliver viet til Kirsten Nielsdatter af Svorbæk.
Reminisc 1697: Anders Nielsen af Trustrup i Hundslund sogn bliver viet til Kirsten Nielsdatter af Odder.
Oculi 1697: Christen Nielsen af Trustrup i Hundslund sogn bliver viet til Anne Hansdatter af Snærild.
Den 11. juli 1699: Rasmus Olsen af Oldrup bliver viet til Anne Sørensdatter.
Den 16. juli 1742: Anders Marcussen af Oldrup bliver viet til Maren Frandsdatter af Fillerup.
Den 20. oktober 1750: Anders Smed af Oldrup bliver viet til Maren Andersdatter af Ondrup.
Den 6. august 1751: Rasmus Pedersen af Sondrup bliver viet til Anne Stephansdatter af Odder.
22 p Trin 1754: Anders Jensen af Oldrup bliver viet til Else Sartou af Odder.
Den 1. juni 1806: Henning Pedersen af Hundslund er fadder, da gårdmand Niels Nielsen og Ane Cathrine Hansdatter af Fillerup får døbt sønnen Niels Nielsen.

Folk fra Fensten i Gosmer sogn

Søndag før Påske 1713: Jørgen Pedersen af Fensten bliver viet til Cidsel Lauritsdatter, som er kokkepige på Rodsteenseje.
11 p Trin 1725: Rasmus Rasmussen af Fensten bliver trolovet til Maren Rasmusdatter af Odder.
20 p Trin 1727: Just Martinus Løfvenhof af Fensten bliver trolovet til Kirsten Laursdatter af Rittendal.
Den 3. oktober 1749: Rasmus Jensen af Fensten bliver trolovet til Maren Christophersdatter af Ondrup.
Den 8. juni 1751: Rasmus Seiersen af Fensten bliver viet til Johanne Jensdatter ved Ratlovsdal.

Folk fra Horsens

Den 10. marts 1727: Skipper Jens Clausen i Horsens bliver trolovet til Maren Rasmusdatter Mejer på Rattisholm.

Folk fra Viborg
Den 27. september 1699: Laurits Arctander af Viborg bliver viet til Marie ?.

Andre folk

25 p Trin 1695: Jens Tydsk af Mørkholt [skrevet Jens Tysk] bliver viet til Anne Jørgensdatter.
20 p Trin 1697: Gartner Caspar Klingenberg på Rodstenseje bliver viet til Anne Christensdatter af Fillerup.
Den 17. april 1714: Mons. Jens
Taftenberg af Odder bliver viet til Susanna Kønig.
Den 10. marts 1715: Peder Kaalby af Odder bliver viet til Mette Nielsdatter?
Den 14. juni 1715: Korporal Johan Skort i Odder bliver viet til Maren Rasmusdatter.
Den 14. april 1716: Soldat Anders Jørgensen af Odder bliver viet til Maren Jacobsdatter.
Den 25. november 1717: Johan Jacob Bellos af Odder bliver viet til Maren Mortensdatter.
2 advent 1717: Johan Vinck bliver viet til Karen Broch af Odder.
Den 6. juli 1718: Musketeer Davis Gros af Odder bliver viet til Catharina Skram af Fyrehøj.
1719: Capitain Kran og jomfru Frapeaud bliver viet.
Den 9. oktober 1719: Niels Christensen Bigum skovridder ved Dronninglund bliver viet til Anne Jensdatter, som er kammerpige hos etatsrådinde Rathlov.
19 p Trin 1719: Peder Hansen Tykkiær bliver viet til Kirsten Jørgensdatter af Odder.
Den 27. december 1720: Tambour Peter Henrich Temer bliver viet til Maren Jensdatter i Odder.
1. søndag i fasten 1721: Nicolai Feldbereder får døbt sønnen Friderich Johan Nicolaisen. Blandt fadderne er jomfru Sophie Amelin.
Den 11. april 1721: Palle Iver Lyngbye er fadder, da Peder Rasmussen af Fillerup får døbt datteren Else Pedersdatter.
2 p trin 1721: Jens Fensten af Odder og Anne Andersdatter af
Snærild bliver viet.

7 p Trin 1721: Jens Povelsen af Fillerup får døbt datteren Valborg Jensdatter. Christen Povelsen af Fillerup er fadder.
10 p Trin 1721: Christen Dreyer af Odder får døbt datteren Anne Christensdatter Dreyer.
3 p Epiph 1722: Peder Tykier af Odder er fadder, da Michel Stridfer af Odder får døbt sønnen Jens Michelsen Stridfer.
Fasten 1722: Peder Kejlstrup soldat af Odder bliver viet til Maren Jensdatter af Fillerup.
Sept. 1722: Ole Hansen Berg af Ondrup bliver viet til Karen Sørensdatter af Snærild.
Den 11. juni 1734: Peder Andersen Terp og Johanne Michelsdatter af Balle i Odder sogn bliver trolovet.
Den 20. april 1735: Rasmus Nielsen Viibe og Margrethe Michelsdatter af Odder bliver trolovet.
Den 28. juni 1735: Sognepræst Jens Kragballe og Øllegaard Davidsen bliver viet i Odder præstegård.
Den 27. september 1735: Major Malthe Jensen Sehested og Sophia Amalia Rantzau af Odder bliver viet.
Den 11. oktober 1735: Ole Christensen Kiellergaard og Anne Sørensdatter af Odder bliver trolovet.
Den 22. oktober 1744: Rasmus Rasmussen Schæg og Anne Erichsdatter af Tvenstrup bliver viet.
Den 21. december 1744: Morten Hiort og Anne Jacobsdatter af Odder bliver viet.
Den 16. august 1745: Friderich Nom og Elin Jørgensdatter af Rodsteenseje bliver viet.
Den 22. oktober 1745: Thomas Sørensen Grauballe bliver viet til Birgitte Høysgaard af Kattisodde.
Den 1. juni 1746: Hans Høysgaard af Tvenstrup bliver viet til Anne Kirstine Nielsdatter.
Den 30. juli 1746: Jørgen Sørensen Hvilsted bliver viet til Anne Hansdatter af Snærild.
Den 12. oktober 1746: Hans Møller bliver viet til Anne Sophie Brønsted, som er datter af Gerth Brønsted af Skægs Mølle.
Den 12. december 1746: Rasmus Rasmussen Kieldergaard bliver viet til Anne Christensdatter af Balle i Odder sogn.
Den 2. juni 1747: Niels Nelleblad af Tingstedholms Mølle bliver viet til Johanne Knudsdatter af Fillerup Mølle.
Den 21. november 1747: Otte Bang og Margrethe Johansdatter af Rodsteenseje bliver viet.
Den 2. januar 1748: Theodosius Clausen af Fillerup bliver viet til Karen Jensdatter.
Den 27. september 1748: Peder Nielsen Grib af Ondrup bliver viet til Karen Jensdatter.
Den 28. september 1750: Niels Drejer af Odder bliver viet til Mette Mortensdatter.
Den 3. november 1750: Rasmus Kieldergaard af Balle i Odder sogn bliver viet til Anne Gammelby.
Den 2. april 1751: Michel Hiort af Morsholt i Odder sogn bliver viet til Johanne Andersdatter af Balle.
Den 11. juli 1752: Niels Angaard af Odder bliver viet til Mette Rasmusdatter.
Den 23. februar 1753: Jacob Olsen Vinter af Odder bliver viet til Mette Møller.
4 p Trin 1753: Tingskriver Knud Engelbrecthsen af Odder bliver viet til Catharina Michelsdatter.
6 p Trin 1753: Søren Høvsgaard af Ondrup bliver viet til Maren Jensdatter.
16 p Trin 1754: Knud Bisgaard af Tvenstrup bliver viet til Anne Sørensdatter.
19 p Trin 1754: Ole Simonsen af Fillerup bliver viet til Karen Kruuse.
20 p Trin 1754: Niels Rasch af Fillerup bliver viet til Karen Andersdatter.
2 p Trin 1755: Rasmus Jespersen af Odder bliver viet til Mette Pedersdatter.
4 p Trin 1755: Jens Brastrup af Odder bliver viet til Anne Vigelsdatter.
Onsdag efter 4 p 1755: Peder Jensen Vibe af Odder bliver viet til Anne Eschildsdatter.
19 p Trin 1755: Knud Sejerboe af Odder bliver viet til Mette Sørensdatter.
26 p Trin 1755: Peder Jensen Vibe af Odder bliver viet til Cathrine Sørensdatter.

Andre folk, der var i Bjerager og Randlev kirke

Folk fra Kysing, Rude og Saksild sogn
2da Pasch 1755: Rasmus Smed af Saksild samt hans hustru er faddere, da Rasmus Rytter af Dyngby får døbt datteren Maren Rasmusdatter. Erik Andersens datter af Dyngby er gudmor.
Qvasimodo 1755: Ole Jensen af Kysing samt hans hustru er faddere, da Niels Thomæsen af Dyngby får døbt datteren Anne Nielsdatter.
5 p Epiph 1756: Ole Jensen af Kysing er fadder, da Niels Thomæsen af Dyngby får døbt sønnen Thomas Nielsen.
Fer 2 pentec 1756: Rasmus Rasmussen af Saksild er fadder, da Rasmus Nielsen af Boulstrup får døbt datteren Else Rasmusdatter.
Den 15. juni 1756: Jens Jensen af Saksild bliver viet til Karen Jørgensdatter.
14 p Trin 1756: Søren Rasmussen af Saksild er fadder, da Rasmus Rytter af Dyngby får døbt sønnen Rasmus Rasmussen.
Rogate 1762: Søren Christensen af Rude i Saksild sogn er fadder, da Hans Sørensen af Hylken får døbt datteren Maren Hansdatter.
22 p Trin 1767: En datter af Niels Børresen af Saksild er gudmor, da Ole Poulsen af Rørt i Bjerager sogn får døbt sønnen Jens Olsen.
Dom Trin 1773: En datter af Michel Thomæsen af Rude i Saksild sogn er gudmor, da Rasmus Jensen Gosmer af Dyngby får døbt datteren Mette Rasmusdatter Gosmer. Mette dør, da hun er 5 uger gammel.
Den 15. oktober 1773: Jørgen David Simonsen af Rude i Saksild sogn bliver viet til Anne Marie Nielsdatter af Bjerager.
Den 15. januar 1797: Michel Erichsen af Rude i Saksild sogn er fadder, da Christen Pedersen og Bodil Pedersdatter af Randlev får døbt datteren Karen Christensdatter.
Den 21. april 1797: Enkemanden Søren Jensen af Saksild bliver viet til enken Maren Rasmusdatter af Randlev.

Folk fra Nølev sogn

2 p Epiph 1757: Jens Smed af Nølev er fadder, da Jacob Mogensen af Hølken i Bjerager sogn får døbt datteren Karen Jacobsdatter.
Rogate 1762: Hustruen til Michel Ingildsen af Nølev er gudmor [skrevet Michel Ingelsen], da Hans Sørensen af Hylken får døbt datteren Maren Hansdatter.

Folk fra Fensholt og Torrild sogn
Den 15. januar 1797: Hustruen til Casper Erichsen af Fensholt i Torrild sogn er gudmor, da Christen Pedersen og Bodil Pedersdatter af Randlev får døbt datteren Karen Christensdatter.
Den 15. oktober 1797: Rasmus Andersen af Torrild er fadder, da Jens Jensen Bjerregaard [skrevet Bieregaard] og Appelone Sørensdatter af Randlev får døbt datteren Kirsten Jensdatter Bjerregaard.

Folk fra Ørting
Den 14. juli 1756: Chr. Saxo af Ørting er fadder, da degnen Thomas Thorsøe får døbt datteren Cecilie Cathrine Thorsøe.
Den 27. januar 1762: Hustruen til degnen af Ørting er gudmor, og Ørting-degnen er selv fadder, da degnen i Randlev, Thomas Thorsø, får døbt sønnen Rasmus Thorsø.
15 p Trin 1773: Rasmus Nielsen af Ørting er fadder, da Peder Nielsen af Randlev får døbt datteren Kirsten Pedersdatter.
Den 8. januar 1797: Søren Selle og Rasmus Pedersen af Ørting er faddere, da Peder Jensen Smed og Ellen Rasmusdatter af Randlev får døbt datteren Zidsel Pedersdatter.
Den 9. juli 1797: Rasmus Paaske af Ørting er fadder, da Jens Sørensen Tydsk og Ane Rasmusdatter af Randlev får døbt datteren Kirsten Jensdatter Tydsk.
Den 13. oktober 1797: Christian Ebbesen af Ørting er fadder, da degnen Jens Jensen og Cathrine Thomasdatter af Randlev får døbt sønnen Anders Jensen.

Folk fra Halkær, Åkær, Ålstrup og Falling sogn
4 p Trin 1756: Ebbe Skytte af Åkær i Falling sogn er fadder, da Stephen Rasmussen af Bjerager får døbt datteren Maren Stephensdatter. Wilhelm Hillerfeldt er også fadder.
Den 8. januar 1797: Niels Nielsen af Ålstrup og Søren Povelsen af Falling er faddere, da Peder Jensen Smed og Ellen Rasmusdatter af Randlev får døbt datteren Zidsel Pedersdatter.
Den 12. maj 1797: Peder Skomager af Falling er fadder, da Morten Michelsen og Karen Rasmusdatter af Randlev får døbt datteren Karen Mortensdatter.
Den 11. juni 1797: Peder Sørensens hustru af Falling er gudmor, og Peder Sørensen og Hans Sørensen af Falling er faddere, da Peder Mortensen og Kirsten Povelsdatter af Randlev får døbt sønnen Morten Pedersen.
Den 26. december 1797: Peder Skomager af Falling er fadder, da Peder Jørgensen Smed og Maren Rasmusdatter af Randlev får døbt sønnen Jørgen Pedersen.
Den 30. november 1800: Birthe Michelsdatter af Halkær i Falling sogn er gudmor, da Christen Michelsen af Dyngby og Mette Nielsdatter får døbt datteren Anne Christensdatter.

Folk fra Halling
15 p Trin 1756: Hustruen til Søren Jensen af Halling er gudmor, da Simon Jensen af Randlev får døbt datteren Anne Simonsdatter.
Den 5. februar 1762: Søren Sejersen af Halling bliver viet til Anne Jensdatter.
15 p Trin 1773: Hustruen til Søren Laursen af Halling er gudmor, da Peder Nielsen af Randlev får døbt datteren Kirsten Pedersdatter.
Den 22. januar 1797: Hustruen til Therkel Jørgensen af Halling er gudmor, da Jens Rasmussen Møller og Karen Jensdatter af Randlev får døbt sønnen Peder Jensen Møller.

Folk fra Fensten, Præstholm, Smederup, Søby og Gosmer sogn
Den 14. juli 1756: Rasmus Ring af Gosmer er fadder, da degnen Thomas Thorsøe får døbt datteren Cecilie Cathrine Thorsøe.
Den 12. marts 1797: Mogens Christophersen af Smederup og Jørgen Jørgensen af Gosmer er faddere, da Øvle Sørensen og Maren Sørensdatter af Randlev får døbt datteren Ane Øvlisdatter.
Den 12. maj 1797: Juel Rasmussen af Fensten er fadder, da Morten Michelsen og Karen Rasmusdatter af Randlev får døbt datteren Karen Mortensdatter.
Den 9. juli 1797: Karen Sommer af Præstholm er gudmor, da Jens Sørensen Tydsk og Ane Rasmusdatter af Randlev får døbt datteren Kirsten Jensdatter Tydsk.
Den 8. oktober 1797: Hustruen til Rasmus Jørgensen af Søby er gudmor, og Jens Espensen af Smederup er fadder, da Michel Pedersen og Berthe Jørgensdatter af Randlev får døbt tvillingesønnen Rasmus Michelsen.
Den 13. oktober 1797: Degnen Ole Wissing af Gosmer er fadder, da degnen Jens Jensen og Cathrine Thomasdatter af Randlev får døbt sønnen Anders Jensen. Andre faddere er forvalter Schou på Rodstenseje, hr. Fussing, jomfru Guldberg af Randlev og Bregendahl.

Den 26. december 1797: Juul Rasmussen af Fensten er fadder, da Peder Jørgensen Smed og Maren Rasmusdatter af Randlev får døbt sønnen Jørgen Pedersen.
Den 11. januar 1800: Hustruen til Mogens Christophersen af Smederup er gudmor, da Jørgen Sørensen får døbt datteren Maren Jørgensdatter. Jørgen Sørensen blev viet lige før barnedåben.
Den 6. april 1800: Hustruen til Jens Christensen af Fensten er gudmor, da Erich Knudsen af Bjerager og Anne Frantsdatter får døbt sønnen Knud Erichsen.
Den 25. november 1800: Ungkarl Anders Michelsen af Søby i Gosmer sogn bliver viet til Anne Rasmusdatter af Bovlstrup. Forlovere er Anders Nyegaard af Bovlstrup og Michel Jacobsen af Hylken.


Folk fra Sondrup, Trustrup og Hundslund sogn

Den 12. februar 1762: Karen Andersdatter af Sondrup bliver viet til Søren Skomager af Randlev.
Den 7. maj 1797: Povel Pedersens hustru af Trustrup i Hundslund sogn er gudmor, da Niels Sørensen af Randlev og Else Marie Povelsdatter får døbt sønnen Povel Nielsen.

Folk fra Hvilsted
Den 28. maj 1797: Hustruen til Niels Porsgaard af Hvilsted er gudmor, da Niels Jensen af Randlev og Johanne Mortensdatter får døbt sønnen Jens Nielsen.

Folk fra Gylling
Den 14. juli 1756: Matthias Leonhardt af Gylling samt hans hustru er faddere, da degnen Thomas Thorsøe får døbt datteren Cecilie Cathrine Thorsøe.
Den 27. januar 1762: Degnen af Gylling er fadder, da degnen i Randlev, Thomas Thorsø, får døbt sønnen Rasmus Thorsø.
Den 30. marts 1800: Jacob Jensen af Gylling er fadder, da Jens Nielsen og Elisabeth Sørensdatter af Dyngby får døbt datteren Kirsten Jensdatter.

Folk fra Balle, Fillerup, Morsholt, Ondrup og Odder sogn
Trinit 1756: Da Rasmus Soelgaard af Randlev får døbt sønnen Rasmus Rasmussen Soelgaard, er gudmor hustruen til hans bror i Ondrup i Odder sogn.
Lætare 1762: En datter til Jens Bødker af Fillerup er gudmor, da Michel Jensen af Randlev får døbt tvillingerne Jørgen Michelsen og Maren Michelsdatter. En datter til Anders Langberg af Randlev er den anden gudmor.
23 p Trin 1767: Anne Mogensdatter af Odder er gudmor, da Claus Clausen af Rørt i Bjerager sogn får døbt datteren Bodil Clausdatter.
3. advent 1767: Rasmus Jensen af Ondrup er fadder, da Michel Jensen af Randlev får døbt sønnen Rasmus Michelsen.
Den 14. maj 1797: Jørgen Jacobsen af Odder er fadder, da Peder Pedersen Skousgaard af Randlev og Sophia Hansdatter får døbt sønnen Hans Pedersen Skousgaard.
Den 28. maj 1797: Søren Michelsen af Balle i Odder sogn er fadder, da Niels Jensen af Randlev og Johanne Mortensdatter får døbt sønnen Jens Nielsen.
Den 28. maj 1797: Erich Pedersen af Odder er fadder, da Peder Jensen Krog af Randlev og Ane Marie Rasmusdatter får døbt sønnen Rasmus Pedersen Krog.
Den 5. juni 1797: Gunder Mortensen af Odder er fadder, da Niels Sørensen af Hesselbjerg i Randlev sogn og Ane Mortensdatter får døbt datteren Ane Margrethe Nielsdatter.
Den 11. juni 1797: Gunder Mortensen af Odder er fadder, da Peder Mortensen af Randlev og Kirsten Povelsdatter får døbt sønnen Morten Pedersen.
Den 9. juli 1797: Jens Nielsen af Ondrup er fadder, da Jens Sørensen Tydsk af Randlev og Ane Rasmusdatter får døbt datteren Kirsten Jensdatter Tydsk.

Den 27. august 1797: Morten Jørgensen, Christen Jørgensen, Thomas Muurmester og Peder Thomasen af Odder er faddere, da Anders Rasmussen Dreyer og Ane Cathrine Jørgensdatter af Randlev får døbt sønnen Friderich Wilhelm Andersen Dreyer.
Den 13. oktober 1797: Madame Worm af Odder præstegård er gudmor, da degnen Jens Jensen og Cathrine Thomasdatter af Randlev får døbt sønnen Anders Jensen.

Den 5. november 1797: Thomas Andersen af Odder er fadder, da Søren Christensen og Berthe Michelsdatter af Randlev får døbt sønnen Christen Sørensen. Gudmor er hustruen til Søren Grønskou af Randlev. Andre faddere er Morten Jensen, Rasmus Guldborg, Mikkel Funder af Randlev.
Den 30. marts 1800: Degnekonen madame Lacour af Odder er gudmor, og Anders Frandsen af Morsholt er fadder, da Jens Nielsen og Elisabeth Sørensdatter af Dyngby får døbt datteren Kirsten Jensdatter.

Folk fra Beder sogn
Den 27. januar 1762: Christen Thorsø af Rokballe Mølle [skrevet Christen Thorsee af Rokkeballe], er fadder, da degnen i Randlev, Thomas Thorsø, får døbt sønnen Rasmus Thorsø.

Folk fra Linå sogn
22 p Trin 1767: Tiggeren Jens Mortensen af Linå sogn bliver begravet i Bjerager.
    
Folk fra Horsens
Den 15. december 1767: Maren Mogensdatter af Horsens bliver viet til Anders Jørgensen af Nygaard.

Folk fra Randers
Den 20. april 1800: Ingeborg Christensdatter, som kom fra Randers, og var hos Jens Jensen Nørgaard af Rørt i Bjerager sogn, får døbt slegfredsdatteren Mette Kirstine Jensdatter. Udlagt barnefar er dragonen Jens Jensen af Randers.

Folk fra Tyskland
Den 1. januar 1800: Skærslipperen Christian fra Tyskland er død, som var 38 år gammel og havde været i Danmark i de sidste 18. Han sad hos Rasmus Jakobsen af Rørt i Bjerager sogn, da han pludselig døde den 30. december 1799 kl. 11 om aftenen. Han havde ikke en skilling for sig men havde avlet en datter for sig i Vendsyssel.

Andre folk fra Bovlstrup, Dyngby, Hylken, Rørt og Bjerager sogn

25 p Trin 1749: Peder Jensen Munk af Dyngby får døbt sønnen Christen Pedersen Munk. Faddere er Jacob Jensen, Jacob Mogensen og Rasmus Mogensen af Hylken i Bjerager sogn.
Oculi 1750: Da Peder Skolemester af Dyngby får døbt sønnen Søren Pedersen, er gudmor og faddere hustruen til Søren Vinter, Peder Thunboe, Jørgen Nyegaard, Mogens Rasmussen og Rasmus Nielsen af Dyngby.
Jubilate 1755: Michel Eschildsen og Erich Olesen af Svejgaard i Bjerager sogn er faddere, da Eschild Nielsen af Svejgaard får døbt datteren Maren Eschildsdatter.
20 p Trin 1755: Wilhelm Hillerfeldt af Bjerager er fadder, da Niels Hansen af Bjerager får døbt datteren Johanne Nielsdatter.
Fest Epiph 1756: Peder Rasmussen af Rørt i Bjerager sogn får døbt sønnen Rasmus Pedersen. Faddere er Michel Jacobsen, Søren Nielsen, Rasmus Michelsen og Jens Fendsteen.
2 epiph 1756: Peder Nielsen Blom af Dyngby får døbt sønnen Niels Pedersen Blom. Søren Halling og Jørgen Bendixen af Dyngby er blandt fadderne.
Fer 2 pentec 1756: Knud Norre af Bjerager er fadder, da Rasmus Jacobsen af Bjerager får døbt sønnen Jens Rasmussen.
Den 1. november 1756: Henrich Mejer af Bjerager er fadder, da Rasmus Grøn af Bjerager får døbt sønnen Rasmus Rasmussen Grøn. En datter af Wilhelm Hillerfeldt er gudmor.
3. advent 1756: Rasmus Pedersen af Dyngby er fadder, da Jens Jensen af Randlev får døbt datteren Mette Jensdatter.
Septuagesima 1768: Hustruen til Jens Fendsteen af Dyngby er gudmor, da Niels Erichsen af Dyngby får døbt datteren Bodil Nielsdatter.
Lætare 1768: Jens Taaning, Christian Taaning, Peder Røjgaard og Bendix Matthiesen af Bjerager er faddere, da Niels Taaning får døbt sønnen Jørgen Nielsen Taaning.
Den 18. juni 1773: Peder Laursen af Bygholm bliver viet til enken efter Julius Vilhelm Hillerfeldt af Bjerager Hougaard [skrevet Wilhelm Hillerfeldt].
16 p Trin 1773: Niels Thaaning og Niels Søgaard af Bjerager er faddere, da Hans Christensen får døbt datteren Anne Hansdatter. Anne dør 14 dage gammel.
Den 15. januar 1797: Erich Olesen af Bjerager er fadder, da Christen Pedersen og Bodil Pedersdatter af Randlev får døbt datteren Karen Christensdatter.
Den 7. maj 1797: Hans Dinesen af Rørt i Bjerager sogn er fadder, da Niels Sørensen og Else Marie Povelsdatter af Randlev får døbt sønnen Povel Nielsen.
Den 28. maj 1797: Povel Pedersens hustru af Bovlstrup er gudmor, og Rasmus Thomsen og Povel Pedersen af Bovlstrup er faddere, da Peder Jensen Krog og Ane Marie Rasmusdatter af Randlev får døbt sønnen Rasmus Pedersen Krog.
Den 11. januar 1800: Anders Nyegaard af Bovlstrup og Michel Jacobsen af Hylken er forlovere, da Jørgen Sørensen bliver viet til Johanne Rasmusdatter.
Den 1. februar 1801: Hustruen til Thomas Rasmussen af Dyngby er gudmor, da Poul Pedersen af Bovlstrup og Karen Rasmusdatter får døbt datteren Margrethe Poulsdatter.

Andre folk fra Randlev
Fer 2 Pentec 1749: Anders Langbierg af Randlev får døbt sønnen Gunder Andersen Langbierg. Jørgen og Morten Gundersen af Randlev er faddere.
7 p Trin 1749: Jens Fendsteen af Randlev er fadder, da Hans Sørensen af Rørt i Bjerager sogn får døbt datteren Maren Hansdatter.
Den 15. juli 1749: Mathias Leonhart, Eskild Nielsen og Rasmus Truestrup er faddere, da Thomas Degn af Randlev får døbt datteren Apollone Thomasdatter.
21 p Trin 1749: Hustruen til Michel Hiort af Randlev er gudmor, da Niels Nielsen af Randlev får døbt sønnen Jens Nielsen.
1 p Epiph 1750: Margrethe Andersdatter Brun får døbt sin uægte søn for Oluf Tøgersen. Udlagt barnefar er en garder til fods ved navn Tøger Olufsen.
Lætare 1750: Hustruen til Rasmus Solgaard af Randlev er gudmor, da Jørgen Gundersen får døbt sønnen Gunder Jørgensen.
Qvasim 1755: Simon Jull af Randlev er fadder, da Mogens Mortensen af Randlev får døbt datteren Maren Mogensdatter.
Cantate 1755: Jacob Winther af Randlev er fadder, da Knud Sørensen af Randlev får døbt sønnen Jens Knudsen.
8 p Trin 1755: Anne Marie Mejer er gudmor, og Hans Mejer af Randlev er fadder, da Niels Bødker af Randlev får døbt datteren Sidonia Cathrina Nielsdatter.
10 p Trin 1755: Hustruen til Knud Hiort af Randlev er fadder, da Niels Nielsen af Randlev får døbt sønnen Niels Nielsen.
Fest Epiph 1756: Niels Bødker af Randlev får døbt sønnen Jens Nielsen. Faddere er Anders Langbierg, Henrich Mejer, Jens Højsgaard og Hans Højsgaard af Randlev.
Septuagesima 1756: Michel Hiort af Randlev samt hans hustru er faddere, da Niels Nielsen af Randlev får døbt sønnen Rasmus Nielsen.
Judica 1756: Hustruen til Peder Vesterboe af Randlev bliver begravet 70 år gammel.
Jubilate 1762: Soldaten Christen Angaard bliver begravet i Randlev.
Fer 2 Nativ 1767: Appelone Thorsø [skrevet Appelone Thorsee] er gudmor, og Simon Hall og Peder Langbierg er faddere, da Rasmus Simonsen af Randlev får døbt sønnen Mads Rasmussen.
Den 19. januar 1768: Margrethe Jensdatter, som var gift med Hans Mejer af Randlev, bliver begravet.
Kyndelmisse 1768: Michel Hiort og Morten Gunnersen af Randlev er faddere, da Peder Colding får døbt sønnen Rasmus Pedersen Colding.
Den 21. december 1797: Rasmus Jørgensen og Peder Langberg af Randlev er forlovere, da ungkarl Niels Pedersen og Mette Cathrine Rasmusdatter af Randlev bliver trolovet.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...