Niels Sørensen (1702 - 1760)

41 af 128 - Niels Sørensen

bliver født omkring 1702 i Edderup som søn af Søren Christensen og Bodild Nielsdatter, hvilket afsløres i skiftet efter sin mor fra 1761, som altså overlever sin søn, og som i anden omgang er gift med Christen Christensen Joensen af Edderup. Niels Sørensens far er den samme Søren Christensen af Ederup, der er fadder i Mariager kirke i 1704 for Rasmus Christensen af Alstrup, som kunne tænkes at være en bror. Anne Sørensdatter af Edderup, der er fadder i 1735, er hans søster. Hun står fadder for hyrden i Edderup. Desuden har han en bror ved navn Christen Sørensen, som bor i Klattrup i Udbyneder sogn, og som er formynder i skiftet efter ham far 1760.

Niels Sørensen bliver jo ikke konfirmeret, da konfirmationer først blev indført i Danmark 1736.

Niels Sørensen bliver viet i Svenstrup kirke den 8. september 1720 med Karen Pedersdatter af Kjellerup Skovhus, efter at parret er blevet trolovet den 3. maj 1720 i Kjellerup. Efter trolovelsen og brylluppet indskriver præsten følgende:
1720 d: 3 Maj: trolovede Niels Sørensen af Ederup og Karen Pedersdatter af Kiellerup Schou huus
1720 Dom XII post Trinit: d: 8 Sept: copulerede forestaaende Niels Sørensen og Karen Pedersdatter

Hustruen, Karen Pedersdatter, er dog næppe født i Kjellerup skovhus men derimod nok i Svenstrup søhus, hvor vi både finder en Anders Pedersen og en Giertrud Pedersdatter mellem 1723 og 1737. Alle er velsagtens børn af den Peder Andersen i Søehuset [der vist bor i Mariager i 1715], som er fadder for Søren Josephsen i Smedehuset den 13. oktober 1726, da han får døbt sønnen Søren Sørensen. De andre, som er faddere for hr. Josephsen er alle fra Hem og Mariager. Søren Josephsen får da også døbt sit næste barn i Mariager kirke, selv om han stadigvæk bor i Svenstrup Smedehus. Peder Andersen og hustruen Anna Christensdatter flytter dog videre til Kjellerup Skovhus mellem 1726 og 1731, idet Anna Christensdatter dør i Skovhuset i 1731 og ikke i Søhuset. Foruden Anders og Giertrud har Anna og Peder også datteren Ane Pedersdatter, der er gift med Olle Christensen i Hem – før da i 1729 står hun fadder for Søren Josephsen i Svenstrup smedehus, og dåben foregår i Mariager. Anders Pedersen i Kjellerup skovhus og Morten Pedersens hustru i Mariager Hedehus er begge faddere for Peder Rasmussen i Alstrup, da denne får døbt sønnen Christen Pedersen. Den 27. oktober 1730 står Anders Pedersen i Kielderup Skov huus fadder i Mariager kirke for Morten Pedersen i Mariager Hedehus, da denne får døbt sønnen Niels Mortensen. Om der er familieskab mellem Anders og Morten Pedersen vides ikke, men Morten Pedersen er måske også en søn af Peder Andersen? Den 4. marts 1731 står Anders Pedersen af Kieldrup Skovhus fadder for Søren Christensen Ranch i Alstrup, da Søren får døbt sønnen Peder Sørensen Ranch. Den 19. august 1731 står Morten Pedersens kone i Hedehuset og Anders Pedersen i Kielderup Skovhus faddere for Christen Andersen i Mariager, da denne får døbt sønnen Anders Christensen. Den 9. september 1731 står Morten og Anders Pedersen faddere for Olle Jensen i Alstrup, da han får døbt sønnen Niels Olesen. Peder Andersen dør i 1741. Hvis indgangen i Hem kirkebog 25 p Trin 1733 er med ham, dør han dog i Søehuuset og ikke i Kjellerup Skovhus.

Kristi Himmelfarts dag 1726, der er den 30. maj 1726, er hustruen til Niels Sørensen af Edderup fadder i Sem kirke for Anders Kræmer af Edderup, idet Anders får døbt en datter med navnet Else Andersdatter. Gudmor er familiens tjenestepige. De andre faddere er Christen Kræmmer, Christen Jensen, Rasmus Smed af Enslev, Jens Thomisen og søn af Falslev samt hustruen til Christen Sommer.

På kirkedagen 4 p Trin 1728, som er søndag den 20. juni 1728, får hyrden Rasmus Nielsen Sommer af Edderup døbt en dreng ved navn Søren Rasmussen Sommer. Søren bæres til dåben af Niels Sørensens hustru af Edderup, og faddere er Anders Kræmmer, Christen Jensen samt hustruerne til Olle Smed og Niels Fidler. Den lille Søren bliver begravet i januar 1729.

Onsdag den 19. januar 1729 bliver begravet en pige, som af præsten beskrives som ”blef Niels Sørensøns Datter Mette begrafvet”. Mette Nielsdatter er måske Niels Sørensens første barn, men hun er næppe født i Edderup.

Første søndag i Faste 1729, som er søndag den 15. februar 1729, er Niels Sørensen fadder til drengen Niels Christensen Peber, hvis far hedder Christen Peber. Christen Nielsen Peber er af Sem by. Gudmor er Christen Pebers søster, Kirsten Nielsdatter Peber. Sjovt nok er Niels Sørensens hustru, Karen Pedersdatter, næste gang fadder for Christen Nielsen Pebers fætter, Christen Christensen Peber. Fædrene til disse to gutter er nemlig Niels Peber og Christen Peber af Dyrby i Gassum sogn.

Dom Oculi 1729, der er den 20. marts 1729, er Karen Pedersdatter, som er gift med Niels Sørensen af Edderup, fadder i Sem kirke for Christen Christensen Peber af Edderup. Christen Peber får døbt en søn med navnet Peder Christensen Peber. Gudmor er Christen Pebers søster af Nebstrup i Vindblæs sogn. Faddere er Christen Kræmer og hans søn Anders Christensen Kræmer, Anders Sommer, Niels Findesens søn, Christen Nielsen Findesen af Edderup, samt hustruen til Svend Laustsen af Sem.

Fjerde søndag efter påske 1729, som er den 15. maj 1729, er Niels Sørensens hustru af Edderup, dvs. Karen Pedersdatter, fadder i Sem kirke for Anders Kræmer, der denne dag får døbt sønnen Hans Andersen. Gudmor til Hans er en søster til Anders Kræmmer, som bor i Kastbjerg. Andre faddere er Christen Kræmmer, Rasmus Smed af Enslev, sergent Maniche af Enslev samt hustruen til Niels Findesen af Edderup.

Allehelgensdag i 1729, som er den 1. november 1729, er Niels Sørensens hustru af Edderup og altså igen Karen Pedersdatter fadder for Niels Findesen af Edderup, fordi han denne dag i Sem kirke får døbt en datter med navnet Elle Nielsdatter. Anders Kræmmers kone er gudmor, og de andre faddere er Christen Jensen og Christen Christensen af Edderup foruden Olle Smid af Sem og Christen Peber, som må være Christen Christensen Peber af Edderup. Den anden kvindefadder er en datter af Christen Jensen af Edderup.

Når man kører fra Edderup til Sem kirke, passerer man i mellem to gravhøje, hvoraf den ene vises på dette foto.

Niels Sørensen i Edderup fra 1730 til 1735

Karen Pedersdatter, dvs. Niels Sørensens hustru, er nok engang fadder i Sem kirke på kirkedagen 3. advent 1730, der er den 17. december 1730. Denne gang er det Christen Nielsen Peber af Sem, der har fået en datter, og hun bliver døbt Maren Christensdatter Peber. Hustruen til Olle Smid er gudmor, og de andre faddere er Niels xxx, Niels Findesens søn af Edderup, samt hustruerne til Jens Svendsen og Niels xxx.

På Hellig Tre Kongers dag i 1731, som er søndag den 1. januar 1731, får hyrden Rasmus Nielsen af Sem døbt en datter med navnet Anne Rasmusdatter. Karen Pedersdatter, som er gift med Niels Sørensen af Edderup, er fadder til den lille pige. Hustruen til Ole Smid af Sem er gudmor. Andre faddere er Niels Fidler, Anders Sommer af Edderup, samt hustruerne til Svend Laursen af Sem og Povel Svendsen.

På kirkedagen 1 p Trin 1731 er Niels Sørensen hustru, Karen Pedersdatter af Edderup, igen fadder i Sem kirke. Denne gang er hun det for Christen Christensen Peber af Edderup, der får døbt sønnen Peder Christensen Peber. Den forrige Peder Peber er nemlig begravet Palmesøndag 1730. De andre faddere er Olle Nielsen Smid, Christen Nielsen Peber af Sem, Christen Jensen og Christen Kræmmer af Edderup samt Anders Kræmmers kone. Gudmor er hustruen til Ole Nielsen Smid af Sem.

Da Niels Sørensens svigermor, Anne Christensdatter, dør i Kjellerup Skovhus i Svenstrup sogn den 29. november 1731, laves der følgende skifte efter hende i januar 1732:
Den 24. januar 1732: Anne Christensdatter, som var gift med Peder Andersen af Kjellerup Søhus i Svenstrup sogn, er død. Børn: Søn, Anders Pedersen, som er hos faren, datter, Karen Pedersdatter, som er gift med Niels Sørensen af Edderup, datter, Giertrud Pedersdatter, som er gift med degnen Anders Dalhoff af Asferg, datter, Anne Pedersdatter, som er forlovet med Olle Christensen af Hem by, og alle er myndige. Anne Christensdatter døde den 29. november 1731. Ingen børn forlanger skifte, og lader al arv gå til deres far. Vurderingsmænd: Thomas Jørgensen af Aunsborg og Søren Josefsen af Kjellerup Skov i Svenstrup sogn.

Da
Olle Christensen af Hem bliver far for første gang midt i marts 1732, hvor han får en søn, som bliver døbt Christen Ollesen i Hem kirke den 23. marts 1732, er Niels Sørensen af Edderup fadder. Det er han, fordi Olle Christensens hustru, Ane Pedersdatter, er en søster til Niels Sørensens hustru, Karen Pedersdatter, og hun derved er hans svigerinde.

Anden påskedag 1732, dvs. den 14. april 1732, er Niels Sørensen af Edderup fadder i Sem kirke. Denne dag får Christen Nielsen Peber af Sem døbt en datter med navnet Giertrud Christensdatter Peber. Gudmor er hustruen til Olle Nielsen Smid. De andre faddere er Jens Svendsen af Sem og Svend Laustsen af Sem. Kvindefadderne er hustruerne til Christen Maagaard, Peder Troelsen og Peder Rasmussen af Sem.

I 1732 på Trefoldigheds Fest efter påske er Niels Sørensen af Edderup fadder for Svend Laustsen af Sem, da denne har sin søn, Jørgen Svendsen, til dåben den 8. juni 1732 i Sem kirke. Læs om denne dåb under Svend Laustsen.

Niels Sørensen bliver også selv far i 1732 til en lille pige. Pigebarnet bliver døbt Bodil Nielsdatter i Sem kirke den 29. juni 1732, og hun får derved samme navn som sin farmor. Præsten skriver i kirkebogen følgende:

Samme dag [3 Post Trinitatis] hafde og Niels Sørrensøn i Edrup et pige barn til Daaben, kaldet Bodil, som Degnens Kone af Asferg bar. Fadre, Svend Laustsøn [fra Sem, som han senere kommer i familie med], Christen Jensøn, Christen Somer og Christen Kræmer af Edrup, q fadre [kvindefaddere] Anders Kræmers Kone, Christen Jenssøns Datter, Peder Troelsøns Kone [hun er fra Sem by]
[Bemærk, at der nok er to mænd med navnet Peder Troelsen i Sem på tidspunktet – den anden med tilnavnet Peder Troelsen Skrædder.]

Niels Sørensens hustru, Karen Pedersdatter, vender tilbage til kirken den 27. juli 1732. Bodil Nielsdatter bliver gift i Sem kirke torsdag den 18. september 1760 med Michel Jensen Witthing af Udbyover i Udbyneder sogn. I 1763 får Michel Witting begravet et dødfødt barn. På kirkedagen Septuagesima 1764, dvs. den 19. februar 1764, får parret datteren Anne Michelsdatter i Udbyover, men ingen i morens familie er faddere. Parret får sønnen Niels Michelsen Whitting, som bliver døbt på kirkedagen Judica 1768, som ingen i morens familie er fadder til. I både 1766 og 1768 bliver et af deres børn begravet, og omkring 1773 får de Karen Michelsdatter. Michel Witthing dør mellem folketællingerne i 1787 og 1801, hvor Bodil bor alene i et hus med datteren Anne, der endnu er ugift. Bodil Nielsdatter dør den 4. september 1817 i Udbyover. Præsten skriver, at hun er enke efter snedker Michel Witting, og at Bodil blev 85 år gammel. Og det blev hun faktisk.

Femte søndag i fasten 1733, som er den 22. marts 1733, er hustruen til Niels Sørensen af Edderup fadder i Sem kirke. Det er Christen Sommer af Edderup, som har fået en datter, der bliver døbt Karen Christensdatter Sommer. Gudmor er hustruen til Rasmus Pedersen af Nebstrup i Vindblæs sogn. Andre faddere er Svend Laustsen af Sem, Gregers Andreasen af Sem, Anders Christensen af Edderup, Søren Pedersen af Nebstrup, samt hustruerne til Anders Kræmmer og Niels Findesen af Edderup.

På kirkedagen 25 p Trin 1733 er Niels Sørensens hustru, Karen Pedersdatter af Edderup, fadder i Hem kirke for sin svoger Olle Christensen og sin søster Ane Pedersdatter, der får døbt er datter med navnet Anne Ollesdatter. En af de andre faddere ved denne dåb i Hem er Peder Andersen af Søehuuset, som er pigernes far. Da deres far nemlig er Peder Andersen af Søehuset i Svenstrup sogn, kunne det tænkes, at det er ham. Gudmor er degnens kone i Asferg, og de andre faddere er Las Jacobsen af Kvottrup, Christen Christensen Bagi af Hem og hustruen til Peder Degn af Hem.

På kirkedagen 7 Post Trinitatis 1734, som er søndag den 8. august 1734, vender Niels Sørensens hustru tilbage til første kirkegang. Hun må altså have født et barn i 1734, men selve fødslen og dåb kendes ikke.

På kirkedagen 18 post Trinitatis 1734, som er søndag den 24. oktober 1734, er Niels Sørensen fadder til en pige, der bliver døbt Anne Andresdatter. Hendes far angives til at være en husmand med navnet Andres af Edderup. Gudmor er hustruen til Christen Christensen Peber af Edderup, mens de andre faddere er Anders Sommer af Edderup, Søren Rasmussen af Ajstrup i Vindblæs sogn. Kvindefaddere er Anders Nielsen Kræmmers hustru samt to døtre af hhv. Christen Jonsen og Niels Findesen af Edderup.

Anden pinsedag 1735 er hustruen til Niels Sørensen af Edderup i Sem kirke for at være fadder for Christen Christensen Peber af Edderup, der får døbt sønnen Christen Christensen Peber. De andre faddere denne dag er Christen Jensen af Edderup, Svend Laustsen af Sem, Gregers Andersen [skrevet Greis] samt hustruen til Rasmus Pedersen af Nebstrup i Vindblæs sogn.

På kirkedagen 10 p Trinitatis 1735, som er søndag den 14. august 1735, er Niels Sørensen fadder til en pige, som bliver døbt Karen. Hendes far er hyrden fra Edderup, men præsten angiver ikke hyrdens navn.  Det er dog højst sandsynligt Rasmus Nielsen, som Niels Sørensen har været fadder for to gange tidligere, og pigen bliver således nok døbt Karen Rasmusdatter. Gudmor ved denne lejlighed er Anne Sørensdatter af Edderup, og det kunne måske tænkes at være Niels Sørensens søster? Andre faddere er Anders Kræmmers kone, Andres’ kone, samt to døtre af hhv. Christen Jensen og Niels Findisen af Edderup.

Niels Sørensens hustru går første gang tilbage i kirke på kirkedagen Midfastesøndag 1735.

Niels Sørensen i Edderup efter 1735

Niels Sørensen bliver i begyndelsen af februar 1736 far til en dreng, som bliver døbt i Sem kirke søndag den 12. februar 1736. Drengen får navnet Søren Nielsen . Niels Sørensens hustru af Edderup vender tilbage til kirken midfastesøndag 1736. Søren Nielsen overtager fæstet af farens gård, den østlige Østergaard, ved farens død i maj 1760, og han bliver gift med Anne Catrine Jensdatter, måske omkring 1761, men der kendes ellers ingen data om hans hustru. Deres datter, Karen Sørensdatter, bliver gift med Sørens lillebror, Peder Nielsens søn, Søren Pedersen, for at bevare familiens gårde i Edderup i familiens egne hænder.

Da Anders Pedersen i Søehuset i Svenstrup sogn får døbt datteren Giertrud Andersdatter i Svenstrup kirke den 11. februar 1737, er Niels Sørensens hustru, Karen Pedersdatter, af Ederup gudmor. Fadderne er Anders Dalhof, degn i Asferg, Søren Nielsen Pilmand i Skrødstrup, Morten Pedersen Sommer i Hedehuset i Mariager sogn, Anders Dalhofs hustru af Asferg, dvs. Anders Pedersens søster, Gertrud Pedersdatter, samt Oluf Christensen af Hem.

Niels Sørensen bliver i stamtræet far til Peder Nielsen i slutningen af januar 1739.

På fastelavns søndag 1743, dvs. den 24. februar 1743, står Niels Sørensen fadder til en pige, som døbes Kiersten Pedersdatter. Kirstens far er Peder Findesen i Edderup. Gudmor er Peder Findesens kones søster i Kastbjerg. Andre faddere er Christen Joensen [i Edderup] og hans svoger fra Falslev. De sidste to faddere er Christen Hansen af Vinbelund samt Christen [Christensen] Pebers kone af Edderup.
 

Søndag mellem jul og nytår 1743 står Niels Sørensen af Edrup fadder til en dreng, som døbes Christen Nielsen Pruust men måske er tilnavnet Prenst. Christens far angives nok som Niels Christensøn Pruust eller Prenst. Niels Christensens søster Maren er gudmor. Andre faddere er Christen Joensen i Edderup, Anders Jensen, Michel Michelsen samt hustruerne til Peder Bagi og Christen [Christensen] Peber af Sem.
 

2. søndag efter påske i 1744 står Niels Sørensøns hustru, dvs. Karen Pedersdatter, fadder til en dreng, som døbes Christen Jensen Nørgaard. Christens far er Jens Nørgaard i Sem by. Gudmor er Jens Nørgaards søster, Maren. De andre faddere er Christen Bach, Peder Bieregaard, Anders Jensen samt hustruen til Niels Brix.

Senere i 1744 på kirkedagen 9 p. Trinitatis, som er søndag den 2. august 1744, står Niels Sørensøn selv fadder til en pige, der døbes Ane Pedersdatter. Anes far er Peder Nielsøn i Edderup. De andre faddere er Christen Jensen, Christen [Christensen] Peber i Edrup samt hustruerne til Jens Nørgaard og Niels Christensen.

Tredje Advent 1744 er Niels Sørensen med sin hustru i Hem kirke, da hustruen står gudmor til et barn. Det er svogeren Olle Christensen i Hem, som har fået sønnen, der døbes Andreis Ollesen. Præsten skriver nemlig: ”Som Niels Sørensøns kone af Edrup bar”. Fadderne er bl.a. Søren [Christensen] Møller i Hem og Christen [Christensen] Bagis kone, så hele familien er samlet i Hem kirke den dag.

På Sankt Michelsdag 1745 har Peder Findesen i Edrup igen et barn til dåben, hvor Niels Sørensens kone, Karen Pedersdatter, står fadder. Pigen, som Peder Findesøn har fået, bliver døbt med navnet Anne Pedersdatter. Gudmor er fra Fjelsted, Peder Findesens søster ? Findsdatter. Andre faddere er Christen Joensen, Christen [Christensen] Peber, Morten Nielsen og Anders Kræmers datter, alle af Edderup. Den lille Anne Pedersdatter begraves igen på kirkedagen 22 p Trinitatis 1745.

På kirkedagen Første søndag efter Trefoldighed 1746 står Niels Sørensen fadder i Sem kirke til Anders Jensen Kræmers dreng, der døbes Niels Andersen Kræmer. Søsteren til Anders Kræmers hustru i Fjelsted står gudmor.

Femte søndag i Fasten 1747 står Niels Sørensens hustru af Edrup fadder i Sem kirke. Det er Niels Christensen i Sem, som har fået en søn, der døbes Christen Nielsen.

Anden juledag 1754 står to af Niels Sørensens børn hhv. gudmor og fadder i Sem kirke. Peder Findesen i Edrup har fået en dreng, som døbes Jens Pedersen Findesen. Som gudmor til drengen står Niels Sørensens datter Bodil [Nielsdatter], og som fadder står Niels Sørensens søn, Søren [Nielsen]. Den lille Jens begraves dog mellem jul og nytår 1754. De andre faddere var Peders bror, Povel [Findesen], Anders [Nielsen] Kræmers kone samt Christen [Christensen] Pebers datter, alle af Edderup.

På kirkedagen 19 p Trin 1756, som er den 24. oktober 1756, er Niels Sørensen fadder i Sem kirke for Peder Findesen af Edderup. Peder får døbt sin datter Maren Pedersdatter denne dag i kirken. Gudmor er Christen Jensens pige, Bodil. De andre faddere er Anders Jensen af Sem, hustruen til Anders Kræmmer, Christen Pebers datter, Karen Christensdatter Peber af Edderup. Fjorten dage senere bliver den lille pige begravet.

Niels Sørensen af Edderup i Sem sogn bliver således far til 3 piger og 2 sønner.


Niels Sørensen dør som 58-årig den 3. maj 1760, hvor der afholdes skifte efter ham. Skiftet går i korte ord ud på følgende:
Den 3. maj 1760: Gårdfæster Niels Sørensen af Edderup i Sem sogn er død. Enken er Karen Pedersdatter. Børn: Søn, gårdfæster Søren Nielsen af Edderup, 25 år, søn, Peder Nielsen af Edderup, 19 år, som opholder sig på sin fars gård, datter, Kirsten Nielsdatter, der er gift med Olle Andersen af Assens i Falslev sogn under xxxholm Gods, datter, Anne Nielsdatter, der er gift med Christen Jensen Snedker af Dyrby i Gassum sogn under Kjellerup Gods, datter, Bodil Nielsdatter, som er ugift og opholder sig hos sin bror, Søren Nielsen. Lavværge for enken er Christen Christensen Jonsen af Edderup, som var Niels Sørensens stedfar. Værge for umyndige børn er gårdfæster Niels Christensen af Edderup. Vurderingsmænd: Peder Nielsen [Niels Christensens søn] og Peder Christensen af Edderup. Boet bliver registreret. Uægte underskrifter fra Karen Pedersdatter og Christen Jensen. Fortsætter den 2. juni 1760: Kurator for Peder Nielsen og formynder for Bodil Nielsdatter er Christen Sørensen af Klattrup, der er deres farbror. Mere af boet bliver registreret. På gården er der 4 heste, 6 køer, 10 får med 10 lam, 3 får uden lam, 2 svin, 7 høns og 1 hane. Gårdens stuehus er på 12 fag. Der er et fæhus på 7 fag i syd og nord. Lader på 10 fag er mod øst og vest. Desuden er der en stald på 12 fag. Der er gæld til Michel Poulsen af Falslev og Jens Falslev af Mariager. Boets værdi er 99 rigsdaler, og der er udgifter for 107 rigsdaler, så der er ikke noget at arve. Enken overtager sin afdøde mands fæstebrev. Uægte underskrifter fra de tilstedeværende.

Niels
Sørensen bliver begravet onsdag den 7. maj 1760 på Sem kirkegård, hvorefter præsten skriver:

Onsdagen den 7 May, Blev Niels Sørensøn af Edrup begravet i Seem Kirkegaard, 58 Aar gamel

Da
Niels Sørensens mor, Bodild Nielsdatter, dør i Edderup den 24. december 1760, laves der et skifte efter hende den 22. januar 1761. Skiftet indeholder følgende:

Den 22. januar 1761: Efter afdøde Bodild Nielsdatter den 24. december 1760 på Søren Nielsens fæstegård i Edderup, hustru til Christen Christensen Jonsen. Vidner: Peder Christensen og Peder Nielsen af Edderup.
Hendes børn fra første ægteskab med Søren Christensen i Edderup:
--- Niels Sørensen, som boede i Edderup, men som er død. Niels Sørensens børn: Kiersten Nielsdatter, som er gift med Olle Andersen i Assens, Falslev sogn, Anne Nielsdatter, som er gift med Christen Jensen Snedker i Dyrby, Gassum sogn, Bodild Nielsdatter, ugift og opholder sig hos broren, Søren Nielsen i Edderup, som har farens gård i fæste, Peder Nielsen, nærende hos sin mor i Edderup.
--- Christen Sørensen, som bor i Klattrup i Udbyneder sogn.
Hendes børn fra andet ægteskab med Christen Christensen Jonsen i Edderup: Anne Christensdatter Jonsen, som var gift med gårdmand Christen Jepsen i Kærby sogn, men som er død og har efterladt børnene: Christen Christensen Jepsen, 18 år [1743], Karen Christensdatter Jepsen, 25 år [1736], Bodild Christensdatter Jepsen, 21 år [1740], Maren Christensdatter Jepsen, som er gift med Niels Hansen i Falslev by og sogn
--- Anne Sørensdatter, som er gift med Anders Christophersen i Udbyover by, Udbyneder sogn.
Til stede er Søren Nielsen og Bodild Nielsdatter med formynder, Niels Christensen af Edderup. Søren Nielsens fæstebrev er fra den 16. marts 1757. Underskrives af Christen Christensen [Jonsen], Søren Nielsen, Niels Christensen, Peder Nielsen og Peder Christensen. Fortsætter den 12. februar 1761: Vidner: Anders Kræmer og Peder Nielsen af Edderup. Mere om betingelserne. Underskrives af Christen Jensen [Snedker] i Dyrby, Niels Hansen i Assens, Søren Nielsen i Edderup, Anders Christophersen i Udbyover, Christen Sørensen i Klattrup, Christen Jepsen i Kærby, Bodild Nielsdatter, Niels Christensen og Peder Nielsen.

Niels Sørensen som indskrevet i Sem kirkebog ved dåben i 1728, dvs. en af de første gange hvor hans navn optræder i kirkebogen

Else Marie 02.03.2016 15:49

Jens Jensen Witting, dør i 1795
Skifte under Overgård Gods

Hilsen Else Marie

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...