Søren Nielsen (1736 - 1804)

23 af 64 - Søren Nielsen

bliver født i 1736 i Edderup som søn af Niels Sørensen, mens navnet på hans mor findes ved brylluppet i Svenstrup kirke i 1720, og hun hedder Karen Pedersdatter. Da Søren Nielsen indskrives i Sem kirkebog ved dåben den 5. februar 1736, som er kirkedagen Sexagesima 1736, skriver præsten:

Dia Sexagesima hafde Niels Sørensøn i Edrup en Søn til daaben kaldet Sørren som degnens kone af Asferg bar den. Faddere Anders Kræmer, Christen Joensøn, Christen Peber af Edrup, Christen Jepsen af Kierby, Christen Joensøns datter og Ane Sørens datter

Søren Nielsen bliver konfirmeret i Mariager kirke den 19. april 1753. Præsten skriver, at det er Niels Sørensens søn, Søren Nielsen af Edderup. Samme dag og sted bliver Søren Christensen Møllers søn, Anders Sørensen Møller, og Christen Christensen Bagges søn af Hem konfirmeret, så det er noget af en familiebegivenhed.

Søren Nielsen af Edderup er fadder i Sem kirke på kirkedagen 15 p Trin 1759, som er den 23. september 1759, hvor Maren Nielsdatter hos Peder Vindelboe af Sem får døbt sin uægte søn med navnet Jens Povelsen. Udlagt til barnefar er landsoldaten Povel Jensen Bach af Overgaards Gods. Gudmor til den lille dreng er Peder Vindelboes hustru. Andre faddere er Christen Joensen af Sem, Anders Jensen af Sem, Søren Kræmmer af Sem samt hustruen til Jens Skrædder af Sem.

Første søndag i Fasten 1760, som er den 24. februar 1760, er Søren Nielsen af Edderup endnu engang fadder i Sem kirke. Denne gang er han det for Niels Christensen Vadskov af Edderup, der får døbt datteren Inger Nielsdatter Vadskov. Gudmor til pigen er en datter af Matthias Møller af Aae Mølle i Falslev sogn. En af de andre faddere er Sørens bror, Peder Nielsen af Edderup, mens de resterende er Peder Finnesen, Peder Christensen og Povel Finnesens hustru af Edderup.

På kirkedagen 16 p Trin 1761, som er den 6. september 1761, er Søren Nielsens fæstemø fadder i Sem kirke for Povel Nielsen af Edderup. Povel Nielsen har fået en søn, som bliver døbt Niels Povelsen denne dag i kirken. Peder Finnesens datter, Kirsten Pedersdatter Finnesen, er gudmor, mens de andre faddere er Peder Finnesen selv, Peder Christensen Peber, Niels Christensens hustru og Anders Kræmers hustru, alle af Edderup.

Søren Nielsen af Edderup bliver på et eller andet tidspunkt gift med Ane Cathrine Jensdatter Hiort af Dalbyneder og nok i løbet af 1761. Brylluppet kendes ikke, men der er et skifte efter hustruen, da hendes far død i 1751. Ane Cathrine Jensdatters far, Jens Sørensen Hiort af Dalbyneder, dør nemlig i begyndelsen af marts 1751. Da der laves skifte efter ham fra Sødringholm Gods, skrives der følgende:
Den 6. april 1751: Jens Sørensen Hiort Smed af Dalbyneder er død. Enken er Karen Jensdatter. Børn: Søn, Jens Jensen af København, 36 år [1715], søn, Søren Jensen, 27 år [1724], søn, Christen Jensen, 25 år [1726], som tjener i København, søn, Christen Jensen, 18 år [1733], datter, Margrethe Jensdatter, 32 år [1719], som er gift med Lauritz Simonsen af Udbyover, datter, datter, Anne Jensdatter, 29 år [1722], som opholder sig hos broren i København, datter, Anne Margrethe Jensdatter, 23 år [1728], datter, [uden navn], 20 år [1731], som tjener hos Søren Sørensen på Sødring Vase, datter, Maren Jensdatter, 16 år [1735], som tjener hos Lauritz Simonsen af Udbyver, datter, Ane Cathrine Jensdatter, 14 år [1737]. Lavværge for enken er Peder Sørensen. Formynder for de umyndige er broren, Søren Jensen. Vurderingsmænd: Christen Bossen og Peder Hiorth af Dalbyneder. Boet bliver registreret. Uægte underskrifter fra Søren Jensen, Peder Sørensen, Christen Bossen og Peder Hiorth. Fortsætter den 7. juni 1751: Der er kommet et brev fra København dateret den 19. maj 1751 fra sønnen borger Jens Jensen Hiorth af København, hvori han giver afkald på arv til fordel for sin mor. Jens Jensen Hiort giver i sammen forbindelse afkald på arv for broren, Christen Jensen Hiort og søsteren Anne Jensdatter. Underskrifter fra Jens Jensen Hiort og til vitterlighed af Niels Mogensen og Christen Thomesen. Fortsætter den 28. juni 1751: Enken siger, at datterens ægtemand, Lars Simonsen af Udbyover, ikke er til stede. Gårdens brøstfældighed indskrives. Gælden er større end indtægterne, så der bliver ikke noget til enken eller børnene at arve. Enken ønsker at forblive på gården og overtager derfor sin mands fæstebrev. Underskrifter fra Karen Jensdatter, Søren Jensen, Peder Sørensen, Peder Christensen og Christen Bosen.

På kirkedagen 27 p Trin 1761, som er den 22. november 1781, er Søren Nielsens hustru gudmor i Sem kirke for Michel Michelsen af Sem, der får døbt en søn med navnet Peder Michelsen. Fadderne er [skrevet Lauridz] Laust Svendsen af Sem, Christen Pedersen Hiuler af Sem, Christen Clausen af Kærby samt hustruerne til Niels Rasmussen og Niels Pedersen af Sem.

Søren Nielsen bliver midt i februar 1764 far til en dreng på gården i Edderup. Da sønnen Christen Sørensen er blevet døbt i Sem kirke den 26. februar 1764, skriver præsten følgende i kirkebogen:
Søndagen Sexagesima; hafde Søren Nielsøn udi Edrup, en Søn til Daaben blev navnet Christen, som Anders Pedersøns Datter navnlig Giertrud Andersdatter af Dÿrschov Huuset udi Svenstrup Sogn bar; faddre var Christen Snidker af Dÿrbÿ, Peder Christensøn Peber, Anders Christensøn Kræmer, Peder Nielsøns Kone af Edrup og Oluf Andersøns Kone af Assens i Falslef Sogn
Søren Nielsens hustru vender tilbage til Sem kirken på midfastesøndag 1764. Da Overgaards Gods i 1780 laver en lægdsrulle, er den 14-årige Christen Sørensen medtaget på rullen. Ved folketællingen i 1787 opholder Christen Sørensen sig uden for Sem sogn, men det vides ikke, hvor han opholder sig. Ved amtets lægsrulleskrivning i 1789 opholder Christen Sørensen sig hjemme i Edderup, men han er nok ikke på farens gård, og da han får fripas, kan han ikke længere følges igennem lægdsrullesystemet. Der vides ikke mere om Christen Sørensen efter 1789.

Søren Nielsen bliver i stamtræet far til Karen Sørensdatter omkring 1764, men fødselsdataene findes ikke i Sem kirkebog, selv om hun er født i Sem. Søren Nielsen er forlover ved hendes trolovelse til Sørens nevø, Søren Pedersen, og som finder sted den 2. december 1798. Datteren er allerede på dette tidspunkt enke efter gårdmanden Christen Christensen Smed, og ved ægteskabet med brorens søn bevarer familien den tilgiftede gård i familiens behold. Karen Sørensdatter dør onsdag den 8. november 1837 i Edderup. Karen er da 76 år gammel. Karens anden ægtemand overlever hende med 5 år.

På kirkedagen 3. advent 1765, som er den 15. december 1765, er Anne Catrine Jensdatter, som er gift med Søren Nielsen af Edderup, fadder i Vindblæs kirke. Anne Cathrine er det for Michel Smed af Ajstrup i Vindblæs sogn, der får døbt tvillingerne Margrethe Michelsdatter og Jeppe Michelsdatter. Anne Catrine er gudmoren for datteren Margrethe. Faddere for den lille pige er Poul Holt og Christen Christophersen af Ajstrup, Peder Rasmussen af Nebstrup samt hustruen til Søren Hiorth af Ajstrup i Vindblæs sogn.

Søren Nielsen af Edderup bliver i sidste halvdel af juli 1771 far til en lille datter. Hun får navnet navnet Boel Sørensdatter, da hun bliver døbt i Sem kirke den 28. juli 1771. Efter dåben skriver præsten følgende:
Niende Søndag efter Trinitatis d 28 July hafde Søren Nielsøn udi Edrup een datter til Daaben blev navnet Boel, frembaaren af Michel Smeds hustru udi Aistrup, faddre var: Peder Nielsøn, Christen Jensen Smed udi Edrup, Niels Hansøn i Falsleuf, Peder Nielsøns kone og Peder Finnesøns Datter Kiersten udi bemelte Edrup.
Søren Nielsens datter, Bodil, dør, da hun er 2½ år gammel i marts 1774.


Søren Nielsen er forlover i Sem den 13. december 1771 for Peder Finnesens datter, Karen Pedersdatter af Edderup. Karen bliver denne dag trolovet til Niels Jensen Bøcher af Assens i Falslev sogn.

På kirkedagen Midfaste søndag 1774, alias 4. søndag i fasten og dvs. den 13. marts 1774, bliver Søren Nielsens yngste datter, Bodil Sørensdatter, begravet fra Sem kirke. Præsten skriver nemlig:
Midfaste Søndag; blef Søren Nielsøns yngste Datter Boel af Edrup jordet. 2½ Aar gl:

Da Niels Sørensen af Edderup får døbt sønnen Søren Nielsen. Bemærk, at præsten skriver "Sørren" med dobbelt-r.

Søren Nielsen af Edderup efter 1774

Den 3. september 1775 bliver Søren Nielsen far til den dreng, som i Sem kirke bliver opkaldt efter drengens morfar, som vi ikke kender, dvs. Jens Sørensen. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:
Tolfte Søndag efter Trinit den 3 September ; hafde Søren Nielsøn i Edrup Éen Søn til Daaben blef navnet Jens frembaaren af Degnens hæderlige Jørgen Smidts hustrue i Falsleuf; fadre var Michel Whitting fra Udbyovre [Søren Nielsens svoger], Christen Jensen [Truelsen] Smed [Søren Nielsens senere svigersøn], Peder Christensen Peber, Peder Nielsen af Edrup [Søren Nielsens bror] og Niels Hansens Datter af bemælte Falsleuf.
Jens Sørensen er hjemme hos forældrene i 1787, da folketællingen laves for dette år, og i 1789, da lægdsrullen skrives for sognet. Jens Sørensen udlægges til barnefar den 11. april 1799 i Sem kirke, da Anne Christensdatter får døbt sin uægte datter for Anne Kathrine Jensdatter, men pigen dør 10 uger gammel. Jens Sørensen bliver bliver i Sem trolovet den 9. oktober 1801 til Maren Pedersdatter, og begge er af Edderup by. Forlovere ved denne lejlighed er Niels Sommer og farbroren, Peder Nielsen af Edderup. Jens Sørensen får den 20. juli 1804 sammen med hustruen Maren Pedersdatter døbt en datter, som får navnet Karen Sørensdatter. Faddere er farbroren Peder Nielsens datter, Bodil Pedersdatter, fætteren Søren Pedersens steddatter, Johanne Christensdatter, begge af Edderup, samt gårdmændene Niels Pedersen af Edderup, Christen Laursen af Sem og ungkarl Niels Madsen af Sem. Da Jens Sørensen ved folketællingen i 1834 er en enkemand og gårdmand på 59 år i Edderup, bor datteren, Karen Sørensdatter, hos ham med sit slegfredsbarn, Søren Edderup. Ved folketællingen i 1840 lever Jens Sørensen stadigvæk, men han lever på aftægt, og gården er herefter ude af familiens besiddelse. Ved folketællingerne i 1845 og 1850 lever Jens Sørensen stadigvæk i aftægt på gården. Jens Sørensen dør den 17. november 1853, hvor præsten skriver, at han var aftægtsmand i Edderup og blev 80 år gammel. I virkeligheden blev Jens Sørensen kun 78 år.

På kirkedagen 25 p Trin 1779, som er den 21. november 1779, får Søren Nielsen døbt en pige i Sem kirke, og hun bliver døbt med navnet Bodil Sørensdatter som sin storesøster, der døde 5 år tidligere. Efter dåben skriver præsten:
25 Søndag efter Trinitatis blef Søren Nielsen barn af Edrup navnet Bodil frembaaren til Daaben af Søren Nielsens konne af Var huset Fadre vare Peder Nielsen og Peder Sommer bege af Edrup og Christen Snedker fra Dyrbÿe og Niels Hansens datter Anne [Nielsdatter] fra Falsløv fulte med
Bodil Sørensdatter lever hjemme på gården i Edderup ved folketællingerne i både 1787 og 1801. Den 20. juli 1804 er Bodil Sørensdatter fadder for sin bror, Jens Sørensen af Edderup, da denne får døbt en datter med navnet Karen Jensdatter. Bodil Sørensdatter bliver først gift gæstgiver Jens Pedersen, som hun får en datter med. Da han er død, bliver hun anden gang gift med Jens Christensen af Råby. Ved folketællingen i 1845 er Bodil Sørensdatter kroejer i Udbyhøj i Råby sogn. Bodil Sørensdatter dør den 21. decembet 1853 i Udbyhøj i Råby sogn, hvor hun er 73 år gammel. Præsten skriver, at hun var enke efter kromand Christensen.

Overgaard Gods laver lægdsrulle for sine folk i 1780, hvorunder der hører folk fra to af gårdene i Edderup i Sem sogn, og den ene af disse gårde er Søren Nielsens gård. Man finder følgende oplysninger i lægdsrullen [image 453]:
Siem Sogn og Ederup Bye
Beboernes navn for indkaldelse
Søren Nielsen            1 søn Christen        14 år    
                               1 søn Jens               4 år

Ved folketællingen den 1. juli 1787 bor der følgende på den østlige østergård, hvor Søren Nielsen er fæstebonde:
Søren Nielssen                     52 år      Gift       Husbonde    Bonde og Gaardbeboer
Anne Catrine Jensdatter        50 år     Gift        Madmoder
Jens Sørensen                       9 år     Ugift      Deres barn
Bodel Sørensdatter                7 år      Ugift      Deres barn
Jeppe Christensen                20 år      Ugift     Tiænst folk
Hans Christensen                  23 år     Ugift     Tiænst folk

Da der bliver dannet en lægdsrulle for Sem sogn i 1789, er kun en enkelt af Søren Nielsens sønner hjemme, og der er derfor kun følgende oplysninger derfra:
36: Far: Søren Nielsen, søn, Jens Sørensen, født i Edderup, 12 år
Den 24-årige søn, Christen Sørensen, er også i Edderup men indskrives for sig selv senere på listen og er derfor nok ikke hjemme hos sin far:
43: Far: Søren Nielsen, søn, Christen Sørensen, født i Edderup, 24 år, 64 ½ tomme høj [1,69 m], hjemme [i Edderup]
Der tilføjes: Har fripas fra Arendorff til Overgaard dateret 16 feb 1783, gaar ud

På hovedlægdsrullen over Edderup i Sem sogn i 1792, er Søren Nielsens søn, Jens Sørensen, endnu engang medtaget på listen:
36: Far: Søren Nielsen, søn, Jens Sørensen, født i Edderup, 15 år, opholder sig hjemme
Derimod er nummer 42, Christen Sørensen, ikke medtaget på listen, idet han jo nogle år forinden har fået fripas fra sessionen.

Da der laves lægdsrulle for Edderup i Sem sogn i 1795, er der følgende om Søren Nielsen og hans tilbageværende søn på lægsrullen:
18 15: Far: Søren Nielsen, søn, Jens Sørensen, født i Edderup, 18 år, 67 tommer høj [1,75 m], hjemme, gms 98 [gammel mands søn]

Da Søren Nielsens datter, Karen Sørensdatter, får sit sidste barn med ægtemanden Christen Jensen Smed af Edderup, før denne dør, og denne søn bliver døbt i Sem kirke søndag den 15. oktober 1797, er Søren Nielsen fadder for sit barnebarn sammen med sin bror, Peder Nielsen af Edderup Skovgaard.

Hovedlægdsrullen over Sem sogn i Randers Amt opdateres næsten gang i 1798, og nu er der følgende om Søren Nielsens søn, Jens Sørensen:
15 14: Far: Søren Nielsen, søn, Jens Sørensen, født i Edderup, 21 år, 67 tommer høj [1,75 m], opholder sig i Edderup, gms [gammel mands søn]

Søren Nielsens søn af Edderup, Jens Sørensen, udlægges til barnefar den 11. april 1799 i Sem kirke, da Anne Christensdatter får døbt sin uægte datter for Anne Kathrine Jensdatter. Da den lille pige pige bliver døbt, er gudmoren Dorthe Marie Christensdatter, der er datter af Christen Handskemager, og som tjener i Udbyhøj. Del-gudmor er Kierstine Pedersdatter, der tjener hos Peder Andersen. Faddere er Kremer Jens, dvs. Jens Nielsen Kræmer, Jens Davidsen og Olle Maagaard af Sem. Den lille pige bliver begravet på Sem kirkegård den 3. juli 1799, og hun blev altså kun 10 uger gammel.

Søren Nielsen bliver i stand til at købe sin egen gård, idet folketællingen den 1. februar 1801 viser følgende over Edderup, hvor Søren Nielsen nu er selvejer:
Søren Nielssen                   67 år      Gift     Husbonde        Selw Ejer og Gaardbeboer
Anne Catrine Jensdatter     65 år      Gift      Hans Kone
Jens Sørensen                  26 år      Ugift    Deres barn
Bodel Sørensdatter           22 år      Ugift    Deres barn
Anne Christensdatter         11 år      Ugift    Deres datter     datter

Den 23. februar 1802 er Søren Nielsen af Edderup fadder i Sem kirke for sin søn, Jens Sørensen og dennes hustru Maren Pedersdatter, da parret får døbt deres datter for Anne Marie Jensdatter i Sem kirke. Præsten skriver, at sønnen, Jens Sørensen med sin hustru, opholder sig på gården hos hans far, selvejergårdmand Søren Nielsen af Edderup. Gudmor er Anne Marie Christensdatter, som er gift med Niels Sommer af Edderup. Andre faddere er Niels Pedersens hustru, Karen Sørensdatter af Edderup, der jo i virkeligheden hedder Kirsten Sørensdatter, Mads ?, som må være Mads Rasmussen samt Christen Laursen af Sem by.

Søren Nielsen af Edderup i Sem sogn bliver altså far til en søn og tre døtre, hvoraf den ene datter ikke bliver voksen.

Søren Nielsen dør den 14. marts 1804, og han bliver begravet på Sem kirkegård den 18. marts 1804. Søren bliver altså 68 år gammel. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:

Anno 1804 den 14de Martji døde gaardmanden Søren Nielsen i Ederup i sit alders 68de Aar, og blev begravet den 18de hujus i Sem kirkegaard

Søren Nielsens lillebror, Peder Nielsen af Edderup, er en noget mere holdbar mand, idet han først dør den 19. marts 1820. Peder var aftægtsmand i Edderup, og at han blev 81 år gammel.

Else Marie 29.10.2022 08:52

Bodil Sørensdatter
Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Christensen. Dør dec. 1853 og gravlægges på Råby kirkegård, 2
Første ægtemand Jens Pedersen, gæstgive

Else Marie 29.10.2022 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71
Søn
Niels Sørensen,- død Niels Sørensen "Edderup" i Øster Tørslev 3.12. 1828

Else Marie 29.10.2022 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalbyneder.

Se skifte Sødringholm gods 30.4. 1751
Hilsen Else Marie

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...