Søren Pedersen (1769 - 1842)

11 af 32 - Søren Pedersen

bliver født på den nordøstlige skovgård i Edderup den 5. november 1769 som søn af Peder Nielsen og Anne Sørensdatter. Søren Pedersen døbes på 24. søndag efter Trinitatis 1769, hvor han opkaldes efter sin morfar Søren Albertsen fra Assens. Præsten angiver til venstre for indførslen: ”fød 5.” og muligvis ”død eller døb 9”. Da Sem kirkebog mangler hele 1770, kan vores Søren Pedersen i teorien være en anden, så der er en vis usikkerhed omkring hans fødsel – og selv i lægsrullen for 1789 er der tvivl om, hvorvidt han er 18 eller 20 år gammel. Præsten skriver:

[Søren Nielsen af Edderup er farbror til den lille dreng.]

Fierde og Tyvende Søndag efter Trinit. hafde Peder Nielsøn udi Edrup een Søn til Daaben blev navnet Søren frembaaren af Christen Snichers [Snedkers] Kone af Dÿrbye udi Gassum Sogn, Faddre var Olle Andersøn af Assens, Søren Nielsøn, Peder Christensøn af Edrup, Søren Sørensøns kone i Schrøstrup, Mads Nørgaards Kone af bemelte Edrup

Søren Pedersen bliver konfirmeret omkring 1783, men der kendes ingen oplysninger om hans konfirmation.

Om Søren Pedersens barndom i Edderup var lykkelig, kan der stilles spørgsmålstegn ved. Bispen Peder Hygom skriver allerede i 1744 om bønderne under Overgård gods, at de levede under en sådan trældom, at de hverken havde lyst eller tid til at bekymre sig om det eneste fornødne, og gårdene i Edderup blev købt af Overgård i 1721.

Da der laves lægsrulle for Sem sogn i 1789, er Søren Pedersen ikke hjemme på gården i Edderup, men han opholder sig dog i Edderup. Der er følgende oplysninger om Søren Pedersen:
41: Far: Peder Nielsen, søn, Søren Pedersen, født i Edderup, 18 år, 61 tommer høj [1,60 m], hjemme [i Edderup].
Der er en lang tilføjelse, som siger nogen ligenende dette:
Den 14. marts 1789 har den ? mand prest attest at være 20 aar havde ? ? altsaa for siden – at til den ende blev udennevnet
Et nyt afsnit fortsætter:
Har fri pas fra Arensdorf til Overgaard dateret 7 dec 1782 som tiende ? ? at tages forvaring
Mod fri pas hr. Brask til Kiellerup dat 7 oct 1783 – mnd

Et fripas betyder, at Søren Pedersen helt er fritaget for at skulle være soldat, men selve begrundelsen er ikke tydelig i lægsrullen.

Da hovedlægsrullen laves for Dronningborg amt [Mariager amt] i 1792, er nummer 41, Søren Pedersen fra Edderup, ikke medtaget på listen, så man må formode, at han er streget.

Søren Pedersen bliver da også gift med kusinen, Karen Sørensdatter, fredag den 7. december 1798 i Sem kirke. På tidspunktet ved brylluppet er Peder Nielsen gårdmand på den nordøstlige skovgård, mens Søren Nielsen har den østlige østergård. Præsten skriver efter vielsen i Sem kirke:
d 7: Do blev overnævte personer Brude-Wiet i Siem Kiærke  - foreret hr. provst Balvg

Søren Pedersen bliver trolovet til sin kusine, Karen Sørensdatter, den 2. december 1798 i Sem forand præsten. Da parret er trolovet, skriver præsten følgende:
Vi underskrævene Sørren Nielsen og Peder Nielsen begge gaardmænd i Ederup Bye indestaar, og i alle maader vil være ansvarlig for at hans kongelige Mayestæts allernaadigste Tilladelse skal blive undhænd det snart skee, kand til at Ung=Karl Sørren Pedersen, og Enken Karen Sørren datter begge af bemelte bye, maae faae hinanden beslægtet i andet leed som og at deres vielse maae skee i Kiærken uden forn-grunde Troloveles og Tillysning for Prædikestollen eller bekientgørelse – Siem d 2de Decemb 1798
[Underskrevet af]    Peder Niels søn     Sørren Nielsen


Kort efter brylluppet bliver Søren Pedersen far for første gang, hvor han får en datter, der døbes Anne Sørensdatter. Da Anne Sørensdatter er født fredag den 13. september 1799 i Edderup og hjemmedøbt 2 dage senere, skriver præsten:
1799 d 13: Septb. blev gaar=mandens Søren Pedersen og hustru Karen Sørrens Datter i Ederup deres ægte Barn fød og hieme Døbt d 15de Do Anne
og blev bekræftet i sin Daab i Siem kiærke

Da den lille Anne er døbt i Sem kirke den 27. oktober 1799, føjer præsten resten til foruden sidste linje i ovenstående:
1799 d 27de Octo Den som bar det Chresten Laudsens kone i Siem Karen Peders Datter, og fulgte med Peder Nielsens datter Dorthe [Pedersdatter, som jo er faster til Anne] af Ederup; mandsf Rasmus Nielsen af Siem og Peder Nielsens søn Peder [Pedersen, som er farbror], Peder Somers søn Christen [Pedersen Sommer] i Ederup – forret af hr. Røving
Samme dag, dvs. den 27. oktober 1799, får Søren Madsen Møller i Skrødstrup også døbt et barn i Hem kirke, sønnen Christen Sørensen Møller, og de 2 familier kommer jo i familie med hinanden. Anne Sørensdatter konfirmeres i Sem kirke i 1815, hvor præsten skriver, at hun er datter af Sørren Pedersen og Karen Sørrensdatter i Ederup. Ane Sørensdatter bliver aldrig gift, og hun dør 39 år gammel den 15. august 1839 i Edderup, hvor præsten skriver, at hun var Søren Pedersens datter.

Ved folketællingen den 1. februar 1801 bor familien Søren Pedersen i Edderup i Sem sogn og består af følgende , hvoraf de 4 ældste børn er hendes fra første ægteskab med Christen Smed:

Søren Pedersen                                    31 år

Karen Sørensdatter                               39 år

Johanne Christensen                             12 år

Jens Christensen                                   10 år

Søren Christensen                                  8 år

Søren Christian Christensen                     6 år

Anne Sørensdatter                                  2 år

Torsdag den 18. juni 1801 får Søren Pedersen sønnen Peder Sørensen, som bliver døbt i Sem kirke søndag den 28. juni 1801. Efter dåben skriver præsten:
Den 18 Junji  -- Anno 1801 den 18 Junji blev Selv Eier gaardmand Søren Pedersen i Ederup, hans hustru  Karen Sørensdatter forløst med en Søn, som den 21de hujus blev hiemmedøbt Peder. – hans Daab blev bekreftet i Sem- kirke den 28de hujus, da fadderne var: Christen Jonsens hustru Kirstine Gregersdatter fra Udbyehøy, Peder Nielsens datter Dorthe [Pedersdatter] fra Ederup, Gaardmændene Niels Pedersen og Niels Somer og Ung karl Jens Sørensen, alle tre fra Edderup.
Peder Sørensen optages første gang på lægsrullen for 1801. Han bliver konfirmeret i Hem kirke i 1816.

Da tillægslægsrullen over Edderup i Sem sogn opdateres for 1801, tilføjes Søren Pedersens nyfødte søn på liste med følgende:
112: Far: Søren Pedersen, søn, Peder Sørensen, født i Edderup, opholder sig hjemme, født den 18. juni

Gården, hvor familien Søren Pedersen bor, er den sydlige af de tre skovgårde i Edderup. Med faren, der er i besiddelse af en af de andre skovgårde, og svigerfaren på en af østergårdene, må det siges, at det meste af Edderups jord er under "Sørens familiers hænder".

Når man sammenligner med kortet, som viser Christen Laursens gårds marker i Sem, kan man se, at Søren Pedersens sydlige marker grænser op til Christen Laursens.

Rødt er den sydlige skovgård med tilhørende jorde. Grøn er den nord-østlige skovgård, og blå er den østlige østergård. At der før år 1800 var 6 gårde i Edderup og ikke kun 5, ses af, at Overgård købte 6 gårde i Edderup i 1721 af kronen (altså kongen). Måske har der være 3 østergårde, eller der har været 4 gårde omkring "Edderup Torv"

Søren Pedersen af Edderup efter 1801

Mandag den 12. december 1803 bliver Søren Pedersen i stamtræet far til Anne Kirstine Sørensdatter. Da datteren kommer hjem fra Dalbyover og er gravid i 1833, flytter hun ind hos forældrene på Edderup Skovgård. Efter fødslen vælger Søren dog fra datteren at få fjernet drengen Christen, som end ikke får noget ”efternavn” fra familien. Datteren bliver forholdsvis kort derefter gift med en mand fra Edderup, mens barnebarnet Christen Knudsen vokser op uden for hjemmet på et husmandssted, som hører under skovgården.

[Var Søren Pedersøn en "ond mand"? På daværende tidspunkt var børn født uden for ægteskab virkeligt uønskede, og sådanne børn blev behandlet rigtigt skidt af hele samfundet. Så Søren har måske ikke haft det store valg. Drengen bliver der trods alt passet godt på på husmandsstedet, og Søren har jo på skovgården også kunne holde lidt øje med ham hele tiden. Der har næppe manglet mad på husmandsstedet, så løsningen har nok været fornuftig på en eller anden måde. Så Søren var nok ikke ond men fandt en løsning, hvor Christen Knudsen trods alt nok fik en fornuftig barndom.]

Søndag den 8. april 1804 er der konfirmation på Edderup Skovgård ifølge Mariager kirkebog. Pigen, som konfirmeres, er Søren Pedersens hustrus fra første ægteskab: Johanne Christensdatter. I Sem kirkebog skriver præsten:
3. Johanne Christensdatter Søren Pedersens Stifdatter i Ederup

Fredag den 20. juli 1804 står Søren Pedersen fadder til en pige, der døbes Karen Jensdatter. Hendes far er Jens Sørensen i Edderup. En af de andre faddere er Christen Laursen i Sem, hvis søn, Jesper Christensen, gør hans datter gravid i 1833.

Hovedlægsrullen over Edderup i Sem sogn opdateres for 1806, hvor Søren Pedersens søn er medtaget på listen med følgende:
78 62: Far: Søren Pedersen, søn, Peder Sørensen, født i Edderup, 5 år, opholder sig hjemme

Søren Pedersen bliver i Edderup sidst i oktober 1807 far til en søn, der døbes Christen Sørensen, men kirkebogen mangler for perioden. Præsten skriver nemlig ved Christens konfirmation, at han er født 8 uger før jul, så derfor ved vi, at det må have været i oktober. Christen Sørensen af Edderup bliver konfirmeret i Mariager kirke i 1823. Christen Sørensen er på lægdsrullen over sognet i 1837, hvor det angives, at han har været inde som soldat. Ved opdateringen angives, at han er syg i 1839 og død i 1840.

Hovedlægsrullen over lægd 99, Sem sogn i Randers Amt, opdateres næste gang i 1810. Der er nu følgende om Peder Sørensen af Edderup:
62 52: Far: Søren Pedersen, søn, Peder Sørensen, født i Edderup, 8 år, opholder sig hjemme

Den 9. december 1810 står Søren Pedersen fadder i Sem kirke. Det er Niels Pedersen og hustru Maren Pedersdatter i Edderup, der har fået datteren, som døbes Maren Nielsdatter. Pigen bliver i øvrigt døbt i kirken kun 2 dage gammel.

Søren Pedersens mor, Anne Sørensdatter, dør søndag den 29. september 1811 på skovgården i Edderup.

Atter i 1813 opdateres hovedlægsrullerne over Randers Amt. Søren Pedersens søn, Peder, er denne gang indskrevet med følgende på rullen:
52 41: Far: Søren Pedersen, søn, Peder Sørensen, født i Edderup, 11 år, opholder sig hjemme

Søren Pedersen er fadder i Sem kirke den 14. august 1814. Søren er det for husmand Niels Christensen og Maren Andersdatter af Edderup by, der får døbt en søn med navnet Anders Christian Nielsen. Jens Sørensens kone, Maren Pedersdatter af Edderup, er gudmor, mens Jens Sørensen selv er fadder. Søren Nielsen af Edderup er også fadder, men dette er ikke Søren Pedersens farbror, da hans farbror døde 10 år tidligere.

Søren Pedersens datter, Anne Sørensdatter, bliver konfirmeret i Sem kirke i 1815. Af karakter får Anne ”Nogen ledes til ovenstående”, og ovenstående har fået ”Meget God”.

Søren Pedersen er atter fadder i Sem kirke for husmand Niels Christensen og Maren Andersdatter den 23. juni 1816. Denne dag får parret døbt en søn med navnet Jens Nielsen. Del-gudmor er Søren Pedersens næsten 17-årige datter, Anne Sørensdatter, mens Anne Nielsdatter er gudmoren. Andre faddere er gårdmændene Niels Pedersen og Rasmus Sørensen af Edderup by.

Lægd 99 under Randers Amt, som er Sem og Hem sogne, bliver opdateret nok engang for året 1816: Søren Pedersen søn, Peder, er denne gang optaget på rullen med følgende data:
41 31: Far: Søren Pedersen, søn, Peder Sørensen, født i Edderup, 14 år, opholder sig hjemme

Søren Pedersen holder konfirmation for sin datter, Anne Kirstine Sørensdatter, da hun bliver konfirmeret i påsken 1818.

Den 26. december 1818 er gårdmand Søren Pedersen af Edderup fadder i Sem kirke for hyrden Anders Enevoldsen og Karen Christensdatter af Edderup. Parret får denne dag døbt en søn med navnet Niels Christian Andersen. Gudmødre er Ane Christensdatter af Gjerlev sogn og Karen Enevoldsdatter af Falslev. De andre to faddere er gårdmand Niels Pedersen og forpagter Søren Andersen af Edderup.

Næste gang, Søren Pedersens søn, Peder Sørensen af Edderup i Sem sogn, optræder på hovedlægdsrullen, er, da den bliver opdateret for år 1819:

31 31: Far: Søren Pedersen, søn, Peder Sørensen, født i Edderup, 17 år, opholder sig hjemme, mødte ey, indskrives til sin tid forledes, Ses 1822

Søren Pedersen i Edderup efter 1820

Søren Pedersens far, Peder Nielsen, dør søndag den 19. marts 1820 på skovgården i Edderup.

Søren Pedersens søn, Christen Sørensen af Edderup, der er født i 1807, bliver konfirmeret i Mariager kirke i 1823, skriver præsten i Sem kirkebog. Præsten skriver endvidere:

15½ Aar, som født 8 Uger før Juul efter Attest ? ? ? af Forældrene og 2den ? Mand, da Kirkebogen fandtes?

Ved folketællingen den 18. februar 1834 består familien Søren Pedersen derfor af følgende:

Søren Pedersen                   65 år              Gårdmand

Karen Sørensdatter              72 år              Hans Kone

Søren Christensen                42 år              Deres børn

Christen Sørensen                27 år              =

Ane Sørensdatter                 35 år              =

Anne Kirstine Sørensdatter     31 år              =

Ane Christensdatter              42 år              =

Karen Andersdatter              14 år              ?? barn

Søren Pedersens søn, Christen Sørensen, er at finde på lægsrullen i 1837, da den skrives for Sem sogn i Randers Amt, med følgende:
17 11: Far: Søren Pedersen, søn, Christen Sørensen, født i Edderup, 30 år, 64½ tomme høj [1,69 m], opholder sig hjemme, A1829 10 comp stilt for sig ved Lørslet, øvet, gaardmand ? mødte ei, syg i lægdet efter pr [præste] attest Ses 1839, Skal være død ? 1 Mai Ses 1840, død m 1840

Søren Pedersens hustru, Karen Sørensdatter, dør onsdag den 8. november 1837 i Edderup, og han bliver altså enkemand som 68-årig, mens at hustruen blev 76 år.

Den 15. august 1839 dør Søren Pedersens datter, Ane Sørensdatter, og hun bliver kun 39 år gammel. Hun dør som ugift og begraves på Sem kirkegård den 20. august 1839. Præsten skriver, at hun var gårdmand Søren Pedersens datter i Edderup.

Ved folketællingen i 1840 er enkemanden Søren Pedersen bosiddende hos datteren Anne Kirstine Sørensdatter og hendes mand på Edderup Skovgård. De har nemlig i mellemtiden fået en gård og mon ikke, at det er faren Søren Pedersens gård, som de har overtaget.

Søren Pedersen i Edderup bliver altså far til 3 børn, foruden de 4 stedbørn, som han får, da han gifter sig.

Søren Pedersen dør i Edderup lørdag den 15. januar 1842. Søren Pedersen bliver altså 72 år gammel. Han bliver begravet fra Sem kirke søndag den 23. januar 1842.

Søren Pedersen overleves af sin storebror, Niels Pedersen, der bliver en gammel mand, og Niels dør den 12. november 1850 i Edderup.

Søren Pedersen som indskrevet i Sem kirkebog ved dåben i 1769

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...