En side mod fokus på Lyngå

O, Lyngaa Karle – et digt om at æde sig ihjel

Evald Tang Kristensen efterlyser vidner til et gilde som fandt sted i Lyngå, hvorefter præsten J.Z. Hyphoff døde. Denne efterlysning findes i Aarbøger for Aarhus Stift, 1913. Tang Kristensen skriver:
”At den besungne Præst, J. Z. Hyphoff, ikke aad sig ihjel paa den besungne Tid, men først døde 1826, bør føjes til som oplysende Bemærkning, men for øvrigt kan det maaske nok antages, at Manden har spist godt ved samme Lejlighed og endog har været meget utilpas derefter.”

Den omtalte historie har ført til et digt, som rektor i Aarhus, Hans Henrik Blache, skrev. Han skrev en del digte, men de fleste blev ikke trykt, da ”de vel for Størstedelen gaaede al Kjødets Gang”.

Lyngå-digtet lyder:

O, Lyngaa Karle, Piger, Køer og Faar,
o, Lyngaa Mænd, o, Lyngaa Dannekvinder!
jert Sogn har faaet et grusomt Ulivssaar,
hvis skramme først i Evigheden svinder,
O, stemmer op et Hyl, saa højt I kan,
i Stenens Sider Sørgeruner rister,
thi han er død, jer fromme Præstemand,
ja, han er død, ak, Skjæbne du est bister,
usalig den, som prima causa var,  [første årsag]
at slig en Herrens Mand gik rent til Spilde,
usalig var den So, som Grisen bar,
der stegtes til det sidste Bispegilde;
usalig var den Kokketøs, som stak
bemeldte Gris, saa den fik ondt og døde;
usalig Salat, Spinat, Tobak,
Karudser, Jordbær, Andesteg og Fløde,
Grønærter, oplagt Mælk og Randers Lax,
med alt hvad mer den Dannemand fortærte,
da bag hans Stol stod Parcen med sin Sax, [parcen er den skæbnens gudinde]
og snød kun alt for dybt ham Livets Kjærte;
ak, ofte nød sexdobbelt Vin og Mad
den salig Mand – blev stærk og stor derefter,
her som en Gris laa Døden paa hans Fad,
og tre Bouteiller oversteg hans Kræfter.

O, Lyngaa Mænd – o, ser jer smukt i Spejl,
Og ta’er ej mer til jer, end I kan bære,
selv Stræbsomhed kan blive til en Fejl,
”i Midten gaar man bedst”, er Visdoms Lære.
Nu er der Sorg i Danmarks ganske Land,
Et cimbrisk Hyl igjennem Luften hviner,
Og om en føje Tid fra Strand til Strand,
skal Himlen hylles ind i Sorggardinger,
Stiftprovstens gule Hus skal skifte Ham
og males sort fra Taget indtil Grunden,
ja, Provsten selv af Blæk en vældig Dram
skal drikke sig og farves sort om Munden.
Ras Astrup sætter op et Sørgefjæs
og sværger, han i fjorten lange Dage
vil Kjærlighed, Madeira og Klør-Es
samt al Marzettas Salighed forsage.

Paa Sødringholm Stiftprovstens fromme Bro’r
kan ej Naturen holde mer i Tømme,
han raaber Ak og Ve, og Randers Fjord
opsvulmer af hans salte Taarestrømme.
Hr. B . . . .  holde vil en Parentats
ti Aar i Rad og efter Noder kvæde
et Litani, der ret skal gjøre Stads
og bringe Strømadammen til at græde,
og jeg, som er af Sorg fordærvet plat,
naar dette Drapa jeg faar bragt til Ende,
jeg Harpen ta’r med begge Næver fat
og sønderknuser den i Gadens Rende.

Tang Kristensen skriver om Hyphoff:

Jacob Zacharias Hyphoff var ifølge Wibergs præstehistorie født i 1774 og var fra 1801 til 1809 sognepræst i Ølsted, hvorefter han blev forflyttet til Lyngå. Han blev gift 2. gang i 1818 og altså kort før det beskrevne Bispegilde. Biskoppen, som gilderne blev holdt hos, var Ole Anchersen Secher, født 1774 og død 1820. Han var sognepræst for Søften-Folby. Ras Astrup er Rasmus Gjeding Müller, sognepræst i Øster og Vester Alling og fra 1809 i Astrup, Tulstrup og Hvilsted. Hr. B. er Eggert Christopher Brüggemann, der var kapellan ved Domkirken i Aarhus. Marzetta er Lorenzo Marzetta, en italiener, der 1797 tog borgerskab i Aarhus. Han var vært i ”Kronprindsens Klub”, som du også kan læse meget mere om i årbogen.

Udskiftningen fra Lyngå by

Udskiftningen af Lyngaa Marks jorder fandt sted i årene 1802 og 1803. De papirer, som blev udfærdiget i forhold til udskiftningen blev senere solgt på en auktion og købt af Peder Jensen Bonde, der ejede Bondesholm.

Den virksomme kraft i forbindelse med udskiftningen var Lyngaas præst Johannes Christian Høxbroe. Han var præst i byen fra 1797 til 1809.

Du kan læse hele udskiftningshistorien i artiklen ”Udskiftningen af en Landsby paa Frijsenborg Grevskab 1802-03”, skrevet af P. Ladefoged, og som er trykt i Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift, 1936. Det følgende her fortæller kun, hvilke personer fra Lyngaa som nævnes i artiklen.

Den 7. november 1801 sendes et brev til landinspektør Sørensen på Laven Hovgaard. Dette underskrives foruden at Høxbroe af følgende:
Peder Jenssen, Peder Smed, Peder Rasmussen, Niels Pedersøn Smed, Jens Pedersøn Smed, gl. Jens Pedersøn, Peder Michelsen, Niels Braad, Niels Jensen, Jens Nielsen, Jens Rasmussen, Laurs Bank, Thomas Binder, Peder Sørensen og Jesper Mortensen – de sidste 5 er boelsmænd.

Pastor Høxbroe skriver på et andet stykke papir, hvem som ikke vil underskrive begæringen:
Chresten Braad, Laurs Jensen, Jens Thomassen, Thomas Andersen, Niels Thomassen og Rasmus Pedersen. Desuden underskrives den ikke af gårdmænd, som allerede var udflyttet. Det er Jens Bonde, Hans Thomassen og Peder Lauritsen.

Taksationen af Lyngaa Bys Jorder foretages af følgende 4 mænd: Mads Madsen fra Grumstrup, Niels Kjældsen fra Haldum, Søren Knudsen fra Foldby og Christen Ladefoged fra Vitten.

Taksationen nævner følgende personer foruden overnævnte:
Christen Brodsgaard (= Christen Braad), Niels Brodsgaard (= Niels Braad), Laurs Jensen, Peder Hiulmand, Peder Skiøt, Niels Ladefoged, lille Jens Pedersen, Jacob Sørensens enke, Thomas Nielsen, Hans Christian Skrædder, Christen Thomsen, Thomas Jensen, Anders Offersen, Jens Skrædder, Laurs Kiær, Hans Jensen, Jens Beiler

Ved den endelige udskiftning nævnes desuden:
Husmand Ohle Petersen, husmand Hans Christensen Skrædder, Peder Laursen

Den 13. januar 1804 klager 7 af Lyngaas mænd til kongen, og brevet underskrives af Hans Thomsen og Peder Laursen – disse 2 havde jo flyttet deres gård ud før udskiftningen sammen med Peder Bonde.

Lån årbogen på biblioteket, for der gives en masse oplysninger om de forskellige ejendomme, inklusive gårdnavne.

Folk fra andre sogne og byer, der var i Lyngå - del 1

Folk fra Svejstrup i Lyngå sogn
Pentacost 1755: Maren Nielsdatter, som er gift med Laurits Pedersen af Svejstrup i Lyngå sogn, er gudmor, da Niels Dreyer af Lyngå får døbt sønnen Christen Nielsen Dreyer.
3. advent 1767: Jens Jensen af Svejstrup i Lyngå sogn bliver viet til Anne Joensdatter.
Reminisc 1768: Søren Ladefoged af Svejstrup i Lyngå sogn får døbt sønnen Anders Sørensen. Madame Voigt af Lyngå er gudmor. Jens Madsen og Jens Bach af Lyngå er faddere.
Dom 19 p Trin 1771: Mads Nielsen af Svejstrup i Lyngå sogn er fadder, da Peder Michelsen får døbt sønnen Michel Pedersen.
Invocavit 1776: Hans Buds af Svejstrup i Lyngå sogn får døbt datteren Sidsel Hansdatter. Niels Christensens hustru af Svejstrup er fadder, mens Sidsels moster i Granslev er gudmor.
Fest annune 1776: Jens Pedersen af Svejstrup i Lyngå sogn får døbt sønnen Peder Jensen. Søren Husagers hustru er gudmor.
3 p Trin 1776: Peder Rasmussen af Svejstrup i Lyngå sogn får døbt sønnen Rasmus Pedersen.
8 p Trin 1776: Niels Christensen af Svejstrup i Lyngå sogn får døbt datteren Kirsten Nielsdatter.
17 p Trin 1788: Svend Sørensen og Karen Nielsdatter af Svejstrup i Lyngå sogn får døbt sønnen Søren Svendsen. Faddere er Christen Braad, Jens Bonde, Søren Nedergaard og Peder Rasmussens hustru af Lyngå.

Folk fra Vivild i Lyngå sogn
Lætare 1758: Peder Pedersen Kiær af Vivild i Lyngå sogn bliver trolovet til Maren Pedersdatter.
Lætare 1760: Peder Iversen, Rasmus Balle og Peder Hougaards hustru af Vivild i Lyngå sogn er faddere, da Christen Tyboe får døbt datteren Maren Christensdatter Tyboe.
Den 14. oktober 1760: Christen Pedersen af Vivild i Lyngå sogn bliver trolovet til Else Jensdatter af Lyngå.
Lætare 1762: Rasmus Balle af Vivild i Lyngå sogn er fadder, da Christen Braad af Lyngå får døbt sønnen Jens Christensen Braad.
3 p Epiph 1768: Mogens Pedersen af Vivild i Lyngå sogn er fadder, da Jens Snedker får døbt sønnen Søren Jensen. Gudmor er Thomas Sørensens datter, Anne Thomesdatter. Andre faddere er Peder Kier, Jens Thomasen af Lyngå og hustruen til Søren Hertrup.
Invocavit 1770: Hyrden Christen Braad af Vivild får døbt sønnen Jens Christensen Braad. Maren Pedersdatter, som er gift med Rasmus Balle, er gudmor.
2. advent 1774: Christen Pedersen junior af Vivild får døbt datteren Anne Christensdatter. Faddere er Christen Pedersen senior og hustru, Rasmus Bach og Mogens Pedersen, som alle er af Vivild.
3 p Trin 1776: Jens Pedersen af Vivild i Lyngå sogn får døbt datteren Anna Jensdatter. Gudmor er Christen Pedersens hustru af Vivild. Faddere er Christen Jensen, Rasmus Balle og Mogens Pedersens hustru fra Vivild, samt Christen Braad af Lyngå.
16 p Trin 1789: Thomas Nielsens hustru af Vivild i Lyngå sogn er gudmor, da Christen Braad af Lyngå får døbt datteren Anna Christensdatter Braad.

Folk fra Voer mølle i Lyngå sogn
Fer 2 pasch 1760: Niels Jespersen af Voer Mølle i Lyngå sogn er fadder, da Niels Ladefoged af Bagaard får døbt datteren Maren Nielsdatter.
2. advent 1774: Hustruen til Jesper Møller af Voer Mølle i Lyngå sogn er gudmor, da Christen Pedersen junior af Vivild i Lyngå sogn får døbt datteren Anne Christensdatter.
3 p Trin 1776: ? Møller i Voer mølle i Lyngå sogn er fadder, da Peder Rasmussen af Svejstrup i Lyngå sogn får døbt sønnen Rasmus Pedersen.
Den 13. oktober 1850: Caroline Jensine Jensen, som er datter af møller Jens Sørensen af Voer Mølle, er gudmor, da gårdbestyrer Niels Christensen af Lyngå og hustru Ellen Kirstine Jacobsdatter får døbt datteren Christiane Nielsen.

Folk fra Volstrup i Lyngå sogn
1 p Trin 1756: Enkemand Søren Skovfoget af Volstrup smedje bliver trolovet til Zidzel Pedersdatter Hommeløse.
12 p Trin 1761: Søren Skovfoged af Volstrup smedje er fadder, da Jens Rasmussen af Svejstrup i Lyngå sogn får fremstillet datteren Mette, der blev hjemmedøbt den 12. august 1761.


Andre folk i Lyngå
14 p Trin 1754: Anne Rasmusdatter af Lyngå bliver trolovet til Frans Hansen af Restrup Gods.
Cantate 1759: Da Niels Thomæsen af Lyngå får døbt datteren Karen Nielsdatter, er følgende ved dåbsfadet: Dorthe Nielsdatter, som er gift med Michel Thomæsen af Lyngå, er gudmor. Faddere er Jens Vindelboe, hustruerne til Peder Lime og Christen Tyboe samt Margrethe Madsdatter.
Den 7. maj 1760: Niels Pelsen af Lyngå får hjemmedøbt en datter med navnet Inger Nielsdatter Pelsen. Niels Nielsens hustru er gudmor.
Den 10. december 1760: Niels Pedersen Levinsen og jomfru Birgitte Kirstine Ring af Lyngå præstegård bliver viet uden foregående trolovelse.
Den 28. maj 1761: Laurits Hilleman Sveystrup af Lyngå er fadder, da Christian Simonsen af Lyngå får døbt sønnen Christen Christiansen.
1. advent 1761: Aftakket bevæbnet soldat Jens Pedersen Braad af Lyngå bliver trolovet til Margrethe Madsdatter.
Misericord 1762: Jens Nielsen Helboe af Lyngå bliver trolovet til enken efter Rasmus Knudsen af Lyngå.
Misericord 1763: Jens Rasmussen Sparregaard af Lyngå bliver trolovet til Niels Lades tjenestepige af Bagaard. Parret bliver viet i Laurbjerg kirke.
Exaudi 1763: Husmand Rasmus Bruun af Lyngå bliver trolovet til Johanne Jensdatter, som er datter af Jens Larsen Snedker af Lyngå.
Den 29. november 1764: Skomager Christian Friderich Løve bliver trolovet til Birgitte Maria Jacobsdatter.

23 p Trin 1767: Enkemand Niels Jensen Soldmand af Lyngå bliver trolovet til Kirsten Sørensdatter.
3. advent 1767: Hustruen til Peder Kiøge af Lyngå bliver introduceret efter fødsel.
Den 10. juni 1768: Niels Sørensen Hald af Lyngå bliver viet til Karen Christensdatter, som er enke efter gamle Niels Hansen.
13 p Trin 1768: Jens Bastrup af Lyngå får døbt sønnen Rasmus Jensen Bastrup. Faddere er Niels Hovgaard, Peder Nielsen, Rasmus Bruun og hustruen til Jens Helboe, som alle er af
Lyngå.
Den 8. februar 1770: Søren Borre af Lyngå bliver begravet.
Lætare 1788: Hustruen til Christen Braad af Lyngå er fadder, da Jens Thomsen og Marie Christensdatter får døbt datteren Anna Jensdatter.
13 p Trin 1788: Skomager Michael Nielsen og Else Sørensdatter af Lyngå får døbt sønnen Andreas Michaelsen. Degnens hustru er gudmor, mens Thomas Jensen af Lyngå er fadder.
Misericord 1789: Peder Bondes hustru af Bondesholm i Lyngå er gudmor, da Niels Rasmussen af Svejstrup får døbt datteren Anna Nielsdatter.
17 p Trin 1789: Mette Olufsdatter af Tranbjerggaard i Lyngå er gudmor, da Jens Brorup af Lyngå får døbt datteren Kirsten Jensdatter
Brorup.
Den 25. juni 1815: Marie, som er gift med Niels Braad af Lyngå, er fadder, da Christen Erichsen og Karen Nielsdatter af Lyngå får døbt sønnen Peder Christensen.
Den 10. december 1822: Ungkarl Søren Jensen Ellerup af Lyngå bliver trolovet til Johanne Marie Jacobsdatter.

Folk fra Brundt, Gejlund, Helstrup, Kvolbæk, Sølvsten, Torup og Skjød sogn
Lætare 1755: Smedens to sønner, Niels og Christen af Skjød, er faddere, da Anders Haurum af Lyngå får døbt sønnen Niels Andersen Haurum.
Oculi 1756: Jens Kieldsen af Torup i Skjød sogn er fadder, da Niels Ladefoged af Lyngå får døbt datteren Malene Nielsdatter.
Fer 3 Pentecost 1756: Mette Jacobsdatter, som er datter af Jacob Jensen af Skjød, er gudmor, da Anders Henrichsen af Lyngå får døbt sønnen Niels Andersen. Niels Smed af Skjød er fadder.
Exaudi 1756: Christen Rasmussen Sparregaard af Skjød bliver trolovet til Maren Sørensdatter Barsch af Lyngå.
Trinitatis 1757: Peder Pedersens fæstemor af Brundt er gudmor, og Niels Smed af Skjød er fadder, da Peder Nielsen af Lyngå får døbt sønnen Jens Pedersen.
9 p Trin 1757: Niels Smed af Skjød er fadder, da Anders Hauriis af Lyngå får døbt sønnen Jens Andersen Hauriis.
Annun. Maria 1760: Niels Christensen Kiergaard af Skjød er fadder, da Rasmus Møller af Lyngå får døbt sønnen Niels Rasmussen Møller.
Den 14. april 1761: Karen Pedersdatter, som er søster til Peder Pedersen af Brundt, er gudmor, da Peder Nielsen af Lyngå får fremstillet sin hjemmedøbte datter Anne Pedersdatter.
Exaudi 1762: Niels Rasmussen Sparregaard af Skjød bliver trolovet til Anna Helboe, som er enke efter landsoldat Frans Hansen. Ved brylluppet 16 p Trin 1762 kaldes hun for Anne Rasmusdatter.
Fest Joh. Baptist 1761: Hustruen til Søren Pedersen af Kvolbæk er gudmor, da Peder Havgaard af Lyngå får døbt sønnen Søren Pedersen Havgaard.
22 p Trin 1767: Husmand Mads Nielsen af Skjød får døbt datteren Anne Marie Madsdatter. Gudmor er Jens Kieldsens datter af Torup i Skjød sogn. Faddere er Niels Kiersgaard, Frans Bødker, Christian Schmal samt Jens Nielsens hustru.
Den 18. november 1767: Hans Madsens datter af Skjød bliver trolovet til ungkarlen Jens, som tjener hos Niels Ladefogets enke af Bazgaa?.
4. advent 1767: Lagt jord på Christian Mortensens yngste barn af Brundt og barnet til Zidzel Hvass af Kvolbæk.
4. advent 1767: Frans Bødker af Skjød får døbt sønnen Søren Fransen. Faddere er Mads Daumand, Niels Christensen, Jørgen Bødker og Jørgen Bødkers 
datter.
Reminisc 1768: Niels Rasmussens steddatter af Kvolbæk er gudmor, mens Niels Michelsen af Helstrup og Jens Kieldsen af Torup i Skjød sogn er fadder, da Peder Geyelund af Lyngå får døbt sønnen Enevold Pedersen Geyelund.
21 p Trin 1768: Jens Christensens hustru af Brundt er gudmor, mens Christen Smed af Skjød, Peder Pedersen af Helstrup og datteren til Seyr af Sølvsten er faddere, da Poul Christensen Billedt af Lyngå får døbt sit barn [andet angives ikke].
22 p Trin 1768: Niels Michelsen og Peder Pedersen af Helstrup er fadder, da Peder Pedersen af Lyngå får døbt datteren Anne Pedersdatter.
2 pasch 1769: Hustruen til Niels Brandsen af Brundt er gudmor, da Søren Rasmussen af Brundt får døbt sønnen Anders Sørensen. Hustruerne til Christen Smid og Jens Nielsen af Skjød er faddere.
1 p Epiph 1770: Hustruen til Jens Skals er gudmor, da Niels Sørensen af Skjød får døbt sønnen Anders Nielsen.
Februar/marts 1770: Christine Sophie Rasmusdatter af Brundt bliver viet til Ole Jensen af Wedellund.
Reminisc 1770: Niels Michelsen af Helstrup får døbt sønnen Knud Nielsen. Gudmor er en datter af Ole Ladefoged af Brundt.
2. advent 1773: Jens Kieldsen af Torup i Skjød sogn er fadder, da Peder Rasmussen af Svejstrup i Lyngå sogn får døbt sønnen Rasmus Pedersen.
Fer 1 pasch 1788: Jørgen Andersens hustru af Skjød er gudmor, da Jens Rasmussen Møller og Maren Jensdatter af Baegaard i Lyngå får døbt datteren Maria Cathrina Jensdatter Møller. Anders Rasmussens hustru af Svejstrup er fadder.
Den 6. september 1811: Søren Snedker af Skjød er fadder, da enken Maren Jacobsdatter får døbt sønnen Christen Christensen, hvis far var Christen Jensen af Lyngå.
Den 16. september 1811: Søren Stæhr af Skjød er fadder, da Peder Christensen Winning og Godske Jørgensdatter af Lyngå får døbt sønnen Søren Pedersen Winning.
Den 9. januar 1812: Jens Eriksen af Skjød er fadder, da gårdmand Thomas Nielsen og Maren Andersdatter af Lyngå får døbt datteren Maren Thomasdatter.
Den 4. februar 1816: Kirsten Pedersdatter, som er datter af gårdmand Erhart Hielm, er gudmor, da gårdmand Christen Laursen og Agnethe Jensdatter af Lyngå får døbt sønnen Lauritz Christensen.
Den 22. maj 1824: Ungkarl Jens Michelsen af Kvolbæk bliver trolovet til Mette Marie Sørensdatter af Favrskov. Sognefoged Peder Nielsen af Vivild i Lyngå sogn er den ene forlover.
Den 15. september 1850: Tjenestepige Anne Rasmusdatter af Brundt er gudmor, da tjenestekarl Niels Pedersen af Volstrup og hustru Kirsten Marie Pedersdatter får døbt datteren Maren Nielsen. Anne Mathilde Abrahamsdatter af Svejstrup i Lyngå sogn er del-gudmor.
Den 3. oktober 1857: Jens Rasmus Ottesen [skrevet Otarsen], som er født i Skjød som søn af Soetmann, bliver vaccineret i Lyngå.
Den 15. oktober 1878: Gårdejer Jens Jensen af Torup i Skjød sogn bliver viet til Christiane Jensen af Lyngå. Søren Jensen og Jens Nielsen er forlovere.
Den 11. oktober 1891: Kirsten Marie Christensen, som er gift med Thomas Thomsen af Brundt, er gudmor, og Thomas Thomsen er selv fadder, da gårdejer Mikkel Jensen og hustru Thomasine Thomsen på Nygaard får døbt sønnen Christian Jensen.
Den 8. december 1891: Ane, som er gift med husmand Peder Nielsen af Skjød, er gudmor, da husmand Mads Peter Jensen og hustru Inger Marie Thomsen af Lyngå får døbt sønnen Jens Carl Jensen.

Folk fra Lobdrup i Skjød sogn
Den 11. april 1814: Gårdmand Jesper Sørensen af Lobdrup er fadder, da gårdmand Peder Laursen af Moesgaard i Lyngå sogn får døbt sønnen Mads Pedersen.
Den 1. oktober 1815: Gårdmand Jesper Sørensen af Lobdrup er fadder, da gårdmand Niels Pedersen Tranberg og Maren Hansdatter af Lyngå får døbt sønnen Peder Nielsen.
Den 16. november 1816: Hustruen til gårdmand Jesper Sørensen af Lobdrup er gudmor, da gårdmand Christen Laursen og Christiane Jensdatter af Lyngå får døbt sønnen Lauritz Christensen.

Folk fra Hinnerup, Haar, Sandby og Haldum sogn
21 p Trin 1754: Skrædderenken Marie Kirstine af Haar i Haldum sogn bliver trolovet til enkemanden Søren Skrædder af Lyngå.
Den 21. marts 1755: Rasmus Nielsen Balle af Haar i Haldum sogn bliver trolovet til Anne Nielsdatter, der er enke efter Søren Braad af Vivild.
December 1755: Jomfru Adlev af Hinderup er gudmor, da degnen Herlev Lehmann af Lyngå får døbt sønnen Friderich Severin Lehmann.
Michaelis 1758: Jomfru Anne Elisabeth af Hinnerup Brogaard er gudmor, da degnen i Lyngå får døbt datteren Christiana. Niels Hargaard, Stine Ring og degnens far, Hans Lassen, er faddere.
5 p pasch 1760: Jens Rasmussen af Sandby i Haldum sogn bliver trolovet til Mette Pedersdatter, som tjener hos sin svoger, Peder Hargaard af Vivild i Lyngå sogn.
18 p Trin 1761: En søster til madame Brandt ved Hinnerup Brogaard er gudmor, da Niels Hargaard af Lyngå får døbt sønnen Søren Nielsen Hargaard.
Den 5. november 1825: Gårdmændene Niels Nielsen af Haldum og Jens Pedersen af Haldum er forlovere, da ungkarl Michel Rasmussen af Haldum bliver trolovet til Helle Sørensdatter af Lyngå.
Den 21. februar 1846: Tjenestekarl Jens Andersen af Favrskov, som er søn af husmand Anders Nielsen af Haar, bliver viet til Anne Margrethe Nielsdatter.
Den 2. december 1849: Kirsten Michelsdatter, som er datter af sognefoged Michel Pedersen af Sandby i Haldum sogn, er gudmor, da gårdmand Søren Pedersen og Sidsel Marie Pedersdatter af Lyngå får døbt datteren Johanne Kirstine Nicoline Sørensen.
Den 7. november 1879: Ungkarl og smed Peder Jensen af Haar i Haldum sogn bliver viet til Ane Marie Christensen af Vivild i Lyngå sogn.

Folk fra Grundfør sogn
Esto Mihi 1762: Hustruen til Søren Ladefoged af Grundfør er gudmor, da Rasmus Møller af Bagaard får døbt sønnen Johan Rasmussen Møller.

Folk fra Sall sogn
Den 16. juli 1931: Gårdejer Poul Bødker og Kirstine Bødker af Sall er faddere, da fodermester Johannes Andersen og Mette Marie Jensine Bolette Thomasen af Skjød sogn får døbt datteren Anna Kirstine Andersen.

Folk fra Vitten
Lætare 1757: Hustruen til Niels Thomasen af Vitten er gudmor, da Jens Nielsen af Lyngå får døbt datteren Maren Jensdatter.
Fer 2 pentecost 1758: Niels Thomasen samt hans hustru af Vitten er faddere, da Jens Nielsen af Lyngå får døbt sønnen Niels Jensen.
3 p Trin 1760: Jens Rasmussen af Vitten bliver viet til Mette Pedersdatter, som tjener i Vivild i Lyngå sogn.
2 p Trin 1789: Jens Pedersens hustru af Vitten er gudmor, da Jens Nielsen og Maren Christensdatter af Lyngå får døbt datteren Maren Jensdatter. Niels Pedersen af Lyngå er fadder.
Den 3. april 1814: Karen Pedersdatter, som er gift med gårdmand Peder Smed af Vitten, og Maren Laursdatter, som er gift med Niels Bach af Vitten, er gudmødre, mens Niels Jensen Bach af Vitten er fadder, da husmand Christen Jensen Bach af Lyngå får døbt sønnen Jens Christensen Bach.
Den 24. august 1861: Mads Christian Sørensen, der er født i Vitten som søn af Søren Pedersen, bliver vaccineret i Lyngå.
Den 20. september 1891: Margrethe Jensen, som er gift med gårdejer Daniel Jensen på Vitten Mark, er gudmor, da gårdejer Jens Jensen og hustru Marie Kirstine Jensen på Nydamsgaard får døbt sønnen Magnus Nydam Jensen.
Den 17. januar 1932: Tømmermester Jens Sigfred Jensen af Vitten er fadder, da husmand Christian Richard Jensen og Anna Severine Søndereng af Vivild Mark i Lyngå sogn får døbt datteren Margit Søndereng Jensen.

Folk fra Frijsenborg og Hammel sogn
Den 5. oktober 1760: Enkemand Søren Poulsen af Hammel bliver trolovet til Dorthe Nielsdatter af Lyngå. Parret bliver viet i Hammel kirke.
Omn Sanct 1761: Madame Lassen af Frijsenborg er gudmor, da Jens Madsen af Lyngå får døbt datteren Maren Jensdatter.
Den 3. april 1814: Søren Bach af Hammel er fadder, da husmand Christen Jensen Bach af Lyngå får døbt sønnen Jens Christensen Bach.
Den 8. juni 1851: Mariane Christensdatter, som er gift med skrædder Vilhelm Schilling af Hammel, er del-gudmor, da husmand Christian Olesen af Lyngå og hustru Maren Thomasdatter får døbt datteren Marie Dorthea Christiansen.

Folk fra Voldby ved Hammel
8 p Trin 1776: Jens Rasmussens enke, Anne Pedersdatter af Voldby, er gudmor, da Niels Christensen af Svejstrup i Lyngå sogn får døbt datteren Kirsten Nielsdatter.
Den 6. februar 1848: Ungkarl Niels Madsen af Lyngballegaard, som er søn af indsidder Mads Nielsen af Voldby, bliver viet til Mette Marie Nielsdatter af Lyngå.

Folk fra Lindkær og Laurbjerg sogn
Fest Purific Maria 1755: Christen Eisker af Laurbjerg bliver trolovet til Maren Christensdatter af Lyngå.
Den 12. februar 1761: Maren Haar, som er præstens ind-pige af Laurbjerg, er gudmor, da Christen Braad af Lyngå får døbt datteren Karen Christensdatter Braad.
Misericord 1787: Jens Teylbrenders hustru af Laurbjerg er gudmor, da Jens Pedersen og Anne Nielsdatter af Lyngå får døbt sønnen Jens Jensen.
17 p Trin 1789: Ellen Thomasdatter af Laurbjerg er gudmor, da Christen Svendsen af Lyngå får døbt sønnen Anders Christensen.
20 p Trin 1789: Sisse Rasmusdatter af Laurbjerg er gudmor, da Søren Jensen af Moesgaard i Lyngå sogn får døbt datteren Anna Sørensdatter.
Den 30. oktober 1814: Rasmus Degn og Ole Rasmussen af Laurbjerg er faddere, da indsidder Niels Jensen og Kirsten Pedersdatter af Lyngå får døbt sønnen Søren Nielsen.
Den 15. februar 1850: Tjenestepige Jacobine Nielsdatter af Laurbjerg er gudmor, da husmand Jens Peter Nielsen og Else Christensdatter af Lyngå får døbt datteren Ellen Jensen.
Den 14. juni 1891: Boelsmand Jørgen Hansen af Lindkær i Laurbjerg sogn er fadder, da avlskarl Anders Peter Hansen og Maren Kirstine Pedersen på Favrskov får døbt sønnen Peder Hansen.

Folk fra Lerbjerg sogn
22 p Trin 1754: Hustruen til Svend Nielsen af Lerbjerg er gudmor, da Las Kieldsen af Svejstrup i Lyngå sogn får døbt sønnen Jens Lassen.
23 p Trin 1754: Skov-Sørens hustru af Lerbjerg er gudmor, da Niels Pedersen af Lyngå får døbt sønnen Christen Nielsen. Skov-Sørens hustru er en søster til Niels Pedersens hustru.
4. advent 1754: En datter til Knud Ladefoged af Lerbjerg er gudmor, da Laurits Pedersen af Svejstrup i Lyngå sogn får døbt sønnen Peder Lauritsen.
Circum Christi 1755: Las Pedersen, som tjener i Lerbjerg, udlægges til barnefar, da Sang-Kirsten i Lyngå får døbt sin uægte søn for Jens Lassen.
Oculi 1755: Svend Nielsen og Søren Madsen af Lerbjerg er faddere, da Mads Nielsen af Svejstrup i Lyngå sogn får døbt datteren Nille Marie Madsdatter.
19 p Trin 1757: En datter af Hans Væver af Lerbjerg [skrevet Laurberg] er gudmor, da Niels Dreyer af Lyngå får døbt sønnen Niels Hansen Dreyer.
22 p Trin 1759: Wilhelmina Augusta, som er gift med Jens Sørensen Smid af Lerbjerg, er gudmor, da Ole Nielsen af Lyngå får døbt datteren Maren Olsdatter.
Den 22. april 1760: Jens Rasmussen Qvolbeck af Lerbjerg bliver trolovet til Karen Rasmusdatter Møller af Bagaard i Lyngå sogn.
Trinit 1760: Peder Pedersen af Lerbjerg bliver trolovet til Mette Sørensdatter Barsch, der er stuepige i præstegården. Da parret bliver viet den 2. oktober 1760, skrives hendes tillægsnavn som Mette Sørensdatter Barsk.
Fer 2 pasch 1761: Hustruen til Rasmus Michelsen af Lerbjerg er gudmor, da Anders Haurum af Lyngå får døbt datteren Kirsten Andersdatter Haurum.
Den 12. august 1761: Jordemoren Sille af Lerbjerg er gudmor, da Jens Rasmussen af Svejstrup i Lyngå sogn får hjemmedøbt datteren Mette for svagheds skyld.
Lætare 1768: Mandens søster, som tjener hos Jens Rasmussen af Lerbjerg, er gudmor, da Jens Trige af Lyngå får døbt datteren Karen Jensdatter Trige.
17 p Trin 1768: Mads Nielsen af Lerbjerg er fadder, da Peder Haffenger af Lyngå får døbt sønnen Niels Pedersen
Haffenger.
Fer 2 Nat 1778: Hustruen til Jørgen Brant af Lerbjerg er gudmor, da Jens Bonde af Lyngå får døbt sønnen Niels Jensen Bonde.
Fer 1 pasch 1789: Maren Madsdatter af Lerbjerg er fadder, da Peder Rasmussen og Anne Cathrine Madsdatter af Svejstrup i Lyngå sogn får døbt datteren Inger
Pedersdatter.
Den 11. november 1849: Kirsten Christensdatter, som er gift med husmand Christen Christiansen af Lerbjerg, er gudmor, da gårdmand Peder Nielsen og Maren Rasmusdatter af Lyngå får døbt datteren Maren Pedersen.
Den 15. september 1865: Anders Thomsen, der er født i Lerbjerg som søn af Thomas Andersen, bliver vaccineret i Lyngå.

Den 15. september 1865: Christian Christensen, der er født i Lerbjerg som søn af Søren Christensen, bliver vaccineret i Lyngå.
Den 17. september 1878: Ungkarl Peder Jensen Mogensen af Lerbjerg bliver viet til Mariane Severine Sørensen af Svejstrup i Lyngå sogn. Forlovere er C. Schmidt og Søren Mouritzen.

Da Christen Rasmussen Sparregaard af Skjød bliver trolovet til Maren Sørensdatter Barsch af Lyngå.

Folk fra andre sogne og byer, der var i Lyngå - del 2

Folk fra Houlbjerg sogn
Reminisc 1759: Hustruens stedmor af Houlbjerg, Giertrud, er gudmor, da Søren Skovfoged af Lyngå får fremstillet sit døbte barn [hvis navn ikke angives].
Den 19. oktober 1777: Provstinde Esmarck af Houlbjerg er gudmor, da præsten i Lyngå, David Borgen, får døbt datteren Catharina Maria Borgen.
Den 13. oktober 1824: Ungkarl Peder Nielsen af Houlbjerg bliver trolovet til Kirsten Pedersdatter af Lyngå. Forlovere er Henrich Jensen og Christen Bonde af Lyngå.
Den 18. juli 1848: Margrethe Sørensdatter, som er datter af afdøde gårdmand Søren Pedersen af Houlbjerg, bliver viet til smeden Jørgen Christensen af Lyngå.
Den 20. maj 1849: Gårdmændene Frands Pedersen og Søren Michelsen af Houlbjerg er faddere, da boelsmand Jens Christensen Høigaard af Lyngå får døbt datteren Anne Margrethe Kirstine Jensen.
Den 7. juli 1877: Ungkarl Enevold Sørensen af Houlbjerg bliver viet til Caroline Johanne Christine Nielsen af Svejstrup i Lyngå sogn.
Den 30. maj 1879: Ungkarl Mads Peter Jensen af Houlbjerg bliver viet til Inger Marie Thomsen af Lyngå. Thomas Nielsen og Jens Nielsen er forlovere.

Folk fra Norring og Tinning og Foldby sogn
Cantate 1757: En datter til Jens Mellemriis af Norring er gudmor, og Jens Frandsen af Norring er fadder, da Hans Skrædder af Lyngå får døbt datteren Anne Hansdatter.
20 p Trin 1758: Karen Jensdatter af Tinning bliver trolovet til Enevold Christensen af Søften.
Dom 4 Exaudi 1759: Karen Pedersdatter, som er datter af Peder Michelsen af Tinning, er gudmor, da Hans Skrædder af Lyngå får døbt datteren Mette Hansdatter. Jens Fransen af Norring og jomfru Møller af Ris er faddere.

Den 7. november 1759: Niels Smid og Rasmus Michelsens hustru af Tinning er faddere, da degnen Peder Hansen Lassen af Lyngå får døbt datteren Christiane Pedersdatter Lassen.
1 p Trin 1760: Peder Qvolbeck af Tinning er fadder, da Laurits Pedersen af Svejstrup i Lyngå sogn får fremstillet sønnen Søren Lauritsen, som var hjemmedøbt den 22. maj 1760 af jordemoderen.
Fer 2 pasch 1761: Niels Smed af Tinning er fadder, da Anders Haurum af Lyngå får døbt datteren Kirsten Andersdatter
Haurum.
18 p Trin 1761: Rasmus Michelsen af Tinning er fadder, da Niels Hargaard af Lyngå får døbt sønnen Søren Nielsen Hargaard.
17 p Trin 1768: Skovfogedens hustru af Tinning er gudmor, og Niels Smed af Tinning er fadder, da Peder Haffenger af Lyngå får døbt sønnen Niels Pedersen
Haffenger.
2 p Epiph 1769: Niels Sørensen af Foldby bliver trolovet til en datter af Søren Melchiorsen af Skjød.
2 pasch 1769: Gamle Rasmus Pedersen og Niels Smid af Tinning er faddere, da Søren Rasmussen af Brundt får døbt sønnen Anders Sørensen.

Fer 2 pasch 1772: Niels Smed, Rasmus Michelsen og Jens Overgaard af Tinning er faddere, da degnen i Lyngå, Frans Diderich Koch, får døbt sønnen Frands Fransen Koch. Niels Halds kone af Lyngå er også fadder.
Rogate 1787: Anne Nielsdatter af Norring er gudmor, da Knud Jensen og Margrethe Jensdatter af Lyngå får døbt sønnen Jens Knudsen.
23 p Trin 1789: Inger Hansdatter af Norring er gudmor, da Oluf Jensen af Svejstrup i Lyngå sogn får døbt sønnen Søren Olufsen.
Den 1. marts 1827: Enkemand Rasmus Pallesen af Foldby bliver trolovet til Else Thomasdatter af Vivild i Lyngå sogn. Gårdmændene Peder Nielsen af Vivild og Knud Nielsen af Lyngå er forlovere.
Den 7. juli 1850: Husmand Peder Johnsen af Foldby er fadder, da tjenestepige Anne Marie Johnsdatter af Lyngå får døbt sin uægte datter for Marianne Nielsen. Tjenestekarl Niels Thomasen er udlagt barnefar.
Den 24. august 1861: Niels Jensen Nielsen, der er født i Tinning som søn af Jens Nielsen, bliver vaccineret i
Lyngå.

Folk fra Selling og Ødum sogn
Den 22. juni 1763: Mogens Pedersen af Selling bliver trolovet til enken efter Peder Hargaard af Vivild i Lyngå sogn.

Folk fra Spørring sogn
Rogate 1787: Jørgen Christensen, Søren Budfoged og Jens Fensten af Spørring er faddere, da Knud Jensen og Margrethe Jensdatter af Lyngå får døbt sønnen Jens Knudsen.
Den 14. marts 1879: Ungkarl Jens Madsen Grosen af Spørring bliver viet til Mette Marie Pedersen af Lyngå. Mads Pedersen og Peder Jensen Vrangstrup er forlovere.

Folk fra Kolt sogn
Reminisc 1787: Jesper Møllers hustru af Kolt Mølle er gudmor, da Peder Rasmussen og Cathrine Madsdatter af Svejstrup i Lyngå sogn får døbt datteren Else Marie Pedersdatter. Niels Rasmussens hustru af Svejstrup er fadder.

Folk fra Lading sogn
20 p Trin 1768: Peder Pedersen af Terp Mølle i Lading sogn bliver udlagt til barnefar, da Karen Ploug af Skjød får døbt sin uægte datter for Maren Pedersdatter.

Folk fra Knudstrup, Vrangstrup og Granslev sogn
Grand? 1755: En datter af Søren Skrædder af Granslev er gudmor, da Thomas Hansen af Lyngå får døbt sønnen Christen Thomæsen.
17 p Trin 1755: Niels Nielsen?s kone af Knudstrup og ? Jørgensen af Granslev er faddere, da Rasmus Møller af Lyngå får døbt sønnen Jens Rasmussen Møller.
4 p Trin 1759: Enken efter Jens Ladefoged af Granslev er gudmor, og Søren Skrædder af Granslev er fadder, da Anders Andersen Bødker af Lyngå får døbt datteren Anne Marie Andersdatter.
22 p Trin 1759: Søren Skrædder af Granslev er fadder, da Ole Nielsen af Lyngå får døbt datteren Maren Olsdatter.
Den 30. januar 1764: Zidzel Christensdatter af Knudstrup i Granslev sogn bliver trolovet til enkemand Niels Turresen af Lyngå.
3 p Trin 1776: Peder Mogensen af Granslev er fadder, da Peder Rasmussen af Svejstrup i Lyngå sogn får døbt sønnen Rasmus Pedersen.
Den 24. marts 1846: Gårdfæster Peder Rasmussen af Vrangstrup bliver viet til Maren Thomasdatter af Vivild.
Den 28. juli 1850: Bodil Marie Abrahamsdatter, som er gift med boelsmand Thomas Nielsen af Vrangstrup i Granslev sogn, er gudmor, da skovfoged Jens Simonsen af Svejstrup skovhus i Lyngå sogn og hustru Anne Mathilde Abrahamsdatter får døbt datteren Mette Jensen.
Den 3. oktober 1857: Ane Marie Jensen, der er født i Granslev som datter af Jens Pedersen Kudsk, bliver vaccineret i Lyngå.

Folk fra Essendrup
7 p Trin 1757: Maren Nielsdatter, som tjener hos Søren Molboe af Essendrup, er gudmor, da Jens Hansen, som har til huse hos Niels Poulsen af Svejstrup i Lyngå sogn, får døbt sønnen Søren Jensen.
2 p Trin 1760: Søren Molboe af Essendrup er fadder, da Jacob Nielsen af Lyngå får fremstillet sønnen Anders Jacobsen. Drengen er hjemmedøbt den 31. maj 1760.
3 p Trin 1776: Anders Jensens enke af Essendrup er gudmor, da Peder Rasmussen af Svejstrup i Lyngå sogn får døbt sønnen Rasmus Pedersen.
25 p Trin 1777: Thomas Nielsen af Essendrup er fadder, da Christen Jensen af Vivel i Lyngå sogn får døbt datteren Anna Christensdatter.
20 p Trin 1787: Kirsten Pedersdatter af Essendrup er gudmor, da Christen Svendsen og Inger Andersdatter af Lyngå får døbt datteren Edel Christensdatter.

Folk fra Balle, Vinterslev og Hadsten sogn
23 p Trin 1756: Mads Jensens hustru af Hadsten er gudmor, da Niels Pedersen af Svejstrup i Lyngå sogn får døbt datteren Mette Nielsdatter.
21 p Trin 1761: Da landsoldat Niels Pedersen af Svejstrup i Lyngå sogn får døbt datteren Inger Nielsdatter, er hans bror, xxx Pedersen af Vinterslev, fadder.
Den 12. februar 1768: Andes Thomassen af Hadsten bliver trolovet til Maren Jensdatter, som er datter af Jens Smed af Lyngå. Parret bliver viet den 7. juni 1768.
Dom Annun 1772: Niels Thomassen af Hadsten er fadder, da Niels Hald får døbt datteren Inger Nielsdatter Hald. Der er kryds henover indgangen.
Septuagesima 1773: Maren Jensdatter af Hadsten er gudmor, da broren Peder Jensen af Lyngå får døbt datteren Maren Pedersdatter.
Jubilate 1777: Hustruen til Peder Rasmussen af Hadsten er gudmor, da Laurs Laursen af Lyngå får døbt datteren Sidsel Laursdatter.
Septuagesima 1787: Hans Nielsen af Hadsten er fadder, da Hans Pedersen og Karen Nielsdatter af Lyngå får døbt sønnen Peder Hansen. Thomas Nielsen og Jens Nielsen af Lyngå er også faddere.
Den 6. september 1811: Christen Sørensen af Hadsten er fadder, da enken Maren Jacobsdatter får døbt sønnen Christen Christensen, hvis far var Christen Jensen af Lyngå.
Den 12. oktober 1856: Anne Kirstine Nielsdatter, som er gift med husmand Niels Jensen af Hadsten, er fadder, da boelsmand Peder Erichsen og hustru Anne Kirstine Nielsdatter af Vivild Mark får døbt sønnen Niels Pedersen.
Den 19. oktober 1856: Tjenestepigen Anne Marie Nielsdatter af Hadsten er gudmor, da husmand Jens Andersen og hustru Anne Margrethe Nielsdatter af Lyngå får døbt sønnen Jens Anthon Jensen.
Den 3. oktober 1857: Martinus Frandsen, der er født i Hadsten som søn af Frands Jensen, bliver vaccineret i Lyngå.
Den 15. september 1865: Rasmus Frandsen, der er født i Hadsten som søn af Frands Jensen, bliver vaccineret i Lyngå.

Den 4. april 1876: Ungkarl Niels Christian Peter Andersen Møller af Balle i Hadsten sogn bliver viet til Maren Nielsen af Lyngå.

Folk fra Haurum
22 p Trin 1768: Mads Dannemand og Peder Pedersens søster af Haurum er fadder, da Peder Pedersen af Lyngå får døbt datteren Anne Pedersdatter.
Jubilate 1776: Jens Thomæsen soldat, som tjener hos lægsmanden Rasmus Nielsen af Haurum, udlægges til barnefar af Maren Jensdatter af Lyngå, da denne får døbt sin uægte datter for Maren Jensdatter.
15 p Trin 1789: Kirsten Thomæsdatter af Haurum er gudmor, da Christen Thomæsen af Lyngå får døbt datteren Maren Christensdatter. Niels Thomsen af Lyngå er fadder.
Den 6. marts 1814: Ane Jensdatter, som er gift med gårdmand Peder Laursen af Haurum, er gudmor, da gårdmand Niels Jensen af Lyngå får døbt sønnen Jens Nielsen.
Den 3. december 1880: Ungkarl Otto Peter Friis af Haurum bliver viet til Nielsine Marie Olsen af Lyngå. Hans Henrik Friis og Ole Tomasen er forlovere.

Folk fra Halling
Reminisc 1756: Søsteren Maren Lauritzdatter af Halling er gudmor, da Jens Rasmussen og hustru af Svejstrup i Lyngå sogn får døbt datteren Maren Jensdatter.
Den 4. november 1849: Tjenestepige Bodil Marie Jensen af Halling er gudmor, da tjenestekarl Jens Laursen og Maren Christensdatter af Lundgaard i Lyngå sogn får døbt datteren Marie Kirstine Jensen.

Folk fra Hvorslev sogn
Den 10. juni 1768: Søren Væver [skrevet Veiver] af Lyngå får hjemmedøbt datteren Anne Sørensdatter. Præsten i Lyngå døber hende ikke i Lyngå kirke, fordi dåben skal forrettes i Hvorslev og Gjern kirke.

Folk fra Vadsted og Søby sogn
Den 11. april 1814: Tjenestepigen Maren Jensdatter af Vadsted er gudmor, da gårdmand Peder Laursen af Moesgaard i Lyngå sogn får døbt sønnen Mads Pedersen.
Den 13. juli 1856: Daglejeren Jürgen Heinrich Albrecht Lutterbek på Søbygaard i Søby sogn udlægges til barnefar af Maren Mogensdatter i Lyngå fattighus, da hun får døbt sin uægte søn Anthon Albrecht Lutterbek.
Den 28. september 1856: Tjenestepigen Maren Knudsdatter af Vadsted er gudmor, da husmand Peder Thomasen og hustru Inger Margrethe Jørgensdatter af Lyngå får døbt sønnen Jørgen Pedersen.

Folk fra Farre og Sporup sogn
Den 8. december 1891: Husmand Knud Mogensens to sønner på Farre Mark, Carl Marius Mogensen og Mogens Knudsen Mogensen, er faddere, da husmand Mads Peter Jensen og hustru Inger Marie Thomsen af Lyngå får døbt sønnen Jens Carl Jensen.

Folk fra Søften
20 p Trin 1758: Enevold Christensen af Søften, der er hyrde under hr. Rosenqvist, bliver trolovet til Karen Jensdatter af Tinning.
Den 3. oktober 1857: Karen Marie Mikkelsen, der er født i Søften som datter af Mikkel Pedersen, bliver vaccineret i Lyngå.

Folk fra Balle og Galten sogn
Den 19. september 1759: Niels Hansen og Karen Christensdatter Balle bliver viet i Galten. Hun tjente hos Niels Braad.
Den 24. februar 1761: Hustruen til Søren Ginge af Balle i Galten sogn er gudmor, da Jens Pedersen af Lyngå får døbt datteren Karen Jensdatter.
21 p Trin 1761: Hustruen til Niels Lobdrup af Galten er gudmor, og Søren Ginge af Balle i Galten sogn er fadder, da landsoldat Niels Pedersen af Svejstrup i Lyngå sogn får døbt datteren Inger Nielsdatter.
Den 2. december 1849: Peder Pedersen af Galten er fadder, da gårdmand Søren Pedersen og Sidsel Marie Pedersdatter af Lyngå får døbt datteren Johanne Kirstine Nicoline Sørensen.

Folk fra Vissing
Den 14. marts 1760: Anders Jensen af Vissing bliver trolovet til Mette Pedersdatter af Vivild i Lyngå sogn. Da parret bliver viet på Fest Joh. Baptiste angives det, at brudens far er Peder Jensen af Vivild.

Folk fra Sorring
Den 7. juli 1850: Tjenestekarl Niels Thomasen  af Sorring udlægges til barnefar, da tjenestepige Anne Marie Johnsdatter af Lyngå får døbt sin uægte datter for Marianne Nielsen.
Den 17. september 1859: Villard Richard Sørensen, der er født i Sorring som søn af Søren Nielsen, bliver vaccineret i
Lyngå.

Folk fra Skibby og Harlev sogn
Den 30. juli 1815: Smededrengen Thomas Sørensen af Skibby i Harlev sogn udlægges til barnefar, da tjenestepige Maren Andersdatter af Lyngå får døbt sønnen Anders Thomasen.

Folk fra Aidt
Den 17. september 1859: Thomas Pedersen, der er født i Aidt som søn af Peder Nielsen, bliver vaccineret i Lyngå.

Folk fra Fårvang og Tvilum sogn
Den 28. juli 1850: Mette Marie Simonsdatter, som er gift med boelsmand Christen Rasmussen af Fårvang, er gudmor, da skovfoged Jens Simonsen af Svejstrup skovhus i Lyngå sogn og hustru Anne Mathilde Abrahamsdatter får døbt datteren Mette Jensen.

Folk fra Øster Velling
7 p Trin 1772: Christen Dreier Skrædder af Øster Velling er fadder, da Henrick Dam af Lyngå får døbt datteren Anne Maria Henricksdatter Dam.

Folk fra Paderup og Kristrup sogn
21 p Trin 1787: Anna Enevoldsdatter af Kristrup er gudmor, da Anders Offersen og Anne Povelsdatter af Lyngå får døbt datteren Johanne Andersdatter.
Den 7. februar 1932: Boelsmand Peter Hansen og hustru, Marianne Andersen, samt husassistent Kristine Hansen af Paderup pr. Kristrup er faddere, da arbejdsmand Anders Knudsen Nielsen og Margrethe Kathrine Hansen af Lyngå får døbt datteren Irma Viola Bjerregaard Nielsen.

Folk fra Pannerup og Trige sogn
Den 12. oktober 1856: Tjenestepigen Appelone Nielsdatter af Pannerup er gudmor, da boelsmand Peder Erichsen og hustru Anne Kirstine Nielsdatter af Vivild Mark får døbt sønnen Niels Pedersen.
Den 24. april 1891: Anders Mejer af Pannerup bliver udlagt til barnefar, da Maren Karen Marie Jensen på Foldby Mark får døbt sin uægte søn Jens Jensen Mejer. Maren Karen er en datter af Jens Jensen Nygaard. Sagen er efter attest fra præsten i Søften.

Folk fra Lime sogn
Den 17. januar 1932: Pigen Lilly Nielsen af Lime pr. Mørke er gudmor, da smedemester Aksel André Thaarsted Sørensen og Anna Johanne Nielsen af Lyngå by får døbt datteren Kamma Erngaard Sørensen.

Folk fra Gjesing sogn
Den 17. januar 1932: Murersvend Aage Thaarsted Sørensen af Gjesing er fadder, da smedemester Aksel André Thaarsted Sørensen og Anna Johanne Nielsen af Lyngå by får døbt datteren Kamma Erngaard Sørensen.

Folk fra Hjermind
Den 8. december 1875: Gårdejer Niels Christian Nielsen Krogh af Hjermind bliver viet til Else Kjerstine Jensen af Lyngå Mark. Niels Krogh og Jens Jensen er forlovere.

Folk fra Jebjerg sogn
Fer 9 Nat Christi 1761: Hustruen til Jens Torring af Jebjerg er gudmor, da Jens Back af Lyngå får døbt sønnen Søren Jensen Back.

Folk fra Aarhus
Den 12. november 1847: Henrik Frederik Lindberg, der er overlæge ved 3. dragonregiment i Aarhus, bliver viet til Rebekka Marie Køster, der er datter af apoteker J. J. Køster af Aarhus.
Den 8. juni 1851: Nicoline Vilhemine Schilling, som er gift med snedkersvend Andreas Nørbech af Aarhus [skrevet Nørbek], er gudmor, da husmand Christian Olesen af Lyngå og hustru Maren Thomasdatter får døbt datteren Marie Dorthea Christiansen.
Den 11. oktober 1891 Strygejomfru Marie Thomsen af Aarhus er del-gudmor, da gårdejer Mikkel Jensen og hustru Thomasine Thomsen på Nygaard får døbt sønnen Christian Jensen.

Folk fra Ingerslev
Den 3. december 1880: Ungkarl Poul Frederiksen Skovgaard af Ingerslev bliver viet til Laurette Jensine Jensen af Lyngå.

Folk fra Randers
Den 13. februar 1770: Jens Bay junior af Randers bliver viet til Lyngås præsts datter, Inger Kirstine, af provsten Muncheboe.
Esto Mihi 1777: Soldaten Christen Nielsen fra kammerherre Beerfeldes eskadron i Randers udlægges til barnefar, da Mette Nielsdatter af Lyngå får døbt sin uægte søn for Jens Christensen.
Den 9. juli 1879: Ungkarl Johan Carl Frandsen af Randers bliver viet til Ane Cathrine Nielsen af Vivild i Lyngå sogn.
Den 17. januar 1932: Murersvend Henry Adolf Thaarsted Sørensen af Randers er fadder, da smedemester Aksel André Thaarsted Sørensen og Anna Johanne Nielsen af Lyngå by får døbt datteren Kamma Erngaard Sørensen.
    
Folk fra Værum
Den 24. marts 1846: Gårdmand Niels Rasmussen af Værum er forlover, da gårdfæster Peder Rasmussen af Vrangstrup bliver viet til Maren Thomasdatter af Vivild.

Folk fra Gerning
Den 21. april 1846: Husfæster Rasmus Christensen af Gerning bliver viet til Kirsten Marie Simonsdatter, som er datter af skovfoged Simon Jensen af Svejstrup Skovhus. Indsidder Jens Simonsen af Lyngå er den ene forlover.

Folk fra Serup
Den 14. maj 1847: Tjenestekarl Rasmus Hansen på Favrskov, som er søn af husmand Hans Rasmussen af Serup sogn, bliver viet til Maren Henrichsdatter af Lyngå.

Folk fra Nørresundby
Den 28. november 1848: Snedkermester Anders Peter Anthonsen af Nørresundby bliver viet til Anne Hedevig Knudsen af Lyngå præstegård. Den ene forlover er gæstgiver Anthon Andersen af Nørresundby.

Folk fra Vejle
Den 19. oktober 1777: Marcus Nicolai Monrad af xxx ved Vejle er fadder, da præsten i Lyngå, David Borgen, får døbt datteren Catharina Maria Borgen.

Folk fra Haderslev
Den 20. december 1811: Jens Andersen Rytter ved det holstenske regiment i Haderslev udlægges til barnefar, da Maren Jensdatter af Lyngå får døbt sin uægte datter for Karen Kirstine Jensdatter.

Folk fra Karleby
Den 27. maj 1848: Anders Pedersen, 44 år [1804], som er født i Karleby, bliver viet til Caroline Anderdatter af Lyngå.

Folk fra Korup Mølle i ? sogn
Den 2. februar 1875: Ungkarl og forvalter Peter Vilhelmsen af Korup Mølle bliver viet til Johanne Kirstine Nikoline Sørensen af Harkjærgaard.

Folk fra Lunde
Den 18. oktober 1757: Sognepræst Christen Beck af Lunde menighed på Fyn har trolovet degnen Peder Hansen Lassen til jomfru Øllegaard Frandsdatter.

Folk fra Sorø
Den 17. december 1874: Ungkarl Hans Christian Oluf Hamann af Sorø, nu i Lyngå, bliver viet til Christine Caroline Jensen af Lyngå.

Diverse bemærkninger
1: 1 p Trin 1768: Christian Mortensen og hustru af Brundt absolveres af kirken, idet parret havde taget deres spæde barn med sig i seng, hvor det om morgenen fandtes død.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...