Mordet i Torup 1839 + Ravnkilde-Haverslev ting

Hvad indeholder denne side?

På denne side er der først to gode historier:
1 - Mordet i Torup i Simested sogn i 1839
2 - Falskmøntneren fra Ravnkilde i 1829

Dernæst er et afsnit med de navne, der er på matrikelkortene i Haverslev og Ravnkilde sogne. Du finder andre navne på mange af specialsiderne samt på siden Matrikelkort og kort under sidste faneblad.

Nederst er der nogle skifter fra Haverslev, Vestby, Gammel og Ny Overvad, Fyrkilde, Bradstrup, Nysum, Lille Rørbæk, Skårup, Kirkegaard [Over Ravnkilde] og Ravnkilde. Der er også skifter fra Stenild, Røjdrup, Boldrup, Durup og Nørager.

Der findes flere andre skifter fra området på siderne Red Simested, Mejlby-folk omkring samt Andre folk før 1810 [Kongens Tisted, Lille og Store Binderup, Grynderup og Rørbæk].

Mordet i Torup i Simested sogn 1839

Dette er historien om et mord, som foregår i landsbyen Torup i Simested sogn i 1839.

En søndag nat mellem den 18. og 19. februar 1839 forsvinder en gårdmand i den nordvestlige del af Torup by i Simested sogn i Himmerland, men offentligheden får det ikke at vide. Gårdmanden hedder Niels Christensen Moesbek og har matrikel 10a. Niels er 50 år gammel, og han er gift med Maren Pedersdatter. Niels og Maren har tilsammen datteren Ane Cathrine, som er 18 år gammel.

Ved folketællingen i 1834 bestod familien på matrikel 10a af følgende:
Niels Christensen Moesbek    44 år    Gift      Gaardmand
Maren Pedersdatter              41 år    Gift       Hans kone
Ane Cathrine Nielsdatter       14 år    Ugift     Deres datter
Søren Christensen                13 år    Ugift    Tjenestedreng

Sognefogeden Christen Hvilsom hører den 21. februar 1839, at Niels Moesbek er forsvundet. Sognefogeden spurgte Moesbeks hustru, om det var sandt, og det var det., så han sætter hurtigt en eftersøgning efter Niels i gang. Alle mænd i Torup blev hentet for at deltage i eftersøgningen, men trods ihærdig eftersøgning i åer og søer fandt man ikke Niels. Mon ikke, at Niels Jensøn Wognsen fra nabobyen Grynderup deltog, da hans hustru, Maren Nielsdatter, jo var født og opvokset i Torup.

Der går frem til den 28. april 1839, før liget af Niels Moesbek dukker op. To gårdmænd fra Torup samt Christen Christensen fra Grynderup var ved at trække vod i Simested å, da et lig kom op på det sted, hvor de ville sætte det. Christen Hvilsom tilkaldes, hvorefter liget bringes til den dødes bopæl. Rygterne spredes hurtigt fra mund til mund i det lille samfund, og folk bliver opskræmte. Liget har nemlig en masse sår i hovedet, så der er ikke tvivl om, at Niels Moesbek er blevet myrdet.

Mistanken falder på Niels Moesbeks hustru, datteren samt deres tjenestekarl ved navn Peder Vognsen, som er søn af Vogn Lassen i Hverrestrup, og født den 16. juli 1815, hvor Christen Hvilsom står fadder for ham. Det er almindeligt kendt i byen at Ane Cathrine og Peder er kærester.

Peder Vognsen er kommet til Torup før 1834, idet han ved folketællingen der arbejder for Christen Pedersen og hustru Karen Marie Mortensdatter i Torup som en 19-årig tjenestekarl.

Fra Simested kirkebog, da Peder Vognsen af Hverrestrup bliver døbt i kirken i 1815.

Vidneafhøring og retsag

Allerede den 29. april 1830 bliver der afholdt vidneafhøring på Moesbeks bopæl. Maren Pedersdatter og hans datter kommer ikke med nogen forklaring – kun at Niels pludselig forsvandt. Det var ganske normalt.

Gårdmand og kromand Mourits Sørensen fortæller den 3. maj, at Maren Pedersdatters bror, Søren Pedersen, tidligere har fortalt både ham og hans hustru, at Niels Moesbek levede i uenighed med Niels’ hustru og datter, fordi han var imod forholdet til Peder Vognsen.

De næste mange forhør af hustruen Maren Pedersdatter, datteren Ane Cathrine Nielsdatter og kæresten Peder Vognsen bringer en masse selv i modsigelser ind i billedet.

Den 30. maj 1839 indrømmer Peder Vognsen, at han slog Niels Moesbek ihjel, hvorefter han slæbte liget 1½ kilometer til det sted i Simested å, hvor det blev fundet den 28. april.

Retssagen starter den 21. oktober 1839 med domsmændene Hans Sørensen og Hans Christensen fra Hvam samt gårdmand Peder Bertelsen af Kjemtrup og Christen Nielsen af Grynderup. Dommen falder den 4. november 1839 og lyder på:

Arrestanten Peder Wognsen for det af ham begangne mord, bør dømmes at miste sin hals og hans hoved sættes på en stage.

Arrestantinderne Maren Pedersdatter og Ane Cathrine Nielsdatter bør hensættes til tugthus arbeide i Viborg tugt og forbredringshuus deres livstid.

Dommen bliver anket til kongen, men denne er nådesløs, og den 12. juni 1840 forkyndes det over for Peder Vognsen, at dommen skal føres ud i livet (eller døden kan man vel sige).

Peder Vognsen skal halshugges på Niels Moesbeks mark, men da gården allerede er solgt, og de nye ejere ikke ønskede dette, flyttedes henrettelsen til matrikel 5a, hvor ejeren var en tremarksmand. En tremarksmand var en, som tidligere havde begået en forbrydelse og derfor fået en bøde på 3 mark, og han kunne således ikke sige nej. 

Det var ikke altid, at en præst indskrev i kirkebogen, når en morddømt er henrettet, men det gjorde præsten i Simested, og endda med tilføjelsen, at Peder Vognsen er blevet halshugget.

Peder Vognsen bliver halshugget

Dommen udføres den 26. juni 1840, hvorefter pastor Drejer indskriver i Simested kirkebog:

Den 26. Juni, Peder Vognsen, Wogn Lassens søn i Hverrestrup
Blev halshugget på Torup hede.


Datidens omtale af henrettelsen findes i Viborg Stiftstidende nr. 101 lørdag den 27. juni 1840.

Hvad sker der med Niels Moesbeks hustru og datter ?

Datteren Ane Cathrine Nielsdatter dør i Viborg tugthus 22 år gammel af tuberkulose.

Hustruen Maren Pedersdatter sættes fri i 1858 pga. god opførsel. Ingen i familien, og altså heller ikke brødrene Søren Pedersen og Christen Pedersen ville kendes ved hendes, da hun kom ud. Maren kom altså under forsorg af Simested sogn og tjente lidt på at sælge knappenåle og lignende.

Hvad der derefter sker med Maren Pedersdatter vides ikke, da der ikke ser ud til at være yderligere tegn på hendes liv i Simested sogn. Skriv til
henrikmejlby@yahoo.com , hvis du ved, hvad der skete med Maren senere hen.

Litteraturkilder:

Aarsskrift 1983 – Lokalhistorisk arkiv – Aalestrup, side 16 til 29 – skrevet af Vagn Overgaard

I ”Fra Viborg Amt 1952” har Elle Jensen skrevet en mere fuldstændig beretning end den, der findes i Aalestrups årsskrift

Johannes V. Jensen har i sine ”Himmerlandshistorier” skrevet novellen ”I mørket” som er inspireret af denne begivenhed i Torup i 1839.

Johannes V. Jensen havde fået fortalt historien af sin bedstefar, Jens Jensen Væver, der boede i Simested, da hændelsen skete. 

Falskmøntneren fra Ravnkilde

S. Vestergaard Nielsen skriver i artiklen Johannes Klysner historien om falskmøntneri i Himmerland i slutningen af 1820’erne. Du får et lille uddrag her, men vil du læse hele den spændende historie, finder du den i Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 1925-27.

Historien om falskmøntneren fra Ravnkilde er medtaget her, fordi den berør nogle mennesker fra Brorstrup sogn og ikke de mennesker, som man skulle tro. For hvem kan dog i den vildeste fantasi forestille sig, at Anders Gudesen eller Provst Celius på nogen måde kunne foretage sig noget som helst ulovligt??
Men det blev der snakket om i krogene…

Hvem er falskmønteren?
Mandens farfar hedder Johan Klysner, og og omtales første gang i 1770 som Sergeant Johan Kleysener, som boede på Dahlgaarden i Aars. Denne var højst sandsynligt en tysker eller østriger, som var endt i dansk tjeneste, og som senere slog sig ned i Danmark. Et gæt kunne være byen Kley ved Dortmund i Tyskland. Men faktisk er der allerede i 1708 en soldat Jacob Kleitzner, som står fadder i Viuf nord for Kolding, og måske er der en forbindelse mellem disse 2 mænd ?

Johan Kleysener får datteren Mette Johansdatter Kleysener i Aars i 1770.

Fra Aars kirkebog 1770, hvor sergeant Johan Kleysener får datteren Mette Johansdatter Kleysener.

Sagen om Klysners falske pengesedler

Johan Klysner får sønnen Jens Johansen Klysner, som bliver gift med Anne Sørensdatter af Kirkegaard i Ravnkilde sogn, og familien, der får 7 børn, flytter til Ravnkilde, hvor Jens får jobbet som kirkesanger og skolelære.

Af de 7 børn, som Anne og Jens får, opkaldes den ene søn efter sin farfar og kommer til at hedde Johannes Klysner. Og det er ham, som denne historie handler om.

Da faren dør i 1826, gifter hans mor sig med fæstegårdmanden Jens Sørensen Hamborg i Lille Binderup, og da embedet i Ravnkilde foreløbigt er gået til Anders Jensen, der er født i Vejlby ved Århus, må Johannes Klysner flytte til Øls ved Hobro, hvor han så har fået jobbet.

Den 20. marts 1829 finder der en husundersøgelse sted i Klysners hjem i Øls, fordi der er et rygte om noget kriminelt. Dette omtales i et brev fra byfoged Jansen i Hobro til Herredsfoged Muhle i Hellum-Hindsted herred. Brevet lyder som følgende:
Allerede i længere Tid har Rygtet mistænkt Skolelærer Klysner i Øls for at forfærdige falske Rigsbanksedler. Uden at jeg hidtil har kunnet med nogenlunde Sikkerhed opdaget noget imod ham, har jeg i Dag bragt i Erfaring, at han sidstafvigte Løverdag skal have været i Byen og anmodet Sadelmager Hertzhoff at forskaffe sig en 5 Rbd. Seddel byttet, hvilket ogsaa skete hos Provisor Lund paa Apoteket, uden at denne i Øjeblikket bemærkede, at den var falsk. Dette erfarede Lund først Dagen efter og angav da Hertzhoff som Seddelens Ejer. Skolelærer Klysner, der sidstafvigte Mandag kom her til Byen og med megen Forlegenhed for Lund tilstod, at Seddelen var hans, tilbagebetalte de 5 Rbd. Og straks derpaa opbrændte Seddelen…

Det eneste, husundersøgelsen frembringer, er et brev til Søren Christiansen Møller i Lille Rørbæk (i Ravnkilde sogn), som lyder:
Gode Ven! Her er bleven Vrøvl om den Sæddel i Hobro, som du fik af mig, men dersom du skulde komme i Forhør, som jeg dog ikke troer, maae du ikke sige andet, end at du havde leveret mig den igjen, saa snart du erfarede, at den var falsk. Penge har jeg ingen faaet af endnu, og det andet er forbie, siden dette her kom i tale.

Klysner indrømmer derefter, at han har lavet 2 Sedler, en 10 Rbd. og en 5 Rbd. Han angiver, at han ingen medskyldige har, og at lærer Jensen i Ravnkilde ikke er involveret. Klysner arresteres og bringes til Hobro. Under forhøret kommer det frem, at Klysner tidligere har forsøgt at få smeden i Ravnkilde, Niels Laustsen, til at lave et seddelstempel, men Laustsen er ikke villig til at deltage.

Lærer Anders Jensen i Ravnkilde, Søren Christiansen Møller i Lille Rørbæk og sønnen i Brøndumdals Mølle, Niels Christian Nielsen, kommer under forhør og bliver alle arresteret.

At Anders Jensen var en skidt karl, er Vestergaard Nielsen ikke i tvivl om. Vestergaard Nielsen tilføjer:
Overfor disse og lignende Beskyldninger spillede Jensen den forfulgte Uskyldighed. At blive beskyldt for at lave falske Penge, var en Skæbne, der meget let ramte Folk, der kunde skrive og prente. Saadan noget sagde man f.eks. ogsaa om Lærer Gudisen i Brorstrup, og der var endog dem, der mente, at Provst Celius gav dem ud.

Den 28. oktober 1830 falder der dom i sagen:
Klysner idømmes fortabelse af ære og liv.
Søren Christiansen Møller og Niels Christian Nielsen idømmes begge 4 dage på vand og brød.
Anders Jensen frifindes pga. mangel på beviser, og trods det, at han havde smuglet et brev ud til sin hustru, hvor han beder hende uskadeliggøre den urigtige seddel i Randers.


Efter at sagen har været i højsteretten, frifindes Søren Christiansen Møller og Niels Christian Nielsen, mens Klysners dom står ved magt. Han sættes i Viborg Tugthus på Kongens Nåde. Der sidder han til den 12. februar 1835, hvor han lukkes ud i friheden igen.

Johannes Klysner bliver gift med Kirstine Karoline Støtterup, og de er i 1843 bosiddende i Fiskbæk. I 1852 flytter familien til Taanum ved Randers, og Johannes Klysner dør den 11. maj 1882 i Over Hornbæk i Taanum sogn.

Fra Ravnkilde kirkebog, hvor Johannes Klysner konfirmeres i 1824.

Matrikelkortenes navne i Ravnkilde og Haverslev

På siden Kort og matrikelkort kan du læse, hvordan du selv kan downloade nedenstående kort fra Kort- og matrikelstyrelsen:

Fyrkilde i Ravnkilde, Tegnet 1787, opdateret 1796 og 1809

På kortet: Jens Pedersen [2], Jens Jensen Mængler [2], Mikkel Nielsen [6b], Henrick Nielsen [4], Niels Hendricksen [4], skolelærer Niels Jensen [1], Anders Ladefoged [8], Hans Christensen [9], Christen Sørensen [23], Mauritz [Modritz] Nielsen [4 - senere 5], Peder Christensen [7], Jørgen Christensen Bisgaard [7], Søren Jensen [6a]
Oprindelige:
Christen Bisgaard [1], Mads Sørensen [2], Niels Pedersen [3], Maurids Nielsen [4], Christen Bendixen [5], Jens Pedersen [6]
Oprindelige efter ændring:
Skolelærer Niels Jensen [1], Jens Pedersen [2], Christen Sørensen [3], Hendrik Nielsen [4], Mauritz Nielsen [5], Søren Jensen [6], Christen Pedersen [7], Hans Christensen husmand [8], Anders Ladefoged = ødegaard.
Huse – oprindelige:
Jens Laursens enke [1], Jens Laursen [2], skolemesteren [3], Jørgen Pedersen [4] og Anna Madsdatter [5]

Lille Rørbæk i Ravnkilde sogn, Tegnet ?
Christian Møller [6c], Niels Ovesen [4], Jørgen Laussen [4], Jens Nielsen [3], Christen Olesen [3], Peder Christensen [2], Jens Pedersens enke [2], Jens Pedersen [1], Peder Jensen Ladefoged [1], Peder Laursen [5a], Søren Christensen Møller [6d], Jacob Pedersen Eistrup [6b], Hans Nielsen [6a], Jens Jensen [7], Svend Poulsen [7]

Stausgaard i Haverslev sogn + Ny og Gammel Overvad, Tegnet ?, opdateret ?
Niels Andersens enke [2 = Nye Overvad], Anders Christensen [Stausgaard], Morten Andersen [Stausgaard], Niels Larsen [3 = Gammel Overvad], Jens Jensen Knudsen [3 = Gammel Overvad], Anders Hansens enke [3 = Gammel Overvad]

Vestby i Haverslev sogn, Tegnet 1799, opdateret ?
Oprindelige: Peter Nørgaard [1], Christen Bertelsen [2], Jens Pedersen [3]
På kortet: Anders Pedersen [1], Christen Andersen Stausgaard [2], Peder Jensen [3]

Nogle skifter fra Haverslev, Vestby og Overvad

Opslag 124: Den 13. august 1726 [Torstedlund]: Da Jesper Nielsen Smed i Aarestrup dør, og hans ting sættes på auktionen, er en af køberne: Anders Smed i Haverslev.
Opslag 6-8: Den 5. april 1740: Abraham Christensen i Vestby i Haverslev sogn er død. Enken er Kirsten Pedersdatter. Vurderingsmænd: Søren Andersen [Overvad] af Ny Overvad og Olle Sørenen Roj af Haverslev. Børn: Søn, Christen Abrahamsen, datter, Karen Abrahamsdatter. Gæld til: Anders Smed i Haverslev og Søren Christensen i Stausgaard. Underskrifter fra Søren Overvad og Olle Sørensen Roje.
Opslag 12-13: Den 24. oktober 1740: Peder Christensen i Haverslev er død. Enken er Dorete Jørgensdatter. Vurderingsmænd: Olle Sørensen Roj og Laust Sørensen af Haverslev. Lavværge: Vogn Clausen i Haverslev. Børn: Datter, Anne Pedersdatter, 24 år [1716], datter, Maren Pedersdatter, 13 år [1727], søn, Jørgen Pedersen, 9 år [1731]. Børnenes formynder: Jens Christensen Rytter i Haverslev. Tjenestekarlen Jacob Sørensen skal have løn. Der er også gæld til: Niels Ladefoged på Nørlund, Anders Jensen Smed og Niels Johansen. Underskrifter fra Laust Sørensen og Olle Sørensen Roj.
Opslag 14-15: Den 25. oktober 1740: Tyrre Christensdatter, som var gift med Niels Christensen Skrædder i Haverslev, er død. Vurderingsmænd: Olle Sørensen [Roj] og Laust Sørensen af Haverslev. Børn: Søn, Christen Nielsen, 25 år [1715], datter, Karen Nielsdatter, 20 år [1720], datter, Anne Nielsdatter, 12 år [1728]. Gæld til: Anders Smed i Haverslev, degnen Anders Christensen i Fyrkilde, Kield i Suldrup og Anne Jacobsdatter i Nibe for løn. Underskrifter fra Olle Sørensen Roj og Laust Sørensen.
Opslag 35-37: Den 15. juni 1743: Maren Christensdatter, som var gift med Christen Andersen i Gammel Overvad, er død. Vidner er Olle Sørensen Ray og Anders Ollesen af Haverslev. Arvinger: Maren Christensdatters far, Christen Ollesen i True i Vevestrup sogn [Vebbestrup]. Nævnes Thomme Nielsen i Hørby. Underskrifter fra Christen Andersen, Christen Ollesen, Olle Sørensen Ray og Anders Ollesen.
Opslag 105-106: Den 11. juli 1743 [Torstedlund]: Niels Johansen i et gadehus i Haverslev er død. Enken er Maren Nielsdatter. Nærmeste arvinger: Christen Andersen i Hyllested. Vurderingsmænd: Laurs Jensen i Haverslev og Søren Simonsen i Torsted. Hans Christensen af Torsted repræsenterer arvingen. Lavværge: Povel Byrgesen i Haverslev. Underskrifter fra Maren Nielsdatter, Povel Byrgsen, Hans Christensen, Laurs Jensen og Søren Simonsen.
Opslag 42: Den 25. maj 1744: Mette Kieldsdatter, som var gift med Jens Mortensen i Haverslev, er død. Vurderingsmænd: Mouris Christensen og Christen Nielsen af Haverslev. Hendes børn fra første ægteskab: Søn: Laurs Andersen, 19 år [1725], datter, Johanne Andersdatter, som er gift med Niels Giedsted i Nysum. Formyndere er Niels Ladefoged af [Lille] Binderup og Niels Giedsted af Nysum. Gæld til Christen Skaarup i Haverslev. Underskrifter fra Jens Mortensen, Niels Sørensen [Ladefoged], Mouris Christensen og Christen Nielsen [=Niels Giedsted].
Opslag 50-51: Den 7. november 1744: Laurs Sørensen i Haverslev er død. Enken er Mette Ollufsdatter. Vurderingsmænd: Christen Nielsen og Laurs Ladefoged af Haverslev. Børn: Søren Laursen, 10 år [1734], Sine Laursdatter, 17 år [1727], Karen Laursdatter, 9 år [1735], Kirsten Laursdatter, 6 år [1738], Anne Laursdatter, 2 år [1742]. Lavværge: Enkens far, Olluf Sørensen af Haverslev. Formynder: Børnenes farbror, Jacob Sørensen i Haverslev. Gæld til tjenestepigen Sidsel Povelsdatter, Niels Johansens enke i Haverslev og Laurs Kudsk. Underskrifter fra Olluf Sørensen, Mette Olufsdaatter, Jacob Sørensen, Laurs Ladefoged og Christen Nielsen. Den eneste i denne forsamling, der kan skrive sit eget navn fuldt ud er: Mette Olufsdaatter!
Opslag 141: Den 11. december 1748 [Torstedlund]: Niels Pedersen i Vestby er død. Enken er Anne Christensdatter. Vurderingsmænd: Mads Nielsen Taudall og Peder Pedersen af Haverslev. Børn: Søn, Peder Nielsen, 30 år [1718], søn, Christen Nielsen, 27 år [1721], søn, Søren Nielsen, 13 år [1735]. Lavværge: Anders Jensen Smed i Haverslev. Formynder for umyndig søn: Christen Abrahamsen af Vestby. Underskrifter fra ACD [Anne Christensdatter], Anders Jensen Smed, Peder Nielsen, Christen Nielsen, CAS [Christen Abrahamsen], MNS [Mads Nielsen Taudall] og Peder Pedersen.
Opslag 93-95: Den 23. juli 1749: Maren Enevoldsdatter af Haverslev, som var hustru til Mourids Christensen, er død. Vurderingsmænd er Anders Jensen Smed og Niels Christensen af Haverslev. Børn: Christen Mouridsen, 20 år [1729], tjener hos Christen Abrahamsen i Vestby, Envold Mouridsen, 5 år [1745], Anna Mouridsdatter, 16 år [1733], som tjener hos Chrisen Abrahamsen i Vestby, Kirsten Mouridsdatter, 11 år [1738], som er hjemme. Børnenes værge er farbroren, Christopher Christensen af Haverslev. Gæld til Christen Schaarup i Haverslev, Hans Bach i Lille Binderup, Niels Ladefoged i Lille Binderup, Morten Oustrup i Lille Binderup, Jens Rytter i Haverslev, Niels Vognsen i Tolstrup i Aars sogn samt Laurs Christensen i Haverslev. Underskrives af Mourids Christensen, Christopher Christensen, Niels Christensen og Anders Jensen.
Opslag 95-96: Den 24. januar 1750: Wibeche Johansdatter, som var gift med afdøde Christen Mouridsen, er død hos Peder Jensen i Lille Rørbæk. Boede oprindeligt i Haverslev. Vurderingsmænd er Niels Jensen og Christen Jensen i Lille Rørbæk. Hendes datter er Peder Jensens hustru i Lille Rørbæk, hvortil hun flyttede for 2½ år siden pga. fattigdom. Børn: Christopher Christensen af Haverslev, Mourids Christensen af Haverslev, Niels Christensen af Haverslev, Laurs Christensen, som opholder sig hos Christopher, Margrethe Christensdatter, som er gift med Peder Jensen i Lille Rørbæk, Maren Christensdatter, som er gift med Anders Christensen, som vogter qvæg i Mejlby, Helvig Christensdatter, som tjener på Nørlund Gods, samt Inger Christensdatter, som tjener på Axel Mølle i Aalborg. Mødt op er Christopher og Mourids fra Haverslev, Maren fra Mejlby samt Margrethe her på stedet [Lille Rørbæk]. Værge er Jeppe Christensen i Lille Rørbæk. Underskrives af Christopher Christensen af Haverslev, Mourids Christensen af Haverslev, Peder Jensen af Lille Rørbæk, Anders Christensen af Mejlby, Jeppe Christensen af Lille Rørbæk, Niels Jensen af Lille Rørbæk samt Christen Jensen af Lille Rørbæk.
Opslag 97-98: Den 29. maj 1750: Anna Laursdatter, som var gift med Jens Nielsen Landsoldat i Haverslev, er død den 29. april 1750. Vidner er Ole Sørensen Roy og Jens Christensen Rytter af Haverslev. Ægtemanden blev fanget i Sverige for 40 år siden og er blevet der, da ingen har hørt noget til ham siden hen. En efterladt søn og eneste arving: Peder Jensen i Ersted, hvis kone, Margrethe Henrichsdatter, stadigvæk lever. Søskende: Der var født 2 søstre, som ikke har efterladt sig børn. Der var også en bror, som var i krigstjeneste, men som døde uden livsarvinger. Underskrives af Jens Rytter af Haverslev, Ole Sørensen Roy af Haverslev og Peder Jensen af Ested.
Opslag 110-112: Den 26. juli 1751: Ole Sørensen Roy i Haverslever død. Vurderingsmænd er Anders J?sen. Smed og Laurs [Christensen] Sergeant i Haverslev. Enken er Karen Pedersdatter. 7 børn: Peder Olesen Roy, som er på godset i Mejlby [????], Niels Olesen Roy, som tjener hos Mads Galthen i Århus, Ole Olesen Roy, som er hjemme, Anne Olesdatter Roy, som er gift med Ole Sørensen i Mosbæk, Mette Olesdatter Roy, som er gift med Christen Laursen i Haverslev, Giertrud Olesdatter Roy, som er svag og vanfør og hjemme, Maren Olesdatter Roy, som er gift med Jens Jensen i Grydsted under Lundbech Gods, Niels Olesen Roy, som opholder sig i Aarhus. Niels Olesen fra Århus, Jens Jensen fra Grydsted og Ole Sørensen fra Mosbæk er ikke mødt op, men resten er til stede. Gæld til Christen Møller i Nørvads Mølle og Christen Gundersen i Brorstrup. Underskrives af Christen Laursen som lavværge for enken og på egne vegne, Ole Olesen samt Peder Olesen foruden A. Smed og Laurs Christensen.
Opslag 115-117: Den 8. november 1751: Maren Sørensdatter, som var gift med Jacob Sørensen i Haverslev, er død. Vidner er Christopher Christensen og Christen Laursen af Haverslev. 3 børn: Søren Jacobsen, 10 år [1741], Anne Jacobsdatter, 7 år [1744], Leene Jacobsdatter, 1 år [1750]. Gæld til konens bror, Anders Sørensen i Ny Overvad og til Christen Overvad i Store Binderup. Søren Andersen i Ny Overvad er til stede, som er Maren Sørensdatters far. Maren Sørensdatter fik også en datter før ægteskabet: Maren Jensdatter, 12 år [1739]. Underskrives af Jacob Sørensen, Søren Andersen, Christopher Christensen og Christen Laursen.
Opslag 5-6: Den 22. november 1751: Jesper Nielsen i Haverslev er død. Vurderingsmænd er Jacob Sørensen og Christen [Nielsen] Ravneskilde i Haverslev. Enken er Anne Andersdatter. Børn: Kirsten Jespersdatter, 10 år [1741], Maren Jespersdatter, 5 år [1746]. Lavværge er enkens bror, Ole Andersen i Haverslev. Underskrives af Anne Andersdatter, Ole Andersen, Jacob Sørensen og Christen Nielsen.
Opslag 28-29: Den 28. februar 1753: Jens Nielsen Muurmester i Haverslever død. Enken er Mette Olesdatter. Vurderingsmænd: Christen Raunechilde og Ole Olsen af Haverslev. Børn: Datter, Maren Jensdatter, 48 år [1705], datter, Kirsten Jensdatter, 34 år [1719]. Hans Laursen af Haverslev er lavværge for enken. Christen Schaarup af Haverslev er værge for døtrene. Underskrifter for Mette Olufsdatter af Hans Laursen, Christen Skaarup, Christen Ravnekilde og Ole Olesen.
Opslag 34-35: Den 14. februar 1754: Christen Christensen, som førhen boede i Haverslev, er død i Niels Andersen Skrædders hus i Skårup. Enken er Maren Nielsdatter. Vurderingsmænd: Laurs Fransen og Christen Døstrup af Skaarup. Børn: Søn, Niels Christensen, som bor i Rebild by, datter, Anne Christensdatter, som er gift med Niels Skrædder i Skaarup, datter, Mette Christensdatter, som bor hos broren i Rebild. Niels Skrædder er lavværge for enken. Underskrifter fra Maren Niels Dotter, Niels Andersen Skræder, Laurs Fransøn og Christen Døstrup. Fortsætter den 7. marts 1754: Der er intet at arve. Samme underskrifter.
Opslag 38-40: Den 14. oktober 1754: Anne Nielsdatter, som var gift med Søren Andersen i Ny Overvad, er død. Vurderingsmænd: Christen Ravnekilde i Haverslev og Peder Nielsen i Vestby. Børn: Søn, Christen Sørensen, som bor i Store Binderup under Restrup gods, søn, Anders Sørensen, 28 år [1726], hjemme i Ny Overvad, datter, Maren Sørensdatter, der var gift med Jacob Sørensen i Haverslev men er død for 3 år siden og har efterladt sig 3 børn: [Søn, Søren Jacobsen, datter, Anne Jacobsdatter, datter, Leene Jacobsdatter], datter, Karen Sørensdatter, som er gift med Niels Smed i Mejlby under Aalborg Hospitals gods, datter, Cathrine Sørensdatter, 22 år [1732], datter Anne Sørensdatter, 14 år [1740], begge hjemme i Ny Overvad. Underskrifter fra Søren Andersen, Christen [Sørensen] Overvad, Niels Sørensen [Smed], Cathrine Sørensdatter, Anne Sørensdatter, Jacob Sørensen af Haverslev, Peder Nielsen og Christen Ravnekilde.
Opslag 46-47: Den 29. maj 1755: Ole Andersen i Haverslev er død. Enken er Anne Jensdatter. Børn: Datter: Dorte Olesdatter, 7½ år [1747], datter, Kirsten Olesdatter, 4½ år [1750], datter, Maren Olesdatter, 1½ år [1753]. Lavværge: Christen Ravnechilde i Haverslev. Formynder for børnene: Jens Rytter af Haverslev. Vurderingsmænd: Jacob Sørensen og Christen Mouridsen af Haverslev. Underskrifter fra [ikke ægte]: Anne Jensdatter, Christen Raunekilde, Jacob Sørensen, Jens Christensen [Rytter] og Christen Mouridsen. Fortsætter den 26. juni 1755: Samme persongalleri. Der er kun lidt gæld til smeden og lidt landgilde-restance. Ægte underskrifter fra Anne Jensdatter, Jens Christensen [Rytter], Christen Movsen og Jacob Sørensen.
Opslag 48-49: Den 16. oktober 1755: Maren Nielsdatter, som var gift med Christopher Christensen i Haverslev, er død. Børn: Søn, Niels Christophersen, 22 år [1733], søn, Christen Christophersen, 20 år [1735], søn, Knud Christophersen, 13 år [1742], datter, Maren Christophersdatter, 16 år [1739]. Vurderingsmænd: Christen Laursen og Mourids Christensen af Haverslev. Der er gæld til Christopher Christensens bror, Laurs [Christensen] Skræder, samt til Christen Skaarup i Haverslev. Underskrifter [vist ægte] fra: Christoffer Christensen, Mourids Christensen og Christen Lauridsen.
Opslag 55-56: Den 30. juni 1756: Jens Christensen Rytter i Haverslever død. Enken er Maren Christensdatter. Børn: Søn, Christen Jensen, som bor i Lille Rørbæk, søn, Christen Jensen, som arbejder som avlskarl på Smaarup [dvs. Smorup præstegaard i Brorstrup sogn], søn, Jens Jensen, som er hjemme, datter, Anne Jensdatter, som er gift med Jens Envoldsen i Haverslev. Sønnen Jens er lavværge for sin mor. Vurderingsmænd: Christen Schaarup og Jens Otte af Haverslev. Enken har kun gæld til to af sine sønner og ikke andre. Underskrifter fra Jens Jensen, Christen Jensen [Schaarup] og Jens Christensen [Otte].
Opslag 58-59: Den 22. november 1756: Ugifte Maren Matthiasdatter på Haverslev Hospital er død. Vidner: Christopher Christensen og Christen Laursen af Haverslev. Hun døde dog i Søren Ottes hus i Skaarup, hvortil hun gik for et stykke tid siden. Børn: Umyndig søn, Niels Gregersen, 13½ år [1743]. Formynder for drengen er Jacob Sørensen af Haverslev. Hendes ejendele sælges til brug for drengens opdragelse og købes af: Morids Christensen i Haverslev, Kirsten Nielsdatter ved Nørlund gods, Anders Melgaard i Lille Binderup, Søren Otte i Skaarup, Anders Smed i Haverslev, Christopher Christensen i Haverslev, Christen Laursen i Haverslev og Dorthe Mortensdatter i Haverslev. Maren Andersdatter i Haverslev havde en trøje i pant, hvilket bevidnes af Jens Envoldsens hustru. Underskrives af Jacob Sørensen, Christoffer Christensen og Christen Laursen.
Opslag 73-74: Den 14. april 1759: Anders Christensen i Haverslev er død. Vidner: Anders Smed og Christen Laursen af Haverslev. Enken er Maren Christensdatter. Børn: Datter, Dorte Andersdatter, 10 år [1749]. Lavværge: Mourids Christensen af Haverslev. Pigens formynder er Christopher Christensen af Haverslev. Mandens ejendele sælges på auktion til: Peder Laursen i Skaarup, Peder Bisgaard i Fyrkilde, Ole Olesen i Haverslev, Peder Olesen i Mejlby, Jens Laursen i Fyrkilde, Jacob Sørensen i Haverslev, Søren Trads, Christopher Christensen i Haverslev, Jacob Madsen i Fyrkilde, Laurs Fraus i Skaarup, Thøger Salomonsen i Skaarup og Niels Bentsen i Fyrkilde. Kudsken Wogn Mogensen på Nørlund er blevet lovet noget. Underskrifter fra Moust Laursen, Christen Laursen, Anders Jensen [Smed] og Christopher Christensen.
Opslag 75-76: Den 20. april 1759: Christen Andersen i Gammel Overvad er død. Enken er Appolone Pedersdatter. Vidner: Bendix Christensen og Peder [Jensen] Mengler af Fyrkilde. Børn: Søn, Anders Christensen, 11 år [1748], datter, Maren Christensdatter, 9 år [1750], datter, Giertrud Christensdatter, 6½ år [1752], søn, Jens Christensen, 1½ år [1757]. Lavværge: Christen Pedersen i Ravnkilde. Formynder: Børnenes farbror, Niels Andersen Skrædder i Skaarup. Gæld til: Peder Bisgaard i Fyrkilde, Christen Taudal i Haverslev, unge Søren Stausgaard og Niels Haubroe i Nibe. Underskrifter fra Appelone Pedersdatter, Christen Pedersen, Niels Andersen Skræder, Bendix Christensen og Peder Jensen [Mengler].
Opslag 77-78: Den 30. april 1759: Mette Olufsdatter, som var enke efter afdøde Jens Muurmester i Haverslev, er død. Børn: Datter, Maren Jensdatter, ugift og hjemme, datter, Kirsten Jensdatter, ugift og hjemme. Formynder for Maren: Hendes søn, Hans Michelsen under Nørlund gods. Formynder for Kirsten: Hendes beslægtede Hans Laursen af Haverslev under Torstedlund gods. Vurderingsmænd: Anders Smed og Jens Jensen i Haverslev. Underskrifter fra Hans Laursen, Hans Michelsen, Anders Jensen [Smed] og Jens Jensen.
Opslag 86-89: Den 8. maj 1759: Christen Pedersen Førchilde i Haverslev Hospitaler død. Skiftet foregår hos indsidderen Dorthe Mortensdatter, som er mor til Christen Førchilde, der er død i Helsingør. Afdøde boede dog under Haverslev hospital. Lavværge er Jacob Sørensen af Haverslev. Vurderingsmænd: Christen Laursen og Peder Meylbye af Haverslev. Arvinger: Bror, Thomas Pedersen, 26 år [1733], der forlod Nørlund gods for 8 år siden uden pas, søster, Anne Pedersdatter i Haverslev, 18 år [1741]. Formynder for umyndige børn: Vogn Clausen af Haverslev. Der var kommet brev om Christen Førkildes død fra kommendanten i Helsingør, at han var død den 4. marts 1759. Christen Førkilde havde først været soldat i Holsten, før han kom til Helsingør. Christen Christophersen nævnes, da han var afsted i hans sted. Anders Sørensen nævnes. Underskrifter fra Christen Laursen og Peder Mejlby samt Jacob Sørensen og Vogn Clausen. Fortsætter den 31. juli 1759: Løjtnant Leement i Helsingør nævnes. Christen Førkild tjente i capitain Erich Høegs kompani i Helsingør. Thomas Pedersen bliver ikke fundet. Underskrifter fra Dorthe Mortensdatter, Jacob Sørensen, Vogen Clausen, Christen Laursen og Peder Meilbye – ægte underskrifter. Fortsætter den 28. januar 1760: Jens [Jensen] Rytter har afløst Peder Meilbye som vurderingsmand, men ellers er de samme personer til stede. Der er kommet brev fra Helsingør den 24. november 1759. Christen Pedersen Fyrkilde var musketeer. Christens ejendele er i Helsingør solgt til: Søren Andersen Thaarup, Christen Pedersen Vollerup, Jens Nielsen Hundien, Olle Jensen Vidstrup, Anders Jensen Høgsted, sergent Scheel, løjtnant Wiret, Søren Madsen Maglehøy, Jens Jensen Neisborg, Jens Sall, Thomas Nevien samt Niels Salmonsen Grattrup. Det blev solgt for 7 rigsdaler, men der var udgifter for 14 rigsdaler. Ægte underskrifter fra Dorthe Mortensdaatter, Jacob Sørrensøn, Vogen Clausen, Cristen Laursen og Jens Jensøn Rytter.
Opslag 143-145: Den 23. maj 1761: Margrethe Andersdatter, som var gift med Søren Pedersen Trads i Vestby, er død. Vurderingsmænd: Peder Nielsen af Vestby og Vogn Clausen af Haverslev. Børn: Peder Sørensen Trads, 1 måned og nogle dage [1761]. Underskrifter fra Søren Pedersen [Trads], Peder Nielsen og Vogen Clausen.
Opslag 213: Den 4. december 1762 [Torstedlund]: Da Jens Madsen Skrædder i Suldrup dør uden at have fået børn, angives hans arvinger til at være: Bror, Niels Madsen Døgin, som bor ved Klitgaard under Restrup gods, søster, Kirsten Madsdatter, som er gift med Christen Nielsen Toudahl i Haverslev, søster, Karen Madsdatter, som tjener i Aalborg, halvsøster, Dorthe Marie Madsdatter, som tjener hos Mads Taudahl i Haverslev.
Opslag 184-185: Den 3. september 1763: Christen Abrahamsen i Haverslev er død. Vurderingsmænd: Søren Pedersen [Trads] af Vestby og Niels Larsen af Haverslev. Enken er Kirsten Nielsdatter. Børn: Datter, Kirsten Christensdatter, 22 år [1741], som tjener for Christen Skourup i Haverslev, datter, Anne Christensdatter, 22 år [1741], som tjener i Tollestrup [i Hvilsom sogn], datter, Karen Christensdatter, 20 år [1743], som tjener i Viborg, datter, Mallene Christensdatter, som tjener for Søren Pedersen [Trads] i Vestby, datter, Maren Christensdatter, 14 år [1749], som tjener i Raasted [sogn]. Formynder er deres far[bror] Niels Abrahamsen i Ravnkilde. Underskrifter fra Kiersten Nielsdatter, Anders Jensen, Niels Abrahamsen, Søren Pedersen [Trads] og Niels Larsen.
Opslag 186-188: Den 5. september 1763: Jacob Sørensen i Haverslev er død. Enken er Maren Pedersdatter. Vurderingsmænd er Jens Jensen og Olle Olesen af Haverslev. Børn fra første ægteskab: Søn, Søren Jacobsen, datter, Anne Jacobsdatter, datter, Anne Jacobsdatter. Børn fra sidste ægteskab [med Maren]: Søn, Peder Jacobsen, datter, Maren Jacobsdatter. Lavværge: Niels Larsen af Haverslev. Formynder: Søren Laursen af Haverslev. Underskrifter fra Jens Jensen, Ole Olesen, Maren Pedersdatter, Niels Larsen og Søren Laursen.
Opslag 228-229: Den 15. februar 1764 [Torstedlund]: Peder Pedersen i Haverslev er død. Enken er Sidsel Poulsdattter. Vurderingsmænd: Mads Taudahl og Hans Laursen af Haverslev. Børn: Datter, Anne Pedersdatter, 10 år [1754], datter, Anne Marie Pedersdatter, 6 år [1758], datter, Inger Pedersdatter, 1 år [1763]. Lavværge: Hans Christensen af Haverslev. Formynder for børnene: Christen Thaudahl af Haverslev. Underskrifter fra Hans Christensen, Christen Nielsen [Thaudahl], MT [Mads Taudahl] og HLS [Hans Laursen].
Opslag 229: Den 15. februar 1764 [Torstedlund]: Jens Poulsen i Haverslev er død. Enken er Bodel Pedersdatter. Vurderingsmænd: Mads Thaudahl og Hans Laursen af Haverslev. Børn: Søn, Niels Jensen, 4 år [1760], datter, Kirsten Jensdatter, 7 år [1757]. Lavværge: Hans Christensen af Haverslev. Formynder for børnene: Christen Thaudahl af Haverslev. Underskrifter fra Hans Christensen, Christen Nielsen [Thaudahl], MT [Mads Taudahl] og HLS [Hans Laursen].
Opslag 193-195: Den 28. maj 1764: Anders Jensen Smed i Haverslever død. Enken er Karen Nielsdatter. Børn: Anne Andersdatter, 24 år [1740], Jens Andersen, 20 år [1744], Inger Andersdatter, 15 år [1749], Karen Andersdatter, 13 år [1752], tvillingerne Niels og Christen Andersen, 11 år [1753]. Ingen er af børnene er gift. Lavværge er Christen Skaarup af Haverslev. Vurderingsmænd er Christen Nielsen Raunekilde af Haverslev og Bertel Christensen i Vestby. Underskrives af Christen Jensen Skaarup, Christen Nielsen Raunekilde og Bertel Christensen. Fortsættes den 26. juni 1764: Formynder. Peder Nielsen af Haverslev. Niels Boesen af Haverslev nævnes. Gæld til Anders Dalum i Lille Binderup, Christen Nielsen [Ladefoged] i Lille Binderup, Laurs Kudsk på Nørlund Gods samt Hans Laursen i Haverslev. Underskrives af Karen Nielsdatter.
Opslag 195-197: Den 28. september 1764: Inger Nielsdatter, som var gift med Christen Jensen Schaarup i Haverslever død. Hun var tidligere gift med Jens Andersen. Børn fra dette ægteskab: Karen Jensdatter, som er gift med Jens Otte i Haverslev, Mette Jensdatter, som er gift med Christen Raunekilde i Haverslev, Maren Jensdatter, som er gift med Peder Søndergaard i Vestby, Anders Jensen Smed i Haverslev, som er død. Børn til Anders Jensen Smed: Se skiftet herover.  Vidner: Jens Rytter og Mads Thaudahl af Haverslev. Forsætter den 27. oktober 1764: Gæld til Morten Kircheterp i Hobro. Underskrives af Peder Nielsen Syndergaard, Jens Christensen Otte, Jens Jensen [Rytter] og Mads Nielsen [Thaudahl].
Opslag 212: Den 4. juli 1766: Inger Nielsdatter er død på Haverslev Hospital. Er født i Grynderup. Vurderingsmænd: Vogn Clausen og Hans Michelsen af Haverslev. Hun har haft en søster i Valsgaard by og sogn, men det vides ikke, om denne havde børn. Underskrives af Vogn Clausen og Hans Miekelsen.
Opslag 223: Den 30. november 1767: Dorthe Mortensdatter er død på Haverslev Hospital. Hun var enke til Peder Christensen. Børn: Anne Pedersdatter, 26 år [1741]. Værge Peder Clausen af Haverslev. Vidner: Vogn Clausen og Jens Christophersen af Haverslev. Underskrives af værgen og vidnerne.
Opslag 228: Den 8. maj 1768: Peder Pedersen af Haverslev er død. Vidner: Christen Nielsen og Jens Andersen af Haverslev. Enken er Else Poulsdatter. Ingen børn. Arvinger: Christen Gundersen i Brorstrup. Lavværge: Vogn Clausen i Haverslev. Underskrifter fra værgen og vidnerne og efter næste afsnit af Christen Gundersen.
Opslag 233-235: Den 8. april 1769: Karen Nielsdatter, som var gift med Mouritz Christensen i Haverslev, er død. Vidner: Christen Jensen Schaarup og Jens Jensen Rytter af Haverslev. Arvinger: En slegfredsdatter ved navn Kiersten Marie Clausdatter. Christen Bierregaard i Store Rørbæk er formynder for den umyndige pige. Underskrives af Mouritz Christensen og vidnerne. Fortsætter den 3. maj 1769: Vurderingsmænd: Mads Nielsen og Peder Clausen af Haverslev. Jens Christophersen i Haverslev nævnes. Anna Andersdatter i Haverslev nævnes. Gæld til hans søn, Christen Mouritzen, Morten Oustrup i Lille Binderup, Christen Nielsen i Lille Binderup, Jens Nielsen i Gammelholm og Christen Berregaard i Store Rørbæk. Underskrives af Mouritz Christensen, Jens Christophersen, Mads Nielsen og Peder Clausen. Fortsætter den 20. maj 1769: Vidner: Lauritz Nielsen og Niels Jensen på Nørlund.
Opslag 235: Den 21. september 1769: Anna Andersdatter, som var gift med Christen Mouritzen i Haverslev, er død. Vidner: Søren Lauritzen og Oluf Olufsen af Haverslev. Børn i 1. ægteskab med Jesper Nielsen: Maren Jespersdatter, som er gift med gårdmand Christen Christophersen i Haverslev [men begge arvinger er myndige – så hvem er den anden?]. Underskrifter fra Christen Mouritzen, Christen Christophersen, Søren Lausen og Ole Olesen.
Opslag 250-251: Den 2. marts 1772: Christen Laursen i Haverslev er død. Vurderingsmænd: Christen Ravnekilde og Niels Boesen af Haverslev. Enken er Mette Olufsdatter. Barn: Kirstine Christensdatter. Underskrevet af Niels Boesen og Christen Raunekilde. Fortsætter den 30. marts 1772: Lavværge for enken er hendes søn. Søren Laursen af Haverslev. For datteren er det hendes trolovede: Jens Jensen. Underskrifter fra Christen Raunekilde og Niels Boesen, Søren Laursen og Jens Jensen.
Opslag 265-266: Den 28. juni 1774: Kirstine Christensdatter, som var gift med Jens Jensen Salmon i Haverslev, er død. Vidner: Christen Jensen Skaarup og Iver Jensen af Haverslev. Ingen børn. Arvinger: En halvbror ved navn Søren Laursen i Haverslev, Lene Lauridsdatter, som er gift med Bertel Christensen i Vestby, Karen Laursdatter, som tjener i Hærsum, Anne Laursdatter, som var gift med Peder Sørensen af Nyrup under Testrups Gods til Vesterriis, Kirsten Lauridsdatter i Haverslev. Underskrives af Jens Jensen Salmon, Søren Lauridsen og Christen Skaarup og Iver Jensen.
Opslag 267-268: Den 1. december 1776: Christen Jensen Schaarup i Haverslev er død. Vidner: Jens Nielsen Taudahl og Niels Boesen af Haverslev. Enken er Mette Michelsdatter. Lavværge er hendes bror, Søren Michelsen i Moesbæk. Christen Jensen Schaarups halvbror er Anders Jensen Dalum i Lille Binderup. Underskrives af Mette Michelsdatter, Søren Michelsen, Jens Nielsen, Niels Boesen og formynder A.I.S.D [må være Anders Jensen Dalum].
Opslag 340-342: Den 29. marts 1777 [Torstedlund]: Husmand Peder Mortensen Knoll i Haverslev er død. Enken er Karen Jensdatter. Vurderingsmænd: Gårdmændene Søren Laursen og Peder Olesen af Haverslev. Ingen børn. Arvinger: Halvsøster-søn, Christen Nielsen, 26 år [1751], som tjener hos Calmar på Hjedsbæk. Lavværge: Gårdmand Jens Andersen i Haverslev. Værge for Christen Nielsen: Christen Nielsen Thaudal af Haverslev. Gæld til: Claus Jensen i Store Binderup, Gregers Hyrde i Sønderup, Jens Møller i Skaarup, Peder Andersen i Brorstrup, Ole Olesen i Haverslev, Niels Kusk i Haverslev, Christen Mousten i Haverslev, Hans Mikkelsen i Haverslev og Jens Jensen i Haverslev. Underskrifter fra Karen Jensdatter, Christen Nielsen, Christen Nielsen [Thaudal], Peder Olesen og Søren Laursen. Fortsætter den 28. april 1777: Arvingen Christen Nielsen er født i Hornum og tjener på Hjedsbæk. Fortsætter den 10. maj 1777: Christen Knudsen af Katbygaards huse er nu lavværge for enken. Arvingen arver mandens tøj. Christen Knudsen skriver nu under.
Opslag 36: Den 2. oktober 1780 [Torstedlund]: Da Jens [Nielsen] Gammelholm dør i Gammelholm i Sønderup sogn, angives hans arvinger at være: Søn, Anders Jensen [Gammelholm], 17 år [1763], som er hjemme, søn, Niels Jensen [Gammelholm], 21 år [1759], som tjener hos Jens Thaudall i Haverslev, søn, Mads Jensen [Gammelholm], 13 år [1767], som opholder sig hos Laust Syndergaard i Elleshøj. Formynder for drengene er deres farbror, gårdmand Christen Nielsen Gammelholm af Ersted.
Opslag 302-303: Den 23. februar 1782: Mette Mikkelsdatter, som var gift med husmand Christen Christensen Skoemager i Haverslev, er død. Vurderingsmænd er Christen Pedersen Bødker og Jens Jensen af Haverslev. Børn: Maren Christensdatter, 2 år [1780]. Formynder for pigen er hendes morbror, selvejer Søren Mikkelsen af Moesbæk, som vil købe gården, hvilket en hel del handler om. Underskrifter fra Christen Christensen, Søren Mikkelsen, Christen Pedersen [Bødker] og Jens Jensen.
Opslag 305-307: Den 22. juli 1782: Anders Sørensen i Ny Overvad er død. Enken er Johanne Mikkelsdatter. Vurderingsmænd: Søren Laursen af Haverslev og Christen Andersen af Stausgaard. Børn: Søn, Niels Andersen, 19 år [1763], datter, Anne Andersdatter, 16 år [1766], datter, Kirsten Andersdatter, 12 år [1770], søn, Søren Andersen, 10 år [1772], alle hjemme. Formynder er Christen [Pedersen] Bisgaard af Fyrkilde. Lavværge: Niels Andersen Smed af Haverslev. Underskrifter fra Christen Pedersen [Bisgaard], Niels Andersen [Smed], Søren Laursen og Christen Andersen.
Opslag 353-355: Den 30. august 1794: Christen Andersen i Haverslever død. Enken er Maren Mortensdatter. Vurderingsmænd: Sognefogde Søren Laursen i Haverslev med skoleholder Niels Andersen af Haverslev og Niels Andersen af Ny Overvad. Børn: Karen Christensdatter, 20 år [1774], Anders Christensen, 17 år [1777], Peder Christensen, 9 år [1785], Johanne Christensdatter, 8 år [1786]. Lavværge: Christen Christensen af Lille Binderup. Børnenes formynder: Christen [Pedersen] Bisgaard af Fyrkilde. Underskrifter fra Christen Christensen, Christen Pedersen [Bisgaard], Niels Andersen og Niels Andersen.
Opslag 362-363: Den 6. oktober 1796: Kirsten Laursdatter [Lauridsdatter], som var gift med Anders Hansen af Overvad i Haverslev sogn, er død. Børn: Hans Andersen, 16 år [1780], [Laurids] Laurs Andersen, 8 år [1788], Christen Andersen, 4 år [1792]. Vurderingsmænd: sognefoged Søren Laursen og gårdmand Jens Taudall af Haverslev. Underskrifter fra Anders Hansen, Søren Laursen og Jens Nielsen [Taudall]. Fortsætter den 5. november 1796: Boet gøres endeligt op. Vurderingsmænd: Søren Laursen og Jens Christensen af Haverslev. Underskrifter fra Anders Hansen, Søren Laursen og Jens Christensen.
Opslag 365: Den 10. februar 1797: Karen Hansdatter, som var gift med Ole Sørensen af Vestby i Haverslev sogn, er død. Vurderingsmænd: Søren Laursen og Jens [Nielsen] Thaudall af Haverslev. Børn: Søren Olesen, 25 år [1772], Dorthe Olesdatter, 22 år [1775], Maren Olesdatter, 20 år [1777], Anne Olesdatter, 17 år [1780], Christen Olesen, 15 år [1782], Jacob Olesen, 10 år [1787]. Alle hjemme med undtagelse af Maren, som tjener hos sognefogde Søren Laursen i Haverslev. Faren er selv formynder for umyndige børn. Underskrifter fra Olle Sørensen, Jens Nielsen [Thaudall], Søren Olesen og Søren Laursen.
Opslag 375: Den 14. marts 1798: Kirsten Madsdatter, som var svigermor til husmand Christen Jacobsen af Haverslev, er død. Børn: Datter, Maren Christensdatter, som var gift med Christen Jacobsen, men som er død, Marens søn, Christen Christensen, 10 år [1788]. Kirsten er altså moren til Christen Jacobsens afdøde hustru, Maren Christensdatter, og hun boede hos sin datter ved folketællingen i 1787. Christen Jacobsen er formynder for datterens søn. Vurderingsmænd: Sognefoged Laurs Sørensen og Jens Raunkilde af Haverslev. Boet bliver registreret. Ægte underskrifter fra Christen Jacobsen, Laurs Sørensen og Jens Nielsen Raunkilde. Skiftet fremlægges samme dag på Torstedlund af Jens Nielsen Thaudall bevidnet af Johanne Schmidt og Søren Smed af Haverslev. Ægte underskrifter fra Christen Jacobsen, Jens Thaudall, ? og J. Schmith.
Opslag 377-378: Den 11. juli 1798: Niels Christensen Ersted af Haverslev er død. Arvinger: Helbror: Christen Christensen, som bor i Oplev i Gravlev sogn, helbror, Knud Christensen, som bor i Mejlby i Brorstrup sogn, halvbror, Jens Christensen, 22 år [1776], som tjener på Høstemark i Mou sogn, halvsøster, Else Christensdatter, som opholder sig hos stedfaren, Søren Nielsen Gammelholm i Oplev Tved i Gravlev sogn, 16 år [1782]. Knud Christensen udpeges til værge for sin halvbror, der er fraværende, og halvsøster. Vurderingsmænd: Skoleholder Niels Andersen og gårdmand Jens Nielsen Thaudall af Haverslev. Lars Nielsen i Gammelholm havde købt en ko, som stadigvæk opholder sig på stedet. Gæld til gårdmand Lars Sørensen i Haverslev og Jens Sørensen Møller i Kragelunds Mølle. Underskrifter fra Knud Christensen, Christen Christensen, Søren Nielsen Gammelholm, Niels Andersen og Jens Nielsen.
Opslag 25+27: Den 13. januar 1804: Inger Jensdatter, der var gift med Peder Nielsen af Vestby i Haverslev sogn, er død. Børn: Søn, Anders Pedersen, 15 år [1789]. Peder Nielsen er både værge og formynder for sin søn. Vurderingsmænd: Sognefoged Laurs Sørensen af Haverslev og gårdmand Jens Pedersen af Vestby. Der er gæld til Inger Jensdatters bror, som er Jens Jensen af Oplev. Underskrifter fra Peder Nielsen, Anders Pedersen, Laus Sørensen og Jens Pedersen. Fortsætter den 13. april 1804: Peder Nielsen vedbliver sin gård. Vurderingsmænd: Laurs Sørensen og Jens Christensen af Haverslev. Ny underskrift: Jens Christensen af Haverslev.
Opslag 34+38-39: Den 16. december 1805: Gårdmand [Laust] Laurs Hansen af Haverslev er død. Enken er Anne Marie Nielsdatter. Arvinger: Søster, Maren Hansdatter, som var gift med Jens Thaudall i Haverslev, men begge er døde og har efterladt sig børn: Søn, Niels Jensen [Thaudall], 33 år [1772], datter, Maren Jensdatter [Thaudall], 38 år [1767], som er gift med Laurs Nielsen i Stubberup, datter, Dorthe Jensdatter [Thaudall], 32 år [1773], Haverslev, søster, Karen Hansdatter, som var gift med Ole Sørensen i Vestby, men begge er døde og har efterladt sig børn: Søn, Søren Olesen, 31 år [1774], som tjener i Aalborg, datter, Dorthe Olesdatter, 32 år [1773], datter, Maren Olesdatter, 29 år [1776], der opholder sig i Torsted, datter, Anne Olesdatter, 26 år [1779], som tjener Christen Lassen i Moesbæk, søn, Christen Olesen, 24 år [1781], som tjener hr. Thygesen ? Henricksdall?, søn, Jacob Olesen, 19 år [1786], begge tjener i Skivum. Vurderingsmænd: Sognefoged Laurs Sørensen og gårdmand Jens Pedersen af Haverslev. Enkens lavværge er Søren Nielsen Smed af Mejlby. Jens Søndergaard af Vestby er til stede på vegne af arvingerne. Underskrifter fra Anne Marie Nielsdatter, Søren Nielsen [Smed] af Mejlby, Laus Sørensen, Jens Pedersen og Jens Søndergaard. Fortsætter den 2. december 1806: Lavværge: Salomon Christensen af Haverslev. For arvingerne er til stede: Niels Jensen Thaudall af Haverslev, der tillige er værge for den ugifte søsterdatter. Andre til stede er Christen Olesen, som tjener i Suldrup, og Jacob Olesen af Haverslev. Vurdingsmænd er sognefoged Laurs Sørensen af Haverslev og Christen Andersen af Dalsager. Niels Jensen Thaudall modtager arven på sin og sine 2 døtres vegne, hvilket Christen og Jacob Sørensen [korrektion: Olesen] også gjorde. Jens Pedersen [af Vestby] modtager på sin hustru [Dorothea Olufsdatter] og hendes 2 søstres vegne. Underskrifter fra Anne Marie Nielsdatter, Salomon Christensen, Christen Ollesen, Jakkop Ollesen, Niels Jensen, Jens Pedersen, Laurs Sørensen og Christen Andersen.
Opslag 36-37: Den 23. juni 1806: Anne Kirstine Christensdatter, som var gift med Niels Andersen af Ny Overvad i Haverslev sogn, er død. Børn: Datter, Anne Johanne Nielsdatter, 12 år [1794], søn, Christen Nielsen, 9 år [1797], søn, Anders Nielsen, 6 år [1800]. Måske hed den afdøde Anne Christine Christensdatter. Faren er selv værge for sine børn, mens tilsynsværge er Niels Poulsen af Lundhus. Vurderingsmænd: Sognefoged Laurs Sørensen af Haverslev og Anders Christensen af Stausgaard. Der er overskud i boet, som deles mellem enkemanden og børnene. Underskrifter fra Niels Andersen, Niels Poulsen, Laus Sørensen og Anders Christensen.
Opslag 39: Den 2. december 1806: Gårdmand Laurs Jensen af Haverslev er død. Enken er Anne Marie Nielsdatter. Søskende: Bror, Niels Jensen Thaudall af Haverslev, søster, Dorthe Jensdatter, søster, Maren Jensdatter, som er gift med Lars Nielsen af Stubberup i Aarestrup sogn; Søskendebørn: Ole Sørensens børn: Søren Olesen, Christen Olesen, som tjener i Suldrup, Jacob Olsen af Haverslev, Dorthe Olesdatter, Maren Olesdatter, Anne Olesdatter. Jens Pedersen af Vestby er vist værge for nogle af disse børn [men svært at læse, så du må selv læse efter].
Lavværge for enken er Salomon Christensen af Haverslev. Vurderingsmænd: Sognefoged Laurs Sørensen af Haverslev og gårdmand Christen Andersen af Dalsager. Fæstebrevet er dateret den 27. marts 1775. Underskrifter fra Christen Olesen, Jakkop Olesen, Niels Jensen, Jens Pedersen, Laurs Sørensen og Christen Andersen.
Opslag 43: Den 13. maj 1807: Margrethe Jacobsdatter, som var gift med Salomon Christensen af Haverslev, er død. Børn: Datter, Maren Salomonsdatter, 29 år [1778], som er gift med husmand Anders Jensen af Mejlby i Brorstrup sogn, datter, Kirsten Salomonsdatter, 27 år [1780], som er gift med Baltazer Hansen, datter, Anne Salomonsdatter, 25 år [1782], søn, Christen Salomonsen, 21 år [1786], søn, Jacob Salomonsen, 19 år [1788], datter, Inger Salomonsdatter, 15 år [1792]. Vurderingsmænd: Sognefoged Laurs Sørensen og husmand Christen Jacobsen af Haverslev. Enkemanden forbliver på gården. Enkemanden er gammel og vil ikke indlade sig i ægteskab oftere. Underskrifter fra Salomon Christensen, Christen Salomonsen, Christen Jacobsen og Lares Sørrensøn.
Opslag 61-62 + 67-68: Den 21. maj 1813: Gårdmand Anders Hansen af Gammel Overvad i Haverslev sogn er død. Enken er Kirsten Larsdatter. Børn fra 1. ægteskab: Søn, Lars Andersen, 22 år [1791], søn, Christen Andersen, 19 år [1794], og sidstnævnte er til stede ved skifteforretningen. Børn fra 2. ægteskab: Søn, Lars Andersen, 16 år [1797], søn, Søren Andersen, 17 år [1796], søn, Anders Andersen, 9 år [1804], søn, Niels Andersen, 7 år [1806], søn, Peder Andersen, 5 år [1808], datter, Mette Kirstine Andersdatter, 4 år [1809], datter, Karen Andersdatter, 2 år [1811]. Værge for disse umyndige børn er Niels Andersen af Ny Overvad. Enkens lavværge er Peder Larsen af Lille Rørbæk i Ravnkilde sogn. Vurderingsmænd: Sognefoged Lars Sørensen af Haverslev og Anders Christensen Stausgaard. Underskrifter fra Kirsten Larsdatter, Peder Larsen [PLS], Christen Andersen [CAS], Niels Andersen, Laurs Sørensøn og Anders Christensen. Fortsætter den 31. oktober 1815: Børn angives nu som: 1. ægteskab: Søn, Lars Andersen 25 år, Christen Andersen, 21 år, 2. ægteskab: Lars Andersen, 18 år, Søren Andersen, 14 år, Anders Andersen, 11 år, Niels Andersen, 9 år, Peder Andersen, 7 år, Mette Kirstine Andersdatter, 6 år, og Karen Andersdatter, 4 år – ingen af børnene er altså døde i mellemtiden. Samme lavværge og formynder som 2 år tidligere. Alle børn er til stede med undtagelse af den ældste, der er inde som soldat. Han har dog givet fuldmagt til helbroren. Underskrifter fra Kirsten Laursdatter af Gl. Overvad, Peder Laursen, Niels Andersen, Laus Sørsen og Christen Andersen [CAS].  
Opslag 73-74+77-78+85-86+99: Den 29. juli 1817: Degn og skolelærer samt husfæster Niels Christensen af Haverslev er død. Enken er Kirsten Sørensdatter. Børn: Datter, Margrethe Nielsdatter, 14 år [1803], søn, Christen Nielsen, 10 år [1807]. Formynder for børnene er Niels Christensens bror, Søren Christensen af Vognsild. Lavværge for enken er hendes bror, gårdmand Christen Sørensen af Mejlby i Brorstrup sogn. Vurderingsmænd: Christen Jensen Skrædder og Jens Jensen Christophersen af Haverslev. Skolebygningen er på 3 fag, og der er et hus øst for skolen på 12 fag. Enken har tidligere været gift med Niels Andersen af Haverslev, med hvilken hun har følgende børn: Søn, Anders Nielsen af Mejlby i Brorstrup sogn, søn, Niels Nielsen, 17 år [1800], datter, Karen Nielsdatter, 24 år [1793], datter, Anne Nielsdatter, 21 år [1796], datter, Maren Nielsdatter, 18 år [1799]. Anders Nielsen af Mejlby er til stede på vegne af alle disse børn. Pastor Winge af Smorup i Brorstrup sogn er formynder for de umyndige blandt dem. Enken erklærer, at hendes forrige mand, Niels Andersen, er død i juni 1801, men at der ikke blev udfærdiget et skifte efter ham. Underskrifter fra Christen Sørensen, Anders Nielsen, Søren Christensen, Christen Jensen og Jens Jensen. Fortsætter den 11. juni 1818: Enken er mødt med sin lavværge, gårdmand Christen Sørensen af Mejlby i Brorstrup sogn. Børnenes værge, Søren Christensen af Vognsild, er ikke mødt, så skiftet udsættes. Det er også konstanteret, at ingen arv har været at tillægge skiftet fra den 29. juli 1817. Underskrifter fra Kirsten Sørensdatter, Christen Sørensen, Laust Sørensen og Niels Taudahl. Fortsætter den 18. august 1818: Lavværge for enken er husmand Christen Ollesen af Haverslev. Formynder for børnene er stadigvæk gårdmand Søren Christensen af Vognsild. Enken ønsker at sidde i uskiftet bo ifølge attest per den 12. marts 1818, idet hun ellers ikke vil være i stand til at forsørge sine børn. Underskrifter fra Kirsten Sørensdatter, Christen Olsen og Søren Christensen. Fortsætter den 5. december 1819: Formynder for umyndige børn er nu gårdmand Christen Ravnkilde af Haverslev. Lavværge for enken er hendes bror, sognefoged Laurs Sørensen af Haverslev. Der er et større overskud i boet, som deles mellem enken og børnene, hvor børnenes del dog består af naturalier af indboet. Underskrifter fra Kirsten Sørensdatter med ført pen, Christen Rawnekilde og Laurids Sørensen.
Opslag 77-78 + 80-81: Den 11. juni 1818: Husbeboer Hans Ollesen af Haverslev er død. Enken er Kiersten Laustdatter.
Børn: Datter, Anne Dorte Hansdatter, 24 år [1794], datter, Ingeborg Hansdatter, 18 år [1800]. Formynder for børnene er Jens Madsen af Haverslev. Lavværge for enken er gårdmand Niels Laursen Taudahl af Haverslev. Vurderingsmænd: Sognefoged Laust Sørensen af Haverslev og Laust Johansen [Klysner] af Kirkegaard [Over Ravnkilde]. Underskrifter fra Kirsten Laustdatter, Laust Sørensen og Laurs Klysner. Fortsætter den 25. november 1818: Lavværge: Gårdmand Niels Taudahl af Haverslev. Kreditorer: Degnen Jens Klysner af Ravnkilde, der lagde ud for begravelsen, Christen Jacobsen af Haverslev, gårdmand Niels Andersen af Ny Overvad, Jens Madsen Kudsk af Haverslev, Peder Bisgaard af Fyrkilde, Niels Taudahl af Haverslev, Peder Bertelsen af Vestby, unge Christen Jacobsen af Haverslev samt husmand Niels Frantzen af Haverslev. Der er ikke penge nok i boet, så de fleste kreditorer får kun delvist deres tilgodehavende. Underskrifter fra Christen Jacobsen [den ældre], Jens Madsen Kudsk, Niels Taudahl, Peder Christensen [Bisgaard], Christen Jacobsen [den yngre], Niels Fransen, Peder Christensen [Bertelsen], Jens Klysner og Niels Andersen [N Asen]. Til sidst underskrifter fra Kirsten Laursdatter og Niels Taudahl.
Opslag 81-82 + 86-88: Den 2. september 1818: Johanne Christensdatter, som var gift med selvejergårdmand Jacob Salomonsen af Haverslev, er død. Børn: Datter, Anne Margrethe Jacobsdatter, 14 dage [1818]. Formynder for pigen er hendes morbror, som er gårdmand Anders Christensen af Stausgaard. Vurderingsmænd: Sognefoged Laurs Sørensen og Christen Jensen af Haverslev. Underskrifter fra Jacob Salmonsen, Anders Christensen, Christen Jensen og Laus Sørens. Fortsætter den 19. december 1818: Gæld til Christen Jensen Skræder af Haverslev og forpagter Laurs Jørgensen af Smorup i Brorstrup sogn. Underskrifter fra Jacob Salomon Søn, Anders Christensen, Christen Jensen og Lauritz Sørensen.
Opslag 94-95: Den 25. oktober 1819: Gårdmand Niels Jensen Taudahl af Haverslev er død. Enken er Dorthe Laursdatter. Børn: Datter, Ane Marie Nielsdatter Taudahl, 6 år [1813], datter, Anne Nielsdatter Taudahl, 2 år [1817]. Som formynder for børnene er mødt den afdødes søstermand, gårdmand Christen Jensen Skrædder af Haverslev. Lavværge for enken er husmand Laurs Pedersen af Aarestrup. Vurderingsmænd: Sognefoged Laurs Sørensen af Haverslev og gårdmand Christen Jensen Raunekilde af Haverslev. Fæstebrevet er dateret den 6. august 1802. Boet registreres men ikke helt. Underskrifter fra Dorthe Laursdatter, Lars Pedersen, Christen Jensen, Laurs Sørensen og Christen Jensen Raunkilde. Fortsætter den 29. oktober 1819: Vurderingsmænd: Hr. J. Tryde og murermester Christen Knudsen af Nørlund. Der er gæld til indsidder Jens Madsen Kudsk af Haverslev og husmand Laust Pedersen af Aarestrup, begge for lånte penge.
Opslag 98-99: Den 4. december 1819: Husmand Christen Jensen af Haverslev er død. Enken er Anne Olesdatter. Børn: Datter, Karen Christensdatter, 12 år [1807]. Værge for den umyndige datter er husmand Niels Pedersen af Braulstrup i Sønderup sogn. Lavværge for enken er gårdmand Christen Skrædder af Haverslev. Vurderingsmænd: Sognefoged og gårdmand Laurs Sørensen og Christen Jensen Raunekilde af Haverslev. Underskrifter fra Anne Olesdatter, Christen Skræder, Niels Pedersen, Lærus Sørrensøn og Christen Raunkilde.
Opslag 101: Den 4. juni 1820: Husmand, unge Christen Jacobsen af Haverslev er død. Enken er Anne Olesdatter. Børn: Datter, Karen Christensdatter, umyndig. Lavværge for enken er gårdmand Christen Jensen Skrædder af Haverslev. Formynder for den umyndige datter er hendes nærmeste pårørende, som er husmand Niels Pedersen af Braulstrup i Sønderup sogn. Vurderingsmænd: Gårdmand Christen Andersen Tydsk og smed Søren Hansen af Mejlby i Brorstrup sogn. Underskrifter fra Anne Ollesdatter, Niels Pedersen, Christen Jensen, Christen Andersen og Søren Hansen.

De uægte underskrifter fra Søren Overvad af Ny Overvad og Olle Sørensen Roj af Haverslev i 1740.

Nogle skifter fra Fyrkilde og Skaldborg i Ravnkilde sogn

Opslag 10-12: Den 30. august 1740: Jacob Rasmussen i Ravnkilde er død. Enken er Kirsten Ollesdatter. Vurderingsmænd: Peder Jensen af Bisgaard og Laurs Christensen af Fyrkilde. Lavværge er Christen Ollesen af True. Børn: Kiersten [Jacobsdatter] Rasmussen, 19 år [1721]. Gæld til: Niels Abrahamsen, Peder Smed i Rørbæk, Christen Rørbech i Smorup [i Brorstrup sogn], Christen Møller i Nørvads Mølle, Mads Hvas på Nørlund, Søren Skaldborg i Skaarup, Christen Gundersen i Brorstrup, Christen Hansen i Brorstrup, Niels Kroemand i Nysum, Laust Kudsk i Kirkegaard [Over Ravnkilde] og Niels Pedersen i Skaarup. Underskrifter fra Christen Ollesen, Peder Jensen og Laurs Christensen.
Opslag 44-46: Den 21. juli 1744: Kiersten Olufsdatter, som var gift med Jacob Madsen af Fyrkilde, er død. Vurderingsmænd: Peder Hendrichsen og Peder Jensen af Fyrkilde. Børn fra første ægteskab med Jacob Rasmussen: Datter, Kiersten Jacobsdatter, 22 år [1722]. Formynder for pigen er hendes farbror, Hans Rasmussen af Fyrkilde. Underskrifter fra Hans Rasmussen, Peder Henrdrichsen og Peder Jensen.
Opslag 58-59: Den 24. november 1744: Maren Jensdatter, som var gift med Thomas Jensen i Skaldborg, er død. Vurderingsmænd: Christen Møller af Nørvads Mølle og Peder Skoufoged af Nysum. Børn: Søn, Christen Thomasen, 20 år [1724], søn, Jens Thomasen, 7 år [1737], datter, Inger Thomasdatter, 16 år [1728], datter, Stine Thomasdatter, 14 år [1730], datter, Maren Thomasdatter, 12 år [1732], datter, Mette Thomasdatter, 9 år [1735]. Formynder for børnene er deres farbror, Michel Jensen af Skaldborg. Underskrifter fra Thomas Jensen, Michel Jensen, Christen Christen[sen] Møller og Peder Stausgaard [Skoufoged].
Opslag 68-70: Den 7. december 1746: Michel Jacobsen i Fyrkilde er død. Enken er Karen Rasmusdatter. Hendes bror, Hans Rasmussen i Fyrkilde, er også mødt op. Vidner er Niels Pedersen og Bendix Christensen af Fyrkilde [Bendix Christensen er gift med Karen Andersdatter Møller, som er datter af degnen Anders Christensen Møller i Fyrkilde, der er død 1743]. Michel Jacobsen tjente og døde hos Madame Mørck i Aarhus. Hans far er Jacob Sørensen i Ravnkilde. Ingen børn. Lavværge er Peder Jensen i Brogaard [i Fyrkilde]. Bror: Søren Jacobsen i Ravnkilde. Broren skal kompenseres for at have rejst til Århus og hente den afdøde. Underskrives af Karen Rasmusdatter, Peder Jensen, Søren Jacobsen, Niels Pedersen og Bendix Christensen.
Opslag 112-113: Den 17. august 1751: Kirsten Christensdatter, som var gift med Laurs Christensen Bisgaard i Fyrkilde, er død. Vurderingsmænd er Peder Jensen Bisgaard og Niels Pedersen af Fyrkilde. 3 børn: Christen Laursen Bisgaard, som bor under Nørlund gods i Haverslev, Jens Laursen Bisgaard, som er hjemme, Anne Laursdatter Bisgaard, som er gift med Niels Jensen i Mejlby på en ejendom under Aalborg Hospitals gods. Gæld til Morten Kircheterp og hr. Wassard i Hobro, Niels Pedersen i Fyrkilde, Peder Jensen Bisgaard og Jens Christensen i Skaarup. Underskrifter fra Laurs Christensen Bisgaard, Jens Laursen [Bisgaard], Christen Laursen [Bisgaard], Niels Jensen af Mejlby på hustruens vegne, samt Peder Jensen [Bisgaard] og Niels Pedersen.
Opslag 8-10: Den 22. december 1751: Karen Andersdatter, som var gift med Bendix Christensen i Fyrkilde, er død den 20. november 1751. Vidner: Peder Jensen og Jens Olesen i Fyrkilde.  3 børn: Christen Bendixen, 7 år [1744], Inger Bendixdatter, 11 år [1740], Helvig Kirstine Bedixdatter, 9½ år [1741]. Gæld til Peder Jensen i Fyrkilde. Underskrifter fra Bendix Christensen, Peder Jensen og Jens Olesen.
Opslag 33-34: Den 31. december 1753: Inger Jensdatter, som var gift med skovfoged Michel Jensen i Skaldborg, er død. Vurderingsmænd: Christen Christensen af Nørvads Mølle og Jens Nielsen Trads af Skaldborg. Børn: Søn, Jens Michelsen, som bor i Skaarup, søn, Iver Michelsen, som er hjemme i Skaldborg. Underskrifter fra Mikel Jensen, Jens Mihelsen, Ifver Michelsen, Christen Christensen [Møller] og Jens Nielsen [Trads].
Opslag 84-86: Den 19. november 1759: Mette Jensdatter, som var gift med Thomas Jensen i Skaldborg, er død. Vurderingsmænd: Jens Nielsen Trads og Iver Michelsen af Skaldborg. Underskrives af Thomas Jensen, Jens Nielsen Trads og Ifver Michelsen. Fortsætter den 10. december 1759: Thomas Jensen er næsten 80 år gammel. Arvinger: Mettes søskende: Bror: Niels Jensen i Rold, søster, Else Jensdatter, som er gift med Niels Svenningsen i Ejsted. Gæld til: Christen Møller i Nørvads Mølle, Christen Thomasen i Skaldborg [som er Thomas Jensens søn] og Peder Bisgaard i Fyrkilde. Ægte underskrifter fra Tomas Jensøn, Jens Nielsen Trads og Iwer Michelsøn.
Opslag 116: Den 31. december 1760: Kirsten Andersdatter, som var gift med Peder Jensen af Fyrkilde Bisgaard i Ravnkilde sogn, er død.
Børn fra første ægteskab med Christen Christensen: Søn: Anders Christensen, over 30 år, gift og bor i Skaarup, søn, Christen Christensen, også over 30, som tjener hos broren i Skaarup, søn, Søren Christensen, 30 år [1730], gift og bor i Nysum, søn, Jens Christensen, 26 år [1734], som tjener i Fyrkilde Bisgaard, datter, Maren Christensdatter, som er gift med Niels Pedersen af Fyrkilde, datter, Karen Christensdatter, som er gift med Jens Christensen af Astrup i Giver sogn. Børn fra andet ægteskab med Peder Jensen: Søn, Christen Pedersen, 14 år [1746]. Peder Jensen er formynder for sin søn. Vurderingsmænd: Bendix Christensen og Hans Rasmussen af Fyrkilde. Underskrifter fra Peder Jensen, Hans Rasmussen og Bendix Christensen af Fyrkilde. Fortsætter den 26. januar 1761: Underskrift fra Christen Christensen af Skårup på vegne af alle sønner, der giver afkald på arv til fordel for deres stedfar imod, at han tager sig af Jens Christensen og Christen Pedersen. Underskrifter: Peder Jensen [Bisgaard], Hans Rasmussen og Bendix Christensen.
Opslag 141-142: Den 18. maj 1761: Kirsten Christensdatter, som var gift med Hans Rasmussen af Fyrkilde i Ravnkilde sogn, er død. Vurderingsmænd: Laurs Olesen og Peder Jensen af Fyrkilde. Børn: Datter: Anna Hansdatter, 13 år [1748], datter, Johanne Hansdatter, 11 år [1750]. Formynder er pigernes far. Underskrifter fra Laurs Olesen, Hans Rasmussen og Peder Jensen.
Opslag 148-149: Den 23. december 1761: Thomas Jensen af Skaldborg i Ravnkilde sogn er død i Christen Thomasens hus. Børn: Christen Thomasen, som fæster stedet i Skaldborg, søn, Jens Thomasen, som tjener hos Peder Laursen af Skårup i Ravnkilde sogn, datter, Inger Thomasdatter, datter, Stine Thomasdatter, datter, Maren Thomasdatter, datter, Mette Thomasdatter. Formynder for de 4 umyndige piger er deres farbror, Michel Jensen af Skårup. Vurderingsmænd: Jens Nielsen af Trads og Iver Michelsen af Skaldborg. Sønnens overtagelse af fæstet skete den 8. august 1760, hvor Thomas Jensen var svagelig og behøvede hjælp fra sin søn og svigerdatter, der ikke endnu var gift, hvilket blev overværet af Michel Jensen af Skårup, Peder Fræer af Nysum og Niels Jensen af Drastrup. Vurderingsmænd: Niels Bødker af Ravnkilde og Jens Trads af Skaldborg. Uægte underskrifter fra Christen Thomasen, Michel Jensen, Niels Bødker, Niels Jensen og Jens Nielsen
Opslag 153-154: Den 22. maj 1762: Den gamle mand, Christen Christensen Allestrup af Fyrkilde i Ravnkilde sogn, er død. Vurderingsmænd: Hans Rasmussen og Jacob Madsen af Fyrkilde hos Peder Jensen af Bisgaard i Fyrkilde. Ingen arvinger og intet at arve. Underskrifter fra Jacob Madsen og Hans Rasmussen.
Opslag 182-183: Den 31. august 1763: Maren Jensdatter, som var gift med Bendix Christensen af Fyrkilde i Ravnkilde sogn, er død. Arvinger: den afdødes søskende: bror: Niels Jensen, gårdmand af Lille Rørbæk, bror, Christen Jensen, gårdmand af Lille Rørbæk, bror, Anders Jensen, som har et hus i Skårup.
Vurderingsmænd: Laurs Bentsen og Jacob Madsen af Fyrkilde. Underskrifter fra Bendix Christensen, Laurs Olufsen [Bentsen] og Jacob Madsen.
Opslag 239-241: Den 22. juni 1771: Maren Sørensdatter, som var gift med Christen Thomesen [Thommesen] i Skaldborg [i Ravnkilde sogn], er død. Vurderingsmænd: Iver Michelsen af Skaldborg og Peder Jensen af Trads. Børn: Søn, Thomas Christensen, 8 år [1763], søn, Peder Christensen, 4 år [1767]. Underskrifter fra Iver Michelsen, Peder Jensen og Christen Themesen [Thomsen].
Opslag 266: Den 19. september 1774: Peder Jensen Bisgaard i Fyrkilde er død. Vidner er degenen hr. Schaarup og Bendix Christensen af Fyrkilde. Enken er Anne Jensdatter. Barn af 1. ægteskab med Kirsten Andersdatter: Christen Pedersen Bisgaard, 27 år [1747]. Lavværge for enken: Christen Jensen Schaarup af Haverslev. Underskrifter fra Morten Skaarup, Bendix Christensen, Christen Pedersen Bisgaard, Christen Jensen Skaarup og Anne Jensdatter.
Opslag 292: Den 29. juni 1778: Else Jensdatter, som var gift med Peder Jensen Mengler i Fyrkilde, er død. Vidner: Gårdmændene Christen Pedersen og Jacob Hansen i Fyrkilde. Børn: Jens Pedersen [Mengler], 24 år [1754], Giertrud Pedersdatter [Mengler], 19 år [1759], begge i Fyrkilde. Gæld til Kirketerp i Hobro, købmand Jens Christensen i Aalborg, Jørgen Diderichsen i Nibe, enkemandens søster, Else Jensdatter [Mengler] i Mejlby, som var gift med afdøde Christen Pedersen i Mejlby, Christen Vognsens kar, Anders Christensen i True samt smeden Søren Sørensen i Kemdrup [Kjemtrup i Grynderup sogn]. Underskrives af Jens Pedersen [Mengler], Peder Jensen [Mengler], Jacob Madsen samt Christen Pedersen.
Opslag 311: Den 1781: Christen Christensen Steenild i Boldrup giver afkald på arv på hustruens vegne, Giertrud Pedersdatter, efter hendes far, Peder Jensen Mengler i Fyrkilde.
Opslag 315-316: Den 21. marts 1785: Gårdmand Niels Christensen Bendtsen i Fyrkilde er død. Enken er Maren Jensdatter. Vidner: Niels Pedersen og Jacob Madsen af Fyrkilde. Underskrives af Niels Pedersen og Jacob Madsen. Fortsættes den 19. maj 1785: Børn: Christen Nielsen [Bendtsen], 10/11 år [1774], Jens Nielsen [Bendtsen], 8 år [1777], Kirstine Nielsdatter [Bendtsen], 3 år [1782]. Niels Bendtsens søskendebarn, gårdmand Christen Bendixen i Fyrkilde, er der for børnene. Lavværge for enken er husmand Jens Laursen i Fyrkilde. Vurderingsmænd: Christen Pedersen Bisgaard og Niels Pedersen af Fyrkilde. Enken er gravid. Underskrives af Maren Jensdatter, Jens Laursen, Christen Bendiksen, Christen Pedersen [Bisgaaard] og Niels Pedersen.
Opslag 321-322: Den 29. januar 1787: Skovfoged Iver Mikkelsen i Skaldborg er død. Enken er Johanne Mikkelsdatter. Vurderingsmænd: Anders Pedersen Rytter i Trads og Christen Thomasen i Skaldborg. Børn: Søn: Peder Iversen, 30 år [1757] og hjemme, søn, Anders Iversen, 26 år [1761] og hjemme, datter, Inger Iversdatter, 29 år [1758] og hjemme, datter, Kirstine Iversdatter, 19 år [1768], som tjener på Albæk gods. Lavværge: Enkens bror, Anders Mikkelsen i Skaarup. Børnenes formynder: Deres søskendebarn, Mikkel Jensen i Skaarup.
Opslag 329-330: Den 7. april 1789: Christen Thomasen i Skalborg er død. Enken er Maren Mikkelsdatter. Vurderingsmænd: Niels Laursen af Kirkegaard [Over Ravnkilde] og Jens Jacobsen af Skaldborg. Lavværge: Niels Wistesen Smed i Skaarup.  Underskrifter fra Maren Mikkelsdatter, Niels Wistesen Smed, Niels Laursen og Jens Jacobsen. Fortsætter den 1. maj 1789: Børn fra første ægteskab med Maren Sørensdatter: Søn, Thomas Christensen, 29 år [1760], søn, Peder Christensen, 25 år [1764]. Børn fra sidste ægteskab med Maren Mikkelsdatter: Datter, Karen Marie Christensdatter, 17 år [1772]. Vurderingsmænd: Anders Pedersen Rytter af Trads og Jens Jacobsen af Skaldborg. Niels Laursen af Kirkegaard er udnævnt til formynder for datteren. Gæld til: Morten Mikkelsen på Aalborg vejrmølle, købmand Knud Karmarch i Aalborg, Niels Mikkelsen i Nibe, Laurs Jensen i Grydsted foruden Niels Laursen, Niels Wistesen og Anders Rytter. Nye underskrifter fra Peder Christensen og Anders [Pedersen] Rytter, men næppe ægte.
Opslag 331-333: Den 5. august 1790: Christen Bendixsen i Fyrkilde er død. Enken er Maren Mortensdatter. Børn: Bendix Christensen, 13 år [1777], Erich Christensen, 9 år [1781], Anders Christensen, 5 år [1785]. Lavværge: Niels Andersen af Rørbæk. Formynder for børnene: Christen Sørensen Otte af Mejlby. Vurderingsmænd: Christen Pedersen Bisgaard og Jens Pedersen Mengler af Fyrkilde. Underskrift fra Christen Sørensen Otte i Mejlby, Maren Mortensdatter, Niels Andersen, Christen Pedersen [Bisgaard] og Jens Pedersen [Mengler]. Underskrifter fra Jens Pedersen [Mengler], Christen Pedersen [Bisgaard] og Peder Nielsen.
Opslag 340-341: Den 15. december 1791: Anne Christensdatter, som var gift med Jens Pedersen Mengler i Fyrkilde, er død. Ingen børn. Bror: Christen Christensen i Boldrup [44 år], Søren Christensen i Boldrup [nogle og 30 år], Mads Christensen, som tjener i Thorup [i Simested sogn] [25 år], Mette Christensdatter, som tjener i True [over 30 år]. Vidner: Christen Pedersen Bisgaard og Peder Nielsen af Fyrkilde. Fortsætter den 9. januar 1792: Underskrifter fra Christen Christensen i Boldrup, Mette Christensdatter i True, Jens Pedersen [Mengler], Christen Pedersen [Bisgaard] og Peder Nielsen.
Opslag 341-343: Den 12. marts 1792: Mads Sørensen Hiulmand i Fyrkilde er død. Enken er Klare [Clara] Jacobsdatter. Børn: Johanne Madsdatter, 10 år [1782], Jacob Madsen, 4 år [1788], Christiane Madsdatter, ½ år [1791]. Lavværge er enkens far, Jacob Madsen. Børnene værge er Christen Jensen Bisgaard af Fyrkild. Vurderingsmænd er Niels Pedersen og Anders Pedersen af Fyrkilde. Underskrives af Jacob Madsen, Christen Pedersen [Bisgaard], Anders Pedersen og Niels Pedersen af Fyrkilde. Fortsætter den 30. marts 1792: Foregår på formynder Niels Pedersen Stausgaards fæstegård i Nysom, hvor børnene vist er. Underskrives af Clara Jacobsdatter, Jacob Madsen, Niels Pedersen og Anders Pedersen.
Opslag 346-347: Den 19. januar 1793: Maren Mortensdatter, som var gift med gårdmand Peder Nielsen i Fyrkilde, er død. Hun har børn fra 2 ægteskaber. Fra 1. ægteskab med Erich Andersen, som boede og døde i Kongens Tisted under Nøragergaard: Anne Erichsdatter, 22 år [1771], som er hjemme hos Peder Nielsen. Fra 2. ægteskab med Christen Bendixsen i Fyrkilde: Bendix Christensen, 16 år [1777], Erich Christensen [Bendixen], 10 år [1783], Anders Christensen [Bendixen], 7 år [1786], Christen Christensen [Bendixen], 2 år [1791], alle hjemme hos Peder Nielsen. Formynder er Christen [Sørensen] Otte af Mejlby. Vidner er Christen Bidsgaard og Jens Mengler af Fyrkilde. Underskrives af Peder Nielsen, Christen Sørensen Otte, Christen Pedersen [Bisgaard] og Jens Pedersen [Mengler].
Opslag 376 + 4 i næste bog: Den 18. maj 1798: Skovfoged Christen Nielsen Blære af Skaldborg er død. Enken er Maren Nielsdatter. Børn: Karen Christensdatter Blære, 17 år [1781], Ane Margrethe Christensdatter Blære, 14 år [1784], Maren Christensdatter Blære, 8 år [1790], Mette Christensdatter Blære, 5 år [1793]. Formynder: Børnenes farbror, Stieg Nielsen i Espelund. Vidner: Anders Pedersen Rytter og Christen Lausen af Skaldborg. Gæld til: Anders Pedersen Rytter i Skaldborg, Christen Pedersen Snedker i Nysom, Peder Pedersen i Nysomlund, enken i Nørvads Mølle og tjenestekarlen Niels Christensen Tostrup. Underskrifter fra Stie Nielsen, Anders Pedersen og Christen Lassen. Fortsætter den 22. december 1798: Christen Nielsen Blær på Skaldborg er død. Enken er Maren Nielsdatter. Arven fordeles til børnene Karen Christensdatter Blær, Anne Margrethe Christensdatter Blær, Maren Christensdatter Blær og Mette Christensdatter Blær. Formynder er Stie Nielsen af Erpelund. Vurderingsmænd: xxx Smidt og Christen Laursen af Skaldborg. Noget er vurderet af Laurs Hansen i Rold Mølle. Gæld til: Christen Pedersen Skredder i Nysom, Thomas Jørgensen i Gravlev, Anders Skredder i Ravnkilde og Jens Skaldborg i Skaarup. Underskrifter fra Stie Nielsen, Maren Nielsdatter, Christen Larsen og C. Schmidth.
Opslag 7: Den 26. august 1800: Gårdmand Niels Nielsen af Fyrkilde by er død. Arvinger: Bror: Peder Nielsen, der er gårdmand i Fyrkilde, bror: Christen Nielsen, der er gårdmand i Lille Binderup, bror: Jens Nielsen, der er gårdmand i Lille Rørbæk, bror: Moust [Mourids] Nielsen, der er gårdmand i Fyrkilde, bror: Henrich Nielsen, 40 år [1760], tjenestekarl i Fyrkilde, søster: Anne Nielsdatter, som var gift med Morten Byrialsen i True men er enke, søster: Maren Nielsdatter, som var gift med Niels Jørgensen i True, men som også er enke, søster: Karen Nielsdatter, som tjener hos forpagter Laust Jørgensen i Smorup [i Brorstrup sogn]. Vidner: Niels Laursen af Kirkegaard og Christen Pedersen Bisgaard af Fyrkilde. Karen Nielsdatter er umyndig, så Peder Nielsen i Fyrkilde er formynder og værge. Underskrifter fra Peder Nielsen, Christen Nielsen, Jens Nielsen, Moust Nielsen, Henrich Nielsen, Niels Laursen samt Christen Pedersen [Bisgaard].
Opslag 12-13: Den 3. februar 1801: Christen Laursen i Skaldborg i Ravnkilde sogn er død. Enken er Karen Maria Christensdatter. Børn: Karen Christensdatter, 10 år [1791], Maren Christensdatter, 7 år [1794], Kirsten Christensdatter, 2 ¾ år [1798]. Lavværge er Christen Nielsen af Trads. Formynder for børnene er farbror, gårdmand Jens Laursen af Torsted. Sognefoged Niels Laursen af Kirkegaard og skoleholder Anders Gudesen af Brorstrup nævnes. Underskrives af Karen Marie Christensdatter, Christen Nielsen, Jens Laursen, Anders Gudesen og Niels Laursen. Forsætter den 9. juli 1801.
Opslag 31: Den19. august 1805: Indsidder Kirsten Jacobsdatter hos gårdmand Christen Sørensen Bisgaard i Fyrkilde er død. Der er en enkemand. En Christen Kragelunds hustru nævnes men er måske ikke ham. Børn: Søren Nielsen, 35 år [1770], Jacob Nielsen, 30 år [1775]. Vurderingsmænd er Niels Laursen af Kirkegaard og Christen Pedersen Bisgaard af Fyrkilde. Underskrives af Søren Nielsen, Jacob Nielsen, Niels Laursen og Christen Pedersen [Bisgaard].
Opslag 49-50: Den 23. august 1809: Gårdmand Peder Nielsen i Fyrkilde er død. Vidner er Christen Nielsen fra Ravnkilde og Moust Nielsen af Fyrkilde. Enken er Maren Pedersdatter. Børn: Maren Pedersdatter, 15 år [1794], Marie Pedersdatter, 17 år [1792], Kirsten Pedersdatter, 8 år [1800], Anne Kirstine Pedersdatter, 6 år [1803], ?, 3 år [1806]. Enkens lavværge er Søren Jensen. Formynder for børnene er afdødes bror, Henrich Nielsen af Fyrkilde. Underskrives af Maren Pedersdatter, Søren Jensen, Moust Nielsen, Anders Nielsen og Henrich Nielsen. [Indgangen er svær at læse, så kan indeholde fejl].
Opslag 128 + 130-131: Den 13. januar 1824: Skoleholder Niels Jensen i Fyrkilde er død. Der er en enke og 4 børn, hvoraf de 3 er umyndige. Fortsættes den 10. februar 1824: Vurderingsmænd: gårdmand Laurs Nielsen af Kirkegaard [Over Ravnkilde] og Laurs Christensen Bisgaard af Skaarup. Enken er Birthe Clausdatter. Børn: Søn, skolelærer og kirkesanger Jens Nielsen af Blære, søn, husmand Morten Nielsen af Grøftager, datter, Else Nielsdatter, som er gift med sognefoged Poul Pedersen af Rold, datter, Birthe Nielsdatter, ugift. Lavværge for enken: Sognefoged og gårdmand Niels Andersen Krogh af Skaarup. Børnenes farbror, husmand Jens Jensen i Haverslev er også mødt op. Underskrifter fra Birgitte Clausdatter, Niels Krogh, Morten Nielsen, Poul Pedersen, Jens Nielsen, Jens Jensen, Laust Nielsen og Lau Christensen [Bisgaard].

Underskrifter fra Jacob Madsen og Hans Rasmussen af Fyrkilde i 1762.

Nogle skifter fra Ravnkilde, Bradstrup og Damborg

Opslag 1-4: Den 22. december 1738: Peder Sørensen Skrædder af Neder Ravnkilde er død. Enken er Kiersten Madsdatter. Vurderingsmænd er Peder Christensen Stausgaard og Niels Nielsen Kroemand af Nysum. Lavværge for enken er Søren Nielsen Skræder af Ravnkilde. Der er gæld til Christen Møller af Nørvads Mølle, Niels Ollesen af Nysom, Niels Smed af Rold, Bertel Kang af Rold, Christen Meldgaard af Store Binderup, Knud Laursen af Ravnkilde og tjenestepigen Maren Pedersdatter. Underskrifter fra Christen Stausgaard og Niels Nielsen. Fortsættes den 29. januar 1739: Skiftet afsluttes. Underskrives nu også af Søren Nielsen Skrædder.
Opslag 37-39: Den 29. juni 1743: Knud Lauridsen af Neder Ravnkilde er død. Enken er Karen Andersdatter. Børn: Laurids Knudsen, 4 år [1739], Karen Knudsdatter, 7 år [1731], Sophie Knudsdatter, 5½ år [1737]. Lavværge for enken er Søren Skrædder af Ravnkilde, som også er formynder for børnene.
Vurderingsmænd er Christen Møller af Nørvads Mølle og Laurs Nielsen af Kirkegaard [Over Ravnkilde]. Der er gæld til møllersvenden i Kjærs Mølle ved Aalborg og Christen Christensen af Nørvads Mølle. Underskrifter fra Karen Andersdatter, Søren Nielsen Skræder, Laurs Nielsen og Christen Christensen.
Opslag 48-50: Den 2. oktober 1744: Gårdmand Christen Thorsen af Over Ravnkilde [Kirkegaard] er død. Enken er Anne Pedersdatter. Børn: Søn, Peder Christensen, 1 år [1743], datter, Anne Cathrine Christensdatter, 7 år [1737], datter, Birgitte Christensdatter, 4 år [1740]. Lavværge for enken er hendes svoger, Niels Sørensen Ladefoged af Lille Binderup, som også er værge for de umyndige børn. Vurderingsmænd: Thomas Jensen af Skaldborg og Søren Christensen Otte af Nysum i Ravnkilde sogn. Gårdens stuehus er på 8 fag, og der er en lade på 18 fag. Stalden og fårehuset er på 7 fag. Der skal betales løn til gårdens karl. Gælden er større end indtægterne, hvilket enken lover at betale, idet enken forbliver på gården. Underskrifter fra Anne Pedersdatter, Niels Sørensen, Søren Jensen og Søren Christensen Otte.
Opslag 101-102: Den 31. oktober 1750: Da Dorthe Pedersdatter af Skårup er død, angives arvinger som værende hendes søster, Kirsten Pedersdatter, der er hustru til Jacob Sørensen af Ravnkilde. Deres søn er Søren Jacobsen af Ravnkilde, som er mødt op, fordi forældrene er syge.
Opslag 104-106: Den 9. december 1750: Christen Sørensen af Bradstrup i Ravnkilde sogn er død den 9. november 1750. Enken er Anna Poulsdatter. Søskende: Bror: Jens Sørensen af Vejrhøj i Brorstrup sogn, bror, Niels Sørensen af Vejrhøj, bror, Jens Sørensen af Mejlby i Brorstrup sogn, søster, Inger Sørensdatter, som er gift med Christen Christensen af Nakkedal i Valsgaard sogn, søster: Margrethe Sørensdatter, som er gift med Niels Giedsted af Nysom i Ravnkilde sogn, søster, Kirsten Sørensdatter, som er gift med Niels Christensen af Kongens Tisted under Nøragergaard Gods, men hun er død for 1½ år siden, og har efterladt sig en datter: Maren Nielsdatter, 4 år [1746]. Lavværge for Anna Poulsdatter er hendes bror, Jens Poulsen af Brorstrup. Af søskende er kun Jens Sørensen af Vejrhøj mødt op.
Vurderingsmænd er Jens Christensen og Christen Madsen af Bradstrup. Der er gæld til Phillippi Jacobi, Peder Jensen Bisgaard, Christen Christensen af Nørvads Mølle, smeden i Skårup. Stedsøn til Christen Sørensen er Claus Pedersen. Underskrives af Jens Poulsen, Jens Christensen Degn og Christen Madsen.
Opslag 4-5: Den 17. november 1751: Christen Madsen i Bradstrup [i Ravnkilde sogn] er død. Vidner: Jens Poulsen og Claus Pedersen af Bradstrup. Enken er Kirsten Christensdatter. Børn: Clara Christensdatter, 10 år [1741], Karen Christensdatter, 7 år [1744], Kirsten Christensdatter, 3 år [1748], Anne Christensdatter, ¼ år [1751], Maren Christensdatter, som pt. bor hos enkens far, Christen Olesen i True. Lavværge: Jens Christensen i Bradstrup. Formynder for børnene er deres farbror, Jacob Madsen af Fyrkilde. Underskrives af Jens Christensen, Jacob Madsen i Fyrkilde, Jens Poulsen og Claus Pedersen.
Opslag 10-12: Den 2. marts 1752: Else Sørensdatter, som var gift med Jens [Nielsen] Giedsted i Ravnkilde, er død den 30. januar 1752. Vurderingsmænd: Niels Abrahamsen og Christen Pedersen Skræder af Ravnkilde. Børn: Niels Jensen Giedsted, 12 år [1740], Christen Jensen Giedsted, 8 år [1744], Anne Jensdatter Giedsted, 6 år [1746], Karen Jensdatter Giedsted, ¾ år [1751]. Faren er selv formynder for børnene. Underskrevet af Jens Nielsen [Giedsted], Christen Pedersen [Skrædder] og Niels Abrahamsen.
Opslag 17-19: Den 5. april 1751: Dorthe Jørgensdatter, som boede hos Jens [Nielsen] Giedsted i Ravnkilde, er død. Dorthe Jørgensdatter var førhen gift med Just Nielsen i Haverslev, men måtte pga. armod forlade fæstegården i 1742. Vurderingsmænd er Niels [Christensen] Bødker og Christen Pedersen Skræder af Ravnkilde. Efter tabet af gården tog Just Nielsen job som arbejdskarl hos Peder Thomæsen i Store Binderup, hvor han var i 2 år. Derefter forsvandt Just Nielsen [1744], og Dorthe har siden boet hos Jens Giedsted. Arvinger: Just Nielsen, da de stadigvæk er gift, og børn fra forrige ægteskab med Peder Christensen i Haverslev: Jørgen Pedersen, 19 år [1732], Anne Pedersdatter, 33 år [1718], Maren Pedersdatter, 22 år [1729]. Formynder for børnene er nærmeste pårørende på morens side, Jens Giedsted, og for Just Nielsen er det Michel Jensen i Skaldborg. Underskrives af Jens Giedsted, Michel Jensen, Niels Christensen og Christen Pedersen. Fortsætter den 11. april 1752: Vidner: Niels Abrahamsen og Peder Jensen af Ravnkilde. Anne Pedersdatter er mødt op. Maren Pedersdatter er blevet gift med Jacob Sørensen i Haverslev. Intet nyt om Just Nielsen. Underskrives af Jens Nielsen [Giedsted], Jacob Sørensen, Jørgen Pedersen, Anne Pedersdatter, Michel Jensen, Niels Abrahamsen og Peder Jensen.
Opslag 23-25: Den 2. marts 1752: Søren Jacobsen i Ravnkilde er død. Enken er Sophie Nielsdatter. Vurderingsmænd: Niels Abrahamsen og Christen Pedersen Skræder af Ravnkilde. Børn: Niels Sørensen, 14 år [1738], Anne Kirstine Sørensdatter, 10 år [1742], Anne Sørensdatter, 6 år [1746], alle er hjemme. Lavværge: Enkens bror, Jens [Nielsen] Giedsted i Ravnkilde. Formynder for børnene: Deres farbror, Peder Jacobsen i Damborg. Tjenestekarlen Niels Jensen skal have løn. Gæld til: Niels Bødker i Ravnkilde, Christen Pedersen Skrædder og Christen Jensen i Nysum. Underskrives af Sophie Nielsdatter, Jens Nielsen [Giedsted], Peder Jacobsen, Niels Abrahamsen og Christen Pedersen [Skrædder].
Opslag 42-45: Den 2. april 1755: En gammel ugift karl, Jens Bertelsen i Claus Pedersens hus i Bradstrup, er død. Vidner: Jens Christensen og Niels Jensen af Bradstrup. Arvinger: Peder Bertelsen, som boede og er død i Stenild, og hvis enke, Anne Christensdatter, bor i Døstrup under Volstrup gods, og nu er gift med Niels Nielsen Smed, men har en datter sammen med Peder: Birte Pedersdatter i Døstrup, ugift og bor hos moren. Jens Bertelsen havde også en søster, som er død, men som var gift med Gudde Johansen i Lundhuset i Nysum. Endeligt havde Jens en søster, der hed Thyre Bertelsdatter, som boede i Oplev under Torstedlund gods, og som var gift med Peder Smed i Oplev, men begge er døde og har efterladt to døtre: Anne Pedersdatter, som er gift med Claus Pedersen i Bradstrup, og Birte Pedersdatter, som ugift tjener hos Lars Aagaard i Julstrup præstegård. Jens Bertelsen havde også søsteren, Mette Bertelsdatter, der var gift med Niels Stausgaard i Nysum, men som er død og har efterladt en datter: Inger Nielsdatter Stausgaard, der nu tjener hos sin farbror, Christen Stausgaard i Skovsgaard. Christen Jensen i Nysum skylder penge til Jens Bertelsen for det år, han arbejdede for ham. Det er nedskrevet hos Niels Jensen og bevidnet af Jens Christensen af Bradstrup. Claus Pedersen har betalt for begravelsen. Underskrifter fra Niels Stausgaard og Claus Pedersen. Fortsætter den 14. april 1755: Arvinglisten er korrekt. Fortsætter den 3. april 1755: Dødsfaldet er meddelt til alle arvinger nu. Underskrifter fra Jens Christensen og Niels Jensen af Bradstrup. Formynder for Birte Pedersdatter er Jens Hvas af Snæbum, men han var pt. syg, så Niels Nielsen Smed af Døstrup er selv mødt op. Ikke alle arvinger var dog mødt op.
Opslag 64: Den 2. marts 1758: Ugifte Dorthe Nielsdatter i Kirkegaard [Over Ravnkilde] er død hos Laurs Kudsk. Vidner: Laurs Kudsk og Peder Jensen af Kirkegaard. Arvinger: Bror, aføde Christen Nielsen Skoemager i Nysum, bror, Niels Nielsen i Mejlby, søster: Kirsten Nielsdatter, der er gift med Jeppe Christensen i Lille Rørbæk. Niels Bødker i Ravnkilde nævnes. Uægte underskrifter fra Christen Nielsen Skoemager, Niels Nielsen af Mejlby, Jeppe Christensen, Laurs Kudsk og Peder Jensen.
Opslag 64-66: Den 13. april 1758: Peder Jensen af Ravnkilde er død. Enken er Sophie Nielsdatter. Arvinger: Peder Jensens far, Jens Christensen af Lille Rørbæk. Lavværge for enken er Jens Giedsted af Ravnkilde.
Vurderingsmænd: Christen Christensen af Nørvads Mølle og Niels Christensen Bødker af Ravnkilde. Der er gæld til Peder Jacobsen af Damborg, Jens Giedsted af Ravnkilde og Christen Christensen af Nørvads Mølle. Underskrifter fra Sophie Nielsdatter, Jens Nielsen [Giedsted], Christen Christensen og Niels Christensen [Bødker].
Opslag 68-70: Den 4. oktober 1758: Jens Christensen af Bradstrup i Ravnkilde sogner død. Enken er Anna Andersdatter. Børn: Søn, Anders Jensen, 20 år [1738], søn, Peder Jensen, 13 år [1745], datter, Maren Jensdatter, 11 år [1747], datter, Sophie Jensdatter, 6 år [1752]. Lavværge for enken er Niels Jensen af Bradstrup. Formynder for børnene er deres farbror, Jeppe Christensen af Lille Rørbæk i Ravnkilde sogn.
Vurderingsmænd: Laurs Kudsk og Peder Jensen af Kirkegaard [Over Ravnkilde]. Underskrifter fra Niels Jensen, Jeppe Christensen, Laurs Kudsk og Peder Jensen.
Opslag 80-82: Den 12. juni 1759: Karen Andersdatter, som var gift med Jens Poulsen af Bradstrup i Ravnkilde sogn, er død. Børn: Søn, Poul Jensen, 30 år [1729], søn, Anders Jensen, 14 år [1745], søn, Søren Jensen, 8 år [1751], datter, Mette Jensdatter, 16 år [1743], Boet registreres. Vurderingsmænd: Niels Jensen og Claus Pedersen af Bradstrup i Ravnkilde sogn. Underskrifter fra Jens Poulsen, Niels Jensen og Claus Pedersen. Fortsætter den 11. juli 1759: Der er gæld til hr. Kiercheterp i Hobro, Lars Olsen af Fyrkilde og Christen Olesen af True. Ægte underskrifter fra Jens Poulsen, Pouel Jensen, Niels Jensen og Claus Pedersen.
Opslag 90-91: Den 11. maj 1760: Murmester Mathias Knudsen Kaie af Kirkegaard [Over Ravnkilde] er død. Enken er Dorthe Jensdatter Kiærulf med lavværge Peder Jensen Bisgaard i Fyrkilde. Børn: Søn: Knud Mathiasen, 10 år [1750], datter, Inger Catharina Matthiasdatter, 8 år [1752], datter, Anne Marie Matthiasdatter, 6 år [1754], datter, Anne Mathiasdatter, 3 år [1757], datter, Mette Catharina Mathiasdatter, 30 uger [1759]. Formynder for børnene er Las Nielsen af Kirkegaard.
Vurderingsmænd: Laurs Kudsk og Peder Jensen af Kirkegaard [Over Ravnkilde]. Gæld til: Jens Sørensen i Skaarup, Peder Jensen i Kirkegaard, Jens Laursen i Kirkegaard, Niels Kromand i Nysum, Anders Bisgaard i Skaarup og Christen Mengler i Nysum. Ægte underskrifter fra Dorethe Jensdater Kierulf, Las Nielsen, Peder Jensen, Laurs Kudsk og Peder Jensøn af Kirkegaard.
Opslag 103-106: Den 25. oktober 1760: Kiersten Henrichsdatter af Kirkegaard [Over Ravnkilde] er død. Vurderingsmænd: Laurs Kudsk og Peder Jensen af Kirkegaard. En del om begravelsen og provst Celius, og Lars Nielsen og hustru nævnes. Den afdødes søster er Anne Henrichsdatter i Smorup præstegaard. Underskrifter fra Laurs Kudsk og Peder Jensen. Fortsætter den 11. november 1760: Kierstens andre søskende: Halvbror, Christen Henrichsen i Glerup hos Christopher Jensen, 34 år [1726], halvbror, Niels Henrichsen, 32 år [1728], som tjener på Lerkenfeld gods. Kirstens fasters mand er Lars Nielsen af Kirkegaard. Underskrifter fra Lars Nielsøn, Laurs Kudsk og Peder Jensøn. Fortsætter den 24. november 1760: Vurderingsmænd: Michel Jensen af Skaarup og Jens Christophersen af Haverslev. Anders Sørensen [Melgaard] i Foulum nævnes. Underskrifter fra Anders Melgaard og Laurs Nielsen. Til sidst underskrifter fra Michel Jensen og Jens Christoffersen.
Opslag 147-148: Den 10. december 1761: Berthe Jensdatter, som var gift med Claus Andreasen Muurmester i Kirkegaard [Over Ravnkilde], er død. Vidner: Michel Jensen af Skaarup og Peder Jensen af Kirkegaard. Børn: Birthe Clausdatter, 5 uger [1761]. Formynder: Jens Knudsen af Nysum, som er pigens morfar. Gæld til: Peder Bisgaard i Fyrkilde og Peder Jensen i Kirkegaard. Underskrifter fra Jens Knudsen, Claus Andreasen, Peder Jensen og Michel Jensen.
Opslag 154-156: Den 10. marts 1762: Niels Jensen Mengler i Ravnkilde er død. Vidner: Jens Nielsen Giedsted og Anders Pedersen Rytter af Ravnkilde. Det foregår hos Christen Pedersen Skredder, som er svoger til Niels Jensen Mengler. Arvinger: Bror, Anders Jensen [Mengler] i Lille Rørbæk, bror, Christen Jensen [Mengler] i Nysum, bror, Laurs Jensen [Mengler] i København, bror, Peder Jensen [Mengler] i Fyrkilde, søster, Else Jensdatter [Mengler], som er gift med Christen Pedersen Skrædder i Ravnkilde. Anders Jensen [Mengler]s datter, Maren Andersdatter [Mengler] i Lille Rørbæk nævnes. Lars Nielsen i Kirkegaard nævnes. Ikke ægte underskrifter fra Anders Jensen [Mengler], Christen Jensen [Mengler], Peder Jensen [Mengler], Christen Pedersen [Skrædder], Jens Nielsen [Giedsted] og Anders Pedersen [Rytter]. Laurs Jensen Mengler i København har endnu ikke fået overbragt nyheden. Fortsætter den 24. december 1762: Niels Jensen Mengler er barnefødt i Lille Rørbæk. Broren Laurids kaldes nu for Laurs Jensen Rørbeck af København, og han har fået besked. Underskrives med ægte underskrifter af Jens Nielsen [Giedsted], Anders Pedersen [Rytter], Christen Pedersen [Skræder], Peder Jensen [Mengler], Christen Jensen [Mengler] og Anders Jensen [Mengler].
Opslag 156-157: Den 3. februar 1763: Kirsten Jensdatter, som var gift med Laurs Christensen Kudsk af Kirkegaard [Over Ravnkilde], er død. Vurderingsmænd: Jens Nielsen Giedsted af Ravnkilde og Peder Jensen af Kirkegaard. Børn: Søn, Christen Laursen, som bor på Allestrupgaard i Grynderup sogn, søn, Jens Laursen, 31 år [1732], søn, Niels Laursen, 21 år [1742], begge hjemme i Kirkegaard, datter, Margrethe Laursdatter, som er gift med Christen Pedersen Ladefoged i Nysum. Underskrifter fra Laurs Christensen [Kudsk], Jens Nielsen [Giedsted] og Peder Jensen.
Opslag 158-167: Den 6. december 1762: Maren Sørensdatter, som var gift med Lars Nielsen i Ravnkilde Annexgaard, er død. Vurderingsmænd: Laurs Christensen [Kudsk] og Peder Jensen af Kirkegaard [Over Ravnkilde]. Underskrifter fra Laurs Christensen og Peder Jensen. Fortsætter den 13. december 1762: Mere opgørelse over indbo. Fortsætter den 3. januar 1763: Børn: Datter, Anne Marie Larsdatter, som er gift med Christen Jensen Hiulmand i Lille Rørbæk, datter, Dorthe Larsdatter, som er gift med Christen Jensen Træskoemand i Mejlby. Provst Hans David Celius af Smorup begærede…  omkring Laurs Olufsen og skoleholderen i Ravnkilde samt Claus Andreasen… Gården tilhører vist Smorup præstegård. Underskrifter fra Laurs Christensen og Peder Jensen. Fortsætter den 10. januar 1763: De 2 svigersønner med navn Christen Jensen er mødt op. Andre arvinger var ikke mødt op, og det er Søren Troelsen og Anne Henrichsdatter på stedet?.  Andre arvinger: Enkens bror, Troels Sørensen i Vester Vognsild under Lille Restrup gods, bror, Christen Sørensen i Vesterbølle på Lerkenfeld gods, bror, Jens Sørensen, bror, Søren Sørensen, begge er døde men boede i Gjedsted på Restrup gods og har efterladt sig børn, bror, Henrich Sørensen, som boede i Svingelbjerg under Lerkenfeld, død og har efterladt sig barn, bror, Niels Sørensen, som boede i Roskilde, død og har efterladt sig et barn, søster, Kirsten Sørensdatter, ugift og i Vester Vognsild. Tjenestedrengen Søren Troelsen og Anne Troelsdatter nævnes. Tjenestekarlen Niels Mengler nævnes foruden Else Jensdatter i Ravnkilde. Underskrifter fra Christen Jensen [Hiulmand], Christen Jensen [Træskoemand] og Søren Troelsen. Fortsætter den 31. januar 1763: Lars Nielsen er nu også død. Niels Henrichsen af Gislum nævnes, en brodersøn af Maren Sørensdatter. Underskrifter fra Hans Michelsen og Jens Andersen i Haverslev. Troels Sørensens datter, Anne Troelsdatter, nævnes. Fortsætter den 7. april 1763: Annonce er indsat i Kiøbenhavn Stifttidende efter afdøde arvingers børn. Nogle søskende giver afkald på arv. Til sidst en underskrift fra Troels Sørensen.
Opslag 175-176: Den 18. juli 1763: Else Pedersdatter, som var gift med Jens Nielsen Giedsted i Ravnkilde, er død. Vurderingsmænd: Niels Abrahamsen og Anders Pedersen Rytter af Ravnkilde. Børn: Søn, Niels Jensen [Giedsted], 23 år [1740], søn, Christen Jensen [Giedsted], 17 år [1746], søn, Peder Jensen [Giedsted], 6 år [1757], datter, Anne Jensdatter [Giedsted], 16 år [1747], datter, Else Jensdatter [Giedsted], 8 år [1755]. Børnenes far er værge. Underskrifter fra Jens Nielsen [Giedsted], Niels Abrahamsøn og Anders Pedersen [Rytter].
Opslag 215-216: Den 15. august 1766: Lars Knudsen i Neder Ravnkilde er død. Enken er Bodil Jensdatter. Vurderingsmænd: Niels Bødker og Anders [Pedersen] Rytter af Ravnkilde. Fortsætter den 13. september 1766: Foregår hos Niels Abrahamsen i Neder Ravnkilde. Den afdøde kaldes nu Laurs Knudsen. Til stede er den afdødes mor og stedfar. Fortsætter den 21. marts 1767: Den afdødes trolovede er Bodil Jensdatter. Den afdødes stedfar er Niels Abrahamsen. Underskrifter fra Niels Bødker, Anders Pedersen Rytter og Niels Abrahamsen.
Opslag 245-246: Den 2. november 1771: Peder Jacobsen i huset Damborg [i Ravnkilde sogn] er død. Enken er Kirstine Andersdatter. Vurderingsmænd: Iver Michelsen og Christen Thomsen af Skaldborg. Boet er ganske lille. Underskrifter fra Iver Michelsen og Christen Thomesen. Fortsætter den 2. december 1771: Vurderingsmænd: Anders Michelsen af Skaarup og Christen Thomesen af Skaldborg. Lavværge: Jens Nielsen Giedsted af Ravnkilde. Enken og Søren Jacobsens børn: Søn, Niels Sørensen Webbestrup, datter, Anne Kierstine Sørensdatter, som er gift med gårdmand Michel Jensen i Vebbestrup, datter, Anne Sørensdatter, som er hos hendes stedfar, Anders Pedersen i Neder Ravnkilde, datter, Lisbeth Jacobsdatter, død, børn: Søn, Jacob Jensen i Damborg, datter, ?, som var gift med Claus Andreasen i Neder Ravnkilde, død, børn: Datter, Birthe Clausdatter. Værge for børnene: Michel Jensen i Webbestrup og Anders Pedersen i Neder Ravnkilde, samt Jacob Jensen, som er myndig. Claus Andreasen er formynder for sin datter. Gæld til: Jens Giedsted i Ravnkilde, Jens Sørensen i Ravnkilde, Anders Rytter i Ravnkilde, Niels Laursen i Kirkegaard [Over Ravnkilde], Peder Vedsche i Hobro, Jacob Jensen, Rold Mølle. Underskrifter fra Jens Nielsen [Giedsted], Mikkel Jensen, Anders Pedersen, Jacob Jensen, Claus Andreasen, Anders Michelsen og Christen Thomesen.
Opslag 248-249: Den 10. februar 1772: Anne Kirstine Nielsdatter, som var gift med Jens Sørensen i Neder Ravnkilde, er død. Vurderingsmænd: Jens Giedsted af Ravnkilde og Christen Pedersen af Nysum. Børn: Søn, Niels Jensen, 37 uger gammel [1771], datter, Johannes Sørensdatter [er vel Jensdatter?], 3 år [1768]. Formynder for børnene: Deres morfar, Niels Abrahamsen. Underskrifter fra Jens Nielsen [Giedsted], Christen Pedersen, Jens Sørensen og Niels Abrahamsen.
Opslag 272-273: Den 3. juli 1776: Jens Nielsen Giedsted i Ravnkilde er død. Enken er Dorethe Boesdatter. Vurderingsmænd: Niels Christensen Bødker og Jens Sørensen Hiulmand af Ravnkilde. Børn fra første ægteskab: Christen Jensen [Giedsted] født 1746, som er borger og yudvæver i Aarhus, Niels Jensen [Giedsted] født i 1740, som tjener i København. Børn fra andet ægteskab [med Else Pedersdatter]: Peder Jensen [Giedsted], 19 år [1757], Else Jensdatter [Giedsted], 21 år [1755], begge i Ravnkilde. Lævværge: Anders Pedersen Rytter af Ravnkilde. Peder Jensen af Kirkegaard [Over Ravnkilde] er formynder for umyndige børn. Penge til gode hos Peder Jensen i Trads. Underskrifter fra Dorthe Boesdatter, Anders Pedersen [Rytter], Peder Jensen [Giedsted], Peder Jensen af Kirkegaard og NC Bøcher [Niels Christensen Bødker]. Fortsætter den 16. september: Væveren Christen Jensen [Giedsted] i Aarhus fraskriver sig arv per brev dateret den 30. juni 1776. Niels Jensen [Giedsted] i København fraskriver sig arv af brev dateret den 7. august 1776. Samme underskriver men nu også JSS [Jens Sørensen Hiulmand].
Opslag 288-290: Den 1. oktober 1777: Jens Sørensen af Bradstrup er død. Enken er Anna Andersdatter. Vurderingsmænd: Niels Christensen Bødiker af Ravnkilde og Niels Jensen af Bradstrup. Lavværge: Anders Pedersen Rytter af Neder Ravnkilde. Arvinger: Søster, Anna Sørensdatter, som var gift og boede i Skaarup og er død, Børn: Datter, Maren Jensdatter, som var gift med Jens Nielsen Skrædder i Skaarup og er død, Børn: Datter, Anne Jensdatter hos faren [Jens Nielsen] i Stubberup, 5 år [1772], Søster, Else Sørensdatter, som var gift med Jens Nielsen Giedsted i Neder Ravnkilde og er død: Søn, Niels Jensen [Giedsted], som tjener i København, søn, Christen Jensen [Giedsted], som bor i Århus by, Søster, Maren Sørensdatter, som er gift med Peder Laursen i Skaarup, og ægtemanden er mødt op på hustruens vegne. Underskrifter fra Anna Andersdatter, Anders Pedersen [Rytter], Peder Laursen af Skaarup, Niels Christensen Bøcher og Niels Jensen. Fortsætter den 12. november 1777: Samme vurderingsmænd og lavværge. Laust Jensen ønsker ingen arv efter sin morbror, Jens Sørensen. Christen Jensen Giedsted i Aarhus har meddelt mundtligt til Peder Jensen i Trads, at han ikke ønsker nogen arv efter sin morbror. Samme underskrifter som forrige gang. Fortsætter den 4. februar 1778: Skiftet afsluttes. Jens Nielsen af Stubberup har ikke noget at sige på datterens vegne. Samme underskrifter foruden nu også af Jens Nielsen af Stubberup.
Opslag 300-301: Den 2. juni 1781: Gårdmand Jens Poulsen i Bradstrup er død. Vurderingsmænd: Niels Jensen Espesen af Bradstrup og Søren Andersen af Lille Rørbæk. Enken er Anne Clausdatter. Hans børn i første ægteskab: Poul Jensen, som bor i Lundhuset. Hans børn i andet ægteskab: Mette Jensdatter, som er gift med en snedker i Over Laden under Bjørnholm gods, Anders Jensen, 36 år [1745], som er gift og er spækhøker i København, Søren Jensen, 28 år [1753], som tjener hos Christen Bræms i Sønderup. Børn fra ægteskabet med Anne Clausdatter: Karen Jensdatter, 12 år, og hjemme hos Anne Clausdatter. Lavværge: Christen Nielsen Giedsted af Bradstrup [som hun gifter sig med]. Formynder for datteren er Anders Jensen i Bradstrup. Ikke ægte underskrifter fra Anne Clausdatter, Christen Nielsen Giedsted, Anders Jensen, Søren Andersen og Niels Jensen Espesen.
Opslag 311: Den 22. november 1783: Sophia Nielsdatter, som var gift med gårdmand Anders Pedersen Rytter af Neder Ravnkilde, er død. Vidner: Niels Christensen Bødker af Neder Ravnkilde og Niels Laursen af Kirkegaard [Over Ravnkilde]. Børn fra første ægteskab med Søren Jacobsen: søn, Niels Sørensen, 46 år [1737], som er dum og opholder sig i gården, datter, Anne Kirstine Sørensdatter, som er gift med Mikkel Jensen i Vebbestrup, datter, Anne Sørensdatter, som er gift med Jens Povelsen i Øster Doens. Værge for den dumme er hans nærmeste slægtning, Jacob Jensen fra Damborg. Underskrift fra Jacob Jensen omkring arven til den dumme [Niels Sørensen]. Derefter giver svigersønnerne, Mikkel Jensen af Vebbestrup og Jens Poulsen af Øster Doens, afkald på arv efter deres svigermor. Dette underskrives [ikke ægte underskrifter] af Mikkel Jensen, Jens Povelsen, Niels Lauritsen [Laursen] og Niels Christensen [Bødker].
Opslag 313-314: Den 9. august 1784: Niels Christensen Bødker i Neder Ravnkilde er død. Enken er Kirsten Sørensdatter. Vidner: Anders Pedersen Rytter af Ravnkilde og Christen Pedersen af Nysum. Børn: søn, Søren Nielsen, 32 år [1752], datter, Birgitte Nielsdatter, som er gift med Peder Bøg i Rold, datter, Sidsel Nielsdatter, som er gift med Niels Trads i Gandrup, datter, Karen Nielsdatter, som er gift med Niels Pedersen i Kirkegaard [Over Ravnkilde], søn, Christen Nielsen, 22 år [1762], som opholder sig hjemme på gården sammen med sin ældre bror, der er værge for ham. Lavværge: Søren Christensen Bisgaard af Nysum. Gæld til: Anders [Pedersen] Rytter i Ravnkilde, Søren [Christensen] Bisgaard i Nysum, Niels Laursen i Kirkegaard og Niels Pedersen i Kirkegaard. Underskrifter fra Søren Christensen [Bisgaard], Søren Nielsen, Anders Pedersen [Rytter] og Christen Pedersen – vist ægte.
Opslag 317: Den 26. august 1785: Gårdmand Christen Nielsen Giedsted i Bradstrup er død. Enken er Anne Clausdatter. Arvinger: Christens mor, Margrethe Sørensdatter i Nysum, søster, Johanne Nielsdatter [Giedsted], som er gift med Søren Andersen i [Store] Rørbæk, søster, Kirsten Nielsdatter, som opholder sig hos deres mor, halvbror, Anders Nielsen, som for mere end 20 år siden bortrømte, og hvis opholdssted er ubekendt, halvsøster, Sophia Nielsdatter, som er gift med Peder Jensen i Skaarup, og er i hyrdehuset i Skaarup, såfremt hun skal arve. Lavværge: Søren Nielsen af Bradstrup. Værge for umyndige er gårdmand Niels Laursen af Kirkegaard [Over Ravnkilde]. Vurderingsmænd: Niels Jensen Hiulmand og Niels Jensen Espesen af Bradstrup. Anne Clausdatter har en datter fra første ægteskab: Karen Jensdatter, hvis far var Jens Povelsen [i Bradstrup]. Underskrifter fra Søren Nielsen, Niels Laursen, Niels Jensen Hiulmand og Niels Jensen Espesen.
Opslag 339-340 + 345: Den 25. oktober 1791: Bodil Sørensdatter, som var gift med fæstegårdmand Niels Jensen Hiulmand i Bradstrup, er død. Vurderingsmænd: Anders Jensen af Bradstrup og Niels Pedersen af Kirkegaard [Over Ravnkilde]. Børn: Søn, Jens Nielsen, 32 år [1759], som bor i Torsted, søn, Søren Nielsen, 30 år [1761], som bor i Bradstrup, søn, Anders Nielsen, 25 år [1766], som er hjemme på gården, datter, Anne Nielsdatter, som er gift med Christen Jørgensen i True, datter, Birgitte Nielsdatter, 22 år [1769], som opholder sig på gården. Ægte underskrifter fra Niels Jensen [Hiulmand], Jens Nielsen af Torsted, Søren Nielsen af Bradstrup, Niels Pedersen af Kirkegaard, Christen Jørgensen af True samt Anders Jensen af Bradstrup. Fortsætter den 23. juli 1792: Niels Jensens hustru, Bodil Sørensdatter i Bradstrup er død. Vurderingsmænd: Anders Jensen af Bradstrup og Ole Christensen Holm af Høndrup.  Børn: Søn, Jens Nielsen, som bor i Torrild, søn, Søren Nielsen, som bor i Bradstrup, søn, Anders Nielsen, som bor i Bradstrup, datter, Birgitte Nielsdatter, som bor i Bradstrup, datter, Anne Nielsdatter, som er gift med Christen Jørgensen af True. Værge for Birgitte: Jens Christensen af Høndrup. Gården er blevet vurderet og forsikret den 12. december 1791. Alle søskende afstår arv til fordel for Anders Nielsen og Birgitte Nielsdatter, som skal dele den. Anders Nielsen giver derefter afkald til fordel for sin søster. Ægte underskrifter fra Niels Jensen, Jens Nielsen, Søren Nielsen, Christen Jørgensen, Anders Nielsen, Jens Christensen Høndrup, Ole Holm og Anders Iensen.
Opslag 348-349: Den 19. januar 1793: Ungkarl Niels Jensen af Ravnkilde er død. Arvinger: Søster, Johanne Jensdatter, 24 år [1769], som er blind og opholder sig hos Peder Ladefoged i Nysum, bror: Søren Jensen, 15 år [1778], som tjener i Kjemtrup i Grynderup sogn, begge faderløse børn, hvis mor er Sophie Jepsdatter, der er en fattig enke. Formynder for umyndige børn er beslægtede fædrene frænde, gårdmand Niels Pedersen Stausgaard af Nysum.
Vurderingsmænd: Jens Lassen Thomassen og Peder Thøgersen Mollerup af Fyrkilde. Der er gæld til Christen Nielsen Snedker af Nysum for kiste, forpagter Thygesen på Nørlund for begravelsen, Jens Nørgaard af Nysum og Mathias Ladekarl på Nørlund. Underskrifter fra Niels Pedersen [Stausgaard], Jens Nørgaard, PT Mollerup og J. Thomæsen. Fortsætter den 19. december 1793: Boet gøres op. Underskrives af J.L. Thomassen og P.T. Mollerup.
Opslag 349-350: Den 4. marts 1794: Gårdmand Anders Christensen Gundesen af Ravnkilde er død. Enken er Else Jensdatter. Børn: Jens Andersen Gundesen, 10 år [1784], Christen Andersen Gundesen, 8 år [1786], Else Andersdatter Gundesen, 14 år [1780], Inger Andersdatter Gundesen, 12 år [1782], Dorthe Andersdatter Gundesen, 5 år [1789], Anne Catrine Andersdatter Gundesen, 1 af 2 år [1791]. Den ældste søn er hos sin morbror i Aarhus. Lavværge for enken er Christen Pedersen Snedker af Nysum. Formynder for børnene er Niels Laursen fra Kirkegaard [dvs. Over Ravnkilde]. Vurderingsmænd: Peder [Christensen] Røster og Anders Nielsen Skræder af Ravnkilde. Underskrifter fra Christen Pedersen af Nysum, Niels Lausen af Over Ravnkilde, Peder Christensen og Anders Nielsen.
Opslag 352-353: Den 4. marts 1794: Anders Erichsen af Ravnkilde er død. Enken er Else Jensdatter. Hustruen har den 29. august 1794 født en datter, Anne Andersdatter. Lavværge for enken er Christen Pedersen af Nysum. Sognefoged Niels Laursen af Kirkegaard [Over Ravnkilde] er formynder for barnet. Vurderingsmænd: Anders Nielsen og Peder Christensen af Ravnkilde. Dødsboet er i en fattig tilstand. Underskrives af Christen Pedersen, Niels Laursen, Anders Nielsen og Peder Christensen.
Opslag 357: Den 20. januar 1795: Gårdmand Anders Christensen af Ravnkilde er død. Der oplyses ikke yderligere i skiftet, da stedet ifølge loven af 1787 ikke er vedligeholdt af herskabet i protokollen.
Opslag 378: Den 17. juli 1798: Mette Nielsdatter, som var gift med Jacob Jensen i skovhuset Damborg i Ravnkilde sogn under Nørlund gods, er død. Børn: Søn, Niels Jacobsen, 25 år [1773], søn, Jens Jacobsen, 23 år [1775], søn, Peder Jacobsen, 21 år [1777], datter, Elisabeth Jacobsdatter, 15 år [1783], søn, Jørgen Jacobsen, 13 år [1785], søn, Andreas Jacobsen, 9 år [1789]. Jacob Jensen er selv formynder for sine umyndige børn. Vurderingsmænd: Niels Laursen af Kirkegaard [Over Ravnkilde] og Christen Pedersen Snedker af Nysum. Underskrifter fra Jacob Jensen, Niels Jacobsen, Jens Jacobsen, Niels Laursen og Christen Snedker.
Opslag 32 + 34-35: Den 5. november 1804: Skovfoged Jacob Jensen af Damborg i Ravnkilde sogn er død. Børn: Søn, Niels Jacobsen, 32 år [1772], søn, Jens Jacobsen, 31 år [1773], søn, Peder Jacobsen, 28 år [1776], datter, Elisabeth Jacobsdatter, 22 år [1782], søn, Jørgen Jacobsen, 20 år [1784], søn, Andreas Jacobsen, 15 år, [1789]. Peder og Jørgen Jacobsen er i majestætens tjeneste og derfor fraværende, og de opholder sig vist i Aalborg. Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Laursen og gårdmand Laurs Nielsen af Kirkegaard [dvs. Over Ravnkilde]. Den ældste bror er formynder for den yngste dreng og pigen. Underskrifter fra Jens Jacobsen, Niels Jacobsen, Niels Laursen, Laust Nielsen og Niels Nielsen. Fortsætter den 30. december 1805: Niels Mouridsen af Rold Tved nævnes i forbindelse med Peder Jacobsen. Hans Jensen Steenild nævnes. Han er nok formynder eller repræsentant for dem. Jacob Jensens klæder deles mellem Andreas Jacobsen og Jørgen Jacobsen. Pengene fordeles således: 40 R til Jens, 24 R til hhv. Peder, Jørgen og Andreas, 20 R til Niels og 12 R til Elisabeth. Ægte underskrifter fra Jens Jacobsen, Niels Jacobsen, Hans Jensen [Steenild], Niels Morisen samt vitterlighedsvidnerne, hvis underskrifter er kunstfærdige og således ikke kan læses, måske P. Skougaard og J. Permiin. 
Opslag 37-38 + 53-55: Den 25. november 1806: Gårdmand Niels Pedersen af Kirkegaard [Over Ravnkilde] er død. Enken er Karen Nielsdatter. Børn: Datter, Anne Nielsdatter, 24 år [1782], søn, Peder Nielsen, 22 år [1784], datter, Kirsten Nielsdatter, 20 år [1786], søn, Niels Nielsen, 16 år [1790]. Lavværge for enken er hendes bror, Christen Nielsen af Ravnkilde. Værge for børnene er deres farbror, Christen Pedersen Snedker af Nysum [så deres farfar må være Peder Pedersen]. Alle er til stede med undtagelse af Peder Nielsen, der ? til ?aar. Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Laursen og gårdmand Christen Nielsen af Kirkegaard [Over Ravnkilde]. Fæstebrevet er dateret den 8. september 1774. Underskrifter fra Karen Nielsdatter, Christen Nielsen, Christen Pedersen Snedker, Niels Laursen og Christen Nielsen. Fortsætter den 31. januar 1810: Enken Karen Nielsdatter efter Niels Pedersen er død. Vurderingsmænd: Skolelærer Klysner og gårdmand Christen Nielsen af Ravnkilde. Børn: Datter, Anne Nielsdatter, som er gift med Niels Jacobsen af Nysum i Ravnkilde sogn, datter, Kirsten Nielsdatter, som er gift med Peder Christensen Bisgaard af Skårup i Ravnkilde sogn, søn, Peder Nielsen, der ?, søn, Niels Nielsen, 20 år [1790]. Alle er til stede med undtagelse af Peder Nielsen. Værgen er deres farbror, Christen Pedersen Snedker af Nysum. Fortsætter den 14. marts 1810: Niels Pedersens enke af Kirkegaard er død. Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Krog af Skårup og skoleholder Klysner af Kirkegaard. Alle arvinger er til stede. Boet registreres. Et eller andet er uafgjort, så skiftet udsættes. Underskrifter fra Peder Nielsen Kirkegaard, Peder Christensen, Niels Nielsen, Niels Pedersen, Jens Klysner og Niels Andersen Krog. Fortsætter den 6. november 1810: Vurderingsmænd: Christen Pedersen Snedker af Nysum og skovfoged Peder Christensen af Trads. Samtlige arvinger er til stede. Der er vist ikke noget at arve. Underskrifter fra Peder Christensen, Niels Nielsen, Niels Pedersen på arvingernes vegne, Christen Pedersen Snedker og Peder Christensen.
Opslag 58-59: Den 25. juli 1812: Niels Sørensen af Neder Ravnkilde er død. Enken er Maren Jensdatter. Børn: Datter, Giertrud Nielsdatter, 11 år [1801], søn, Søren Nielsen, 8 år [1804], søn, Jens Nielsen, 5 år [1807], datter, Ane Nielsdatter, 3 år [1809], søn, Niels Nielsen, 1 år [1811]. Lavværge for enken er Christen Nielsen af Ravnkilde. Værge for umyndige børn er Christen Andersen Smed af Skårup i Ravnkilde sogn. Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Krogh af Skaarup og gårdmand Christen Nielsen af Ravnkilde. Gårdens fæste er nu overtaget af ungkarl Niels Jensen. Underskrifter fra Maren Jensdatter [MID], Christen [Andersen] Smed, Niels Andersen og Christen Nielsen samt lavværge Christen Nielsen [CNS].
Opslag 60-61 + 63-65: Den 3. april 1813: Anders Nielsen af Neder Ravnkilde er død. Enken er Maren Jensdatter. Arvinger: Søster, Karen Nielsdatter, som er gift med gårdmand Christen Schaldborg på Skårup Mark i Ravnkilde sogn, bror, ungkarl Christen Nielsen af Ravnkilde, søster, afdøde Giertrud Nielsdatter, hvis svigersøn er husmand Christen Nielsen af Skårup i Ravnkilde sogn, bror, afdøde Jens Nielsen, hvis søn er gårdmand Niels Jensen af Ravnkilde. Der afholdes auktion over Anders Nielsens ejendele. Der er en obligation fra Søren Christensen Aagaard af Blære Mark i Blære sogn dateret den 24. juni 1810, hvoraf noget af det tilgodehavende tilhører Anders Nielsens bror, Christen Nielsen. Noget af værdien er skænket til brorsønnen Niels Jensen af Ravnkilde. Ægte underskrifter fra Maren Jensdatter [MID], Karen Nielsdatter [KND], Christen Nielsen [CNS], Niels Jensen [NIS] samt Christen Nielsen, der er skrevet fuldt ud, hvilket nok er Christen Nielsen af Skaarup. Fortsætter den 26. juli 1813: Lavværge for enken er Christen Nielsen af Kirkegaard [Over Ravnkilde]. Christen Schaldborg kaldes nu for Christen Skaldbonne af Skaarup Mark. Vurderingsmænd: Niels Andersen af Skaarup og bogholder Lorentzen af Torstedlund. Afdøde Jens Nielsens arv deles mellem hans børn: gårdmand Niels Jensen, Peder Jensen, Mette Jensdatter og Ane Jensdatter. Nye underskrifter fra Christen Nielsen af Kirkegaard og Peder Andersen samt Lorentzen.
Opslag 81 + 84-85: Den 14. november 1818: Kirsten Jensdatter, som var gift med Morten Sørensen af Ravnkilde, er død. Arving: Moren til Kirsten, Johanne Laursdatter. Lavværgen for moren er gårdmand Peder Bach af Skårup i Ravnkilde sogn. Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Krog af Skårup og skovfoged Simon Andersen af Damborg. Boet registreres. Underskrifter fra Morten Sørensen, Johanne Laursdatter, Peder Bak, Niels Krog og Simon Andersen.

Nogle skifter fra Nysum og Lille Rørbæk i Ravnkilde sogn

Opslag 5: Den 22. september 1719 [Torstedlund]: Jens Tomesen i Nysum er lavværge for enken Else Madsdatter, da Anders Christensen i Djørup under Oplev er død. Da hans effekter sælges på auktion, er køberne en stor del af mændene i Djørup og Oplev, som nævnes med navn. 
Opslag 4-6: Den 9. april 1739: Kiersten Christensdatter, som var gift med Gudde Hansen i Nysom er død. Vidner: Gudde Johansen i Lundhuset og Niels Christensen Stausgaard af Nysom. Kierstens mor er Kiersten Madsdatter. Underskrives af Gudde Johansen og Niels Christensen Stausgaard.
Opslag 15-17: Den 20. marts 1741: Kirsten Povelsdatter, som var gift med Søren Jensen i Nysum, er død. Ingen børn. Arvinger: Kirstens mor, Karen Christensdatter, en søster, som er gift med Christen Sørensen i Bradstrup, en bror, som bor i Bradstrup. Vidner er Niels Ollesen og Niels Madsen af Nejsum [Nysum]. Underskrifterne NOS [Niels Ollesen], NMS [Niels Madsen], KCD [Karen Christensdatter], CSS [Christen Sørensen] og JPS [broren Jens? Povelsen i Bradstrup].
Opslag 17-20: Den 6. april 1741: Peder Andersen Smed af Lille Rørbæk i Ravnkilde sogn er død. Enken er Anne Laursdatter. Børn: Søn, Anders Pedersen, 13 år [1728], søn, Laust Pedersen, 10 år [1731], datter, Giertrud Pedersdatter, 7 år [1734], datter, Karen Pedersdatter, 4 år [1737]. Lavværge for enken er Christen Jensen Rytter af Haverslev. Formynder for drengene er deres farbror, Christen Andersen af Gammel Overvad i Haverslev sogn. Formynder for pigerne er deres farbror, Anders Andersen af Mejlby i Brorstrup sogn. Vurderingsmænd: Jens Christensen af Bradstrup og Jeppe Christensen af Lille Rørbæk. Boet bliver registreret. Følgende har gæld til boet: Laurs Christensen af Store Rørbæk, Knud Andersen af Store Rørbæk, Christen Jensen af Store Rørbæk, Jens Jensen af Store Rørbæk, Morten Mathiesen af Store Rørbæk, Niels Smed af Store Rørbæk, Mogens Mogensen af Store Rørbæk, Anders Bach af Grynderup, Søren Knudsen af Grynderup, Lauritz Allestrup af Grynderup, Niels Sandager af Mejlby i Brorstrup sogn, Peder Knudsen af Mejlby, Michel Andersen af Mejlby, Laurs Annexbonde af Kirkegaard, dvs. Over Ravnkilde, Jens Nielsen af Kirkegaard, Jens Espensen af Kirkegaard, Søren Jacobsen af Ravnkilde, Niels Jensen af Lille Rørbæk, Christen Jensen af Lille Rørbæk, Peder Jensen af Lille Rørbæk og Jens Andersen af Lille Rørbæk. Ægte underskrifter fra Jens Christensen og Jep Christensen. Fortsætter den 17. juli 1741: Gårdens stuehus er på 8 binding. Der er en lade på 14 fag samt et fårehus på 9 fag. Endeligt er der en bygning på 8 fag, der delvis er fårehus og delvis lade. Der mangler heste, vogn og plov på gården. Der er gæld til Kircketerp i Hobro, Jens Jensen af Hobro, Niels Christensen af Store Binderup, Christen Andersen af Gammel Overvad og enkens bror i Haverslev. Indtægterne er større end gælden, og overskuddet deles mellem enken og børnene. Pengene står i boet, indtil drengene bliver 18 år gammel, og indtil pigerne bliver gift. Ægte underskrifter fra Anne Lauritzdatter, Christen Jensen [Rytter], Christen Andersen og Anders Andersen af Mejlby. Desuden underskriver Jens Christensen og Jep Christensen.
Opslag 15-17: Den 13. marts 1742: Anne Nielsdatter, som var gift med Christen Kieldsen Bødker af Nysum i Ravnkilde sogn, er død. Børn: Datter, Elin Christensdatter, 15 år [1737]. Christen Kieldsen er selv værge og formynder for sin datter. Vurderingsmænd: Niels Nielsen Kroemand og Christen Otte af Nysum. Anne Nielsdatter døde den 10. februar 1742. Det ganske lille dødsbo bliver registreret. Morens gangklæder gives til datteren. Christen Kieldsen har i 1741 arvet 200 rigsdaler efter en bror, der boede i København. Deraf er de 80 rigsdaler brugt til at betale gæld. Christen Kieldsen har også brugt penge på medicin til sin hustru samt vognleje til Aalborg foruden hendes begravelse og har betalt andre udgifter. Derfor er der kun 50 rigsdaler tilbage. Huset er på 9 fag. Brøstfældigheden på huset udgør 24 rigsdaler. Der er således et overskud i boet på 19 rigsdaler, der deles mellem faren og datteren, som faren giver en broderlod. Uægte underskrifter fra Christen Kieldsen, Niels Nielsen [Kromand] og Christen Sørensen Ott.
Opslag 51-55: Den 21. juli 1744: Der er gæld til Jens Nielsen af Nysum i Ravnkilde sogn, Jørgen Christensen af Nysum og Anders Olufsen af Nysum, da Johanne Rasmusdatter, som var gift med Jens Salomonsen af Mejlby i Brorstrup sogn, er død, og dødsboet gøres op.
Opslag 55-57: Den 16. november 1744: Jørgen Christensen i Nysum er død. Enken er Karen Sørensdatter. Vurderingsmænd: Christen Otte og Niels Olufsen af Nysum. Børn fra første ægteskab: Christen Jørgensen, 14 år [1730], Anne Jørgensdatter, 16 år [1728]. Børn fra ægteskab med Karen Sørensdatter: Jørgen Jørgensen, 3 uger [1744], Anne Cathrine Jørgensdatter, 1½ år [1743]. Lavværge: Peder Christensen Fræer i Nysum. Børnenes formynder: Christen Christensen Møller af Nørvads Mølle i Nysum i Ravnkilde sogn. Gæld til: Niels Olufsen i Nysum og enkens bror, Hans Sørensen i True. Underskrives af Karen Sørensdatter, Christen Christensen [Møller], Peder Christensen Fræer, Christen Sørensen [Otte] og Niels Ollufsen.

Opslag 71-72: Den 9. januar 1747: Anders Olufsen i Nysum er død. Enken er Maren Jensdatter. Vurderingsmænd: Niels Nielsen og Søren Jensen af Nysum. Børn fra forrige ægteskab med Kiersten Nielsdatter: Johanne Andersdatter, som er gift med Jens Pedersen Torsted i Brorstrup, Anne Andersdatter, som er gift med Søren Jensen i Nysum. Lavværge: Christen Nielsen Skoemager i Nysum. Jens Pedersen Torsted af Brorstrup repræsenterer de to søstre. Gæld til: Peder Jensen i Bisgaard. Underskrifter fra Maren Jensdatter, Christen Nielsen [Skoemager], Jens Pedersen Todsted [Torsted], Niels Nielsen og Søren Jensen.

Opslag 73-76: Den 31. juli 1747: Karen Sørensdatter, som var gift med Niels Olufsen i Nysom, er død. Vurderingsmænd: Christen Christensen af Nørvads Mølle og Niels Nielsen Kroemand af Nysum. Ingen børn. Arvinger: Brodersøn, Peder Pedersen, født i Neder Ravnkilde, 8 år [1739], som er hos sin stedfar, Bertel Hendrichsen i Vestby, søsterdatter, Anne Jørgensdatter, født i Nysum, ca. 19 år [1728], som boede hos Karen Sørensdatter. Formynder for Peder: stedfaren Bertel Hendrichsen [i Vestby]. Formynder for Anne: Christen Christensen af Nørvads Mølle. Gæld til: Christen Christensen i Nørvads Mølle, løn til tjenestedrengen, Jens Nielsen, løn til tjenestepigen, Anne Jørgensdatter. Underskrifter fra Niels Ollufsen, Christen Christensen, Bertel Hendrichsen, Christen Christensen [Møller] og Niels Nielsen [Kroemand].
Opslag 78-79: Den 25. juni 1748: Johanne Andersdatter, som var gift med Niels Andersen Giedsted af Nysum, er død. Vurderingsmænd: Niels [Nielsen] Kroemand af Nysum og Christen Christensen [Møller] af Nørvads Mølle. Børn: Datter, Sophie Nielsdatter Giedsted, 13 år [1735], datter, Kiersten Nielsdatter Giedsted, 8 år [1740], søn, Anders Nielsen Giedsted, 4 år [1744], søn, Laurs Nielsen Giedsted, 1 år [1747]. Formynder er Johanne Andersdatters morbror, Peder Kieldsen af Nysum. Gæld til: Hiul Søren i Nysum, Niels Kroemand i Nysum, Laurs Nielsen i Kirkegaard [Over Ravnkilde] og Jens Christensen i Skaarup.
Opslag 79-80: Den 29. juni 1748: Jens Christensen Hiulmand i Nysum er død. Enken er Birgitte Christensdatter. Vurderingsmænd: Christen Christensen af Nørvads Mølle og Søren Otte af Nysum. Børn af første ægteskab: Else Jensdatter, som er gift med Gudi Hansen i Nysum, Søren Jensen Hiulmand i Nysum, Inger Jensdatter, som er gift med Christen Jensen i Lille Rørbæk. Børn af andet ægteskab: Anna Jensdatter, som tjener hos madame Broeholm i Stenild, Christen Jensen, som tjener hos Peder Stausgaard i Nysum, Niels og Christen Jensen, som er hjemme. Anders Mønsted er til stede. Underskrifter fra Birgitte Christensdatter, Søren Jensen, Gudi Hansen, Niels Jensen, Christen Jensen, Christen Christensen og Søren Otte.
Opslag 84-85: Den 19. december 1748: Kirsten Jørgensdatter, som var gift med Jeppe Christensen i Lille Rørbæk, er død den 2. november 1748. Vurderingsmænd er Christen Rytter af Lille Rørbæk og Christen Pedersen Skræder af Fyrkilde. Børn: Christen Jeppesen [eller Jepsen], 20 år [1728], Laurs Jeppesen, 18 år [1730], Jørgen Jeppesen, 14 år [1734], Anne Jeppesdatter [eller Jepsdatter], 12 år [1736], Kiersten Jeppesdatter, 8 år [1740], Maren Jeppesdatter, 6 år [1742], Sophie Jeppesdatter, 1 år [1747]. Jens Christensen Degn af Bradstrup er formynder for børnene. Fortsætter den 27. januar 1749: Vidner: Christen Rytter og Peder Jensen af Lille Rørbæk. Underskrifter fra Jeppe Christensen, Jens Christensen [Degn], Christen Rytter og Peder Jensen.
Opslag 85-86: Den 18. januar 1749: Peder Michelsen i Nysum er død den 11. december 1748. Enken er Anne Johansdatter. Vurderingsmænd: Niels Nielsen [Kroemand] og Niels Jørgensen af Nysum. Ingen børn. Arvinger: søster, Mette Michelsdatter, som er gift med Morten Jensen i Graulev under Buderupholm gods. Lavværge: Gude Johansen i Lundhuset [i Nysum]. Underskrifter fra Anna Johansdatter, Gude Johansen, Niels Nielsen og Niels Jørgensen. Fortsætter den 5. marts 1749: Vidner: Niels Nielsen og Niels Madsen af Nysum. Søsteren fraskriver sig vist arv. Gæld til: Gude Johansen i Lundhuset og Christen Madsen i Rold. Underskrifter fra Anne Johansdatter, Gude Johansen, Niels Nielsen og Niels Madsen.
Opslag 86-87: Den 5. marts 1749: Niels Nielsen Skoemager i Nysum, som var enkemand, er død. Vurderingsmænd: Niels Nielsen [Kroemand] og Niels Madsen af Nysum. Børn: Christen Nielsen i Nysum, Niels Nielsen, som tjener i Store Binderup, Kiersten Nielsdatter, som tjener i Holm [i Brorstrup sogn], Dorte Nielsdatter, som opholder sig i dødsboet. Kiersten Nielsdatter overtager fæstet af huset efter sin far. Underskrifter fra Christen Nielsen, Dorthe Nielsdatter, Niels Nielsen [Kroemand] og Niels Madsen.
Opslag 89-91: Den 10. maj 1749: Niels Madsen i Nysum er død. Enken er Anne Cathrine Jensdatter. Vurderingsmænd: Christen Christensen Møller i Nørvads Mølle og Niels Nielsen Kroemand i Nysum. Børn: Søn, Jens Nielsen, 30 år [1719], datter, Beate Nielsdatter, 34 år [1715]. Sønnen er lavværge for moren. Formynder for datteren: Peder Christensen i Nysum. Gæld til: Peder Bisgaard i Fyrkilde og smeden i Rold. Underskrifter fra Anne Cathrine Jensdatter, Jens Nielsen, Peder Christensen, Christen Christensen [Møller] og Niels Nielsen [Kromand].
Opslag 102-104: Den 3. december 1750 Margrethe Rasmusdatter, som var gift med Niels Christensen Stavsgaard i Nysum, er død. Vurderingsmænd: Niels Kroermand og Peder Stavsgaard af Nysum. De fik ingen børn. Arvinger er hendes søskende: Bror, Jacob Rasmussen, som boede i Fyrkilde, men som er død, og har efter en datter: Kirsten Jacobsdatter, som er gift med Jens Jørgensen i Hverrestrup i Simested sogn, bror, Hans Rasmussen, som bor i Fyrkilde, søster, Anna Rasmusdatter, som bor i og er gift med Toni Jensen Skibstømmermand i Skive, søster, Karen Rasmusdatter, som er død, men var gift med Niels Olesen i Nysum, søster, Johanne Rasmusdatter, som er død, men var gift med Jens Sørensen i Mejlby, og har efterladt en søn, som er hos sin stedfar, Jens Salomonsen i Mejlby, og hedder Jens Jensen, 8 år [1742]. Til stede ved skiftet er kun Hans Rasmussen og Jens Salomonsen på stedsønnens vegne.  Margrethe Rasmusdatter havde en steddatter: Inger Nielsdatter. Gæld til: Jens Christensen i Skaarup, Peder Bisgaard i Fyrkilde og Gude Johansen i Lundhuset. Underskrifter fra Niels Christensen [Stavsgaard], Hans Rasmussen, Jens Salomonsen, Niels Nielsen [Kromand] og Peder Stavsgaard.
Opslag 106-108: Den 10. december 1750: Karen Rasmusdatter, som var gift med Niels Olesen i Nysum, er død. Vurderingsmænd: Christen Christensen af Nørvads Mølle og Michel Jensen af Skaldborg. De fik ingen børn: Arvinger er hendes søskende: Bror, Jacob Rasmussen, som døde for 11½ år siden i Fyrkilde, og har datteren Kirsten Jacobsdatter, der er gift med Jens Sørensen i Hverrestrup i Simested sogn, bror, Hans Sørensen i Fyrkilde, søster, Anne Rasmusdatter, der er gift med Toni Jensen Skibstømmermand i Skive, søster, Johanne Rasmusdatter, som døde for 6½ år siden og var gift med Jens Sørensen, der er død, og har efterladt sønnen Jens Jensen, 8 år [1742], der bor hos sin stedfar, Jens Salomonsen i Mejlby. Til stede er kun Hans Rasmussen. Underskrifter fra Niels Olesen, Hans Rasmussen, Christen Christensen Møller og Michel Jensen.
Opslag 22: Den 1. juni 1752: Niels Olesen i Nysum er død i Laurs Andersens hus i Nysum. Vurderingsmænd: Michel Jensen Snedker af Skaldborg og Søren Jensen af Nysum. Ingen børn. Arvinger er søskende: Bror, Afdøde Anders Olesen i Nysum, som har efterladt: Datter, Johanne Andersdatter, der er gift med Jens Torsted i Brorstrup, datter, Anne Andersdatter, der tjener hos Peder Nielsen i Hersum sogn. Gæld til Christen Kieldsen Bødker i Nysum, Christen Møller i Nørvads Mølle og Peder Bisgaard i Fyrkilde. Underskrifter fra Jens Pedersen Tordsted, Ane Andersdatter, Michel Jensen og Søren Jensen.
Opslag 23: Den 26. juni 1752: Laurs Andersen i Nysum er død. Vurderingsmænd: Søren Jensen og Christen Nielsen Skoemager af Nysum. Arvinger: Jens Torsteds hustru, Johanne Andersdatter, i Brostrup [Brorstrup], søster, Anne Andersdatter, som tjener i Hersom, hvis formynder er Søren Nielsen, som tjener hos Hans Poulsen i Brorstrup. Underskrives af Jens Torsted, Søren Nielsen, Johanne Andersdatter, Anne Andersdatter, Søren Jensen og Christen Nielsen [Skoemager].
Opslag 32-33: Den 12. november 1753: Dorthe Marie Jensdatter, som var gift med Jens Nielsen af Nørvads Mølle, er død. Ingen børn. Arvinger: Søster, Anne Cathrine Jensdatter, der er enke efter Niels Madsen af Nysum, bror, Hans Jensen, der er død i Skovbo i Valsgaard sogn, hvor han har efterladt 2 sønner og 4 døtre: Gudde Hansen, som bor under Nørlund gods, søn, Jens Hansen, som bor i Store Rørbæk under Volstrup gods, Clara Hansdatter, der er gift med Peder Jensen af Skovbo i Valsgaard sogn, datter, Anne Marie Pedersdatter, der er gift i København, datter, Maren Hansdatter, der er gift med Morten Mathiesen af Store Rørbæk, datter, Maren Hansdatter, der er gift med vides ikke, hvor hun opholder sig.
Vurderingsmænd: Niels Nielsen Kroemand og Christen Jensen af Nysum. Til stede: Anne Cathrine Jensdatter og Gudde Hansen af Nysum. Gæld til Peder Kieldsens søn, Anders Pedersen, og hendes søsterdatter i huset, Beate. Underskrifter fra Anne Catrine Jensdatter, Gudde Hansen, Niels Nielsen [Kromand] og Christen Jensen.
Opslag 35-36: Den 29. maj 1754: Maren Olufsdatter, som var enke efter Christen Kragelund af Lille Rørbæk i Ravnkilde sogn, er død. Maren Olufsdatter døde den 29. april 1754. Børn: Søn, Christen Christensen Kragelund, som bor i Store Binderup, søn, Jens Christensen Kragelund, som bor i Store Rørbæk, søn, Niels Christensen Kragelund, som tjener hos hr. Aspach i Kongens Tisted, datter, Helvig Christensdatter Kragelund, som tjener på Restrup Gods, datter, Kirsten Christensdatter Kragelund, som er gift med skoleholder Niels Nielsen af Suldrup, datter, Anne Christensdatter Kragelunde, som opholder sig i dødsboet. Vurderingsmænd: Jeppe Christensen og Christen Rytter af Lille Rørbæk. Kun datteren i hjemmet og Jens Christensen af Store Rørbæk er mødt op ved skifteforretningen. Børnenes mor havde været syg og sengeliggende i mange år. Gæld til Jens Christensen af Støre Rørbæk. Huset er på 8 fag og brøstfældig for tømmer og tag. Gælden er større end indtægterne, og der bliver intet at arve. Anne Christensdatter forbliver i huset og får lov til at beholde møblerne. Underskrifter fra Jens Christensen, Anne Christensdatter, Jeppe Christensen og Christen Jensen [Rytter].
Opslag 53-55: Den 5. maj 1756: Maren Hansdatter, som var gift med gårdmand Christen Jensen af Nysum i Ravnkilde sogn, er død. Arving: Far, Hans Laursen Smed af Lille Arden i Astrup sogn under Villestrup Gods. På arvingens vegne er mødt op Peder Stavsgaard af Nysum. Vurderingsmænd: Niels Kroemand og Christen Bødker af Nysum. En del af gårdens indhold tilhører Christen Jensens mor, Birthe Christensdatter, bla. en seng, en ko og 9 får. Maren Hansdatter har eller har haft en søster i Lille Arden med navnet Anne Hansdatter. Underskrifter fra Peder Stavsgaard, Niels Nielsen Kromand og Christen Kieldsen Bødker. Fortsætter den 28. maj 1756: Vurderingsmænd: Niels Kroemand og Søren Jensen af Nysum. Hans Smed af Lille Arden er til stede, og han fraskriver sig arv og gæld, da boet er i ringe omstændigheder. Stuehuset er på 8 fag, laden på 12 fag og fårehuset på 7 fag. Der er en stor gæld i boet, som Christen Jensen skal påtage sig at betale. Uægte underskrifter fra Christen Jensen, Niels Nielsen og Søren Jensen.
Opslag 95: Den 13. juni 1760: Enken Inger Nielsdatter af Nysum i Ravnkilde sogn er død. Børn: Søn, Jens Nielsen, 33 år [1727], som er studerende på Sjælland, datter, Kirsten Nielsdatter, som er gift med Hans Bødker af Store Arden by, datter, datter, Maren Nielsdatter, som er gift med Christen Bødker her på stedet.  Vurderingsmænd: Laurs Andersen og Jørgen Pedersen af Nysum. Boet er vist meget lille, og da Christen Bødker står for begravelsen, får han hendes ting som kompensation. Underskrifter fra Christen Kieldsen Bødker, Laurs Andersen og Jørgen Pedersen.
Opslag 96-97: Den 6. oktober 1760: Christen Nielsen Skoemager af Nysum i Ravnkilde sogn er død. Enken er Maren Envoldsdatter. Børn: Søn, Christen Christensen, 16 år [1744], datter, Mette Christensdatter, som er gift med Christen Jensen af Skårup. Lavværge for enken er Niels Bødker af Ravnkilde. Christen Jensen af Skårup er formynder for sin umyndige svoger. Vurderingsmænd: Christen Pedersen af Ravnkilde og Christen Damborg af Nysum. Huset er på 9 fag. Det forventes, at der ikke bliver noget at arve, da der vil komme regninger fra købmændene Kircheterp og Wasard i Hobro. Underskrifter fra Maren Enevoldsdatter, Christen Jensen, N. Bøcher, Christen Pedersen og Christen Damborre.
Opslag 120-124: Den 21. marts 1761: Anne Jensdatter, som var gift med kromand Niels Nielsen af Nysum i Ravnkilde sogn, er død. Børn: Søn, Niels Nielsen, som er købmandskarl hos Morten Kiercheterp i Hobro, 32 år [1729], søn, Jens Nielsen, som er købmand og handelsmand i Dragnes i Norge, 30 år [1731].
Vurderingsmænd: Laurs Andersen og Niels Christensen af Nysum. Tjenestepigen Maren Olufsdatter fordrer 1 års løn. Underskrifter fra Niels Nielsen [Kroemand], Niels [Nielsen] Nyssom i Hobro, Laurs Andersen og Niels Christensen.
Opslag 173-174: Den 11. juli 1763: Peder Christensen Stausgaard af Nysum i Ravnkilde sogn er død. Ingen enke nævnes. Børn: Søn: Christen Pedersen Stausgaard, som bor i Nysum, søn, Niels Pedersen Stausgaard, som fæster gården i Nysum, datter, Johanne Pedersdatter Stausgaard, som er gift med Søren Jensen af Nysum, datter, Inger Pedersdatter Stausgaard, som er gift med Christen Christensen af Lille Binderup, datter, Karen Pedersdatter Stausgaard, som er gift med Christen Villadsen af Koeager [måske Krogen] i Valsgaard sogn, datter, Kirsten Pedersdatter Stausgaard, som er gift med Jens Jensen af Rold sogn.
Vurderingsmænd: Peder Christensen Fræer og Niels Christensen af Nysum. Underskrifter fra Niels Pedersen [Stausgaard], Christen Pedersen [Stausgaard], Søren Jensen, Peder Christensen [Fræer] og Niels Christensen.
Opslag 174-175: Den 18. juli 1763: Christen Jensen Damborg af Nysum i Ravnkilde sogn er død. Enken er Else Nielsdatter. Vurderingsmænd: Søren Christensen og Anders Pedersen af Nysum. Lavværge: Christen Sørensen [Otte] af Nysum. Børn: Datter, Anne Margrethe Christensdatter Damborg, 32 år [1731], datter, Anne Christensdatter Damborg, 29 år [1734], datter, Anne Christensdatter Damborg, 26 år [1737], datter, Kirsten Christensdatter Damborg, 25 år [1738], datter, Giertrud Christensdatter Damborg, 23 år [1740]. Formynder: Søren Christensen af Nysum. Underskrifter fra: Else Nielsdatter, Christen Sørensen Otte, Søren Christensen, Søren Christensen og Anders Pedersen.
Opslag 178: Den 2. august 1763: Maren Envoldsdatter, som var enke efter Christen [Jensen] Skomager i Nysum, er død. Vurderingsmænd: Niels Christensen og Christen Pedersen af Nysum. Børn: Søn, Christen Christensen, 18 år [1745], som tjener i Skaarup, datter, Mette Christensdatter, som er gift med Christen Jensen i Skaarup, der er værge for svogeren også. Underskrifter fra Christen Christensen, Christen Jensen [Skomager], Christen Pedersen og Niels Christensen.
Opslag 178-180: Den 3. august 1763: Anne Laursdatter, som var gift med Christen Jensen Rytter i Lille Rørbæk, er død. Vurderingsmænd: Christen Jensen Hiulmand og Søren Nielsen af Lille Rørbæk. Børn fra forrige ægteskab: Søn: Laurs Pedersen, søn, Anders Pedersen, begge myndige og bosiddende i Ravnkilde by, datter, Giertrud Pedersdatter, som er gift med Jens Jensen Rytter i Haverslev, datter, Karen Pedersdatter, som er gift med Christen Jensen Smed i Aarestrup. Børn fra ægteskabet med Christen Jensen Rytter: Søn, Peder Christensen, 20 år [1743], datter, Maren Christensdatter, 16 år [1747], begge hos deres far, som er deres værge. Underskrifter fra Christen Jensen [Hiulmand], Christen Jensen [Smed] og Søren Nielsen.
Opslag 216-217: Den 30. januar 1767: Karen Sørensdatter, som var gift med Christen Sørensen Otte i Nysum, er død den 22. december 1766. Børn: Søren Christensen Otte, 50 år [1717], som bor i Mejlby, Søren Christensen Otte, 49 år [1718], som bor i Skaarup i Ravnkilde sogn, Jens Christensen Otte, 47 år [1720], som fæster et hus i Haverslev, Niels Christensen Otte, 43 år [1724], som tjener i Nysum, Giertrud Christensdatter Otte, som er gift med Anders Pedersen i Nysum, Anne Christensdatter Otte, 40 år [1727], som er i Nysum, Maren Christensdatter Otte, som er gift med Anders Skaldborg i Skaarup. Vidner: Søren Jensen Hiulmand og Christen Jensen Hiulmand i Nysum. Underskrifter fra Christen Sørensen Otte, Niels Christensen Otte, Søren Jensen Hiulmand og Christen Jensen Hiulmand.
Opslag 218-219: Den 6. juni 1767: Kiersten Nielsdatter, som var gift med Jeppe Christensen i Lille Rørbæk, er død. Arvinger: Kirsten Nielsdatters helbror, Niels Nielsen, som er skomager i Mejlby [i Brorstrup sogn], og afdøde Christen Nielsen Skomagers børn, som er: Datter, Mette Christensdatter, som er gift med Christen Jensen i Skaarup, søn, Christen Christensen, som tjener hos Christen Jensen. Vurderingsmænd: Christen Jensen Rytter og Søren Nielsen af Lille Rørbæk. Der er intet videre at arve. Underskrifter fra Jeppe Christensen [ICS], Christen Jensen [CIS], Niels Nielsen [NNS], Christen Jensen Rytter [CISR] og Søren Nielsen [SNS]
Opslag 222-223: Den 22. september 1767: Niels Jensen i Lille Rørbæk er død. Enken er Ingeborg Christensdatter. Lavværge for enken er Christen Jensen Rørbek. Vurderingsmænd: Jeppe Christensen og Anders Jensen af Lille Rørbæk. Underskrifter fra Ingeborg Christensdatter [ICD], Christen Jensen Rørbek, [CIS], Jeppe Christensen [ICS] og Anders Jensen [AIS]. Fortsætter den 20. oktober 1767: Levende børn er: Søn, Jens Nielsen, 24 år [1743], datter, Kirsten Nielsdatter, 12 år [1755]. Lavværge er stadigvæk Christen Rørbeck, men vurderingsmænd nu er Anders Jensen og Søren Nielsen af Lille Rørbæk. Formynder for børnene: Anders Nielsen af Lille Rørbæk. Gæld til Jens Bentsen i Store Rørbæk, Søren Smed i Kjemtrup [i Grynderup sogn] samt Niels Gravesen i Store Rørbæk. Nye underskrifter fra Anders Nielsen [ANS] og Søren Nielsen [SNS]
Opslag 239: Den 12. november 1770: Lisbeth Jacobsdatter, som var gift med husmand Jens Nielsen Knudsen i Nysum, er død. Vidner: Niels Pedersen og Søren Jensen af Nysum. Børn: Søn: Jacob Jensen, myndig, datter: afdøde Berethe Jensdatter, hvis datter, Berethe Clausdatter, træder i hendes sted. Berethe Jensdatter var gift med skoleholder Claus Andreasen i Over Ravnkilde. Underskrifter fra Jens Nielsen [Knudsen], Jacob Jensen, Claus Andreasen, Søren Jensen og Niels Pedersen. Kun de to sidste er ægte.
Opslag 242-244: Den 30. maj 1771: Gårdfæster Peder Christensen Fræer af Nysum i Ravnkilde sogn er død. Enken er Berthe Christensdatter. Parret har ingen børn. Arvinger: Bror: Johan Christensen af Fræer. Lavværge for enken er Anders Christiansen af Rebild. Vurderingsmænd: Anders Kieldsen af Nysum og Jens Laursen af Fyrkilde. Peder Fræer er død den 30. maj 1771. Boet bliver registreret. Uægte underskrifter fra Anders Kieldsen og Jens Laursen. Fortsætter den 29. juni 1771: Vurderingsmænd: Niels Nørgaard og Anders Kieldsen af Nysum. Til stede er Johan Christensen og Anders Christiansen. Mere af boet bliver registreret. Gårdens stuehus er på 12 binding. Desuden er der et fæhus på 16 binding og en stald på 10 binding. Der er gæld til Wassard i Hobro. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget at arve. Uægte underskrifter fra Anders Christiansen af Rebild, Johan Christensen af Fræer, Niels Pedersen Nørgaard af Nysum og Anders Kieldsen.
Opslag 264-265: Den 11. juni 1774: Søren Jensen Hiulmand i Nysum er død. Enken er Johanne Pedersdatter. Vurderingsmænd: Søren Bisgaard og Jens Nørgaard af Nysum. Børn: Jens Sørensen, som bor i Ravnkilde, Peder Sørensen, 24 år [1750], Mads Sørensen, 20 år [1754], Kirsten Sørensdatter, som er gift med Christen Sørensen i Rold under Oxholm gods, Karen Sørensdatter, 25 år [1749], Kirsten og Christiane Sørensdatter, 15 år [1759], Anne Sørensdatter, 9 år [1765]. Lavværge: Enkens bror, Christen Pedersen af Nysum. Christen Sørensen Hiulmand i Nysum er formynder for umyndige børn. Underskrifter fra Johanne Pedersdatter, Christen Pedersen, Jens Sørensen [sønnen], Peder Sørensen [sønnen], Christen Jensen [Sørensen] af Rold, Søren Christensen [Bisgaard] og Jens Nørgaard.
Opslag 271-272: Den 21. marts 1776: Maren Nielsdatter, som var gift med Niels Christensen Stausgaard i Nysum, er død. Vurderingsmænd: Søren Christensen Bisgaard og Christen Jørgensen af Nysum. Børn: Christen Nielsen [Stausgaard], 15 år [1761], Mette Nielsdatter [Stausgaard], 22 år [1754], som tjener i Smorup præstegård [Brorstrup sogn]. Underskrevet af Niels Stausgaard, Søren Bisgaard og Christen Jørgensen.
Opslag 273-274: Den 17. januar 1777: Jens Lauridsen i Nysum er død. Enken er Karen Jensdatter. Vidner er Niels Christensen af Ravnkilde og Laurits Andersen af Nysum. Børn: Jens Jensen, 32 år [1745], som tjener hos Jens Nørgaard i Nysum, Laurits Jensen, 21 år [1756], som tjener hos Niels Christensen i Ravnkilde, Christen Jensen, 18 år [1759], som tjener i Svenstrup, Anders Jensen, 15 år [1762], i Nysum, Peder Jensen, 12 år [1765], i Nysum, Giertrud Jensdatter, 28 år [1749], som tjener i Svenstrup Mølle, Mette Jensdatter, 26 år [1751], som tjener i Svenstrup Hougaard. Lavværge: Jens Nørgaard af Nysum. Fraværende arvinger repræsenteres af Jens Jensen og Laurits Jensen. Underskrifter fra Karen Jensdatter, Jens Nørgaard, Jens Jensen, Laurs Andersen og N. C. Bøser [= Niels Christensen i Ravnkilde].
Opslag 282-284: Den 4. august 1777: Christen Pedersen i Nysum er død. Enken er Margrethe Laustdatter. Vurderingsmænd: Laust Andersen og Søren Christensen af Nysum. Lavværge: Niels Laursen af Kirkegaard [Over Ravnkilde]. Børn: Anne Kierstine Christensdatter, 12 år [1765], Kirsten Christensdatter, 9 år [1768]. Formynder for børnene: Deres farbror, Niels Pedersen i Nysum. Underskrivet af Margrethe Laustdatter, Niels Pedersen, Søren Christensen og Laust Andersen i Nysum.
Opslag 288: Den 6. august 1777: Afkald på Giertrud Michelsdatter, som var gift med Jens Jensen Nørgaard i Nysum. Michel Nielsen i Sjøstrup i Aars sogn, som er far til Giertrud Michelsdatter, giver afkald på arv. Underskrevet af Michel Nielsen med vidner Niels Jensen og Søren Laustsen – nok af Sjøstrup.
Opslag 308-310: Den 16. december 1782: Poul Jensen i huset Nysumlund er død. Enken er Inger Nielsdatter. Vurderingsmænd: Laurs Andersen og Christen Jørgensen, som er gårdmænd i Nysum. Børn: Niels Poulsen, 12 år [1770], i Nysumlund. Lavværge: Søren Jørgensen af Nysum. Formynder for drengen: Niels Nørgaard af Nysum. Underskrifter fra Inger Nielsdatter, Søren Jørgensen, Niels Pedersen Nørgaard, Christen Jørgensen og Laurs Andersen.
Opslag 355: Den 22. oktober 1794: Gårdmand Laurs Jeppesen i Lille Rørbæk under Nørlund gods er død. Enken er Mette Pedersdatter. Børn: Datter, Kirsten Laursdatter, 23 år [1771], datter, Maren Laursdatter, 15 år [1779], søn, Peder Laursen, 12 år [1782], søn, Jørgen Laursen, 9 år [1785], datter, Anna Catharina Laursdatter, 6 år [1788], alle opholder sig hjemme. Enkens lavværge er hendes bror, Christen Pedersen af Nysum. Formynder for børnene er deres nærmeste slægtning, gårdmand Niels Pedersen Stausgaard af Nysum. Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Laursen af Kirkegaard [Ravnkilde] og Peder Christensen Rytter af Lille Rørbæk. På gården er 5 heste og hopper, 9 køer og kalve, 16 får og 8 lam samt 2 svin. Farens gangklæder er givet til drengene, og det har ikke den store værdi og indgår derfor ikke i indtægterne. Gårdens stuehus er på 9 fag, en lade på 9 fag, en stald på 9 fag samt et fårehus og hølade på 9 fag. Underskrifter fra Christen Pedersen, Niels Pedersen, Niels Larsen og Peder Christensen.
Opslag 368: Den 17. april 1797: Anne Jensdatter, som var enke efter Christen Mengler i Nysum, er død. Børn: Karen Christensdatter Mengler, 20 år [1777]. Til stede er Laurs Mengler af Brorstrup og Jens Mengler af Nysum. Vurderingsmænd: Søren Christensen Bisgaard og Hendrich Bertelsen af Nysum. Underskrifter fra Søren Christensen [Bisgaard] og Hendrich Berthelsen. Fortsætter den 11. maj 1797: Vidner: Sognefoged Niels Laursen af Kirkegaard [Over Ravnkilde] og Christen Pedersen af Nysum. Værge for Karen Mengler er hendes søskendebarn, gårdmand Niels Andersen i Rørbæk [nok Store eller Lille Rørbæk]. Underskrifter fra Niels Laursen, Christen Pedersen og Niels Andersen.
Opslag 5-10: Den 23. januar 1799: Jens Jensen Otte, som opholdt sig husmand Niels Otte i Nysum, er død den 4. august 1798. Var anmeldt til Siegsgaard, hvor skiftet burde være lavet. Vidner er Niels Laursen af Kirkegaard [Over Ravnkilde] og snedker Christen Pedersen. Afdødes bror er Christen Jensen Otte i Torsted, som er til stede på vegne af arvingerne. Foruden ham er arvinger: Søster, Karen Jensdatter [Otte], som er gift med Jens Christensen i Mejlby, Inger Jensdatter Otte, som er gift med Niels Svenningsen i Haverslev, Maren Jensdatter [Otte], som tjener i byen Albæk øst for Randers. Niels Ottes datter, Anne Dorthe Nielsdatter Otte nævnes også. Der er en kopi af en fuldmagt, som Jens Otte har givet postmester Gleerup i Hobro den 28. april 1798. Jens Otte var gift med Rebechie Celie [Rebecha Celius, som er præstens datter i Smorup præstegaard, dvs. Brorstrup sogn, altså datter af provst Celius, som du kan læse mere om på denne hjemmeside]. Byfoged Hiort i Hobro nævnes i forhold til den 26. november 1792, hvor noget er holdt i Bjerregaard i Hverrestrup [i Simested sogn] på Jens Ottes ejendom. Gæld til: Christen Pedersen snedker i Nysum, husmanden Niels Otte, Jens Nørgaard i Nysum: Underskrives af Christen Jensen Otte, Niels Laursen og Christen Pedersen. Forsætter den 22. august 1799: Fuldmagten fra 1798 er indskrevet, hvori nævnes gæld til rådmand Gleerup i Aalborg, Christopher Møller i Nibe, Christen Smed i Aagaard, Søren Ørendrup i Snagstrup, købmand Arffmann i Aalborg, Anne Mortensdatter i Heegaard, Jens Smed i Sønderup, Peder Dalum i Brorstrup, Christen Nielsen i Lille Binderup, Jens Christensen i Mejlby, Jens Bisgaard, Laurs Jørgensen i True. Mere gæld til: Niels Lassen fra Bakhuset i Rold sogn og Jacob Boesen af Nysum. Fremlagt i skifteretten den 7. oktober 1799. Fortsætter den 6. december 1800: Arvinger, der er mødt op: Karen Jensdatter Otte af Mejlby, Rasmus Andersen Møller af Høgslev. Bogtrykker Wandahl i Aalborg nævnes. Kreditorer, der kom: Jens Smed af Sønderup, Peder Dalum fra Brorstrup, Jens Bisgaard og hans søn Peder Jensen Bisgaard fra Brorstrup, Jens Christensen fra Mejlby og hans hustru Karen Otte. For Christen Nielsen i Lille Binderup er mødt hans svigersøn, Jens Bisgaard fra Kragelund Mølle. Mere gæld: Jens Nørgaard og Søren Otte af Nysum, Niels Larsen fra Bakhuset [i Rold sogn] og Jacob Bosen i Nysum. Nævnes skoleholder Klysner fra Kirkegaard [Over Ravnkilde]. Underskrifter fra: Niels Laursen og C Peder Snaker [Christen Pedersen Snedker].
Opslag 39: Den 9. december 1806: Karen Andersdatter, som var gift med Jens Pedersen i Nysum, er død. Vidner er sognefoged Niels Laursen af Kirkegaard [Over Ravnkilde] og snedker Christen Pedersen af Nysum. Børn: Anne Jensdatter, 20 år [1786], Giertrud Jensdatter, 17 år [1789], Karen Jensdatter, 15 år [1791], Peder Jensen, 13 år [1793], Anne Kathrine Jensdatter, 6 år [1801]. Værge for umyndige børn er Niels Jensen af Lundhuset. Enkemandens begæring er pga. noget, som er foregået den 28. august 1802. Underskrives af Jens Pedersen, Niels [Jensen] Palsen, Christen Pedersen Snedker og Niels Laursen.
Opslag 39-40: Den 9. december 1806: Birgitte Christensdatter, som var gift med Søren Jørgensen i Nysum, er død. Børn: Søn, Jørgen Sørensen, 26 år [1780], datter, Mette Sørensdatter, 24 år [1782], datter, Anne Sørensdatter, 21 år [1785], søn, Christen Sørensen, 18 år [1788], søn, Jens Sørensen, 15 år [1791], søn, Christen Sørensen, 9 år [1797], datter, Maren Sørensdatter, 6 år [1800]. Vurderingsmænd: Christen Pedersen af Nysum og sognefoged Niels Laursen i Kirkegaard [Over Ravnkilde]. Søren Jørgensen er formynder for sine børn under tilsyn af Jens Christensen af Nysum. Ægte underskrifter fra Søren Jørgensen, Jens Christensen, Christen Pedersen Snedker og Niels Laursen.
Opslag 40 + 43-44: Den 10. februar 1807: Mette Pedersdatter, som var gift med Niels Ovesen af Lille Rørbæk i Ravnkilde sogn, er død [i folketællingen 1801 kaldes han Niels Nielsen]. Hendes børn af 1. ægteskab: Datter, Kirsten Larsdatter, som er gift med gårdmand Anders Hansen af Gammel Overvad i Haverslev sogn, datter, Maren Larsdatter, 25 år [1782], søn, Peder Larsen, 24 år [1783], søn, Jørgen Larsen, 21 år [1786], datter, Anne Malene Larsdatter, 19 år [sidstnævnte hedder nok Anna Catharina Laursdatter]. Værge for umyndige børn er deres morbror, Christen Pedersen Snedker af Nysum i Ravnkilde sogn. Vurderingsmænd: Sognefoged Søren Laursen af Kirkegaard [Over Ravnkilde] og Christian Møller af Lille Rørbæk. Underskrifter fra Peder Lausen, Jørgen Lausen, Niels Laursen, Christian Møller, Christen Pedersen [Snedker] og Niels Osen [Ovesen]. Fortsætter den 13. juni 1807: Der angives nye vedlagte dokumenter: 1- 1798: Udlejning af kakkelovn til Hans Pottemager af Rold. Underskrevet af Niels Sørensen, Niels Olesen og H. Hansen, 2- 1799: Udlejning af kakkelovn til husmand Hans Jensen af Mejlby i Brorstrup sogn. Christen Pedersen Skrædder af Nysum nævnes. Underskrifter fra Christen Pedersen Aalborg af Fyrkilde i Ravnkilde sogn og Jens Christensen Skrædder af Mejlby i Brorstrup sogn.
Opslag 41-43: Den 9. marts 1807: Skrædder Christen Pedersen hos Søren Bødker af Nysum i Ravnkilde sogn er død. Den afdødes bror er Jens Pedersen af Stenby Mølle. Nævnes: Købmand Christian Heibech fra Hobro, købmand Brandstrup og Niels Olesen på Astrup. Noget er dateret den 27. december 1801. Nævnes: Niels Jensen, der er flyttet til Døstrup. Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Laursen af Kirkegaard [Neder Ravnkilde] og Christen Pedersen af Nysum. Underskrifter fra C Pedersen Snedker og Niels Laursen. 
Opslag 41+46: Den 13. marts 1807: Gårdmand Niels Andersen af Lille Rørbæk i Ravnkilde sogn er død. Enken er Bodil Nielsdatter. Vurderingsmænd: Herman Berg og Clementin af Torstedlund. Lavværge: Jens Nielsen af Lille Rørbæk. Vurderingsmænd: Christen Møller og Peder Christensen af Lille Rørbæk. Den afdøde mand boede vist tidligere i Mejlby i Brorstrup sogn. Fortsætter den 16. december 1807: Tilsynsværge: Jens Christensen Revding? af Mejlby, der er søskendebarn i forhold til enken. Der er vist ikke andre arvinger end enken, men Jens Christensen er måske også arving. Underskrifter fra Bodel Nielsdatter, Jens Niels søn og Jens Christensen.
Opslag 52-53: Den 5. februar 1810: Gårdmand Jens Jensen Nørgaard af Nysum er død. Enken er Karen Sørensdatter. Børn: Søn, Jens Jensen [Nørgaard], død, og som har barn: Datter, Karen Jensdatter [Nørgaard], 2 år [1808], søn, Søren Jensen [Nørgaard], 30 år [1780], søn, Christen Jensen [Nørgaard], 27 år [1783], søn, Niels Jensen [Nørgaard], 21 år [1789]. Søren og Niels er til stede ved skiftet. Værge for Karen Jensdatter: Gårdmand Jens Christensen i Nysum.  Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Andersen af Skaarup og Christen Pedersen Snedker af Nysum. Lavværge for enken: Søren Jørgensen i Nysum. Enken forbliver på gården. Ægte underskrifter fra Karen Sørensdatter, Søren Jørgensen, Søren Jensen [Nørgaard], Niels Jensen [Nørgaard], Niels Andersen, C. P.sen Sneiker [Christen Pedersen Snedker] og Jens Christensen.
Opslag 88+96+103: Den 8. januar 1819: Aftægtsmand Peder Christensen af Lille Rørbæk i Ravnkilde sogn er død. Børn: Datter, Anne Pedersdatter, 41 år [1778], som er gift med gårdmand Peder Jensen af Skjellerup, datter, Karen Pedersdatter, 36 år [1783], som er gift med gårdmand Peder Sørensen af Kongens Tisted, datter, Maren Pedersdatter, 32 år [1787], som er gift med gårdmand Niels Christensen af Skjellerup, søn, gårdmand Christen Pedersen af Lille Rørbæk, 33 år [1786], søn, Jens Pedersen, 29 år [1790], datter, Anne Marie Pedersdatter, 24 år [1795]. Peder Christensen døde hos sin søn, gårdmand Christen Pedersen af Lille Rørbæk. Vurderingsmænd: Jens Pedersen og Peder Laursen af Lille Rørbæk. Uægte underskrifter fra Christen Pedersen, Jens Pedersen og Peder Laursen. Fortsætter den 29. oktober 1819: Christen Pedersen er blevet enig med sine søskende, at han modtager den ubetydelige arv efter sin far. Fortsætter den 2. december 1820: Christen Pedersen er mødt op med en erklæring fra arvingerne, som ingen arv fordrer. Begravelsen har kostet 20 rigsdaler, mens der kun var indtægter for 14 rigsdaler for hans 11 ejendele. Boet bliver derefter overdraget til Christen Pedersen. Underskrifter fra Christen Pedersen, Niels Krogh og Anders Christensen, hvor de to sidste er vitterlighedsvidner.
Opslag 87-88+90-91+96-97: Den 11. januar 1819: Sine Olesdatter, som var gift med Peder Jensen i Nysum, er død. Børn: Søn, Søren Pedersen, 10 uger [1819]. Formynder for barnet: Husmand Niels Jensen i Wisborg. Vurderingsmænd: Niels Krog i Skaarup og kromand Jørgen Christensen i Nysum.  Underskrifter fra Peder Jensen, Niels Jensen, Niels Krog og Jørgen Christensen. Fortsætter den 30. april 1819: Husmand Niels Jensen i Visborg er gift med Sine Olesdatter søster og er dermed nærmeste pårørende til barnet. Den afdøde var tidligere gift med afdøde Søren Nielsen af Sophiendahl i Astrup sogn under Willestrup gods, og boet efter ham er vist endnu ikke gjort op. Underskrifter fra Peder Jensen og Niels Jensen. Fortsætter den 12. november 1819: Sønnen Søren Pedersen er død i august måned. Underskrift fra Peder Jensen.
Opslag 90: Den 7. april 1819: Indsidder Christen Jacobsen Munkholm af Nysum er død. Enken er Else Katrine Jespersdatter. Hendes lavværge er hendes forlovede, gårdmand Jens Pedersen af Nysum. Det vides ikke, om den afdøde har nogen arvinger. Tilsynsværge for forventlige arvinger er Søren Jørgensen. Den afdøde skulle have børn, men som der ikke vides noget om mht. opholdssted de sidste 24 år. Vurderingsmænd: sognefoged Niels Krog og Christen Jørgensen. Underskrifter fra Else Kathrine Jespersdatter, Jens Pedersen, Søren Jørgensen samt vidner: ? J Tryds og Niels Krogh af Skaarup.
Opslag 94: Den 24. september 1819: Aftægtsmand Jørgen Laursen af Nysum er død. Arvinger: Bror, Jens Laursen, som tjener på Gudumlund i Gudum sogn, bror, Søren Laursen af Skaarup i Ravnkilde sogn, som er død og har efterladt sig fem børn, søster, Johanne Laursdatter, som er gift med gårdmand Ole Pedersen af Rold og har 8 børn, søster, Anne Kathrine Laursdatter, som er gift med gårdmand Peder Trads af Nysum. Vurderingsmænd: sognefoged Niels Krogh af Skaarup og Tryde af Nørlund. Mødt på alle arvingers vegne er Peder Trads af Nysum og Jens Lausen af Gudumlund. Peder Trads fortæller, at den afdøde har været syg i de sidste 3 år, og at han har sørget for begravelsen, der kostede 8 rigsdaler. Som betaling for dette får Peder Trads tøjet, der tilhørte Jørgen Laursen, hvilket Jens Laursen er tilfreds med. Underskrifter fra Jens Lausen, Peder Trads og vurderingsmænd Niels Krog samt J. Tryde.
Opslag 104: Den 22. januar 1821: Kirsten Jensdatter, som var gift med Christen Pedersen af Lille Rørbæk i Ravnkilde sogn, er død.

Nogle skifter fra Skårup, Stausgaard og Trads i Ravnkilde sogn

Opslag 124: Den 13. august 1726 [Torstedlund]: Da Jesper Nielsen Smed af Aarestrup dør, og hans ting sættes på auktionen, er nogle af køberne: Søren Kieldsen af Skaarup og Thomas Soldats kone af Skaarup i Ravnkilde sogn.
Opslag 8-10: Den 21. juni 1740: Karen Sørensdatter, som var gift med Jens Laursen af Skårup i Ravnkilde sogn, er død. Børn: Datter, Maren Jensdatter, 5 år [1735]. Der er et mindre overskud i boet, som lægges til barnets mødrene arv. Vurderingsmænd: Søren Nielsen af Neder Ravnkilde og Laust Christensen af Kirkegaard [Over Ravnkilde]. Underskrifter fra Søren Nielsen og Laust Christensen.
Opslag 70-71: Den 7. januar 1747: Thomas Madsen af Skårup i Ravnkilde sogn er død. Enken er Maren Christensdatter. Børn: Søn, Niels Thomesen, 43 år [1704], som tjener hos Jens Bach af Skaarup, søn, Anders Thomesen, som bor i Skårup, datter, Kirsten Thomesdatter, som er gift med Søren Christensen af Skårup, datter, Karen Thomesdatter, som er gift med Jens Nielsen på general Levetzous Gods i Vendsyssel under Aastrupgaard. Lavværge for enken er Jens Christensen af Skårup. Niels og Anders Thomesen er til stede på egne vegne, mens Søren Christensen repræsenterer sin hustru og svoger, Jens Nielsen. Vurderingsmænd: Peder Thomesen og Søren Kieldsen af Skårup i Ravnkilde sogn. Huset er på 10 fag og er i ringe tilstand. Gæld til Kirsten Nørgaard af Skårup. Gælden er langt større end indtægterne, så der er ikke nok til gæld og slet ikke til arv. Enken ønsker ikke at forblive i huset, men hun beordres til at blive der og være ansvarlig for det. Underskrifter fra Maren Christensdatter, Jens Christensen, Niels Thomæsen, Anders Thomæsen, Søren Christensen, Peder Thomæsen og Søren Kieldsen.
Opslag 76-79: Den 11. maj 1748: Gårdmand Christen Nielsen Bødker af Skaarup i Ravnkilde sogn er død. Enken er Helvig Nielsdatter. Børn: Søn, Niels Christensen, 30 år [1718], som er hjemme i dødsboet, datter, Mette Christensdatter, som er gift med Laurs Nielsen af Tulstrup i Grynderup sogn. Vurderingsmænd: Skoleholder Laurids Olufsen af Skårup og Peder Thomasen af Skårup. Gårdens stuehus er på 8 fag. Der er en lade inklusiv fårehus på 9 fag. Stalden mod vest er på 8 fag. Enken og sønnen overtager gården og den gæld, der er i forbindelse med skifteforretningen og lover at betale enhver sit. Fæstebrevet er dateret den 30. januar 1734. Underskrift fra Helvig Nielsdatter, Laust Nielsen, Laurs Olufsen og Peder Thomasen.
Opslag 81-83: Den 24. august 1748: Kirsten Michelsdatter, som var gift med Jens Nielsen Bach af Skaarup i Ravnkilde sogn, er død. Børn: Zidsel Jensdatter Bach. Jens Bach er formynder for datteren.
Vurderingsmænd: Laurids Ollufsen og Niels Bødker af Skårup. Jens Nielsen Bachs søster, Ingeborg Nielsdatter, får noget af Kirsten Michelsdatters gangklæder. Underskrifter fra Jens Nielsen [Bach], Laurs Ollufsen og Niels Christensen [Bødker]. Fortsætter den 7. september 1748: Vurderingsmænd: Laurids Ollufsen og Christen Døstrup af Skaarup i Ravnkilde sogn. Regnskabet gøres op. Underskrifter fra Jens Nielsen [Bach], Laurids Ollufsen og Christen Christensen Døstrup.
Opslag 101-102: Den 31. oktober 1750: Dorthe Pedersdatter af Skårup i Ravnkilde sogn er død. Vurderingsmænd: Anders Schaldborg og Niels Smed af Skaarup. Arvinger: Hendes søster, Kirsten Pedersdatter, som er hustru til Jacob Sørensen af Ravnkilde. Deres søn er Søren Jacobsen af Ravnkilde, som er mødt op, fordi forældrene er syge. Inger Pedersdatter, som er enke efter Anders Degn af Fyrkilde, er mødt op med en fordring. Anna Bertelsdatter, som er kokkepige på Nørlund, er også mødt op med en fordring. Gæld til: Søren Jacobsen for begravelsen, Peder Laursen af Skaarup, Niels Laursen af Skaarup og Peder Jensen af Skaarup i Ravnkilde sogn. Underskrifter fra Søren Jacobsen, Anders Skaldborg og Niels Wistisen Smed.
Opslag 6-8: Den 18. december 1751: Gårdmand Jens Christensen af Skårup i Ravnkilde sogn er død. Enken er Anne Christensdatter. Børn fra forrige ægteskab med Karen Pedersdatter: Søn, Peder Jensen af Fyrkilde, søn, Christen Jensen af Haverslev. Børn fra ægteskab med Anne Christensdatter: Søn, Anders Jensen af Lille Binderup, søn, Christen Jensen, som opholder sig i dødsboet i Skårup, datter, Karen Jensdatter, som er gift med Jens Laursen af Skårup, datter, Appelone Jensen, som er gift med Jacob Madsen Fligemand? af Fyrkilde, datter, Maren Jensdatter, 20 år [1731], som opholder sig i dødsboet. Lavværge for enken er sønnen Christen Jensen i dødsboet. Værge for den umyndige søster er Peder Jensen af Fyrkilde. Vurderingsmænd: Søren Kieldsen og Jens Sørensen af Skårup i Ravnkilde sogn. Gårdens stuehus er på 14 fag. Der er en østre længe på 13 fag, en nordre længe på 12 fag samt en vestre længe på 12 fag. Enken ønsker at overlade gården til sin yngste søn, Christen, imod at hun og den ugifte datter kan forblive på gården. Uægte underskrifter fra lavværge Christen Jensen, Peder Jensen, Jens Larsen, Appelone Jensdatter, Søren Jensen Kieldsen og Jens Sørensen.
Opslag 19-21: Den 26. februar 1752: Enken Karen Madsdatter, der var gift med afdøde Søren Laursen af Skaarup i Ravnkilde sogn, er død. Børn: Søn, Jens Sørensen, 48 år [1704], der opholder sig i dødsboet, søn, Laurs Sørensen, 41 år [1711], der er i København, hvor han tjener professor Thestrup, datter, Mette Sørensdatter, 51 år [1701], datter, Maren Sørensdatter, 37 år [1715], datter, Karen Sørensdatter, 37 år [1715], hvor de to sidste opholder sig i dødsboet. Vurderingsmænd: Søren Kieldsen og Christen Jensen af Skårup. Værge for Laurs Sørensen i København er Jens Laursen af Skaarup. Jens Sørensen overtager gården i Skårup. Underskrifter fra Jens Sørensen, Jens Laursen, Søren Kielsen og Christen Jensen [men ikke ægte]. Fortsætter den 20. juni 1752: Vurderingsmænd: Jens Laursen og Anders Schaldborg af Skaarup. Else Sørensdatter, der var gift med Jens Giedsted i Neder Ravnkilde, men som er død, var også en datter af Karen Madsdatter. Laurs Sørensen i København fraskriver sig arv den 10. april 1752. Underskrifter fra Jens Sørensen, Jens Giedsted, Jens Laursen og Anders Skaldborg [vist ægte]
.
O
pslag 36-37: Den 6. maj 1754: Inger Laursdatter, som var gift med Jens Nielsen Bach i Skaarup, er død. Børn: Datter, Sidsel Jensdatter Bach, ½ år [1754], datter, Kirsten Jensdatter Bach, ½ år [1754] – altså tvillinger.   Vurderingsmænd: Christen Døstrup og Niels Andersen [Skrædder] af Skaarup. Jens Bach er formynder for sine egne børn. Underskrifter fra Jens Bak, Christen Døstrup og Niels Skrædder.
Opslag 49-50: Den 2. oktober 1755: Jeppe Nielsen af Skårup hyrdehus i Ravnkilde sogn er død. Enken er Anne Laursdatter. Der er ingen børn, så arving er: Far, Niels Poulsen af Vester Jølby på Mors. Lavværge for enken er Jens Christensen Tambour af Skårup. Vurderingsmænd: Jens Michelsen og Anders Thomæsen af Skårup i Ravnkilde sogn. Boet bliver registreret med sin få ejendele. Der er gæld til enkens søster, Mette Laursdatter af Nysum i Ravnkilde sogn, samt til tjenestekarlen Peder af Allestrup. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget til enken eller faren at arve. Uægte underskrifter fra Jens Christensen, Jens Michelsen og Anders Thomæsen.
Opslag 50-52: Den 24. september 1755: Christen Christensen Døstrup i Skaarup er død.
Opslag 57: Den 16. august 1756: Maren Sørensdatter, som var gift med Anders Schaldborg i Skaarup, er død.
Opslag 66-67: Den 13. april 1758: Karen Nielsdatter, som var gift med Anders Jensen af Skårup i Ravnkilde sogn, er død. Børn: Søn, Jens Andersen, 4½ år [1753], datter, Anne Andersdatter, 6½ år [1751]. Vurderingsmænd: Jens Laursen og Anders Schaldborg af Skaarup. Underskrifter fra Anders Jensen, Jens Laursen og Anders Skaldborg.
Opslag 118-120: Den 13. marts 1761: Søren Christensen i Stausgaard er død.
Opslag 124: Den 13. april 1761: Maren Sørensdatter, som var gift med Søren Christensen i Stausgaard, er død.
Opslag 145-146: Den 25. juni 1761: Peder Thomassen af Skårup i Ravnkilde sogn er død. Enken er Else Jensdatter. Børn: Søn, Rasmus Pedersen, 35 år [1726], som tjener hos Sr. Mads Galten i Århus, søn, Jens Pedersen, 26 år [1735], som tjener i Århus, datter, Anne Pedersdatter, 30 år [1731], som tjener i Smorup Præstegård, datter, Anne Marie Pedersdatter, som 27 år [1734], som tjener på Nørlund Gods, datter, Inger Pedersdatter, 23 år [1738], som er hjemme hos sin mor i Skårup. Lavværge for enken: Mikkel Jensen af Skårup.  Den ældste bror, Rasmus Pedersen, er formynder for sine umyndige søskende. Vurderingsmænd: Anders Sørensen og Niels Vistisen af Skårup. Gælden er større end indtægterne, og der bliver ikke noget til børnene at arve. Underskrifter fra Else Jensdatter, Michel Jensen, Niels Vistisen Smed og Anders Sørensen.
Opslag 172-173: Den 6. juli 1763: Niels Andersen Skrædder af Skårup
i Ravnkilde sogn er død. Enken er Anne Christensdatter. Børn: Søn, Jens Nielsen, 25 år [1738], søn, Anders Nielsen, 16 år [1747], søn, Christen Nielsen, 14 år [1749], søn, Hans Nielsen, 10 år [1753], søn, Peder Nielsen, 7 år [1756], datter, Giertrud Nielsdatter, 24 år [1739], datter, Karen Nielsdatter, 4 år [1759]. Lavværge for enken er Michel Jensen af Skårup. Formynder for børnene er den ældste bror. Vurderingsmænd: Peder Laursen og Laurs Frandsen af Skårup. Uægte underskrifter fra Anne Christensdatter, Michel Jensen, Jens Nielsen, Laurs Frandsen og Peder Laursen.
Opslag 232-233: Den 5. maj 1769: Anna Christensdatter, som var gift med Niels Andersen Skrædder af Skårup i Ravnkilde sogn, er død.
Børn: Søn, Jens Nielsen, 32 år [1737], søn, Anders Nielsen, 22 år [1747], søn, Christen Nielsen, 19 år [1750], søn, Hans Nielsen, 16 år [1753], søn, Peder Nielsen, 14 år [1755], datter, Giertrud Nielsdatter, 30 år [1739], datter, Karen Nielsdatter, 10 år [1759]. Formynder for umyndige børn er den ældste bror, Jens Nielsen. Vurderingsmænd: Michel Jensen og Rasmus Pedersen af af Skårup i Ravnkilde sogn. Uægte underskrifter fra Jens Nielsen, Michel Jensen og Rasmus Pedersen.
Opslag 252-253: Den 9. juni 1772: Karen Sørensdatter, som var gift med Anders Michelsen af Skårup i Ravnkilde sogn, er død. Arvinger: Søster, Anne Sørensdatter, som var gift med husmand Jens Laursen af Nysum, men som er død og har efterladt sig: Datter, Maren Jensdatter, som er gift med Jens Skrædder af Skårup; Søster, Else Sørensdatter, som er død og har efterladt sig: Søn, Niels Jensen Giedsted af Neder Ravnkilde, søn, Christen Jensen Giedsted af Neder Ravnkilde; Søster, Maren Sørensdatter, som er gift med Peder Laursen af Skårup, bror, Jens Sørensen af Brastrup, bror, Laurs Sørensen i Århus. Vurderingsmænd: Niels Vistesen Smed og Michel Jensen af Skårup i Ravnkilde sogn. Mødt op ved skifteforretningen er Peder Laursen og Jens Skrædder men ingen søskende. Boet er så lille, at begge mænd fraskriver sig arv og gæld. Underskrifter fra Peder Laursen, Jens Skræder, Niels Smed og Michel Jensen.
Opslag 254-256: Den 29. maj 1772: Søren Jensen og hustru Margrethe Christensdatter i Skårup er døde.
Opslag 256-257: Den 15. december 1772: Hans Gerhardsen Kleysner i Skaarup er død.
Opslag 259-260: Den 20. oktober 1772: Jens Michelsen af Skårup i Ravnkilde sogn er død.
Opslag 264: Den 1. juni 1774: Inger Pedersdatter, som var gift med gårdmand Niels Michelsen af Skårup i Ravnkilde sogn, er død. Børn: Datter, Else Nielsdatter, 2½ år [1771]. Vurderingsmænd: Christen Jensen og Niels Wistessen af Skårup. Faren er selv værge og formynder for sin datter. Før skifteforretningen bliver begyndt giver Niels Michelsen hustruens gangklæder og skrin til sin datter, hvilket tilsammen svarer til 18 rigsdaler. Niels Michelsen erklærer, at han vil forblive på gården og sætte bygningerne og besætning i forsvarlig stand. Underskrifter fra Niels Michelsen, Niels Vistesen Smed og Christen Jensen.
Opslag 268-269: Den 13. december 1775: Gårdmand Poul Lauridsen af Skårup i Ravnkilde sogn er død. Enken er Karen Nielsdatter. Børn: Søn, Niels Poulsen, 3 år [1772], søn, Lauridtz Poulsen, ¾ år [1774].  Lavværge for enken er hendes far, Niels Willadsen Smed af Skårup. Formynder for børnene er Niels Poulsen og Lauridtz Poulsen af Skårup i overværelsen af nærmeste pårørende, Jacob Jensen af Damborg i Ravnkilde sogn. Boet bliver registreret. Vurderingsmænd: Anders Christensen og Anders Sørensen af Skårup. Gården er på tilsammen 46 fag, hvoraf stuehuset er på 14 fag, stald og fårehus på 12 fag, den sydlige huslade på 11 fag og den vestre lade på 9 fag. Der er landgæld til Nørlund fra 1768 til 1774 med undtagelse af 1773. Gælden overstiger formuen, og der er ikke noget til enken og børnene at arve. Enken erklærer, at hun vil forblive på gården med børnene og holde den i forsvarlig stand. Uægte underskrifter fra Karen Nielsdatter, Niels Willadsen Smed, Jacob Jensen Damborg, Anders Christensen og Anders Sørensen.
Opslag 270-271: Den 24. januar 1776: Maren Jensdatter, som var gift med Jens Nielsen Skrædder af Skårup i Ravnkilde sogn, er død. Børn: Datter, Anne Jensdatter, 4 år [1772]. Jens Nielsen er selv formynder for sin datter. Før skifteforretningen starter, giver Jens Nielsen sin hustrus gangklæder og kiste til sin datter, hvilket til sammen svarer til 20 rigsdaler. Vurderingsmænd: Peder Lauridsen og Anders Bach af Skårup i Ravnkilde sogn. Jens Nielsen erklærer, at han vil forblive i huset og holde det i forsvarlig stand. Uægte underskrifter fra Jens Nielsen, Peder Lauridsen og Anders Bach.
Opslag 276: Den 21. februar 1777: Kiersten Nielsdatter, som var gift med Jens Nielsen i Skaarup, er død.
Opslag 281-282: Den 2. juni 1777: Michel Jensen af Skårup i Ravnkilde sogn er død. Enken er: Anne Kirstine Thomasdatter. Børn af første ægteskab: Søn, Iver Michelsen, som er gift og bor i Skaldborg i Ravnkilde sogn, søn, Jens Michelsen, som var gift, er død og har efterladt sig i Skårup: Søn, Michel Jensen, 24 år [1753], som er hos moren, søn, Andreas Jensen, 15 år [1762], som tjener på Nørlund, datter, Inger Jensdatter, som tjener i Sønder Onsild præstegård, datter, Else Jensdatter, som opholder sig i Finderup. Vurderingsmænd: Sergent Kløyssener og Jens Mogensen af Skårup by. De umyndige børn repræsenteres af broren Michel Jensen og farbroren Iver Michelsen. Huset er på 10 fag. Der er intet at arve til hverken enken eller børnene. Underskrifter fra Anne Kirstine Thomasdatter, Ivar Michelsen, Mikkel Jensen, J. Kløysner og Jens Mogensen.
Opslag 297: Den 7. august 1779: Boelsmand Niels Michelsen i Skaarup er død.
Opslag 299: Den 1. december 1779: Ellene Christensdatter, som var gift med Anders Christensen Bach af Skårup i Ravnkilde sogn, er død. Børn: Søn, Christen Andersen Bach, 20 år [1759], søn, Christen Andersen Bach, 18 år [1761], datter, Kirsten Andersdatter Bach, 19 år [1760], søn, Anders Andersen Bach, 13 år [1766], søn, Peder Andersen Bach, 4 år [1775]. Vurderingsmænd: Anders Nielsen Krog og Peder Laursen af Skårup. Anders Christensen Bach repræsenterer både sig selv og sine børn. Udgifterne er langt større end indtægterne, og der er intet til børnene at arve. Anders Christensen Bach forbliver på gården. Uægte underskrifter fra Anders Christensen Bach, Peder Laursen og Anders Nielsen.
Opslag 307-308: Den 9. august 1782: Maren Gunnesdatter, som var gift med husmand Anders Christensen Overvad af Skårup i Ravnkilde sogn, er død. Børn: Søn, Christen Andersen Overvad, 6 år [1776], datter, Else Andersdatter Overvad, 3 år [1779]. Anders Overvad er selv værge for sine børn. Vurderingsmænd: Christen Jensen og Anders Nielsen Krog af Skaarup. Der er gæld til Peder Rytter af Lille Rørbæk. Underskrifter fra Anders Christensen, Anders Nielsen [Krog] og Christen Jensen [C.I.S]. 
Opslag 314-315: Den 24. november 1784: Christen Albretsen af Skårup i Ravnkilde sogn er død. Enken er Bodil Christiansdatter. Børn: Søn, Christen Christensen, 10 år gammel [1774], datter. Else Christensdatter, 7 år [1777], datter, Mette Christensdatter, 7 år [1777], datter, Kirsten Christensdatter, 1½ år [1783]. Som børnenes formynder er mødt Johannes Kløysener af Skårup. Enken har vist tidligere været gift med Hans Kløysener. Lavværge for enken er Peder Laursen af Skårup. Vurderingsmænd: Anders Nielsen Krog og Michel Jensen Snedker af Skårup i Ravnkilde sogn. Der er gæld til Niels Pedersen af Kirkegaard [Over Ravnkilde]. Gårdens stuehus er på 10 fag, og der er et udhus på 8 fag. Underskrifter fra J. Kleysener, Peder Laursen, Anders Nielsen og Michel Jensen.
Opslag 319-320: Den 9. juni 1786: Husmand Anders Mogensen af Skaarup er død. Enken er Giertrud Nielsdatter. Børn: Datter, Anna Andersdatter, 9 år [1777], datter, Maren Andersdatter, 5 år [1781], som begge er hjemme hos moren. Lavværge for enken er gårdmand Christen Jensen af Skårup. Værge for børnene er på vegne af deres farbror, Jens Mogensen, som ikke er hjemme, Mikkel Jensen af Skårup. Vurderingsmænd: Christen Andersen Schaldborg af Skårup og Christen Sørensen af Skårup. Gæld til enkens bror, Christen Nielsen, som tjener i Stausgaard, samt enkens bror, Anders Nielsen, som tjener hos Anders Rytter i Ravnkilde. Underskrifter fra Giertrud Nielsdatter, Christen Jensen, M. J.Søn [Mikkel Jensen], Christen Andersen [Schaldborg] og Christen Sørensen.
Opslag 333-334: Den 7. november 1789: Gårdmand Peder Laursen af Skårup er død. Enken er Maren Sørensdatter. Børn: Søn, Niels Pedersen, 32 år [1757], søn, Laurs Pedersen, 31 år [1758], datter, Karen Pedersdatter, 28 år [1761], som alle opholder sig hjemme og er til stede ved skifteforretningen. Lavværge for enken er gårdmand Anders Nielsen Krog af Skårup. Vurderingsmænd: Anders Bak og Søren True af Skårup. Uægte underskrifter fra Maren Sørensdatter, Anders Nielsen [Krog], Niels Pedersen, Laust Pedersen, Karen Pedersdatter, Anders Bak og Søren Pedersen True.
Opslag 350-351: Den 28. juli 1794: Husmand Niels Nielsen Smed af Skaarup er død. Enken er Anne Mikkelsdatter. Børn: Datter, Maren Nielsdatter, som er gift med gårdmand Anders Nielsen Krog af Skårup, datter, Kirsten Nielsdatter, som er gift med gårdmand Christen Hansen i Lille Binderup. Lavværge for enken er Christen Lauridsen af Skaldborg. Vurderingsmænd: Christen Nielsen Blær af Skaldborg og gårdmand Anders Jepsen [underskriver sig med Jensen] af Finnerup. Ifølge fæstebrevet kan enken overtage huset, men det ønsker hun ikke, da hun er gammel og skrøbelig, så hun må flytte til en af hendes sønner, som vil modtage hende. Underskrifter fra Christen Hansen, Anders Nielsen Krog, Christen Larsen, Niels Laursen, Anders Jensen og Christen Nielsen Blær.
Opslag 356: Den 24. decemer 1794: Niels Michelsen Smed i Skaarup er død.
Opslag 359: Den 15. oktober 1795: Søren Sørensens kone i Skårup er død.
Opslag 363-364: Den 17. januar 1797: Anders Nielsen Krog af Skaarup er død.
Opslag 367: Den 17. april 1797: Margrethe Sørensdatter, som var gift med husmand Anders Pedersen Skoemager i Skårup, er død. Børn: Søn, Peder Andersen, 20 år [1777], datter, Margrethe Andersdatter, 14 år [1783]. Anders Skomager er selv værge og formynder for sine to børn. Vurderingsmænd: Anders Christensen Overvad og Laurs Pedersen af Skårup. Der er ikke gæld i boet, så overskuddet deles mellem faren og børnene. Noget af værdien sættes i naturalier, f.eks. dyrene på husmandsstedet, hvilket accepteres af tilstedeværende Laurs Pedersen af Skårup og Christen Pedersen Snedker af Nysum. Underskrifter fra Anders Pedersen [Skomager], Peder Andersen, Anders Christensen [Overvad], Laurs Pedersen og Christen Pedersen [Snedker].
Opslag 13: Den 23. maj 1801: Anders Christensen Overvad af Skaarup er død. Enken er Kirsten Laursdatter. Lavværge for enken er Michel Jensen i Skaarup. Børn: Søn, Christen Andersen i Skaarup, [25 år - 1776], datter, Else Andersdatter, [22 år - 1779]. Værge for Else er hendes farbror, Jens Christensen [Overvad] i Skaarup. Vurderingsmænd: Ole Jensen og Niels Dall, begge af Torstedlund. Gæld til Christen Nielsen i Skaarup, Anders Rytters enke i Skaarup og Laurs Jørgensen i Smorup [præstegård]. Underskrifter fra Kirsten Laursdatter, Christen Andersen, Else Andersdatter, Jens Christensen Overvad, Olle Jensen og Niels Dal.
Opslag 15-16: Den 31. oktober 1801: Gårdmand Christen Andersen Bach af Skaarup er død. Enken er Karen Pedersdatter. Børn: Datter, Maren Christensdatter Bach, 6 år [1795], søn, Anders Christensen Bach, 5 år [1796]. Lavværge for enken er Poul Andersen Krog af Skaarup. Formynder for børnene er deres farbror, Christen Andersen Bach, der er gårdmand i Dalsager [i ? sogn]. Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Laursen af Kirkegaard [Over Ravnkilde] og tømmermand Michel Jensen af Skaarup. Christen Andersen Bach fik gården i 1794 med besætning og inventar. Underskrifter fra Karen Pedersdatter, Christen Andersen Bach, Poul Krog, Niels Laursen og Mikkel Jensen.
Opslag 21-22: Den 11. juli 1802: Maren Mortensdatter, som var gift med Christen Andersen af Stausgaard i Ravnkilde sogn, er død. Børn: Datter, Maren Christensdatter, 29 år [1773], som er gift med sognefoged og gårdmand Hans Nielsen af Brorstrup, søn, Anders Christensen, 26 år [1776], søn, Peder Christensen, 17 år [1785], datter, Johanne Christensdatter, 13 år [1789], de yngste 3 var hjemme hos moren. Værge for umyndige børn er gårdmand Christen Bisgaard af Fyrkilde. Hans Nielsen af Brorstrup er til stede på sin hustrus vegne. Vurderingsmænd: Laurs Sørensen af Haverslev og gårdmand Niels Andersen af Ny Overvad. Datteren Johanne arver morens gangklæder. Underskrifter fra Hans Nielsen af Brorstrup, Anders Christensen, Christen Pedersen Bisgaard af Fyrkilde, Laurs Sørensen af Haverslev og Niels Andersen af Ny Overvad.
Opslag 28-29: Den 10. juli 1804: Husmand Søren Gregersen af Skårup i Ravnkilde sogn er død. Enken er Karen Jensdatter. Børn: Søn, Jens Sørensen, 11 år [1793], datter, Karen Sørensdatter, 6 år [1798], datter, Anne Sørensdatter, 4 år [1800], alle hjemme hos moren. Børn fra første ægteskab: Datter, Anne Sørensdatter, 22 år [1782], som tjener i Kirkegaard [Over Ravnkilde] hos skoleholder Kleysener, datter, Maren Sørensdatter, 19 år [1785], som tjener i Kjelgaard under Guddumlund Gods. Lavværge for enken er Niels Andersen Krog af Skårup. Værge for umyndige børn er Christen Andersen Smed, som er gift med børnenes faster. Enken er nu forlovet med Søren Christensen Smed. Gæld til forpagter Niels Poulsen på Nørlund og Christen Andersen Smed. Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Laursen af Kirkegaard [Over Ravnkilde] og Mikkel Jensen af Skårup. Underskrifter fra Karen Jensdatter, Niels Andersen, Christen Smed, Niels Laursen og Mikkel Jensen.
Opslag 29-30: Den 10. juli 1804: Gårdmand Søren Laursen af Skårup i Ravnkilde sogn er død. Enken er Anne Sørensdatter. Lavværge for enken er husmand Niels Laursen af Skårup. Værge for de umyndige børn er deres farbror, gårdmand Jørgen Laursen af Nysum. Vurderingsmænd: sognefoged Niels Laursen og husmand Mikkel Jensen af Skårup. Gæld til Christen Nielsen Christophersen af Skårup, snedker Christen Pedersen af Nysum, gårdmand Niels Graversen af Store Rørbæk, sognefoged Niels Laursen af Kirkegaard, husmand Søren Sørensen af Skårup, Peder Nielsen af Skårup, indsidder Anne Kieldsdatter af Skårup, husmand Jens Christensen Overvad af Skårup, murmester Christian Møller i Store Rørbæk, husmand Niels Christensen af Skårup og tjenestekarl Peder Andersen af Skårup. Underskrifter fra Anne Sørensdatter, Niels Laursen af Skårup, Jørgen Laursen, Niels Laursen af Kirkegaard og Mikkel Jensen. Fortsætter den 8. november 1804: Skoleholder Kleysner er mødt op som vurderingsmand i stedet for sognefoged Niels Laursen, da denne er forhindret. Lavværge for enken er nu Jens Christensen Brønnum af Skårup. Fæstebrevet er dateret den 27. oktober 1789. Der er en del fordringer fra herskabet, dvs. Nørlund Gods. Der er en fordring af Peder Villadsen af Broulstrup, og der skal betales løn til gårdens karl, Peder Sørensen, som er enkens bror. Konklusionen er, at boet er fallit. Der skal betales til Christen Snedker af Nysum for ligkisten og til Kirsten Jensdatter for det leverede i forbindelse med begravelsen. Enken forbliver på gården og overtager fæstebrevet. Underskrifter fra Anne Sørensdatter, Jens Christensen, og til vitterlighed af J. Klysener og Mikkel Jensen.
Opslag 31: Den 17. december 1804: Inger Andersdatter, som var gift med Jens Andersen Skaldborg i Skaarup, er død.
Opslag 36-37: Den 30. juli 1806: Niels Laursen og hustru Else Jensdatter af Skårup i Ravnkilde sogn er begge døde.
Opslag 48-49: Den 28. september 1808: Gårdmand Laurs Pedersen af Skårup i Ravnkilde sogn er død. Enken er Maren Nielsdatter. Børn: Søn, Peder Laursen, 13 år [1795], datter, Maren Laursdatter, 6 år [1802], søn, Niels Laursen, 2 år [1806]. Lavværge for enken er Mikkel Jensen af Skårup. Formynder for umyndige børn er deres farbror, Niels Pedersen af Skårup. Vurderingsmænd: Niels Laursen og Niels Andersen, nok begge af Skårup. Underskrifter fra Maren Nielsdatter, Michel Jensen, Niels Pedersen, Niels Laursen og Niels Andersen.
Opslag 63-64: Den 20. maj 1813: Christen Andersen Smed af Skårup i Ravnkilde sogn er død. Enken er Maren Gregersdatter. Børn: Søn, Anders Christensen, søn, Søren Christensen, som begge er umyndige. Lavværge for enken er Peder Bisgaard af Skårup. Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Krog og Mikkel Snedker af Skårup i Ravnkilde sogn. Børnene er blevet enige med enken om, hvilken arv de skal modtage, og de ønsker således ikke, at der afholdes noget skifte. Arven består af Christen Smeds kiste og gangklæder. Underskrifter fra Maren Grægersdatter, Anders Christensen, Søren Christensen, Peder Bisgaard og som vitterlighedsvidne sognefoged Niels Andersen Krog.
Opslag 83-85: Den 3. december 1818: Anne Sørensdatter, som var gift med gårdfæster Jens Sørensen Brønnum af Skårup i Ravnkilde sogn, er død. Børn: Datter, Anne Katrine Sørensdatter, 29 år [1789], søn, Søren Sørensen, 22 år [1796], søn, Laurs Sørensen, 20 år [1798], søn, Anders Sørensen, 17 år [1801], søn, Søren Sørensen, 14 år [1804]. Alle børn er til stede med undtagelse af Anders. Børnenes formynder er deres farbror, Poul Sørensen af Østerbølle. Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Krogh og gårdmand Laurs Bisgaard af Skårup i Ravnkilde sogn. Fæstebrevet er dateret den 30. november 1804 efter synsforretning den 24. oktober 1804. Gårdens dyr og indbo registreres. Underskrifter fra Jens Brøndum, Poul Sørensen, Niels Krog og Laurs Christensen Biisgaard.
Opslag 129: Den 3. januar 1824: Dorthe Christensdatter, som var gift med Niels Lucassen af Skårup i Ravnkilde sogn, er død. Dorthe Christensdatter efterlader sig ægtemanden og tre umyndige børn. Niels Lucassen vil blive boende i uskiftet bo ifølge forordningen af juni 1799. Der angives ikke yderligere i skiftebogen.
Opslag 129-130: Den 6. februar 1824: Tjenestekarl Niels Pedersen af Skårup i Ravnkilde sogner død. Vurderingsmænd: Niels Andersen Krogh af Skaarup og Frederich Rasmussen. Arvinger: Peder Larsen af Skaarup, som er søn af afdøde gårdmand Lars Pedersen, der er bror til afdøde Niels Pedersen, husmand Andreas Otte af Ersted, der er gift med Kirsten Christensdatter, som er datter til afdøde Karen Pedersdatter, der er søster til Niels Pedersen, tjenestedreng Niels Laursen på Nørlund, som er umyndig og søn af ovennævnte Lars Pedersen, Maren Laursdatter, som er ugift og en datter af Lars Pedersen. Peder Larsen er mødt op på vegne af arvingerne. Underskrifter fra Peder Laursen, Andreas Otte, Niels Krogh og F. Rasmussen.

Andet fra Skårup og Stausgaard:

1.    Under Nørlund Gods er der nogle militærarkiver, og her er en sag fra denne på image 100 til 105. Den 9. september 1777 drager karlene Jens Andersen, som er født i Skårup og døbt den 11. november 1753 i Ravnkilde kirke som søn af Anders Jensen og Karen Nielsdatter af Skaarup, og Christen Nielsen Stausgaard, som er født i Nysum og døbt den 6. februar 1757, begge af Ravnkilde sogn, til markedet i Hobro fra Smorup præstegård, hvor de er i tjeneste. Ingen af dem vender tilbage til Nørlund. Begge karle efterlyses derfor i tillæget til De Jydske Efterretninger den 14. november 1777. Jens Andersen er 25 år, middelmådig af statur, smal over skuldrene samt med et lidet rundagtigt og skarp koparret hoved samt har kruset hår. Christen Nielsen Stausgaard er 20 år og endnu ikke konfirmeret som følge af sin skødeløshed, uartighed og vankundighed. Christen er høj og smal samt bred over skuldrene. Han han et rundagtigt og glat ansigt samt ser godt ud med lysebrunt hår. De to unge karle skal pågribes og føres tilbage til Nølund. Beslutningen om at efterlyse dem tages den 23. oktober 1777. Den 9. december 1777 er drengene endnu ikke dukket op i sognet. Den 12. januar 1778 er Jens Andersen Skaarup åbenbart fundet, idet han som straf tvinges til at blive husar i 6 år, hvilket bekræftes i Kolding af Gabler. Den 13. januar 1778 er Christen Nielsen Stausgaard også fundet, og han tvinges til at blive rytter i 6 år, hvilket bekræftes i Fredericia af C. F. Kiel, som er adjudant og major i regimentet.

Fra Jydske Efterretninger den 14. november 1777, hvor Jens Andersen af Skårup og Christen Nielsen Stausgaard af Nysum efterlyses.

Ravnkilde og Haverslev-drenge i lægdsrullerne

Under Nørlund Gods er der en lægdsrulle over Haverslev by og sogn, dateret 1742 på opslag 14. Den siger, at følgende fæstebønder hører under godset:
Hans Laursen på matrikel 14 og 15
Mads Nielsen på matrikel 13 og 17
Povel Byrgesen på matrikel 1.
Fra Vestby er der fæstebonden:
Niels Pedersen på matrikel 1.
Ingen af ovennævnte har aktive enrulleret.

Der er endnu en Haverslev-lægdsrulle fra den 30. april 1745 på opslag 15. Den indeholder
Christen Christensen
Jens Rytter
Jacob Sørensen
Laurs Sørensen
Anders Ollesen
Jesper Nielsen
Vogn Clausen
Christen Jensen
Jens Muurmester

Da 5. udskrivningskreds får lavet tillægslægsrulle for 1861, er der følgende om Ravnkilde og Haverslev sognes tilflyttere:

Opslag 3 Ravnkilde sogn:
121: Far: Christen Nielsen, søn, Hans Christensen, født i Plejlstrup i 1826, 61 ½ tomme høj [1,61 m], fra 29-5 1849 soldat + en hel del.
123: Far: Anders Laustsen, søn, Jens Andersen, født i Kirkegaard [dvs. nord-Ravnkilde] den 27. januar 1847, 60 tommer høj i 1872 [1,57 m], 1870 landmand + mere.
124: Far: Laurs Sørensen, søn, Niels Laursen, født i Nørlund Ladegaard den 15. september 1846, 65 ½ tomme høj [1,71 m], 1869 platfodet + noget mere.
125: Mor: Karen Christensdatter, søn, Jens Christian Nielsen, født i Lille Rørbæk den 11. marts 1847, 66 ¾ tomme høj [1,75 m], 1870: Landmand, ? ?  og platfodet mv.

Opslag 5-6: Haverslev sogn:
22: Far: Anders Andersen, søn, Jens Christian Andersen, født i Frendstrup i 1838, 63 ¼ tomme høj [1,65 m], fra 78-32 + mere.
23: Mor: Kirstine Christensdatter, søn, Laurs Christian Laursen, født i Sønderøxe i 1826, 62 ¾ tomme høj [1,64 m], fra 78-24 + mere, Viborg 129-0-6.
25: Far: Johan Gustav Nielsson, søn, Jacob Alfred Nielsson, født i Sverige i 1844, 61 ½ tomme høj [1,61 m], mest omkring 1867.
26: Far: Jens Larsen, søn, Jacob Jensen, født i Haverslev den 27. juni 1846, 62 ¾ tomme høj [1,64 m], pas til Amerika mv.
81: Far: Søren Laursen, søn, Jens Christian Sørensen, født i Aars den 22. marts 1847, conf. 1861, 108s5

Adkomstdokumenter fra Nørlund Gods

Under DIS findes der en bog med adkomstdokumenter under Nørlund Gods. Her er nogle eksempler:

Image 320:
Den 17. marts 1903: Købekontrakt: Søren Christian Pedersen, der for tiden er staldkarl på Haverslevgaard, køber ejendommen på matrikel 23 i Haverslev. Købesummen er 2.500 kroner, hvoraf udbetalingen er 250 kroner. Den hidtidige forbindelsesvej over Bakgaards jorde fra matrikel 23 mod Haverslev, Gammelholmsvej, kan erhverves. Underskrevet af Søren Chr. Petersen. Skødet overdrages den 13. december 1904.
Image 323:
Den 2. januar 1903: Nørlund sælger til Niels Petersen Terkildsen matriel 1e i Vestby i Haverslev sogn. Købesummen af herligheden er 80 kroner.
Image 324:
Den 25. oktober 1903: Nørlund sælger til Niels Thoft matrikel 2 i Vestby i Haverslev sogn. Niels Thoft er arvefæster af gården. Under matrikel 2 hører matrikel 2a, 2b og 2c. Købesummen for hele herligheden af 1.100 kroner. Uægte underskrifter fra Niels Thoft og til vitterlighed af J. Meyer og M. Iversen. Den 20. november 1903 køber Niels Thoft desuden matrikel 2d. Prisen for parcellen er indbefattet i de 1.100 kroner. I kontrakten efterfølgende angives, at Niels Thoft allerede har solgt to parceller til husmandslodder. De 1.100 kroner skal betales kontant den 11. december 1903, idet Niels Thoft tager et lån i hovedparcellen.

Nogle skifter fra Nørager og Durup

Opslag 1-4: Den 30. januar 1719: Laust Christensen Høst af Nørager er død. Enken er Sophie Macrabia. Børn: Søn, Jacoba Macrabia, 6 år [1713]. Formynder for drengen er hans morbror, Nicolaj Macroby, der er borger og handelsmand i København. Vurderingsmænd: Morten Pedersen og Niels Nielsen af Nørager. Underskrifter fra Morten Pedersen og NNS [Niels Nielsen]. Fortsætter den 27. februar 1719: Hustruen kaldes nu Anne Kierstine Sophie Macrobia og sønnen Jacoba Macrobia. Drengens rette formynder er hr. Jens Høst til Favring og Søby boende i Nær Præstegaard. Sammen underskrifter. Fortsætter den 20. marts 1719: Drengen kaldes nu Jacobo Machrobia og den afdøde Laust Høst og Lauritz Høst. Arven er 519 rigsdaler. Samme underskrifter.
Opslag 32-33: Den 27. juni 1737: Kirsten Knudsdatter, som var gift med Lars Svenningsen i Nørager, er død. Vurderingsmænd: Peder Elkier og Christen Degn af Nørager. Boet vurderes. Fortsættes den 17. juli 1737: Morten Nielsen Ulits er der på konens vegne, dvs. Anne Tomesdatter, som er den afdødes søsters datter. Hustruen til Anders Als, dvs. Mette Nielsdatter, er der på sin afdøde mands vegne. Der er gæld til: Søren Smed af Nørager, Niels Ulitz i Nørager, mølleren i Flouhe Mølle samt en tjenestepiges løn. Ægtemanden kaldes nu for Laurids Svenningsen. Underskrifter fra Christen Christensen [Degn], Peder Christensen [Elkier], Niels Andersen Ulitz, Lars Svenningsen og Mette Nielsdatter.
Opslag 32: Den 14. april 1737: Christen Rytter er død. Vurderingsmænd: Peder Elkier og Niels Ulitz af Nørager. Intet yderligere navnemateriale på skiftet.
Opslag 41-43: Den 3. juli 1739: Søren Jacobsen Skrædder i Nørager er død. Enken er Inger Andersdatter. Vurderingsmænd: Jacob Mauritzen og Christen Christensen Degn af Nørager. Børn: Søn, Jacob Sørensen, 9-10 år [1729]. Underskrifter fra Jacob Maustsen og Christen Christensen [Degn]. Forsætter den 17. juli 1739: Intet nyt. Samme underskrifter. Fortsætter den 24. juli 1739: Lavværge og formynder er mølleren i Housle Mølle [Højslev mølle?]. Enken forbliver i huset. Samme underskrifter. Fortsætter den 9. maj 1740: Som formynder undnævnes nu Jens Pedersen i Store Binderup, som er svoger til Inger Andersdatter, som senere kaldes Inger Batum. Underskrifter fra Jens Pedersen, Jørgen Pedersen af Binderup, Jacob Jacobsen og Lars Nielsen.
Opslag 56-58+60+62: Den 9. oktober 1746: Gotlieb Heer i Durup er død. Enken er Birgete Luckasdatter af Durup by. Lavværge er sognepræsten Gunder Kiersing af Durup og senere Friderich Wiium. Vurderingsmænd er Jens Poulsen af Wovelsholm og Peder Elkier af Nørager. Herredsfogden Christen Testrup nævnes. Fortsætter den 20. oktober 1746: Vurderingsmænd: Jens Poulsen af Wovelsholm og Peder Christensen Elkier af Nørager. Gotlieb skyldte pastor Kiersing penge. Der er også en obligation fra Christen Sørensen Testrup samt en fordring fra Morten Kircheterp i Hobro samt fra Taarsdal møller Christen, Jens Poulsen samt Michel Poulsen i [Kongens] Tisted. Fortsætter den 13. januar 1747: [Siden mangler, bortset fra dette.]
Opslag 59-60: Den 17. oktober 1746: Inger Brodersdatter er død i Peder Madsens hus i Durup. Vidner: Niels Mortensen og Anders Bendtzen af Durup. Enkemanden er Lauritz Kieldsen – også kaldet Laust Kielsen. Inger Brodersdatters mor er Karen Nielsdatter, som er til stede. Der er åbenbart ingen børn.
Opslag 63+64: Den 8. december 1747: Anne Sørensdatter i Nørager er død. Enkemanden er Peder Christensen Elkier af Nørager. Vurderingsmænd: Jacob Jacobsen og Frands Christensen af Nørager. Bortskyld til: Jens Ladefoged på Nøragergaard, Knud Frandsen på Nøragergaard, Laust i Syenerup, Jacob Jacobsen i Nørager, 3de års husleie. Søn: Peder Pedersen Elkier i Nørager. Poul Michelsen i Kongens Tisted nævnes, samt Peder Pedersen [Elkier]s datter, Kiersten Pedersdatter Elkier foruden Jens Vognsen i Tollestrup [i Hvilsom sogn]. Fortsætter den 5. juni 1748: Vidner: Jacob Jacobsen og Michel Jacobsen af Nørager. Skiftet afsluttes.
Opslag 71-74: Den 30. april 1748: Karen Knudsdatter i Nørager er død i sit hus [Kirkebog mangler for perioden]. Vurderingsmænd: Frands Christensen og Peder Thomsen Skræder af Nørager. Der er en enkemand. Bortskyldig til: Erich Moustsen i Nørager, Laust Fugelsang af Nørager, Søren Smed i Nørager og Søren Overgaard i Bonderup. Fortsætter opslag 73 med den 29. maj 1748: Vidner er Jacob Moustsen og Peder Nielsen i afdødes hus.  Knud Frandsen er til stede samt Frands Christensen af Nørager. Brøstfældighed i huset kræver reparation. Fortsætter den 5. juni 1748: Vidner: Hagen Erichsen og Niels Nørager af Nørager.
Opslag 80-83+104+111-112: Den 9. december 1748: Niels Pedersen af Nørager er død. Arvinger: Bror, Jens Pedersen af Skivum, bror, Thøger Pedersen af Sønderup, søster, Anne Pedersdatter af Skærbæk. Niels Pedersens hustru, Karen Knudsdatter, var død tidligere. Vurderingsmænd: Jens Jacobsen og Michel Nielsen af Nørager og de samme alle dage. Boet bliver registreret, hvoraf der står en ko hos Thøger Christensen af Nørager. Michel Nielsen siger, at der hos Anders Skrædder af Kongens Tisted står et par kvier samt er noget blågråt stof til en kjortel. Tjenestepigen Anne Jensdatter kender ikke til mere, der skal registreres. Anne Jensdatter forbliver i huset og passer det indtil videre. Fortsætter den 8. januar 1749: Niels Pedersens bror, Jens Pedersen af Skivum er til stede. Gunder Kiersing er mødt og siger, at han har et lam og et får til gode. Der er gæld til degnen Wium af Stenild, Søren Smed af Nørager, Michel Jacobsen af Nørager for rug, Søren Overgaard af Bonderup i Kongens Tisted sogn, Michel Nielsen af Nørager for brændevin, Erik Moustsen af Nørager, Jacob Jacobsen samt Jens Moustsen af Guldager i Simested sogn. Fortsætter den 20. januar 1749: Frands Christensen af Nørager er mødt på vegne af Niels Madsen Møller af Højslev Mølle i Simested sogn for at fordre penge. Christen Møller af Torsdal Mølle fordrer også penge. Herman Winhmester af Nøragergaard fordrer også penge på vegne af godset for ligkisten. Fortsætter den 31. marts 1749: Samme vurderingsmænd som tidligere. Fortsætter den 25. juli 1749: Der er ikke mødt nogen arvinger op, men et dokument beviser, at de er blevet indkaldt, dvs. Thøger Pedersen af Sønderup, Jens Pedersen af Skivum og Anne Pedersdatter af Skærbæk. Fortsætter den 24. december 1750: Der er mere gæld til Jens Povelsen i Vøvelholm og Lars Fugelsang af Nørager.
Opslag 84+90-91+94-95+102-103: Den 29. marts 1749: Peder Pedersen Elkier i Nørager er død [Kirkebog mangler for perioden]. Vidner: Jacob Jacobsen og Christen Christensen af Nørager. Michel Jacobsen nævnes. Fortsætter den 19. maj 1749: Vidner: Christen Christensen og Jacob Jacobsen af Nørager. Peder har 2 sønner: Jens Pedersen Elkier og Søren Pedersen Elkier. Der er også 2 døtre, hvis formynder er farbror Niels Pedersen Elkier, som tjener på Nøragergaard. Lavværge for enken er Hagen Erichsen af Nørager. Frands Christensen har en fordring. Underskrivere af Nørager er: Jens Jacobsen, Michel Jacobsen og Kield Ankersen. Forsætter den 30. maj 1749: Der er ikke flere, som har meldt sig som arvinger. Fortsætter den 30. juni 1749: Frands Christensen er til stede med sin fordring.
Opslag 85-86+91-94+99-100+103-105+107: Den 9. maj 1749: Peder Thomasen [Tomadsen Skræder] i Nørager er død [Kirkebog mangler for perioden]. Vidner: Jacob Jacobsen og Frands Christensen af Nørager. Der er en enke ved navn Maren Jensdatter. Hendes bror er Johannes Jensen.  Peder Thomsens mor var Maren Jensdatter i Hvam, der også har en datter ved navn Anne Thomasdatter. Johannes [Jensen] og Jens [Jensen] [som er Johannes Jensens bror] nævnes og er mødt op. Fortsætter den 30. maj 1749: Vurderingsmænd: Jacob Jacobsen og Frands Christensen af Nørager. Tjenestepigen er Anne Pedersdatter. Else Mouritsdatter, som tjener i Kongens Tisted nævnes. Jacob Mouridsens hustru, Karen Michelsdatter, som tilstod… Jens Jensen har betalt efter vurdering. 4 mænd: Anders Lund og Morten Pedersen af [Kongens] Tisted samt Søren Overgaard og Christen Nielsen af Bonderup [i Kongens Tisted sogn] er der om husets brøstfældighed. Underskrives af Jacob Jacobsen og Frands Christensen af Nørager. Fortsætter den 24. juli 1749: Enkens bror, Jens Jensen, fremlægger et brev, at arvingerne var blevet indkaldt. Enken ved fra Maren Holm, at der i Randers skal tjene til Hans eller Niels Hasselbachs en søster til Peder Thomasen, nemlig Karen Thomasdatter, og i København tjener 2 søstre, nemlig Johanne og Giertrud Thomasdatter, men Maren Holm ved ikke, hvor i København. Maren Holm = Maren Jensdatter Holm i Hvam. Lars Andersen i Hvam nævnes for hans hustru, Thomas Thomasen Holm i Rold og Peder Thomasen Holm i Store Binderup som fødte værger. Maren Holms døtre er Anne Thomasdatter og Mette Thomasdatter, og sidstnævnte er gift med Lars Andersen i Hvam. Nu næves Thomas Brask og Peder Brask i Hvam foruden Niels Brask i Giedsted. Fortsætter den 18. september 1749: Enkens bror, Jens Jensen af Nørager er til stede. Enken er ikke gravid! Fortsætter den 30. september 1749: Lars Andersen i Hvam er mødt op på sin hustrus vegne.
Opslag 86-87 + 100-101: Den 2. maj 1749: Erich Mouridsen af Nørager er død. Enken er Maren Andersdatter. Børn: Datter, Anne Erichsdatter, datter, Anne Marie Erichsdatter.
Vurderingsmænd: Jacob Jacobsen og Jens Jacobsen af Nørager. Fortsætter den 13. juni 1749: Der er fire mænd til stede fra Nørager: Jacob Mauritzen, Michel Nielsen, Michel Jacobsen og Christen Christensen. Gæld til: Peder Jensen i Bisgaard, Jens Poulsen i Nørreholm, Mads Madsen af Hvam, Jacob Christensen i Durup, Anders Bach i Torrup [Torup i Simested sogn]. Og til sønner?: Niels Erichsen, som tjener hos Aspach i Kongens Tisted og Jørgen [Erichsen] i Hvam. Nævnes: Kiersten Erichsdatter i Viborg, Johanne Erichsdatter, som tjener hos herredsfoged Testrup og Anne Marie Erichsdatter i Nørager. Anders Erichsen er i stærvboet [Nørager]. Moust Erichsen i stærvboet [Nørager], mens Anne Erichsdatter og Nicolaj Erichsen tjener hos Kiersing i Durup. Lavværge er Hagen Erichsen af Nørager.
Opslag 97-98+103+106-107+117: Den 2. juni 1749: Anne Pedersdatter i Nørager er død. Enkemanden er hyrden Jens Thomasen. Vidner: Frands Christensen og Jacob Jacobsen af Nørager. Fortsætter den 1. juli 1749: Michel Nielsen, Hagen Erichsen og Peder Jensen i Bisgaard nævnes. Fortsætter den 14. juli 1749: Ingen nye var til stede for at forette noget. Fortsætter den13. oktober 1749: Michel Nielsen af Nørager fremkommer med krav til boet på vegne af major Rosencrone. Der er søgt efter arvinger, men ingen indfandt sig. Fortsætter den 24. oktober 1749: Arvinger er Christen Christensen Søndergaard, Maren Christensdatter, som var gift med Laust Nielsen i Lille Brøndum, Anne Christensdatter, som var gift med Niels Andersen i [Kongens] Tisted, Mette Christensdatter, som var gift med Jens Christensen i Bælum, Jens Rasmussen og Peder Rasmussen af Smide, Maren Rasmusdatter, Lars Rasmussen Ravnborg i Gravens Hedehus, samt Lauritz Smed af Bælum på hustruen Anne Rasmusdatters vegne. Fortsætter den 12. oktober 1749: Alle arvinger giver afkald på arv, da der kun er ganske lidt. Underskrives af Christen Christensen Søndergaard, IRS [Jens Rasmussen], ILS [?], PRS [Peder Rasmussen], MCD [Maren Christensdatter], MRD [Maren Rasmusdatter], MCD [Mette Christensdatter].
Opslag 108-109+118-119: Den 29. maj 1750: Kiersten Danielsdatter, som var enke efter Lauritz Svenniksen af Nørager i Durup sogn, er død. Vurderingsmænd: Jacob Jacobsen og Michel Jacobsen af Nørager. Kirsten er død
hos Jeppe Andersen af Nørager. Fortsætter den 27. juni 1750: Anne Lang [=Anne Danielsdatter] af Nørager nævnes. Hendes [Maren Mortensdatters] mor var Anne Danielsdatter, som opholdt sig hos sin søster, Maren Danielsdatter af Nørager, som allerede er død. Maren Mortensdatter, som tjener i Gislum, er mødt op. Kiersten Mortensdatters søn, Morten Jensen af Gislum, nævnes. Underskrives af Jacob Jacobsen og Michel Jacobsen. Fortsætter den 25. april 1751: Vidner: Jacob Jacobsen og Christen Christensen af Nørager. Hagen Eriksen af Nørager nævnes. Boet afsluttes.
Opslag 110-111: Den 13. november 1750: Jacob Mouritsen af Nørager i Durup sogn er død. Enken er Karen Michelsdatter. Børn: Søn, Michel Jacobsen, søn, Jacob Jacobsen, søn, Jens Jacobsen, som alle er i Nørager. Vurderingsmænd: Christen Jacobsen og Hagen Erichsen af Nørager. Fortsætter den 20. december 1750: Boet opgøres. Der er en fordring fra Frands Christensen.
Opslag 158-159: Den 13. februar 1753: Hustruen til Jacob Christensen af Durup er død. Børn: Navne angives ikke. Vurderingsmænd: Jacob Jacobsen og Christen Christensen af Nørager. I boet er en panteobligation, der er dateret den 2. maj 1752. Niels Smed af Store Rørbæk står frem på vegne af etatsråd Rosencrone. Søren Pedersen af Kjemtrup i Grynderup sogn står frem med en fordring på vegne af Jacob Christensens børn. Niels Østergaard af Grynderup står frem med en fordring på vegne af enkemanden. Jens Sørensen og Niels Madsen af Grynderup står frem med fordringer. Enkemanden vedstår ikke den fordring, der er fra Jens Erichsen af Skærshale i Simested sogn. Søren Christensen af Kjemtrup i Grynderup sogn har en fordring fra Lars Mørk. Underskrifter fra Jacob Jacobsen og Christen Christensen. 
Opslag 197-198: Den 4. juli 1763: Jacob Jacobsen, som har haft Rugaard i Nørager i fæste, er død. Vurderingsmænd: Christen Andersen og Michel Nielsen af Nørager. Arving er Jacob Jacobsens bror, Jens Jacobsen af Nørager. Underskrifter fra Christen Andersen og Michel Nielsen, hvoraf kun den sidste kan skrive selv.
Opslag 198: Den 19. marts 1764: Husmand Jens Nielsen af Nørager i Durup sogn er død. Enken er Else Jensdatter. Børn: Datter, Anne Jensdatter, som er gift med Niels Røydrup af Store Rørbæk, datter, Else Jensdatter, som er ugift og tjener hos Jacob Christensen af Bonderup i Kongens Tisted sogn. Lavværge for enken er Anders Smed af Nørager. Niels Røydrup af Store Rørbæk er formynder for sin hustru, mens farbroren, Michel Nielsen af Nørager, er formynder for den yngste datter, Else Jensdatter. Vurderingsmænd: Jens Jacobsen og Niels Nielsen Biørn af Nørager. Boet bliver registreret. Niels Røydrup fortæller, at han har betalt enken for en ko efter mandens død. Der er betalt gæld til Kirketerp i Hobro, jomfru Ingeborg Munck på Ømark samt til Christen Villumsen af Korsø i Simested sogn. Desuden fordrer Poul Michelsen af Aars og Niels Degn af Kongens Tisted for gæld. Selv hvis fordringerne skal betales, er der vist overskud i boet. Uægte underskrifter fra Niels Nielsen Biørn, Jens Jacobsen, Anders Christensen Smed, Niels Nielsen Røydrup samt Michel Nielsen.
Opslag 198-199: Den 2. juni 1764: Peder Nielsen af Nørager i Durup sogn er død. Enken er Christiane Adamsdatter. Arvinger: Bror, Michel Nielsen, bror, Anders Nielsen, bror, Niels Nielsen, som er død og har efterladt sig: Søn, Morten Nielsen, brorsøn, Niels Nielsen, som begge er myndige, bror, Jens Nielsen, som er død og har efterladt sig: Datter, Anne Jensdatter, som er gift med Niels Nielsen Røydrup af Store Rørbæk, datter, Else Jensdatter, som er ugift. En søster er, Mette Jensdatter, som er gift med Christen Villumsen af Korsø i Simested sogn [men hun er vist uægte]. Deres farbror, Michel Nielsen, er formynder for dem. Lavværge for enken er Johan Smed af Nørager. Vurderingsmænd: Anders Christensen Smed og Hagen Erichsen af Nørager i Durup sogn. Peder Nielsen er død den 1. juni 1764 i sit hus. Det forholdsvis lille dødsbo bliver registreret. Underskrifter fra Johen Smed, Anders Nielsen, Morten Nielsen, Christen Villumsen, Niels Røydrup, Anders Christensen Smed og Hagen Erichsen.
Opslag 201-202: Den 21. juni 1765: Jens Jacobsen af Nørager i Durup sogn er død. Enken er Karen Hansdatter. Børn: Datter, Kirsten Jensdatter, ¾ år [1764]. Formynder for datteren er hendes farbror, Niels Jacobsen af Store Rørbæk. Lavværge for enken er Søren Nielsen af Kastrup i Testrup sogn. Vurderingsmænd: Jens Jacobsen og Michel Nielsen af Nørager. Boet bliver registreret, men det er ikke stort. Enken lover at betale boets gæld imod at blive boende i huset. Underskrifter fra Niels Jacobsen, Søren Nielsen af Kastrup, Jens Jacobsen og Michel Nielsen.
Opslag 203-205: Den 18. oktober 1765: Anne Sørensdatter, som var gift med smeden Christen Jensen Ulstrup på Ømark i Durup sogn, er død. Vurderingsmænd: Jens Jacobsen og Michel Nielsen af Nørager. Underskrifter fra Jens Jacobsen og Michel Nielsen. Indboet gøres op. Underskrifter fra Christen Jensen Ulstrup. Fortsætter den 18. november 1765: Vurderingsmænd: Friderich Snedker af Nørager og Mads Muurmester af Durup. Børn: Søn, Jens Christensen Ulstrup, som bortrejste til Amsterdam i Holland i 1747. Arving er således morbroren, Thomas Sørensen i Vognsild. Fortsætter den 18. juni 1767: Der har været indsat en indrykning efter arvinger i avisen Priviligerede Kiøbenhavnske nr. 7, 8 og 10 i 1766. Ingen har hørt fra Jens Christensen Ustrup siden den 10. maj 1747. Ingen andre arvinger er mødt op, og arvingen er derfor stadigvæk morbroren, Thomas Sørensen af Vognsild. Der bliver fremlagt en fordring fra seig. Ditlef Fischer på Hvidstedgaard i Vendsyssel på 60 rigsdaler dateret den 2. januar 1766. Anne Sørensdatter har vist tidligere været gift med Peder Munk under hvis sygdom og svaghed, pengene blev anvendt, og Christen Ulstrup tilstår fordringen. Endvidere er der en regning fra Seig. Rasmus Lyngbye på Thestrupgaard dateret den 24. april 1766. Endvidere er der en regning fra Ingeborg Munch på Ømark dateret den 4. december 1765. Udgifterne overstiger indtægterne, og der betales kun delvist de tre regninger. Til sidst en uægte underskrift fra Christen Jensen Ulstrup.
Opslag 213-214: Den 24. oktober 1766: Maren Nielsdatter, som var gift med Christen Jacobsen i Nørager, er død. Børn: Søn, Jacob Christensen, søn, Niels Christensen, datter, Maren Christensdatter, datter, Inger Christensdatter, datter, Anne Kirstine Christensdatter, datter, Kirsten Christensdatter, som alle er umyndige. Vurderingsmænd: Jens Jacobsen og Haagen Erichsen af Nørager. I boet er der underskud, og der er intet at arve. Uægte underskrifter fra Christen Jacobsen, Jens Jacobsen og Haagen Erichsen.
Opslag 214-215: Den 15. december 1766: Maren Nielsdatter, som var gift med gårdmand Michel Nielsen i Nørager, er død. Børn: Datter, Bodil Michelsdatter, datter, Maren Michelsdatter, begge umyndige. Vurderingsmænd: Jens Jacobsen og Jens Michelsen af Nørager. Huset er på 7 fag, en længe på 6 fag, laden på 10 fag samt en længe på 6 fag. Der snakkes en del om gårdens brøstfældighed. Uægte underskrifter fra Michel Nielsen, Jens Jacobsen og Jens Michelsen.
Opslag 297-298: Den 6. oktober 1786: Marie Andersdatter, som var gift med husmand Jens Michelsen Smed af Nørager, er død. Børn: Datter, Johanne Jensdatter, 4 år [1782], datter, Anne Kirstine Jensdatter, 2 år [1784], søn, Christen Jensen, 12 uger [1786]. Jens Smed er ifølge loven selv formynder for sine børn. Vurderingsmænd: Niels Bødker og Peder Sørensen af Nørager. Boet bliver registreret. Underskrifter fra Jens Michelsen Smed, Niels Bødker og Peder Sørensen. Fortsætter den 24. november 1786: Den lille Christen Jensen er død. Foruden huset er der en lade på 6 binding og et fårehus på 4 binding. Der er gæld til Peder Winter af Hobro, Christen Michelsen af Durup samt degnen i Kongens Tisted. Ifølge fæstebrevet skal der sættes penge af til udflytning, som skal gives til Jens Smeds svigerfar. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget til Jens Smed eller døtrene at arve. Pigerne får dog deres mors gangklæder og kiste. Anders Smed, som er Marie Andersdatters far, siger, at han forlanger den uld, der blev klippet af fårene i efteråret. Underskrifter fra Jens Michelsen Smed, Niels Bødker og Peder Sørensen.
Opslag 298: Den 12. december 1786: Marthe Marie Pedersdatter, som var gift med gårdmand Niels Biørn i Nørager, er død. Vurderingsmænd: Peder Sørensen og Niels Bødker af Nørager. Børn: Søn, Peder Nielsen Biørn, 29 år [1757], søn, Niels Nielsen Biørn, 25 år [1761], datter, Marie Nielsdatter Biørn, 17 år [1769]. Den ældste søn får gården i fæste. Underskrifter fra Niels Pedersen Biørn?, Peder Nielsen Biørn, Niels Bødker og Peder Sørensen, men er næppe ægte.
Opslag 299: Den 16. januar 1787: Anders Erichsens hustru i Nørager er død. Vurderingsmænd: Jens Mikkelsen og Jacob Christensen af Nørager. Hendes børn fra første ægteskab med Peder Elkiær: Søn, Søren Pedersen Elkiær, som bor i Nørager, datter, Anne Pedersdatter Elkiær, som er gift med Peder Sørensen i Nørager, datter, Kirsten Pedersdatter Elkiær, som er gift med Christen Sørensen i Knustrup, søn, Jens Pedersen Elkiær, som bor hos Jacob Holm i Bonderup i Kongens Tisted sogn. Børn fra ægteskabet med Anders Erichsen: Søn, Peder Andersen, 20 år [1767], søn, Erik Andersen, 25 år [1762]. Værger for myndige arvinger: Peder Sørensen og Søren Pedersen Elkiær af Nørager. Underskrives af Anders Erichsen, Peder Sørensen, Søren Pedersen Elkiær, Jens Nielsen [Mikkelsen] og Jacob Christensen.

Nogle skifter fra Røjdrup, Stenild og Boldrup

Image 314: Den 16. december 1708 under Ålborg Hospital: Mette Mortensdatter, som var gift med Anders Ibsen af Røjdrup i Stenild sogn, er død. Børn: Søn, Morten Andersen, 24 år [1684], som tjener på Sjælland, søn, Mads Andersen, 17 år [1691], datter, Dorthe Andersdatter, 13 år [1695], søn, Jeppe Andersen, 9 år [1699]. Til formynder for børnene er udpeget Niels Pedersen af Hannerup. Vurderingsmænd: Laurs Erichsen af Stenild og Jens Nielsen af Røjdrup. Gæld til Niels Pedersen af Hannerup, Jens Knudsen Skrædder af Døstrup, Michel Jacobsen af Stenild, Niels Michelsen af Stenild og Jens Michelsen af Boldrup. Ingen underskrifter.
Opslag 29+40-41: Den 6. februar 1736: Husmand Anders Christensen og hans kone Anne Pedersdatter, som boede hos Jens Nielsen på Anders Nielsens gård i Stenild by, er begge døde. Fortsætter den 6. februar 1736 på ny side: Vurderingsmænd: Laurs Christensen og Christen Stenild af Boldrup hos Anders Nielsen. Peder Sørensen er til stede. Niels Jensen og Oluf Laursen samt Christen True af Stenild nævnes. Peder Kieldsen af Stenild nævnes. Niels Marqvorsen af Stenild og Las Lassen af Stenild nævnes. Anders Mogensen af Handerup nævnes. Fortsættes den 3. marts 1736: Vurderingsmænd: Christen Christensen og Claus Christensen af Boldrup. Christen Sørensen af Stenild nævnes. Underskrives af Claus Christensen. Fortsætter den 10. marts 1736: Vurderingsmænd: Claus Christensen og Christen Christensen [Stenild] af Boldrup. For arvinger er mødt Peder Sørensen af Stenild og Anders Mogensen af Hannerup. Povel Jensen og Anders Nielsen udspørges. Gæld: Niels Jensen for kiste og Anders Nielsens kone, Niels Jensen udlagde hos Peder Kieldsen. Peder Sørensen udlagde den resterende husleje. Underskrevet af Claus Christensen og Povel Jensen.
Opslag 35-37: Den 22. januar 1738: Anne Michelsdatter, som var gift med Claus Christensen af Boldrup i Stenild sogn, er død i 1733. Vurderingsmænd: Peder Jensen og Christen Poulsen af Boldrup. Børn: Søn, Michel Clausen, 26 år [1712], datter, Maren Clausdatter, 29 år [1709], som er gift med gårdmand Morten Christensen af Boldrup, datter, Else Clausdatter, 22 år [1716], datter, Maren Clausdatter, 16 år [1722]. Morten Christensen er formynder for sin kone, mens Poul Jensen af Boldrup er formynder for de ugifte piger, og han er gift med en søster til Anne Michelsdatter. Underskrifter fra Claus Christensen, Michel Clausen, Morten Christensen, Poul Jensen, Peder Jensen og Christen Poulsen. 
Opslag 55-56+75: Den 27. juli 1746: Anne Christensdatter af Boldrup i Stenild sogn er død i sit hus. Enkemanden er Niels Markussen.
Der er børn i ægteskabet. Vurderingsmænd: Michel Clausen og Peder Poulsen af Boldrup. Fortsætter den 18. august 1746: Huset vurderes. Fortsætter den 7. juni 1748: Afslutning på tidligere skifte for Anne Christensdatter i Boldrup. Vidner: Peder Poulsen og Michel Clausen. Sønnen Markus Nielsen får gården i fæste. Jens Povelsen og Knud Frandsen er til stede fra Nørager. Underskrives af Jens Povelsen, Peder Povelsen, Michel Clausen, Niels Markussen og Markus Nielsen.
Opslag 58-59 + 62: Den 15. oktober 1746: Anne Frandsdatter, som var gift med Anders Nielsen af Stenild, er død. Børn: Søn, Niels Andersen, datter, Mette Andersdatter, datter, [intet navn angivet]. Vurderingsmænd: Peder Kieldsen og Michel Nielsen af Stenild. Boet bliver registreret. Anders Nielsen angiver, at han har gæld pga. en hest, som han har købt, og pga. penge, som han har lånt til skatter. Forsætter den 10. januar 1747: Anders Nielsen er selv formynder for sine to umyndige døtre. Desuden fremviser han sit fæstebrev på gården, der blev fæstet for ca. 2 år siden. Sønnen Niels Andersen har allerede før dødsfaldet fået gården i fæste på aftægt efter sin far. Anders Nielsen lover at få sin gæld betalt, hvorfor der ikke er noget til børnene at arve. Underskrifter fra Peder Kieldsen, Michel Nielsen, Anders Nielsen og Niels Andersen.

Opslag 83-85 + 90: Den 20. januar 1749: Husmand Laurids Svennichsen af Stenild er død. Enken er Kirsten Danielsdatter, der dør i 1750. Vurderingsmænd: Jacob Mouridsen og Michel Nielsen af Nørager. Laurids Svennichsen er fundet død mellem Højslev Mølle og Vøvelsholm. Boet bliver registreret. Fortsætter den 26. april 1749: Lars Svennichsen bliver han nu kaldt. Mere af boet bliver registreret. Der er fordringer fra Jacob Christensen af Durup og Jens Poulsen af Vøvelsholm, men de skal komme med et bevis. Forsætter den 16. maj 1749: Jens Poulsen af Vøvelsholm bliver lavværge for enken. Huset er på 6 binding, mens der er et udhus på 9 binding. Underskrifter fra Michel Nielsen og Jacob Mouridsen.

Opslag 95-96+105-106: Den 3. maj 1749: Christen Andersen Snedker af Boldrup i Stenild sogn er død. Enken er Mette Andersdatter. Børn: Datter, Ane Christensdatter, datter, Bodel Christensdatter. Vurderingsmænd: Anders Christensen og Niels Nielsen af Boldrup. Lavværge for enken er Jeppe Christensen af Boldrup. Værge for børnene er Christen Christensen Stenild. Fortsætter den 31. september 1749: Vidner: Peder Poulsen og Anders Christensen af Boldrup. Mette Andersdatter er ikke gravid. Ingen underskrifter.
Opslag 108+110+119: Den 14. juni 1750: Enkemand Niels Marcussen af Boldrup i Stenild sogn er død. Børn: Søn, Marcus Nielsen i dødsboet, søn, Christen Nielsen, som bor i et krohus i Yderup på Sjælland, datter, Karen Nielsdatter, som er gift med Christen Nørgaard af Rørbæk, datter, Kiersten Nielsdatter af Tollestrup i Hvilsom sogn, datter, Anne Nielsdatter, som tjener på Steenholt, datter, Maren Nielsdatter, hvis opholdsadresse ikke kendes i 23 år, datter, Johanne Nielsdatter, hvis opholdsadresse heller ikke kendes i de sidste 20 år. Vurderingsmænd: Anders Christensen og Morten Christensen af Boldrup. Marcus Nielsen med hustru og hans søster, Kiersten Nielsdatter, befinder i dødsboet. Christen Hansen af Hobro nævnes. Fortsætter den 17. oktober 1750: Anne Nielsdatter har svaret den 24. september 1750. Kiersten Nielsdatter begærede det oplæst. Underskrives af Anders Christensen og Morten Christensen af Boldrup. Fortsætter den 28. april 1751: Til stede er Markus Nielsen og Kirsten Nielsdatter af Boldrup, Christen Nørgaard af Rørbæk på hustuens vegne og Kiersten Nielsdatter af Tollestrup. Skiftet godkendes. Ingen underskrifter.

Opslag 113-114: Den 7. januar 1751: Peder Jensen af Boldrup i Stenild sogn er død. Enken er Helvig Andersdatter af Boldrup. Stedsøn: Jens Pedersen af Boldrup. Lavværge: Hr. Gunder Kiersing af Durup. Underskrifter fra Gunder Kiersing, Jens Pedersen, Jens Povelsen og Anders Christensen Møller. De to sidste var vidner under skifteforretningen. 
Opslag 123-126+129: Den 14. oktober 1751: Peder Povelsen af Boldrup i Stenild sogn er død. Enken er ? Jensdatter. Vidner: Jens Madsen og Søren Michelsen af Thorup i Simested sogn. Lavværge: Enkens bror, Christen Jensen af Kirketerp i Hørby sogn [som senere kun kaldes for Christen Kirketerp]. Børn: Søn: Povel Pedersen, 5 år men bliver snart 6 [1745], søn, Christen Pedersen, 1 år [1750], datter, Anne Pedersdatter, 4 år men bliver snart 5 [1746]. Den sidste datter nævnes der intet navn på, men hun er vist død. Den afdødes bror er Jens Povelsen af Vøvelholm, der er formynder for børnene. Underskrifter fra Jens Povelsen, Mikel Sørensen, Jens Madsen samt Christen Jensen af Kirketerp. Fortsætter den 26. oktober 1751: Tjenestekarlen Peder Nielsen har løn til gode. Jens Povelsen og Søren Smed af Nørager har også penge til gode. Knud Madsen og Christen Stenild af Boldrup har vurderet husets tilstand. Forsætter den 16. november 1751: Enken forbliver ved gården og vil betale al gæld fra hendes mand.
Opslag 148-149 + 155: Den 28. oktober 1752: Gårdmand Markus Nielsen af Boldrup i Stenild sogn er død. Enken er ?. Børn: Datter, Anne Markusdatter, 4 år [1748], datter, Anne Marie Markusdatter, 2 til 3 år gammel [1750], søn, Niels Markussen, ½ år [1752]. Formynder for børnene er Knud Madsen af Boldrup, idet det ikke er nogen mænd i familien til at være det. Lavværge for enken er Mads Andersen af Boldrup.  Vurderingsmænd: Jacob Jacobsen og Christen Christensen af Nørager. Uægte underskrifter fra Jacob Jacobsen og Christen Christensen. Fortsætter den 18. januar 1753: Vurderingsmænd: Christen Christensen og Jacob Jacobsen af Nøragergaard. Christen Stenild af Boldrup fremlægger synsrapporten over huset, som er fra den 28. december 1752 og lavet af Niels Nielsen og Anders Christensen af Boldrup i afdøde Niels Marcussens hus. Søndergården består af 6 binding. Der er en lade på 10 binding. Nedergården mod sønder er et hus på 10 binding. Der er et vognhus på 2 binding og et fårehus på 5 binding mod vest. Endvidere er der et ladehus mod øst på 11 binding samt et indhus mod nord på 9 binding. Uægte underskrifter fra Niels Nielsen og Anders Christensen. Der er korn i pant hos Peder Nielsen Tollestrup [skrevet Taalestrup]. Desuden har Peder Nielsen betalt til Jens Pedersen af Boldrup, hvad Marcus Nielsen skyldte ham. Der er også gæld til Søren Christensen af Hvilsom, Peder Christensen af Hvilsom, smedens kone i Stenild samt Kirketerp i Hobro. Gælden er langt større end indtægterne, og der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Uægte underskrifter fra Jacob Jacobsen, Christen Christensen, Knud Madsen og Mads Andersen.
Opslag 151-152 + 155: Den 30. december 1752: Anders Nielsen, som boede hos sønnen Niels Andersen af Stenild, er død. Børn: Søn: Niels Andersen af Stenild, datter, Mette Andersdatter, som tjener på Volstrup Gods. Niels Andersen erklærer, at hans salige far ikke har efterladt sig noget videre. Niels Andersen mener, at søsteren skal være med til at betale for farens begravelse. Vurderingsmænd: Jens Jacobsen og Christen Christensen af Nørager. Fortsætter den 18. januar 1753: Niels Andersen accepterer sagen, som den er, efter at han har sat sig ind i boets formue. Underskrifter fra Niels Andersen, Jacob Jacobsen, Christen Christensen og Knud Reedz.
Opslag 157-158: Den 29. januar 1753: Axel Nielsen af Boldrup i Stenild sogn er død. Enken er ?. Børn: Datter, Kirsten Marie Axelsdatter, 2 til 3 år [1750]. Lavværge for enken er Mikkel Bødker af Boldrup. Formynder for datteren er Axel Nielsens bror, Jens Nielsen af Kundstrup i Vesterbølle sogn. Boet registreres men er meget lille. Vurderingsmænd: Jacob Jacobsen og Christen Christensen af Nørager. Der er gæld til Knud Madsen af Boldrup, Helvig Andersdatter af Boldrup, Jens Pedersen af Boldrup, Morten Christensen af Boldrup, Søren Free af Stenild, Povel Snedker af Stenild, kræmmeren i Snæbum og Niels Kndusen af Stenild. Sagen udsættes til den 12. februar 1753, da enken skal tale med kreditorerne.
Opslag 196-197: Den 4. september 1761: Maren Jensdatter, som var gift med Just Jensen af Boldrup i Stenild sogn, er død.
Arving: Søster, Anne Madsdatter, som bor i Stenild. Vurderingsmænd: Vogn Andersen af Nøragergaard og Niels Nielsen af Boldrup. Underskrives af Niels Nielsen og Vogn Andersen. Fortsætter den 4. oktober 1761: Penge til gode hos Michel Bendsen af Boldrup. Fortsætter den 24. oktober 1761: Hendes ejendele er solgt på auktion. Hendes mand, Just Jensen, var fraværende. Fortsætter den 20. april 1763: Just Jensen er soldat ved det Falsterske kompagni under obertsløjtnant von Köller. Niels Nielsen og hans kone af Boldrup nævnes, som har noget af den afdødes tøj. Underskrives af Just Jensen og Anne Madsdatter.
Opslag 197: Den 26. februar 1763: Anders Nielsen Skrædder af Boldrup i Stenild sogn er død. Der er en enke, men navnet angives ikke. Vurderingsmænd: Michel Boesen og Christen Mortensen af Boldrup. Anders Nielsen Skrædder levede i stor fattigdom, så der er ikke noget at arve. Uægte underskrifter fra Michel Boesen og Christen Mortensen.
Opslag 198: Den 14. februar 1764: Niels Andersen af Stenild er død. Enken er Anne Jensdatter. Børn: Søn, Anders Nielsen, 12 år [1752], datter, Ane Nielsdatter, 10 år [1754]. Lavværge for enken er Niels Andersen af Nørager. Børnenes formynder er Christen Jensen Smed af Stenild.
Vurderingsmænd: Poul Snedker af Stenild og Jens Jensen af Boldrup. Laden er på 9 fag, og stalden på 6 fag. Foruden stuehuset er der også to andre bygninger på hhv. 4 og 6 fag. Ægte underskrifter fra Poul Christensen Snedker af Stenild og Jens Jensen af Stenild, samt uægte underskrifter fra Anne Jensdatter, Niels Andersen af Nørager og Christen Jensen Smed af Stenild.
Opslag 210-212: Den 1. februar 1766: Sergent Andreas Christian Piper af Boldrup i Stenild sogn er død.
Enken er Maren sl. Piper. Lavværge for enken er Gunder Kiersvig. Inventaret gøres op. Vurderingsmænd: Anders Møller og Søren Madsen af Boldrup. Fortsætter den 28. februar 1766: Inventaret gøres op igen. Underskrifter fra Gunder Kiersvig, Anders Møller og Søren Madsen. Fortsætter den 13. marts 1766: Der er ingen arvinger mødt op. Fortsætter den 14. maj 1766: Arvingen er fraværende. Fortsætter den 8. september 1766: Vurderingsmænd: Anders Christensen og Søren Jensen. Jørgen Andersen Møller, som er stolemagersvend i Svendborg, fremlægger et brev fra København dateret den 6. maj 1766, som er underskrevet af Nicholay Conrad Runge, og han er søn af Andreas Pipers enke. Nu omtales Cathrine Elisabeth Runge og Jens Schielstrup af København. Et ny brev fra hattemager Bendix Jensen af København fra den 31. juni 1764 er underskrevet af Nicholay Runge og Jens Schielstrup. Der er en regning fra B. Høyen i København dateret den 13. april 1766. Michel Boldsen af Boldrup er mødt op med et krav. Underskrifter fra Anders Christensen og Søren Jensen. Sergent Andreas Piper har en datter, som er gift med Engelbrecht Mørch af Svendborg, og denne Mørch frasiger sig arv og gæld efter sin svigerfar. Da Jørgen Møller finder ud af, hvor meget gæld der er i boet, frasiger han sig også arv og gæld. Fortsætter den 25. april 1767: Andreas Pipers ejendele er solgt på auktion. Skiftet afsluttes med underskrifter fra Maren Piper og Jørgen Møller.
Opslag 212-213: Den 7. oktober 1766: Kirsten Erichsdatter, som var gift med Niels Nielsen af Boldrup i Stenild sogn, er død. Børn: Søn, Niels Nielsen, datter, Zissel Nielsdatter, som begge er umyndige. Niels Nielsen varetager selv sine børns interesser. Vurderingsmænd: Anders Christensen og Christen Stenild af Boldrup. Gårdens stuehus er på 10 fag. Laden er på 20 fag. Der er en anden bygning på 20 fag samt et fårehus på 8 fag. Uægte underskrifter fra Niels Nielsen, Anders Christensen og Christen Steenild.
Opslag 220: Den 13. december 1770: Karen Als, som var enke efter Christen Als af Boldrup i Stenild sogn, er død. Børn: [navnene angives ikke]. Boet registreres. Vurderingsmænd: Christen Stenild og Christen Mortensen af Boldrup. Boet er meget fattigt, så det besluttes at afsluttet skifteforretningen. Tingene, som tilhørte Karen Als, sættes på auktion den 28. januar 1771. Købere er Jens Moustsen af Torup i Simested sogn, Christen Mortensen af Boldrup, Christen Steenild af Boldrup, Søren Madsen af Boldrup, Niels Møllers hustru af Boldrup, Anders Møller af Boldrup, Michel Bodsen af Boldrup, Anders Jensen af Boldrup, Maren Brodersdatter af Boldrup og Else Christensdatter Als, som er datter til afdøde. Indtægterne fra auktionen dækker lige udgifterne, så der er ikke noget til børnene at arve. Underskrifter fra Christen Steenild og Ch. Mortensøn.
Opslag
284-287: Den 7. maj 1785: Christen Mortensen af Boldrup i Stenild sogn er død. Enken er: Mette Jensdatter. Børn: Søn, gårdmand Morten Christensen af Boldrup, søn, Peder Christensen, 27 år [1758], søn, Jens Christensen, 23 år [1762], søn, Christen Christensen, 21 år [1764], datter, Sidsel Marie Christensdatter, 12 år [1773], datter, Maren Christensdatter, 9 år [1776]. Lavværge for enken er Peder Michelsen af Boldrup. Vurderingsmænd: Niels Michelsen og Christen Christensen Stenild af Boldrup. Gårdens stuehus er på 10 fag, og laden er på 13 fag. Fårehuset er på 9 fag. Desuden er der endnu en ladebygning på 14 fag. Der er underskud i boet og intet til arv og deling. Enken overtager mandens fæste og forbliver på gården med sine myndige børn. Uægte underskrifter fra Mette Jensdatter, Peder Michelsen, Niels Michelsen, Christen Christensen, Morten Christensen og Peder Christensen.

Opslag 5: Mellem 1781 og 1790 [Volstrup]: Anders Poulsen i Stenild er død. Enken er Ane Olesdatter. Barn: Kierstine Andersdatter. Vurderingsmænd: Christen Pedersen af Stenild og Jens Nielsen af Volstrup. Lavværge: Anders Møller i Stenild og Jens [Nielsen] Finderup på barnets vegne. Til gode mv.: Jens Jensen i Guldager [i Simested sogn], Petter Brenderiis, Anders Skræder i Kise, Christen Andersen i Brønnum, Kield Jensen i Ovdrup, Søren Nørgaard, Niels Rørtrup, Niels Michelsen i Boldrup, Peder Hansen i Stenild, Søren Madsen i Røjdrup, Jens Smed i Guldager, Jens Michelsen i Nørager, Christen Rørbech i Stenild, Niels Bertelsen i Boldrup, Peder Krey i Stenild, Søren Kudsk i Hvilsum, Niels Graven i Boldrup, Anders Knudsen i Guldager, Jens Hyrup i Guldager, Mads Nørgaard, Peder Winter i Hobro, Peder Poulsen i Guldager, Christen Østergaard i Kongens Tisted. Nævnes: Lars Michelsen [Snicher] i Gassum, som underskriver med Jens Lauridsen og Anders [Christensen] Møller som vidner. Nævnes: Mads Nielsen Skræder og Jens Lauridsen Skræder alias Jens Laursen i Stenild. Auktion hos Poul Pedersen Smed. Underskrives i Hobro 1781 af Jens West. Niels Jensen i Stenild og Søren Olesen Bloch nævnes. Skiftet går til og med opslag 17!

Underskrifterne fra Jens Povelsen, Mikkel Sørensen, Jens Madsen samt Christen Jensen af Kirketerp i Hørby sogn i 1751 i Boldrup, selv om de næppe er ægte.

Kirsten Andersen 15.01.2021 08:56

Jeg har Otte i min fars aner og er kommet til Christen Sørensen Otte. Ved I hvor efternavnet stammer fra ??

Inge Lise Nielsen 01.10.2016 14:31

Denne er meget værdifuld, bl.a. fordi der ikke findes kirkebøget i Ravnkilde Sogn før 1813. Jeg har fundet supplerende oplysninger på flere af mine forfædre.

Jette Laustsen 11.11.2013 23:23

Meget interessant historie om mordet i Torup. Min slægt stammer for en stor dels vedkommende fra Simested sogn - desuden hed min onkel Niels Christensen Mosbæk!

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...