Jens Mortensen Hassing (1708 - 1785)

29 af 64 - Jens Mortensen Hassing

bliver født i Christiania, dvs. det nuværende Oslo i Norge, som søn af Morten Jensen Hassing og Karen Jensdatter. Forældrene er blevet gift i Oslo Domkirke i juli 1706. Jens Mortensen Hassings forældre flytter senere hen hjem fra Oslo og bosætter sig i Hals. Jens Mortensen Hassing er født i slutningen af juni eller begyndelsen af juli 1708, og da han bliver døbt i Oslo Domkirke, skriver præsten:

Mortten Jensen og Karen Jens Datters b: Jens; f: [faddere] Christian Vis og Rasmus Jensen, Hiertrued Feurlib R:  og [blækklat] Lars: og Maren Jens Datter
Der skulle eksistere et skøde, hvor det også er angivet, at Jens Hassing er født i Christiania. Jens Hassings far, Morten Jensen Hassing, er dog bosiddende i Hals i 1730’erne. Hassing-byerne ligger jo ved Ålborg ikke så langt fra Hals, så det er højst tænkeligt, at de stammer derfra?  Jens Mortensen er i familie med den berømte rektor ved Latinskolen i Mariager, Laurids Mortensen Hassing, og Lauritz kommer til Mariager som rektor i 1691 og altså nok er født i 1650’erne. At der er et slægtsskab ses ved, at Jens Mortensen Hassing arver, da Laurids Mortensen Hassing dør. I Laurids Mortensen Hassings testamente fra 1734 nævnes, at han har en bror, Jens Mortensen Hassing, som er død, der har en søn ved navn Morten Jensen Hassing af Hals i Vendsyssel, en anden søn, Christen Jensen Hassing af Hals, samt en datter, Margrethe Jensdatter Hassing af København, der er gift med en mand ved navn Jens Mortensen. Vores Jens Mortensen Hassing er således en søn til Morten Jensen Hassing af Hals, som er Laurids Mortensen Hassings nevø. Et bevis, der er 100 %, vil være, hvis der eksisterer et skifte eller et testamente efter Morten Jensen af Hals eller noget om, hvor vidt han har opholdt sig i Christiania i en periode.

Om Laurids Mortensen Hassing finder man bl.a. en omtale i 1701, hvor han den 13. april 1701 får døbt en søn med navnet Christian Lauridsen Hassing. Drengen dør som lille, idet Laurids ingen livsarvinger har, da han dør. Hustruen til Johan Hyphof er gudmor for Laurids. Den 30. juli 1707 underskriver Laurids Hassing sammen med Christian Dinesen i Mariager kirkebog, da Kei Henrich Piper af Aalborg bliver trolovet til Elisabeth Hyphof, der er enke efter Peder Villebroe af Mariager. 3. advent 1707 er Lauritz Mortensens hustru fadder for sognepræsten Pontus Henrich Sparre, der får døbt datteren Beata Kirstine Sparre. Et andet vidnesbyrd i kirkebøgerne er i 1715, hvor Lauritz Mortensens hustru er gudmor for Morthen Mathisen Hovre, der får døbt sønnen Peder Bluefeld. Også i november 1729 er der en indgang, hvor Jens Mortensen Hassings farfars bror – den i Mariager berømte Lauritz Mortensen Hassing - har en tjenestepige, som står fadder til Christen Nielsen Pastors datter. Jens er måske efterfølgende flyttet til Mariager, fordi hans slægtning er rektor der. Lauritz Mortensens kone afgår i øvrigt ved døden den 4. juli 1732. Allerede i 1704/05 omtales en Lauritz Skolemester, og denne kunne tænkes at være Lauritz Mortensen.

Indgangen med dåben af Jens Mortensen Hassing i Oslo Domkirke i 1708.

Trolovelsen med Jens Hassings underskrift

Søndag den 26. juli 1733 anmelder Jens Mortensen Hassing sin trolovelse til kirken, og præsten skriver:

Ao. 1733 D. 26. July giorde Underskrift for Egteskabs Løfte for agtbar og velfromme unge Karl Jens Mortensøn for i Byen og dydige gudfrygtige Pige Maren Jensdatter af Mariagers Closters Smedehiem, som agter at laden den Trolovede til Egteskab, og agter efter Hans Kongl. Magts. Allernaadiste Lov og Forordning samt Ritualets tifold, saa at intet paa nogen af siderne er som kand hinder deres Egteskabs Fuldbyrdelighed til Bekræftelse under begge Hænder. Mariager ut Supra.
[underskrevet af Laurids Mortensøn og Jens Pedersøn]

Jens Mortensøn [Hassing] skriver under ved sin trolovelse med Maren Jensdatter. Hassing-navnet bruges endnu ikke rigtigt.

Jens Hassings ægteskab og børn

Jens Mortensen [Hassing] bliver så trolovet med Maren Jensdatter to dage senere, tirsdag den 28. juli 1733, i Mariager.

Jens Mortensen Hassing bliver gift fredag den 16. oktober 1733 med Maren Jensdatter i Mariager kirke. Præsten skriver:

Ao. 1733 D. 16. Oktobr blev Jens Mortensøn Hassing og Maren Jensdatter brudviet. Bet. VelEder Probst Friedlieb.

Den 8. november 1733 er Jens Mortensen Skrædders, dvs Jens Hassings hustru, Maren Jensdatter, gudmor til en pige i et sæt tvillinger, som Oluf Pedersen Muurmester har fået. Børnene døbes Peder Olufsen og Mette Olufsdatter. Gudmor for drengen er hustruen til Niels Jensen Haslund. Faddere til tvillingerne er Oluf Bierre, Niels Giørding, Jens Nielsen Stiernholm af Mariager Closter, Søren Povelsen, Johan Hybner, Jørgen Hansen Felbereder og hans svend Jens Christensen, Jens Pedersen ?, Erich Andersen Rebslaar og Jens Nielsen Felbereders svend Peiter. To dage senere, dvs. den 10. november 1733, får Erich Andersen Rebslaar hjemmedøbt sit barn.

Den 27. november 1733 er Jens Mortensen Skrædder, dvs. Jens Hassing, fadder for Hans Pedersen Møller af Mariager, som har fået en datter, der bliver døbt med navnet Bolette Katrine Hansdatter Møller, hvilket vist er indskrevet som Boel Lette.  Gudmor er en datter af Arnoldus Kruse, mens resten af indgangen ikke kan læses.

Den 13. februar 1734 er der et skøde fra Skøde- og panteprotokollen under Mariager Byfoged til Jens Mortensen Hassing. Dette lyder som følgende:
Niels Nielsen Giørding gør vitterligt et skøde til Jens Mortensen Hassing, borger og skrædder her i Mariager, samt hans arvinger af jord til syd op til til vester for Mariager Klosters diger for 56 rigsdaler, og som han har betalt. Dette bevidnes af Niels Jensen Haslund og Søren Giørding. Uægte underskrifter fra Niels Nielsen Giørding, N. J. Haslund og S. Giørding.

Den 19. februar 1734 er Jens Mortensen Skrædder alias Jens Hassing selv fadder i Mariager kirke. Pigen bliver døbt med navnet Inger Sørensdatter, og hendes far hedder Søren Povelsen. Gudmor er ”kæresten” til Hans Christian Rehof Organist, hvilket betyder hustru. Andre faddere er Christen Christensen Hou, Christen Joensen og mons. Anders Pedersen Lund, som alle er af Mariager.

Den 29. april 1734 dør den i Mariager berømte latinskolerektor, Lauritz Mortensen Hassing, hvor han bliver begravet. Jens Mortensen Hassing arver hans gård, hvilket er den gård, der senere hen får navnet Farvergården. Gården blev anvendt som toldsted med bomme, og den kom også senere til at tilhøre Erich Peitersen Lange, som er ven med Jens Mortensen Hassing. Den nuværende adresse på denne ejendom er Kirkebakken 2. Den nuværende bygning er dog fra år 1900.

Den 24. maj 1734 bliver der i Mariager skrevet et skifte efter latinskolerektor Lauridtz Mortensen Hassing, hvor dennes brors barnebarn, Jens Mortensen Hassing er til stede. Skiftet lyder i kortform som dette:
Den 24. maj 1734: Rektor ved Mariager Latinskole, Lauridtz Mortensen Hassing er død. Enken er Maren Christensdatter. Der er ingen børn. Arvingerne er derfor: Brorsøn, Morten Jensen Hassing af Hals i Vendsyssel, brorsøn, Christen Jensen Hassing af Hals i Vendsyssel, halvsøsters søn, Morten Lauridsen Colding af Tobøl i Føvling sogn i Ribe stift, halvsøsters datter, Maren Lauridsdatter Colding af Tobøl i Føvling sogn i Ribe stift, samme halvsøsters søn, Niels Andersen af Aars, som er repræsenteret af fuldmægtig Michel Nielsen af Århus, halvsøsters datter, Maren Andersdatter, som ikke vides, om hun er død, men hun har børn, dog hvilke vides ikke. Skifteforretningen foretages af sognepræst Niels Lachmann af Tørslev og Svenstrup samt sognepræst Lambert Guldager af Nørre og Sønder Vognsild. Vurderingsmænd: Orgelmester Hans Christian Reehoff af Mariager kirke og Christen Nielsen Klokker. Jens Mortensen Hassing, som har været ved den afdøde mand både først og sidst i hans svaghed, bliver spurgt, om han kender til et testamente mellem den afdøde og dennes hustru. Jens Hassing svarer, at det kan han først svare på, når justitsråd Peder Marsvin kommer til stede. Niels Andersen vil have skifteforretningen startet med det samme og siger, at man ikke behøver at vente på svaret. Morten Jensen vil hellere sætte sagen i bero og konfererer med sin bror, Christen Jensen. Klokken 2 om eftermiddagen møder justitsråd Marsvin op. Han medbringer et testament dateret den 14. marts 1709 mellem Laurids Mortensen og hans hustru. Testamentet er bekræftet den 21. august 1731. Testamentet indskrives i skiftet, hvori det bevidnes af sognepræst Henrich Galth af Vindblæs sogn og byskriver Niels Christensen Spentrup af Mariager. I 1731 bevidnes det af O. Krabbe og C. Sehestedt. Der indsættes nu et brev fra rektoren dateret den 25. oktober 1732: På hans hustrus side er Niels Andersen, der er hendes søsters søn, og som bor i Aars, og dennes søster [Maren Andersdatter], som drog til København som tjenestepige og er død der. På rektorens sider er der en halv-søster ved navn Bodil Christensdatter, som boede i Stenderup i Føvling sogn i Ribehus Amt, og som er død og har efterladt sig to børn: Søn, Morten Lauridsen Colding, datter, Maren Lauridsdatter Colding, som er gift med Stephan Jensen af Holleskov i Føvling sogn. Desuden har rektoren en bror med tre børn, som er: Morten Jensen Hassing af Hals, Christen Jensen Hassing af Hals, Margrethe Jensdatter Hassing, som er gift i København med Jens Mortensen. Der fremlægges nu en donationsfundats på 700 rigsdaler. Donationer gives til Mariager Kirke på 60 rigsdaler til alterdug og lysestager samt til Mariager bys skole på 100 rigsdaler til Laurids Pontisøn, som årligt kan nyde renter, så længe han går på skolen, og efterfølgende kan der uddeles renter til andre fremtidige discipler. Der gives yderligere 100 rigsdaler til Mariager Skole, men til hvad? Der gives 400 rigsdaler til Mariager by, hvoraf renterne kan uddeles til byens fattige. De sidste 40 rigsdaler gives til den kvinde, der i fremtiden sørger for, at der strøs sand på rektoren og hans hustrus grav, og som kan få renterne af pengene. [Fortsættes…]

Jens
Mortensen Hassing får døbt sit første barn søndag den 9. januar 1735, og det er en datter, som døbes Maren Jensdatter Hassing i Mariager kirke. Pigen er altså sikkert født de første dage af januar 1735. Præsten skriver følgende, da den lille pige er døbt:

Ao. 1735 d. 9 Januari blev Jens Mortensøn Hasings Barn Døbt Maren, som Jens Pedersøn Smeds Kone bar og Sr. Olle Bierris Kone gich for hende hvortil faddere var Hr. Olle Bierre, Hr. Niels Jensøn Haslund, Olle Pedersøn Kogmand, Jens Pedersøn Smeds Søn Peder Jensøn.
Der vides ikke noget om, hvad der senere hen sker med Maren Hassing.

I 1735 laves der en Mandtal over Mariagers Byes Verdtzlige Indbiugeres Tilstand. Den indeholder de voksne mandlige beboere på hvert et sted. Som indførsel nummer 60 finder man følgende oplysninger om Jens Mortensen Hassing:
Jens Mortenssen Hasing shræder, beboer sin egen Vaaning uden Gield Lever af Handverked og stundum sin Brendeviins Kedel, Ligel: i god tilstand [Altså – han har sin egen lejlighed, han lever af at være skrædder og sælge lidt hjemmebrygget brændevin, og lejligheden er i god stand.]

Torsdag
den 7. april 1735 er Jens Mortensen Hassing fadder til en pige, som døbes Dorte Marie Christensdatter. Faren hedder Christen Povelsen, som er forrige ?. Gudmor er Niels Jensen Haslunds kæreste [kone]. Andre faddere er Jens Christoffersen Podemester, Erich Andersen Rebslaar, Jens Christensen Smed og Hustruen til Oluf Pedersen Kopmand. 

Søndag den 1. maj 1735 står Jens Mortensen Hassing fadder til Morten Pedersen Skrædders datter, som døbes Elisabeth Dorthea Mortensdatter. Gudmor er Niels Hvids kæreste, men menes nok kone. Andre faddere er Niels Jensen Haslund, Christen Joensen, Christen Povelsen Skiersont samt Hans Christian Rehofs kæreste, altså kone.

Søndag den 7. august 1735 er Jens Mortensen Hassing fadder til pigen Maren Nielsdatter, hvis far er Niels Dalsen af Maren Mølle. Gudmor til pigen er Olluf Bierres Kierste (sjældent ord brugt i kirkebøger, men så vidt det kan ses, betyder det hustru hos denne præst). Andre faddere er Erich Andersen Rebslaar, Søren Giørding, Niels Giørding og Jørgen Hansen Feldbereder af Mariager.

Søndag den 28. august 1735 står Jens Mortensen Hassings hustru, Maren Jensdatter, fadder til en dreng, som døbes Jens Sørensen. Faren til Jens er Søren Jensen Fergemand. Gudmor til den lille dreng er hustruen til Oluf Bjerre. Andre faddere er Oluf Hansen Farber, Peder Jensen Smed og studiose Søren Michelsen Rebslaar af Mariager.  

Søndag den 11. december 1735 er Jens Mortensen Hassing fadder til Olluf Pedersen Kopmands datter, som døbes for Mette Olufdatter i Mariager kirke. Kæresten til Hans Christian Rehof er gudmor. Andre faddere er Jens Pedersen Smed, Søren Povelsen, Søren Michelsen Rebslaar og hustruen til Erich Andersen Rebslaar af Mariager.

Søndag den 22. april 1736 ser Jens Mortensen Hassings Kierste, dvs. hustru, fadder til en pige, som døbes Karen Pedersdatter. Pigens far hedder Peder Mouridzen. Gudmor til den lille pige er hustruen til Niels Jensen Haslund. Andre faddere er Erich Andersen Rebslaar, Niels Hvidt, David Johansen Abel og Anders Pedersen Lund af Mariager.

Søndag den 8. juli 1736 er Jens Mortensen Hassing af Mariager fadder til Erich Andersen Rebslaars søn, som bliver døbt Hans Erichsen. Gudmor til den lille dreng er hustruen til Jørgen Hieronimussen. Andre faddere er Niels Giørding, Oluf Hansen Lund, Jørgen Hansen Feldbereder samt Christen Pedersen Feldbereder af Mariager.

Fredag den 17. august 1736 bliver Jens Mortensen Hassing far til en datter, som bliver døbt med navnet Karen Jensdatter Hassing. Ved den lejlighed skriver præsten:

Ao. 1736 D. 17. Augusti blev Jens Mortensøn Hassings Barn døbt Karen, som Hr. Olluf Bierris Kierste [hustru] bar hvortil faddere var Mons. Jens Nielsøn Stiernholm, Mons Peder Jensøn Smidt, Erich Andersøn Rebslaar, Olluf Pedersøn Lacmands Hustru. Bet. Mag. ?

Karen Jensdatter Hassing er fadder i Mariager kirke i 1753. Det er Jens Bredoe, som får døbt en datter Maren Jensdatter Bredoe. Karen er også gudmor den 12. februar 1763 til Rasmus Jensen Smeds barn, men kønnet og navnet kan ikke læses. Karen skrevet forkert som Kirsten bliver senere gift med Laust Christensen Møller i Årslev Vandmølle. Parret vies i Skt. Morten sogn i Randers den 17. december 1767. Året efter står hun gudmor for Maren Jensdatter Raj i Aarslev. Da hun senere samme år får sønnen Christen Lassen Møller, er alle fadderne fra Randers, bl.a. flere af Mammen-familien. Karen får desuden Jens Lassen Møller i 1770, der vel opkaldes efter sin morfar, Jens Mortensen Hassing. I 1773 får hun sønnen Friderich, i 1774 Søren og i 1776 Peder Mathias. Da Peder Mathias døbes, er det første gang, at en fra Hassing-familien er med – konens søster er nemlig gudmor – hvilken af dem vides ikke. Ægtemanden begraves den 23. juni 1777, hvor han var 66 år gammel. Karen Hassing bor med 2 af børnene i Aarslev Mølle ved folketællingen i 1787 med Anthon Pedersen, som hun så er blevet gift med. Ved folketællingen i 1801 bor Karen og ægtemanden i et hus ved møllen og lever af deres formue. Anthon Pedersen dør i 1805, 68 år gammel. Karen Hassing bliver en rigtig gammel dame, og hun dør i Aarslev den 25. april 1825. Hun bliver altså 88 år gammel. Hun kaldes kun Karen Jensdatter ved begravelsen men beskrives som møller Petersens enke.

Mandag den 24. december 1736 er Jens Mortensen Hassings tjenestepige, Maren Thomasdatter, gudmor til en dreng, som bliver døbt med navnet Anders Johansen. Faren til den lille dreng hedder Johan Diderich Snedker. Fadderne ved denne lejlighed er Søren Povelsen, Michel Andersen, Lauridz Christensen Post, Jens Pedersen Smeds søn, Rasmus Jensen, samt David Abels tjenestepige Maren Lauridsdatter, der alle nok er af Mariager.

Den 15. februar 1737 er Jens Mortensen Hassings hustru, Maren Jensdatter, gudmor til en datter af Jens Christensen Smed af Mariager, der bliver døbt Maren Jensdatter lige som sin gudmor. Omkring dåbsfadet er fadderne Jørgen Hieronimussen, Christen Pedersen Felbereder, Gundi Hansen, Jens Thomassen samt hustruen til Ole Pedersen Kopmand af Mariager.

Søndag den 16. juni 1737 er Jens Mortensen Hassing selv fadder til en søn af Hans Pedersen Møller af Mariager, som bliver døbt med navnet Christen Hansen Møller. Gudmor er kæresten til Oluf Bierre. Andre faddere er Sr. Niels Giørding, Niels Dalsen af Maren Mølle samt hustruen til Jens Thomassen af Mariager.

Onsdag den 11. december 1737 er Jens Mortensen Hassing fadder til en søn af Oluf Pedersen Kopmand af Mariager, der bliver døbt med navnet Oluf Olufsen. Gudmor er hustruen til Peder Mouridzen. Andre faddere er Christen Pedersen Feldbereder og Niels Jensen Rebslaarsvend af Mariager.

Jens Mortensen Hassing bliver far til en søn, som bliver døbt tirsdag den 25. marts 1738. Da drengen er døbt med navnet Laurids Jensen Hassing i Mariager kirke, bliver han opkaldt efter sin farfars afdøde bror fra Mariager, og præsten skriver:

Ao. 1738 D. 25. Marts blev Jens Mortensøn Hassings Barn døbt Laurids, som Hr. Niels Jensøn Haslunds Kierste [hustru] bar hvortil var Hr. Ole Bierre, Mons Niels Jensøn Bager, Christen Jensøn Farber, Jens Pedersøn ?, Søren Rasmussøn  [resten af siden er væk]
Laurids Jensen Hassing bliver konfirmeret i Mariager kirke i 1751. Mellem 1751 og 1765 bliver Laurids Hassing uddannet til kobbersmed og flytter til Bjerre sogn. Laurits Jensen Hassing bliver trolovet den 3. maj 1765 i Bjerre sogn til Anniche Margrethe Knudsdatter af Bjerre. Efter trolovelsen skriver præsten:
d: 3 Maÿ bliver Laurits Jensen Hassing kobber smed svend og Anniche Magrete Knuds Datter af Bierre trolovede og d 31 Maÿ copulerede.
Mellem 1765 og 1777 flytter familien Laurids Hassing fra Bjerre sogn til et ukendt sted og derfra senere til Fredericia. I 1785, da der laves skifte efter børnenes far, angives det, at Laurids Jensen Hassing er kobbersmed i Fredericia.

2) Laurids Jensen, kobbersmed i Fredericia.

Ved folketællingen i juli 1787 bor den 50-årige Laurids Jensen Hassing stadigvæk i Fredericia med sin hustru, Anna Margrethe, og deres tre børn: Ellen Marie Hassing på 10 år [1777], Knud Hassing på 11 år [1776] og Mette Marie Hassing på 5 år [1782], men ingen af børnene ser ud til at være født i Fredericia. Sønnen Knud Hassing er bosiddende i Fredericia ved folketællingen i februar 1801, hvor han er kobbersmed og gift med Anne Kirstine Larsen. Parret er blevet trolovet i Trinitatis sogn i Fredericia den 9. november 1798, hvor forloverne er W. Jørgensen og Jens Peter Hassing.

Søndag den 17. august 1738 er Jens Mortensen Hassings hustru af Mariager, dvs. Maren Jensdatter, gudmor til et barn af Knud Povelsen. Den lille pige bliver døbt Karen Knudsdatter. Fadderne omkring dåbsfadet er Christen Pedersen Feltbereder, Niels Jensen Rebslaarsvend, Wilhelm Feltberedersvend, Niels Andersen Kaals og en datter af Jørgen Hieronimussen, som alle vel er af Mariager.

Søndag den 11. januar 1739 er Jens Mortensens hustru, dvs. Maren Jensdatter, gudmor til en pige i Mariager kirke, som er datter af Oluf Pedersen Kopmand. Den lille pige bliver døbt Mette Olufsdatter. Fadderne ved denne lejlighed er Søren Giørding, Jens Christen Lassen, Peiter Hansen, Jens Pedersen Smeds søn og Rasmus Nielsen Rebslaar af Mariager.

Mandag den 19. januar 1739 er Jens Mortensen Hassing forlover for parret Niels Jensen Rebslaar og Maren Nielsdatter, som tjener hos magister Samuel Gaverslund af Mariager. Den anden forlover for parret er Oluf Kopman [Ole Pedersen Kopmand].

Den 31. maj 1739 er Jens Mortensen Hassings hustru, dvs. Maren Jensdatter, fadder i Mariager kirke for Niels Dalsen af Maren Mølle, da denne får døbt sønnen Niels Nielsen Dalsen. Gudmor er Olle Bierres kierste. Andre faddere er Peiter Hansen Farver, Niels Jensen Rebslaar, Lauridz Christensen Post samt Rasmus Jensen Smed af Mariager.

Den 9. juli 1739 er Jens Mortensen Hassing forlover, da Niels Christensen Ladefoged på Mariager kloster bliver trolovet til Anne Jensdatter af Fransberg, som er i tjeneste hos birkedommer Olle Bierre. Den anden forlover, som sætter sin underskrift i kirkebogen, er Peder Lauridzen af Fjelsted i Mariager Landsogn.

Torsdag den 6. august 1739 er Jens Mortensen Hassing af Mariager fadder til en søn af Peder Rasmussen af Alstrup, der bliver døbt Niels Pedersen. Gudmor er hustruen til Morten Mathisen Høver af Mariager. De andre faddere er Morten Pedersen af Hedehuset i Mariager Landsogn, Ole Jensen af Alstrup, Mads Lauridzen af Trinderup samt Anne Mathiesdatter af Mariager.

Onsdag den 18. september 1739 er Jens Mortensen Hassing fadder til en søn af Jørgen Hansen Feldbereder af Mariager, der bliver døbt med navnet Lorens Jørgensen. Gudmor er hustruen til Anders Pedersen Lund af Mariager. De andre faddere er Niels Jensen Byskriver, Peiter Hansen Farber samt en datter til hr. Jens Lind af Mariager.

Søndag den 6. december 1739 er Jens Mortensen Hassing igen fadder i Mariager kirke. Nu er han det for en datter af Jens Thomasen af Mariager, der bliver døbt med navnet Inger Margrethe Jensdatter. De andre faddere er Gundi Hansen, som er gift med en søster til Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted , Jens Pedersen Smeds søn, Rasmus Jensen, samt Peiter Hansen Farbers hustru.

Jens Mortensen Hassing bliver far tidligt i december 1739, da han får en datter, der bliver døbt med navnet Mette Marie Jensdatter Hassing søndag den 13. december 1739 i Mariager kirke. Præsten skriver:

Ao. 1739 D. 13. Decembr blev Jens Mortensøn Hassings barn døbt Mette Marie, som velEder probst Freidlichs datter Jomfru Anne Sophie bar [dvs. præstens datter, dvs. Anne Sophie Friedlich], og Jomfru Stampe paa Mariagers Closter var med følgende hvortil faddere var Mons. Thestrup på Mariagers Closter, Peiter Hansøn Farber, Peder Jensøn Smed og Christen Krag. Bet. Mag. Friedlich.

Der vides ikke mere om Mette Marie Hassing.

Arven til Mariager efter Laurids Mortensen Hassing.

Jens Hassing fra 1740 i Mariager

Den 26. maj 1740 er Jens Mortensen Hassing fadder i Mariager kirke for Peiter Hansen Farber, da denne får døbt en datter med navnet Katrine Ingeborg Peitersdatter. Gudmor er Madame sl. [afdøde] David Abel, dvs. Dorthe Winterberg, som kort efter i hendes hus bliver viet til Christen Christensen Blegvad af Ryger Strand. Andre faddere til Katrine Ingeborg er Søren Giørding, Rasmus Jensen Smed og Christen Lassens kierste, som alle er af Mariager.

Søndag den 18. september 1740 er Jens Mortensen Hassing fadder til en pige, der bliver døbt Mette Marie Nielsdatter. Faren hedder Niels Dalsen af Maren Mølle. Gudmor er hustruen til Jens Lind af Mariager. Andre faddere er Anders Pedersen Lund, Christen Lassen og hustruen til Oluf Bierre af Mariager.

I anden halvdel af oktober 1741 bliver Jens Mortensen Hassing af Mariager far til sit andet barn. Søndag den 27. oktober 1741 får Jens Mortensen Hassing nemlig døbt en datter med navnet Mette Jensdatter Hassing. Præsten skriver om dåben:

Samme Dato [dend 27= Octobr] blev Sr. Jens Mortensøn Hassings Barn døbt Mette, som Birche Dommerens Oluf Bierris Kierste [=kone] bar hvortil faddere var Sr. Niels Jensen Haslund, Mons. Peder Jensen Smidt, Rasmus Jensen Smed. Bet. Friedlich

Mette Hassing bliver begravet fredag den 22. oktober 1751, og hun bliver altså knap 10 år gammel.

Den 16. december 1741 er Jens Mortensen Hassing fadder ved en hjemmedåb, og barnets far er Niels Dalsen af Maren Mølle. Navnet på barnet er ikke indskrevet. Den 19. december 1741 bliver barnet fremstillet i Mariager kirke. Gudmor er birkedommer Olle Bierres kæreste. Andre faddere er ? Christensen Tømmermand, Rasmus Jensen Smed, ? Lindsdatter og mademoiselle Maren Lind. [en del af højre spalte i kirkebogen mangler]

Søndag den 24. december 1741 er Jens Mortensen Hassing igen fadder. Faren til drengen er Mogens Espensen af Mariager, og drengen bliver døbt med navnet Christen Mogensen. Gudmor er forpagterens kærste. Andre faddere er provst Frieliebs datter, Anna Sophie Friedlieb, samt Anders Pedersen Lund og Anders Jensen Bloch.

Den 7. oktober 1742 er Jens Mortensen Hassings hustru, Maren Jensdatter, gudmor i Mariager kirke. Det er Jens Thomasen, der får døbt sønnen Christen Jensen. Fadderne omkring dåbsfadet er Søren Povelsen, Jens Nielsen Skomager, Peiter Mortensen Rebslaar og hr. Niels Jensen Haslunds datter, Margrethe Nielsdatter.

Fredag den 19. april 1743 er Jens Mortensen fadder til Peiter Mortensen Rebslaars søn, der bliver døbt Erich Nicholaj Peitersen. Gudmor til drengen er husholderske Sophie på Mariager kloster. Andre faddere er Niels Jensen Haslund, Christen Pedersen Feldbereder og Christen Tomesens datter, Katrine Christensdatter. Jens Mortensen Hassing får jo senere Peiter Mortensen Lange som svoger, idet Peiter bliver gift med Ane Marie Nielsdatter Kragelund, som er søster til Jens Mortensens senere hustru, Ane Margrethe Nielsdatter Kragelund.
 

Den 30. marts 1744 er Jens Mortensen Hassing fadder i Mariager kirke. Det er Niels Jensen, der får døbt en søn med navnet Jens Nielsen. Da der er et kryds hen over indgangen, må man gå ud fra, at lille Jens er død kort tid derefter. Gudmor var Jens Møllers kæreste. Andre faddere var Niels Dalsen af Maren Mølle og Rasmus Jensen Smed.

Mandag den 4. maj 1744 er Jens Mortensen Hassing den ene af de to forlovere i forbindelse med en trolovelse mellem Søren Sørensen Høg af Krogen i Dalsgaard sogn og Kirsten Nielsdatter, som ”tiennedes Sr. Jens Mortensøn Hassing her i byen”. Jens Mortensen Hassing skriver under som forlover.

Jens Mortensen Hassing af Mariager bliver far til sin anden søn, som bliver døbt Jens Jensen Hassing, torsdag den 2. juli 1744. Ved dåben skriver præsten:

Ao. 1744 D. 2 July blev Jens Mortensøn Hassings Barn døbt nafus Jens, som hæderlig og vellærde Christen Qvists Datter i Falslef bar hvortil faddere var Jens Pedersøn Smed, og hans Søn Rasmus Jensøn, Olle Hansøn Lund, Niels Haslunds Datter ? Nielsdatter. Bet. Hæderlig og vellærde Peder ? Falslef.
Da et af hans børn bliver begravet mandag den 7. december 1744, må man gå ud fra, at det er Jens Jensen Hassing, der kun blev nogle få måneder gammel. Jens Hassing får senere hen en ny søn, som bliver døbt med samme navn.

Jens Mortensen Hassings første kone, Maren Jensdatter, dør i første halvdel af juli 1744. Hun bliver begravet torsdag den 16. juli 1744 fra Mariager kirke. Det er kort efter dåben og måske som følge af komplikationer fra fødslen. I skiftet efter Maren Pedersdatter Thaarup, som vel er Torup i Simested sogn, hvis datter Jens Hassing bliver gift med efterfølgende, skrives der følgende om Jens Hassings første hustru:
Den 10. august 1744: Maren Jensdatter, som var gift med Jens Mortensen Hassing af Mariager, er død. Børn: Datter, Maren Jensdatter Hassing, 10 år [1734], datter, Karen Jensdatter Hassing, 8 år [1736], søn, Laurids Jensen Hassing, 6 år [1738], datter, Mette Marie Jensdatter Hassing, 5 år [1739], datter, Mette Jensdatter Hassing, 3 år [1741], søn, Jens Jensen Hassing, spæd [1744]. Formynder for de umydnige børn er deres morfar, smed Jens Pedersen af Mariager foruden deres morbror, sognepræst Peder Schmidt for Falslev og Kærby sogne samt Rasmus Jensen af Mariager. Vurderingsmænd: Jørgen Hansen og Søren Giørding af Mariager. Jens Hassing siger, at der ikke er rede penge i boet, men der er to guldringe, hvoraf den ene er i pant hos hr. Tørslev. I boet er der desuden en guldkæde. Resten af boet bliver registreret. Huset er på 12 fag, og der en en tilbygning på 7 fag med lejelejligheder samt et udhus på 4 fag. Til boet hører også en nærliggende toft, der kaldes Jomfrutoften, og som er skødet den 13. februar 1734. Der er også den 23. december 1734 skødet et stykke jord på Jelsig Mark. Der er en obligation fra Christen Pedersen Hoff dateret den 23. juli 1733. Der er to obligationer fra birkeskriver Jens Phal dateret hhv. den 11. marts 1738 og den 18. august 1744. Maren Jensdatters gangklæder deles i 4 portioner til de 4 døtre. Fortsætter den 16. september 1744: Vurderingsmænd: Søren Giørding og Mogens Espensen af Mariager. Boets samlede formue er på 480 rigsdaler foruden guldkæden. Uægte underskrifter fra Jens Mortensen Hassing, Jens Pedersen og Peder Schmidt samt ægte underskrifter fra S. Giörding og Mogens Espensen. Fortsætter den 14. oktober 1744: Vurderingsmænd: Jørgen Hansen Feldbereder og Jens Christensen Feldbereder. Guldkædens vægt er 3 lod, der skal deles mellem de 4 piger ifølge deres morfar og morbror. De 480 rigsdaler deles mellem Jens Hassing og børnene, og børnenes andel sættes til dels i ejendommene og jorden.  
De sidste underskrifter på skiftet er alle uægte.

Den 28. april 1745 bliver der i Mariager kirkebog skrevet under på, at Jens Mortensen Hassing må gifte sig med Ane Margrethe Nielsdatter Kragelund, som stammer fra Kragelund i Falslev sogn, hvor hun er datter af Niels Pedersen. Præsten skriver [næsten ulæseligt]:
1745 dend 28. April giorde vi underskriftne Egteskab løfte for ? Jens Mortensøn og gudsfrygtige pige Anne Margrethe Nielsdatter Kragelund  ? ? ? ? agter ? ? Egteskab. ? ? ? ? ?
Som underskrifter står der: N.J.S. [Niels Jensen] Haslund, Jens Pedersen

Tirsdag den 4. maj 1745 bliver Jens Mortensen Hassing af Mariager trolovet til Ane Margrethe Nielsdatter Kragelund. Præsten skriver ved den lejlighed:

Ao. 1745 Dn. 4 Majus blev Sr. Jens Mortensøn Hassing og Ane Margrethe Nielsdatter Kragelund trolovet.

Jens Mortensen Hassing bliver gift for anden gang med Ane Margrethe Nielsdatter Kragelund fredag den 11. juni 1745 i Mariager kirke, og hun er gravid i forvejen, da der ikke går 9 måneder til første fødsel. Hun er en datter af Niels Pedersen Kragelund, født 1687, og som er død i 1735 på gården Kragelund i Norup i Vindblæs sogn. Hendes mor er Maren Pedersdatter Thorup, som er død i 1742 i Mariager, og som var gift med Jørgen Hansen Hornbech i sit andet ægteskab, men denne er død i Mariager i 1741. Ane Margrethe Kragelunds fars fætter er Jens Jacobsen, som testamentet findes for. Han var forpagter på Nøragergaard i Nørager i Stenild sogn. Da Jens Jacobsen dør i 1720, testamenterer han 3000 rigsdaler til Niels Pedersen Kragelund, som køber Kragelund i 1721 for 1700 rigsdaler. I øvrigt bliver Jens Mortensen Hassings følgesvend i Mariager, Peiter Mortensen Lange, viet til et søster til Ane Margrethe Nielsdatter Kragelund den 12. januar 1748, og søsteren hedder Anne Marie Nielsdatter Kragelund.

Med Ane Margrethe Nielsdatter Kragelund får Jens Mortensen Hassing fredag den 28. januar 1746 en søn, og da drengen bliver døbt Niels Christian Jensen Hassing, skriver Friedlieb:
Ao. 1748 D. 28 Januari blev Jens Mortensøn Hassings barn døbt Niels Christian som hans ? Sophie Huldfred paa Closteret bar, hvortil faddere var Peiter Mortensøn Rebslaar, Sr. ? Møller søn,  Mons. Søren Pedersøn, Rasmus Jensøn Smed, Inspecteur Hvids datter

I Vive kirke bliver på kirkedagen Sexagesima 1747, som er den 5. februar 1747, døbt en pige, hvor faren beskrives som Jens Mortensen af Mariager . Pigen bliver døbt Maren Jensdatter, men det er lidt mærkeligt, hvis vi her taler om Jens Mortensen Hassing, når man læser fadder-listen, idet alle er fra Vive sogn:
1747 dom Sexagesima

Jens Mortensøns barn af Mariager kaldet Maren baared af Troels Amdisøns hustru ved Bachen, fadder Christen Mejelbye, Jørgen Jonasøn af Stevn, Peder Rasmusøn af Østergaard, Søren Andersøns hustru af Østergaard, Jonas Jørgensøns datter af Stevn.
Der
vides ikke mere om denne Maren Jensdatter Hassing, men i skiftet efter hans hustru i 1744 er der en Maren Jensdatter Hassing på 10 år, og hun er måske død i mellemtiden?

Torsdag den 14. september 1747 er Jens Mortensen Hassing forlover i forbindelse med en trolovelse mellem Christen Pedersen Wolf og Else Christensdatter, som begge er bosiddende i Mariager by.

Mandag den 18. december 1747 er Jens Mortensen Hassing igen forlover i forbindelse med et bryllup. Denne gang er det lykkelige par Peiter Mortensen Lange og Anne Marie Nielsdatter Kragelund. Bruden er altså Jens Mortensens svigerinde, og både brud og brudgom er bosiddende i Mariager by. Den 21. december 1747 bliver de så trolovet. Brudgommen omtales dog nu som Peiter Mortensøn Rebslager. Peiter Lange er udførligt omtalt i et af Mariager kirkes kirkeblade fra 2005 på side 22 til 24. Peiter Langes gravsten står endnu på Mariager kirkegård. Ane Marie Nielsdatter Kragelund dør i Mariager i 1762, og Peter Mortensen Lange bliver trolovet for anden gang den 10. september 1779 med Else Michelsdatter.

Jens Mortensen Hassing bliver far igen i slutningen af april i 1748. Datteren bliver døbt Maren Marie Jensdatter Hassing efter hans første hustru fredag den 3. maj 1748, hvorefter Friedlieb skriver:

Ao. 1748 D. 3 Majus blev Jens Mortensen Hassings barn døbt Maren Marie, som hæderlig ? Jens Møllers Hustru bar, hvortil faddere var Peiter Mortensen Rebslaar [svogeren], Rasmus Jensen Smed, Jens Møller, skipper Lauritz Andersens Kone

Maren Marie er nok det af Jens Hassings børn, der bliver begravet i februar 1749.

Tirsdag den 24. juni 1749 er Jens Mortensen vist igen fadder til en pige, som bliver døbt Marie Jensdatter Breedahl, men han er så kun omtalt som Jens Mortensen Skrædder [men han var jo også skrædder, og der var næppe nogen andre, der hed Jens Mortensen i Mariager]. Faren til pigen hedder Jens Andersen Breedahl. Kæresten til hr. Christen Lassen er gudmor. Andre faddere er Sr. Haslund, Henrich Galt og Lotte Hvidt af Mariager.

Et af Jens Mortensen Hassings børn bliver begravet fredag den 7. februar 1749, men det vides ikke hvilket, men måske Maren Marie Hassing.  

Tirsdag den 6. januar 1750 får Jens Mortensen Hassing døbt endnu et barn i Mariager kirke med navnet efter hans far, dvs. Morten Jensen Hassing. Præsten skriver i kirkebogen, da den lille dreng er døbt:

Ao. 1750 D. 6. Januar som var hel: 3. Kongers Dag blev Jens Mortensen skræders barn døbt nafus Morten som Christen Lassens Kiereste bar, hvortil faddere var Michel Jonsen tømermand, Peiter Mortensen Reebslaar, Sr. Henrich Galt, organist Sr. Otte Lythkens Datter   bet mag Friedlieb
Morten Jensen Hassing er fadder den 26. februar 1775 for Peter Feldtbereders datter, der bliver døbt Maren Marie Petersdatter, og hendes mor er jo hans moster, Bolette Kragelund. Morten Hassing er atter fadder i Mariager kirke den 8. april 1776, og denne gang er han det for landsoldaten Ole Pedersen, som får døbt en datter med navnet Maren Olsdatter. Stuepigen Anne hos Christian Seielflod er gudmor. Morten bliver gift i Mariager kirke den 17. juli 1778 med Anne Christensdatter. Morten er da ungkarl og snedkermester. Parret var blevet trolovet i Mariager den 27. marts 1778 efter at være indskrevet til trolovelse den 23. februar 1778 med hans far, Jens Mortensen Hassing som forlover. Den 13. januar 1782 er Morten Jensen Hassing fadder for Povel Sørensen og hans hustru. I 1787 bor Morten Hasing og Anne i Kirkegade 4, hvor også hans mor bor i en anden lejlighed. Morten har da en datter Ane Cathrine og en søn, Jens Mortensen Hassing. Morten Jensen Hassing er da ”snedker og consumtions portbetient”, hvad det så end dækker over. Ved folketællingen bruges Hassing-navnet ikke. Den 29. oktober 1792 står Morten Jensen Hassing forlover for parret Hans Andersen og Anne Jensdatter i Mariager, hvor han underskriver i kirkebogen [312]. Den 23. november 1792 står han fadder for Svend Rasmussen. Morten Hassing er forlover den 17. juni 1794 i Mariager for parret Johannes Frederichus Stensenberg [Johan Friderich Steesenberg] og Karen Erichsdatter Lange – han er rebslager i Mariager – 2 dage efter døbes parrets søn Petter i kirken. Den 12. november 1794 er han fadder for Jens Nielsen i Nørgaardshuset. Ved folketællingen i 1801 bor familien ikke længere i Mariager.
Skrædder Jens Mortensen Hassings sønnesøn, snedker Jens Mortensen Hassing, får i Hobro den 27. februar 1813 en søn, som døbes Morten Mortensen Hassing [egentligt Morten Jensen Hassing], hvor Anne Christensdatter er fadder som enke. Morten Mortensen Hassing bliver gift med Olivia Sophie Jacobine Bang, som har får sønnen Axel Theodor Hassing med den 24. januar 1860 i København. Morten Mortensen Hassing bliver en kendt læge, som studerede syfilidologi videnskabeligt i Danmark. I 1834 hører han under etaten og bor på Christiansborg slot i Nordre forbygning, og han angives da som student og informerer. Morten Mortensen Hassing dør i 1863 i København på sin 50-års fødselsdag.
Jens Mortensen Hassings oldesøn, Axel Theodor Hassing, bliver overretssagfører i København indtil 1930. Han bliver først gift i Vedbæk den 8. juni 1885 med Signe Hein, men ægteskabet opløses senere hen. Axel Theodor bliver derefter gift i Hørsholm den 29. april 1900 med Valborg Cathrine Kastrup. Axel Theodor Hassing dør i Birkerød den 3. august 1933.

Den 19. februar 1750 er Jens Mortensen Hassing fadder i Mariager kirke til en uægte dreng, der bliver døbt Andreas Christian Christensen. Moren til drengen er Maren Mortensdatter Lange, og udlagt barnefar er Christen Andersen, som er tjener for kommandant Storm i Fride: [Fredericia?]. Gudmor er hustruen til Peiter Rebslaar af Mariager, mens andre faddere er Peiter Rebslaar, Johan Hybner og hustruen til skipper Las Andersen af Mariager.

Jens Mortensen Hassing sætter igen sin underskrift i Mariager kirkebog den 30. oktober 1750, hvor Nicolay Pedersen Due, som er en feldberedersvend fra Horsens, bliver trolovet til Mariager-pigen Anne Kierstine Lorentzdatter Møller. Den anden forlover er Peiter Mortensen Rebslaar, og de to svogre sætter altså deres underskrift på samme sted i kirkebogen.

Da Jens Hassings svoger, Peiter Mortensen Rebslaar af Mariager, får døbt datteren Catrine Peitersdatter i Mariager kirke den 13. november 1750, er Jens Mortensen Hassings hustru, Ane Margrethe Kragelund, gudmor til pigen, som jo er hendes niece. Faddere er hr. Buul, hr. Gallt, Rasmus Smed samt hustruen til Las Andersen af Mariager.

Jens Mortensen Hassing bliver far til en søn omkring 1751, som får navnet Peder Jensen Hassing, men indgangen med dåben er ikke fundet. Peder Jensen Hassing bliver sømand, hvilket også angives i skiftet efter hans far i 1785. Vi finder bl.a. Peder Jensen Hassing på skibet Prinsesse Lovise den 31. oktober 1772 , hvilket er et større skib, der skal sejle til St. Croix i Vestindien. Den 22-årige Peder Jensen Hassing af Mariager skal da være matros ombord på skibet. Bortset fra matrosen Niels Møller af Randers er han den eneste jyde ombord blandt mandskabet. Den 29. december 1774 er Peder Jensen Hassing stadigvæk matros på fregatten Prinsesse Lovise, da skibet foretager endnu en tur til Sct. Croix i Vestindien under kaptajn Hans Pedersen Koefoed. Året efter er Peder Jensen Hassing atter på rejse til Sct. Croix som matros men nu med skibet Good Hope [skrevet Hoop] under kaptajn Thomas Møller af København, hvor kontrakten er dateret den 3. oktober 1775. I skiftet efter faren den 23. december 1785, angives det, at Peder Jensen Hassing stadigvæk er sømand men nu er ansat på de skibe, der rejser til Kina:
5) Peder Jensen, bådsmand, der farer på Kina
Måske er selvsamme Peder Jensen Hassing ham, der bliver gift med Marie Sophie Kruse og er bosiddende i København den 26. juni 1790, hvor de får døbt sønnen Jens Peter Norden i Vor Frelser kirke. Peder Hassing beskrives da som koffardimand, dvs. sømand på langture. Marie Sophie og Peder får den 28. august 1796 også døbt en datter med navnet Andrea Margrethe Hassing i Skt. Nikolaj Kirke, mens parret bor i Adelgade i København.

Jens Mortensen Hassings datter, Mette Marie Hassing, bliver begravet fredag den 22. oktober 1751, og hun bliver altså knap 10 år gammel. Præsten skriver efter begravelsen:
1751 d: 22de Octbr: blev Jens Mortensens Daeter Mætte her af byen begravet bet: provst [mangler]

Den
8. april 1753 er Jens Mortensen Hassing fadder i Mariager kirke til en datter af Peiter Mortensen Rebslaar, der bliver døbt Maren Peitersdatter, og Peiter og Jens følger jo hinanden igennem en del år. Gudmor er Sr. Jens Haslunds kæreste, dvs. hustru. Andre faddere er Sr. Rasmus Mønsted, der er ridefoged på Mariager Kloster, Christian Baggesen af Hadsund og Sr. Linds datter, Zidsel Lind af Mariager.

Den 8. juli 1753 er Jens Mortensen Hassing fadder til en pige, som bliver døbt Ane Marie Møller. Hun er en datter af Niels Jensen Møller af Hou Mølle i Mariager Landsogn. Der er et stort kryds over indgangen, så Ane Marie Nielsdatter Møller er nok død kort tid derefter. Niels Møller af Hou Mølle er tre år senere fadder for Jens Mortensen Hassing.

Den 28. september 1753 er Jens Mortensen Hassing igen fadder i Mariager kirke. Pigen bliver fremstillet med navnet Anne Kirstine Falslev, og hun er en datter af Niels Falslev [skrevet Falslef]. Den lille pige er nemlig hjemmedøbt den 23. september 1753. Gudmor er hustruen til Jens Rasmussen Krarup. Andre faddere er Peiter Lange Rebslaar, skipper Johannes Nicolai Abell samt Søren Povelsens steddatter, Kirstine Marie, og alle er af Mariager.

Den 9. december 1753 er Jens Mortensen Hassing fadder for tømmermand Michel Christensen af Mariager, da denne får døbt datteren Else Michelsdatter i Mariager kirke. Gudmor er hustruen til magister Samuel Friedlieb. Andre faddere er Clemen Møllers søn, Søren Clemensen Møller af Mariager, skipper Johannes Nicolai Abell af Mariager samt madame Sr. Christen Lassen af Mariager.

Jens Mortensen Hassings tredje barn, sønnen Adam Jensen Hassing, bliver døbt søndag den 11. august 1754 i Mariager kirke. Præsten skriver efter dåben:
Ao 1754 d: 11te aug: blev Jens Mortensen Hassings Søn døbt nafnl: Adam som Christen xxxxsen feldbereders Kone af Hobroe bar hvor til faddere var Jens Krarup feldbereder, Jens Hadslund, Rasmus Smed, Jens Mortensens Datter, Mette Marie; betj. provsten
Siden et af Jens Mortensen Hassings børn bliver begravet torsdag den 8. april 1756, er det nok Adam, der ikke lever så længe. Der bliver også senere døbt en søn med navnet Adam Hassing.

I slutningen af oktober 1756 får Jens Mortensen Hassing døbt endnu en søn, som kommer til at hedde Jørgen Jensen Hassing. Præsten skriver i Mariager kirkebog:

Samme dag blev døbt Jens Mortensen Hassings barn nafus. Jørgen som og hans kones søster Jomfru Bollette bar. Fadderne var Jens Phall ?mester ved Mariager Closter, Johannes Abell og Niels Møller af Hou Mølle, jomfru Dorthe Lund som er Ole Hansens ? ?

Jens Mortensøn Hassing bliver som 56-årig i stamtræet far til Jens Christian Jensen Hassing tidligt i 1759 i Mariager, da drengen bliver døbt 1. søndag i Fasten 1759. Jens Jensen Hassing dør fredag den 10. maj 1816 i Skrødstrup i Hem sogn, hvor han var sognedegn.

Før den 21. marts 1759 er Jens Mortensen Hassing forlover for Niels Nielsen Dahlsen og Maren Pedersdatter af Mariager, da parret bliver trolovet. Jens sætter sin underskrift i kirkebogen sammen med Niels Nielsen Dahlsens far.

Jens Mortensen Hassings underskrift, som den er senere i livet og her i forbindelse med trolovelsen i 1760.

Jens Hassing fra 1760 og til slutningen

Den 28. september 1760 står Jens Mortensøn [Hassing]s hustru fadder til Peiter Mortensen Rebslaars datter, der døbes Else Line? Margrethe.

Mandag den 10. november 1760 er Jens Mortensen Hassing forlover for det kommende brudepar Anders Nielsen Dalsen og Anne Jørgensdatter, som begge er fra Mariager by. Parret bliver viet den 19. november 1760. I forbindelse med trolovelsen sætter Jens Hassing sin underskrift.  

Jens Mortensen Hassing er igen fadder i Mariager kirke den 4. januar 1761. Drengen døbes Christen Nielsen Møller, og hans far er Niels Møller af Hou Mølle. Gudmor er Anne Jensdatter, som er Christen Møllers søster af Hou, fulgt af Anne Marie Jensdatter, som også er søster til Christen Møller. Andre faddere er Jens Falsløv og Niels Frese.

Den 30. oktober 1761 er Jens Mortensen Hassing nok engang fadder i Mariager kirke. Det er denne gang Rasmus Jensen Smed, som vist nok har fået en datter, der døbes Maren Jensdatter. Måske er sammenhængen, at pigen døbes det samme som hans første hustru, som jo også kom fra Mariager klosters smedehjem.

Allerede den 8. november 1761 er Jens Mortensen igen fadder og denne gang sammen med Peiter Mortensen Rebslaar [Lange]. Den lykkelige far hedder Peiter Vinqt Felbereder, der har fået en datter, som bliver døbt Kathrine Peitersdatter.
 

Den 21. november 1762 får Jens Mortensen Skræder [= Jens Mortensen Hassing] døbt en søn i Mariager kirke. Da drengen er døbt med navnet Adam Jensen Hassing, skriver præsten:
1762 D 21 November blef Jens Mortensen Skræders barn nafnet Adam som til forn var hiemmedøbt for svagheds skyld. Peiter Mortensen Langes kone her i byen bar og Christen Felbereders kone af Hobroe fulte med hvortil faddere var Christen Felbereder i Hobroe, guldsmed Hevring i Hobroe, Jens Kragelund Kabensen i Randers

Der vides ikke mere om Adam Jensen Hassing.

Søndag den 10. juli 1763 er Jens Mortensen Mortensen forlover i forbindelse med en trolovelse i Mariager. Parret, der bliver trolovet, er Christen Laustsen Skrædder og Karen Ollesdatter Kopmands.

Jens Mortensen Hassings søn, Morten Jensen Hassing, bliver konfirmeret i Mariager kirke søndag den 29. april 1764.

Jens Mortensen Hassing er forlover i forbindelse med endnu en trolovelse tirsdag den 18. september 1764 i Mariager. Parret, som han svarer god for, er Anders Pedersen og Anne Wellers Datter.

Fredag den 15. november 1765 er Jens Mortensen Hassing atter forlover i forbindelse med en trolovelse. Det kommende ægtepar er den i Mariager berømte Peiter Mortensen Lange og Maren Johansdatter Bux Lund. Det er altså anden gang, at Jens Hassing vidner for Peiter mht. ægteskab. Maren og Peiter bliver viet den 17. januar 1766.

Den 2. juli 1766 er Jens Mortensen Hassing vurderingsmand sammen med Christen Rasmussen Karlebye, da der dannes skifte er Elisabeth Andersdatter, som var enke efter Anders Kieldsen Basballe af Mariager. Elisabeth er en enke efter farfarens bror til den pige, som senere bliver Jens Mortensens svigerdatter, Kirstine Kieldsdatter Basballe, der bliver gift med hans søn, Jens Jensen Hassing.

Onsdag den 6. juni 1767 sætter Jens Mortensen Hassing endnu en underskrift i Mariager kirkebog som vidne til endnu en trolovelse. Denne gang er det Niels Mortensen, der er fæster af Mariager kirkes Hedehus, og Anne Marie Sørensdatter af True by i Svenstrup sogn, der ønsker at blive gift. Niels og Anne Marie bliver viet tirsdag den 4. august 1767. Den anden forlover, som skriver under, er Lauritz Christensen Post.

Fredag den 20. november 1767 er Jens Mortensen Hassing fadder i Mariager kirke til et uægte barn. Moren til barnet er Anne Marie Jensdatter Spentrup, som må være datter af Jens Spentrup. Udlagt til barnefar er Sebastian Samuel [skrevet Cebasteinn Samuel], der lever og danser ved Slottets sogn og Commion fra Garnisionskirken i København. Pigebarnet bliver derfor døbt Marianne Sebastiansdatter Samuel. Jørgen Langes hustru af Mariager er gudmor, og hun bliver fulgt af fru Hansens jomfru Marie Abel. Andre faddere er [skrevet Detløv] Ditløv Skiønnemand, Otto Pindemæster ved Mariager Kloster og ”di Anner” af Mariager.

Jens Mortensen Hassing er fadder i Mariager kirke den 15. februar 1769. Jens Hassing er det nu for Peter Skrædder, der har fået en datter, som bliver døbt med navnet Kirsten Petersdatter. Gudmor er Niels Jacobsen Tømmermands kone fulgt af hustruen til Niels Lamborg af Mariager. Andre faddere er skipper Andreas Hybner og skipper Niels Alstrup af Mariager.

Den 24. maj 1769 er Jens Mortensen Hassing forlover i Mariager, da Jacob Jensen og Johanne Pedersdatter af Mariager bliver trolovet. Begge er tjenestefolk hos Rasmus Jensen Smed af Mariager. Erich Lange af Mariager er den anden forlover.

Jens Mortensen Hassings søn, Jens Christian Jensen Hassing, bliver konfirmeret i Mariager kirke den 14. april 1776, hvor sønnen er 17 år gammel. Dette betyder nok, at sønnen lige er gået ud af skolen.

Jens Mortensen Hassing er forlover i Mariager den 23. februar 1778. Det er sønnen, [skrevet Moerthen] Morten Jensen Hassing, snedkersvend, der skal troloves til Anne Christensdatter fra Nørgaardhuset. Jens Mortensen Hassing sætter sin underskrift i Mariager kirkebog ved den lejlighed sammen med Christen Pedersen, som formodentlig er den unge piges far. Parret bliver viet den 17. juli 1778 i Mariager.

Jens Mortensen Hassing Skrædders hustru af Mariager, dvs. Ane Margrethe Nielsdatter Kragelund, er gudmor den 3. marts 1780. Ane Margrethe Kragelund er det for sønnen Morten Jensen Hassing Snedker, der får fremstillet sin i forvejen hjemmedøbte søn, som bærer navnet Jens Christian Mortensen Hassing. En af fadderne til drengen er dennes farbror, Jens Christian Jensen Hassing, som endnu ikke er flyttet til Skrødstrup i Hem sogn. Del-gudmor er Christen Pedersens hustru af Mariager, som vel er barnets mormor. Andre faddere er Christen Pedersen af Nørgaardshuset selv og Poul Sørensen af Hou.

Jens Mortensen Hassing bliver altså far til 7 børn med Maren Jensdatter, og 6 børn med Ane Margrethe Kragelund, og ud af de 13 dør i hvert fald de 4, inden de bliver voksne.

Jens Mortensøn Hassing dør og begraves fredag den 23. december 1785. Præsten skriver, at Jens er 82 år gammel, men måske blev han kun 78 år. Da der laves skifte efter ham, skrives der følgende:
321 Jens Mortensen Hassing, bedemand i Mariager, der døde 16.12.1785, fol.63, 68.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: Amdi Amdisen Worm, organist i Mariager. B:
3) Niels Christian Jensen, løber ved Holmen i København
4) Morten Jensen, snedker i Mariager
5) Peder Jensen, bådsmand, der farer på Kina
6) Jens Christian Jensen, der tjener på Sukkerhuset i Randers.
Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 10.8.1744 lbnr.169]. B:
1) Karen Jensdatter g.m. Pedersen, møller i Årslev vandmølle
2) Laurids Jensen, kobbersmed i Fredericia.

Jens Mortensen Hassings enke, Ane Margrethe Nielsdatter Kragelund, overlever ham altså med næsten 10 år. Hun dør den 21. april 1795, og hun begraves på Mariager kirkegård den 24. april 1795, hvor hun er 76 år gammel.

Lidt om Jens Mortensen Hassings svigerinde, Bolette Nielsdatter Kragelund, der er født i 1726 og død den 27. maj 1813 i Mariager:
[Bolette Kragelund bliver gudmor til Johan Haagens datter Marie Elisabeth på Skt. Michelsdag 1756. Bollette Kragelund bliver den 24. maj 1757 gift første gang med Niels Hansen Hamborg i Hobro. Bollette føder Niels Hamborg et barn i 1758. Bollette bliver viet anden gang med Peter Feldberider. Den 28. januar 1772 får Bolette og Peter døbt en søn for Jacob Petersen i Mariager kirke. Forældrene beskrives som Petter Smedt Felbereder og Bolette Nielsdatter. Den 13. februar 1774 får Bolette og Peter en søn, der døbes Hans Petersen. Da Bolette får døbt datteren Maren Maria Petersdatter den 26. februar 1775, står hendes søstersøn, Morten Jensen Hassing af Mariager, fadder for pigebarnet. Peter Feldberider dør i 1791.]

Relationer: Anton Mejlby<- Nielsine Knudsen <- Ane Kirstine Møller<- Mette Marie Hassing<- Jens Jensen Hassing <- Jens Mortensøn Hassing

Lisbeth Pallesgaard 21.04.2020 14:15

Omkr. J.M. Hassing nævnes han som fadder for Niels Møllers datter Ane Marie - muligvis død. Dog nåede hun at blive min ane

. ~ Søren Nielsen Bach i Fladbjerg

Else Marie Madsen 23.05.2019 08:16

Så fik vi slægtskabet konkrettiseret, og vielse og navnet på moderen.. Super

Else Marie Madsen 04.08.2018 08:29

Hej Henrik.. Vedr. Bolette, hendes mand Peder Feldberedder dør 1791. Det er Bolette der dør i 1813. Hilsen Else Marie

Bjørn Andersen 28.02.2016 18:41

Peder Bertelsen Smidt død i 1791, begravet 29/1 1791, Mariager

Erik Brejls skifteuddrag
353 Peder Bertelsen Schmidt, feldbereder i Mariager. 3.3.1791, fol.177B

Tove Andersen 09.02.2015 18:32

I skiftet efter L. M.H. er J. M. H. nævnt som en broders sønnesøn. I skødet på ejendommen står, at J. M. H. er født i Christiania i Norge. Jeg har begge.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...